39. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 39. sjednici održanoj dana 04. rujna 2012. godine donijelo je  

D N E V N I     R E D

1. Usvajanje zapisnika sa tridesetosme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2012. godine.

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine s pratećim odlukama.

4. Donošenje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja oizvršenjuProračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.

5. Odluka o obustavi od primjene Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice.

6. Donošenje Odlukeo izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice.

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.

8. Donošenje Odluke o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka iz geografskog informacijskog sustava Općine Stubičke Toplice.

9. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole „Stubičke Toplice“.

10. Donošenje Odluke o odabiru za nabavu radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta u naselju Pila i Strmec Stubički.

11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.

12. Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2012./2013.

13. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2011./2012.

14. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa tridesetosme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa tridesetosme sjednice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2012. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2012. godine jednoglasno je usvojena.

Ad.3.
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine s pratećim odlukama.

Gdin. Vladimir Bosnar podnio je Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine:

U razdoblju od 01.01.2012. do 30.06.2012. godine Općina Stubičke Toplice ostvarila je prihode u iznosu od 5.850.490,00 kn ili 46,46% u odnosu na 1. izmjenu plana. Ukupni rashodi u istom razdoblju realizirani su u iznosu od 5.380.978,00 kn ili 43,60% u odnosu na 1. izmjenu plana koji iznosi 12.340.671,00 kn.

U prvih šest mjeseci ove godine naglasak je bio na unapređenju komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice. Započeti su radovi izgradnje javnog puta – odvojka Gundulićeve ulice na što je utrošeno 17.895,00 kuna. Otkupljeno je zemljište za put autobusni kolodvor za što je do sada izdvojeno 356.111,00 kn, dok je za izradu glavnog i izvedbenog projekta i odvjetničko zastupanje u sređivanju imovinsko pravnih odnosa utrošeno 64.698,00 kuna.

U naselju Strmec Stubički postavljena je drvena ograda na nogostupu u vrijednosti od 25.512,00 kuna.

VažanprojektjesvakakozapočinjanjeizgradnjemostaprekopotokaVidakunaseljuPilanamjestukrižanjajavnogdobra - putasajavnimvodnimdobrom – potokomVidak, gdjejedosadapostojaokolniprijelaz – gazprekonavedenogvodotoka, štojestanovnicimanaseljaPilaotežavalopristupkućama. U prvih šest mjesecina navedeni jeprojektpotrošeno 3.513,00 kuna.

U sklopu ribarske kućice, sagrađene neposredno uz športsko-rekreacijsko jezero “Jarki”, dovršena je izgradnja sanitarnog čvora. Ovom investicijom vrijednom 71.582,00 kuna dovršen je projekt izgradnje ribarske kućice, što je od osobitog značaja i za turističku ponudu Općine Stubičke Toplice. Nadalje, nastavljeno je s otkupom zemljišta za još jedan turistički projekat: auto kamp “Ribnjak”. U prvom polugodištu ove godine kupljeno je zemljište za 54.659,0 kuna.

Ove godine Općina Stubičke Toplice krenula je u realizaciju još jedne važne investicije, investicije koja je u interesu svih stanovnika Općine. Kao početna faza izgradnje mjesnog groblja, započeta je izrada Detaljnog plana uređenja za groblje Strmec Stubički, na što je utrošeno 35.062,00 kuna.

Prema neslužbenim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, Općina Stubičke Toplice bilježi porast broja stanovništva. Slijedom toga, došlo je i do porasta broja učenika upisanih u Osnovnu školu Stubičke Toplice. Općina je prepoznala potrebu proširenja škole, odnosno dogradnje školske zgrade, kako bi se osigurali prostorni kapaciteti za veći broj školaraca, te je na ovaj projekt u prvih šest mjeseci uloženo 108.629,00 kuna.

Nastavljeno je i sa redovnim održavanjem i izvođenjem neophodnih radova na cijelom području Općine Stubičke Toplice. Tako su održavani javni putovi i nerazvrstane ceste, pošljunčivani su još neasfaltirani putovi, te su se zatvarali kanali oborinskih voda, odnosno nabavljale su se kanalice, cestovne kanalske rešetke i šaht poklopci. Za sam materijal utrošeno je 84.925,00 kuna, dok je za radove u istu svrhu utrošeno 532.617,00 kuna.Na izgradnju deponija za kameni materijal za održavanje nerazvrstanih cesta potrošeno je 15.665,00 kuna.

Tome treba pribrojiti i 287.795,00 kuna, koje su utrošene za čišćenje snijega i posipavanje cesta u zimskim mjesecima, te 18.106,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja kanalizacije.

Na izgradnju kanalizacije za odvodnju otpadnih voda prema Jureščaku potrošeno je 24.137,00 kuna, a na kanalizaciju u Mlinarskoj ulici u prvih je šest mjeseci potrošeno 2.332,00 kune.

Za uređenje i održavanje parkova i javno zelenih površina utrošeno je ukupno 118.390,00 kuna, od čega za materijal 27.408,00 kune, a za uslugu 90.981,00 kuna.

Za održavanje lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički potrošeno je 300.997,27 kuna, a koja su sredstva utrošena za zamjenu i popravak vodomjera, izradu novih priključaka, popravak i zamjenu oštećenih cijevi. Nabavljena su i postavljena dva nadzemna hidranta, što je koštalo ukupno 23.775,00 kuna. Ne manje važna je i činjenica da se analiza vode vrši dva puta mjesečno od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krapinsko zagorske-županije iz Zlatara, a do sada su svi nalazi potvrdili ispravnost vode za piće.

U javnu rasvjetu na području Općine Stubičke Toplice uloženo je 147.275,00 kuna i to za potrošnju električne energije, materijal i uslugu tekućeg i investicijskog održavanja. Izgrađena je i javna rasvjeta u Strmcu Stubičkom prema Šturlanu u vrijednosti od 117.260,00 kuna.

Za naše najmlađe i dalje se uređuju dječja igrališta na što je utrošeno ukupno 33.931,00 kuna. 2.500,00 kuna uloženo je u izgradnju dječjeg igrališta u Mlinarskoj ulici.

Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu unapređuje se život i standard svih stanovnika Stubičkih Toplica, a održavanjem zelenih površina i parkova Općina postaje privlačno mjesto za život. Unapređenje turističke ponude vodi afirmaciji Stubičkih Toplica kao turističkog središta.

Na području obrazovanjaOpćina je izdvojila u prvih šest mjeseci 603.145,00 kuna. Sredstva u iznosu 354.510,00 kn su utrošena za sufinanciranje boravka djece s našeg područja u dječjem vrtiću „Zvirek“, a koja sredstva vrtić koristi za plaće zaposlenika, također je za nabavu namirnica vrtiću isplaćeno 36.665,00 kn, za potrošnju plina 36.179,00 kn te za didaktičku opremu 1.280,00 kn. Za materijalne troškove redovnog poslovanja osnovne škole te za sufinanciranje osobnog asistenta u nastavi izdvojeno je 55.028,00 kn.

Programom Socijalne skrbi i drugih pomoći utrošeno je 269.058,00 kuna, a koja sredstva su raspoređena prema sljedećim potrebama:

- za podmirenje troškova stanovanja u visini od 6.976,00 kuna, a namijenjena sredstva koristilo je dvanaest korisnika socijalne pomoći za podmirenje dijela troškova utrošene električne energije, vode i ogrjeva

- je u školskoj godini 2011./2012. stipendirano 16 studenata po 450,00 kn mjesečno i 28 učenika po 250,00 kn mjesečno što ukupno za studentske i učeničke stipendije za 6 mjeseci iznosi 85.200,00 kn.

- za sufinanciranje školske kuhinje za djecu socijalno ugroženih obitelji uvisini odukupno 5.255,00 kn za 9 korisnika

- za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih i osnovne školete studenata utrošeno je 143.636,00 kune

- za kupnju Uskrsnih poklon paketa sa namirnicama i kućnim potrepštinama utrošeno je 5.660,00 kuna, a isti su podijeljeni socijalno ugroženim obiteljima i samcima

- za jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu utrošeno je 12.000,00 kuna,

- za pomoć i njegu u kući, to jest dostavu toplih obroka socijalno ugroženim stanovnicimautrošeno je 426,00 kuna.

Općina je uključena u program “Pomoć u kući” kojim se realizira obilazak starijih osoba (11 korisnika) od strane gerontodomaćice s kojom je Crveni križ sklopio ugovor o radu te se sufinancira njezin rad za što je utrošeno 4.400,00 kn, a također se sufinancira i rad Crvenog križa za što je u navedenom razdoblju utrošeno 5.000,00 kn.

Kao i do sada, Općina je sufinancirala rad udruga građana, sportske udruge te sportske aktivnosti, a ujedno podržavala manifestacije u organizaciji istih za što je izdvojeno 44.054,00 kuna.

Iz programa poticanje u poljoprivredi za umjetno osjemenjivanje krava i krmača utrošeno je 435,00 kuna. Dok je za provođenje deratizacije i dezinsekcije na cjelovitom području Općine Stubičke Toplice utrošeno 24.660,00 kuna. Za rad higijeničarske službe izdvojeno je 4.731,00 kuna.

Za „Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2007. godinu“ i U programu „Mikrokreditiranje 2009.“ i „Malo gospodarstvo 2009.“, a za subvencioniranje kamate pet poduzetničkih kredita utrošeno je 4.055,00 kuna.

U svrhu promicanja i razvoja turizmaOpćina isplaćujeTurističkoj zajednici sredstva za redovnu djelatnost te je do 30.06.isplaćeno 100.500,00 kuna. Za sufinanciranje opreme i ugradnje solarnogkolektorskog sustavarealizirano je 3.811,00 kn jednom podnositelju zahtjeva sukladno Ugovoru o sufinanciranju poticaja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u KZŽ

Na polju protupožarne zaštite Općina je Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi isplatila 59.850,00 kn te dobrovoljnim društvima Strmec Stubički i Pila 275.000,00 kn.

Što se tiče izgradnje puta za budući autobusni kolodvor, do sada je riješeno zemljišnoknjižno stanje za dio ceste koji ne obuhvaća nekretnine Hrvatskih željeznica te slijedi podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde glavnog projekta.

Radovi izgradnje mosta preko potoka Vidak su do današnjeg dana privedeni kraju.

Do dana podnošenja ovog Izvješća otkupljene su sve nekretnine na kojima će se prostirati budući auto-kamp.

U kolovozu je započela javna rasprava i javni uvid u u prijedlog Detaljenog plana uređenja, o čemu su obaviješteni građani i sva relevantna javnopravna tijela, a traje do 19. rujna ove godine traje javna rasprava i javni uvid.

Kroz nekoliko dana se očekuje početak izvođenja radova izgradnje kanalizacije u Mlinarskoj ulici.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu bila je planirana izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe i Vinogradskoj ulici. S radovima se započelo u mjesecu srpnju te su s današnjim danom oba projekta privedena kraju a ostaje još saniranje oštećenih asfaltnih površina kako bi radovi na ovim lokacijama bili potpuno završeni.

Ovih dana završen je projekt rekonstrukcije i obnove pločnika u Stubičkim Toplicama, na dionici od okretišta kod mosta na potoku Vidak do Osnovne škole Stubičke Toplice, južnom stranom DC 307 i ŽC 2219, ukupne dužine 850 m. Ovim projektom izveli su se radovi podizanja pločnika u odnosu na visinu ceste, ugradili novi cestovni rubnjaci, pločnik se presvukao novim asfaltnim slojem, a u samom centru Stubičkih Toplica, postavljene su betonske kocke a sve u cilju poboljšanja vizualizacije centra mjesta.

U posljednjih mjesec dana nabavljen je sustav za ultrafiltraciju vode na lokalnom vodovodu, a što je ulaganje u modernizaciju lokalnog vodovoda, odnosno njegov ulazak kao dijela kapitala u trgovačko društvo „Dobre vode“ koje je Općinsko vijeće osnovalo svojom odlukom 2010. godine. Ugradnjom toga sustava se u biti prilagođavamo propisima kako bi trgovačko društvo u vlasništvu Općine što prije ispunilo tehničke uvjete za početak rada.

Ovih danasu započeli i radovi na uređenju igrališta u Mlinarskoj ulici.

Ovim pregledom aktivnosti Općine i zbrojem financijskih sredstava koje je Općina isplatila u najrazličitije svrhe koje su joj zakonom predane da ih izvrši, ili koje je izabrala kako bi svojim stanovnicima olakšala svakodnevni život, može se zaključiti da ona i u ovim zaista kriznim vremenima spaja kraj sa krajem i nastoji funkcionirati kako najbolje može i opet se izdižući iznad ostalih ne samo stanjem novaca na računu već i voljom da se napravi uvijek više kako za svoje najmanje stanovnike, za socijalno ugrožene ali i za redovne potrebe koje kao jedinica lokalne samouprave, najbliža građanima, mora izvršiti bez obzira na trenutno stanje.

Po podnesenom izvješću prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine s pratećim odlukama jednoglasno se donosi 

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu:

- sa prihodima od 5.850.490,02 kuna i

- sa rashodima od5.380.978,06 kuna,

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

5.849.140,02 kn

- prihode od nefinancijske imovine

1.350,00 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

4.106.921,48 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

1.274.056,58 kn

- razlika – višak/manjak

469.511,96 kn

 Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odluka o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2012.-.30.06.2012. godine, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 01.01.2012.-.30.06.2012. godinu, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje 01.01.2012.-.30.06.2012. godinu.
- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.2012.-.30.06.2012. godinu.
- Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2012.-.30.06.2012. godinu.
- Odluka o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2012.-.30.06.2012. godinu. 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.4.
Donošenje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja oizvršenjuProračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.

Jednoglasno se donosi Konsolidirani polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.

Ad.5.
Odluka o obustavi od primjene Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice.

Odluku donosi načelnik i upućuje je Općinskom vijeću kao informaciju. Donošenjem Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice Odluka će biti usklađena sa zakonskim propisima.

Ad.6.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZMJENAMA
ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/08) članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Članak 4.

Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.“

Članak 2.

 U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/08) članak 6. mijenja se i glasi:

 „Članak 6.

 Visina naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda po priključku kako je određeno člankom 3. stavkom 2. ove Odluke, utvrđuje se u sljedećim iznosima:

za stambenu zgradu bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine

1.900,00 kn

za stambenu zgradu bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine površine od 200 m2 do 400 m2 građevinske (bruto) površine

3.400,00 kn

za stambenu zgradu bez stanova kao posebnih dijelova nekretninepovršine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine

7.600,00 kn

za stan kao posebni dio nekretnine površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine

1.900,00 kn

za stan kao posebni dio nekretnine površine veći od 200 m2 građevinske (bruto) površine

3.400,00 kn

za poslovnu zgradu bez posebnih dijelova nekretnine ili poslovni prostor kao posebni dio nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine

7.600,00 kn

za poslovnu zgradu bez posebnih dijelova nekretnine ili poslovni prostor kao posebni dio nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine

15.200,00 kn

za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine

1.500,00 kn

za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, javne kuhinje i ostale građevine društvene namjene

2.300,00 kn

za građevine odnosno zgrade športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.)

7.600,00 kn

za poljoprivredno zemljište i objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.)

1.000,00 kn

za jednostavne građevine koje se u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje

1.000,00 kn

Naknada iz prethodnog stavka plaća se odmah po izdavanje rješenja o obračunu naknade, a može se odobriti i obročna otplata.

Naknada za priključenje obuhvaća samo priključenje na glavni vod.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.7.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE
O CJENIKU ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE I JAVNIH POVRŠINA KOJIMA UPRAVLJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

U Odluci o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) u članku 1. - naknada za korištenje tržnog prostora i javnih površina točka 4. mijenja se i glasi:

Naknada za korištenje tržnog prostora i javnih površina

LOKACIJA

DJELATNOST

POVRŠINA

CIJENA

prostor na tržnici – drveni tradicijski štandovi

prodaja poljoprivrednih proizvoda i ribe

/

bez naknade

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice ostaju nepromijenjene.

 Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.8.
Donošenje Odluke o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka iz geografskog informacijskog sustava Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA IZ GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za određivanje visine stvarnih troškova uporabe podataka iz geografskog informacijskog sustava Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu podaci).

Članak 2.

Pod stvarnim troškovima podrazumijeva se dio troškova potrebnih za održavanje, isporuku i stavljanje na uvid podataka.

Članak 3.

Iznos stvarnog troška izražava se jediničnom naknadom. Jedinične naknade iznose:

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Prikaz na ortofoto karti – c/b

analogni

List A4

200,00 kn

Prikaz na ortofoto karti – c/b

analogni

List A3

235,00 kn

Prikaz na ortofoto karti – kolor

analogni

List A4

300,00 kn

Prikaz na ortofoto karti – kolor

analogni

List A3

345,00 kn

Ukupna naknada za izdavanje podataka obračunava se sukladno elementima izračuna danim u tablici.

Članak 4.

Za izdavanje podataka korisnici podnose zahtjev u kojem navode svrhu uporabe.

Članak 5.

U smislu ove Odluke korisnikom se smatra svaka fizička i pravna osoba kao i tijela javne vlasti.

Tijelu javne vlasti neće se naplatiti stvarni troškovi za izdavanje podataka pod uvjetom uzajamnosti.

Članak 6.

S korisnicima podataka koji sudjeluju u izradi podataka geografskog informacijskog sustava Općine Stubičke Toplice sklapaju se posebni sporazumi u kojima se pored ostaloga utvrđuje način i vrijeme korištenja sufinanciranih podataka.

Članak 7.

Odobrenjem zahtjeva stječe se pravo uporabe podataka za odobrenu svrhu, te se ni na koji način ne prenosi pravo vlasništva nad podacima.

Članak 8.

Prilikom preuzimanja podataka potrebno je potpisati izjavu kojom se korisnik obvezuje da će preuzete podatke upotrebljavati isključivo u navedenu svrhu.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.9.
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole „Stubičke Toplice“.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave

radi nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice

Evidencijski broj nabave: 18/2012.

Članak 1.

1. Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje okvirnog sporazuma:

STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, Stubičke Toplice, OIB:33884786770.

4. Razlozi odabira: najniža cijena

Cijena ponude u kn bez PDV: 79.000,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 98.750,00 kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: jedna, i to:

          1. STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, 49244 Stubičke Toplice, OIB:33884786770.

6.Isključeni su sljedeći ponuditelji: nitko

7. Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja: nitko

8. Rok mirovanja se sukladno čl. 98. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuje.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljavanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Ad.10.
Donošenje Odluke o odabiru za nabavu radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta u naselju Pila i Strmec Stubički.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU

Evidencijski broj nabave 9ZKG/2012

Članak 1.

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda, za koji je Poziv na prikupljanje ponuda upućen dana 22. kolovoza 2012. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE

PONUDA ODABRANA

NAZIV:

NISKOGRADNJA HREN d.o.o.

OIB:

27587651734

SJEDIŠTE:

Golubovečka 85, Donja Stubica

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

239.560,50 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE ( u kn sa PDV)

299.450,62 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

radovi asfaltiranja nerazvrstanih cesta u naselju Pila i Strmec Stubički u Općini Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

2

3. Nazivi ponuditelja:

1.ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagrebačka cesta 44a, Goričica – Donja Zelina

2.NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica

4. Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1. ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagrebačka cesta 44a, Goričica – Donja Zelina: ponuditelj je dostavio ponudu koja je ocijenjena kao neprihvatljiva, obzirom da je cijena ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.11.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.

 Jednoglasno se donosi

ODLUKA O
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 05/07, 21/07, 10/08, 03/09), članak 4. mijenja se i glasi:

“Članak 4.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za I. zonu, u kunama po m3 građevine iznosi 10% prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, i to:

- javne površine 25% iznosa

- nerazvrstane ceste 50% iznosa

- javna rasvjeta 25% iznosa.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za II. zonu u kunama po m3 građevine iznosi:

- javne površine 15,00 kuna

- nerazvrstane ceste30,00 kuna

- javna rasvjeta 15,00 kuna

UKUPNO:60,00 kuna.”

Članak 2.

U članku 13. Odluke, iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

“Obveznik komunalnog doprinosa može podnijeti zahtjev za obročno plaćanje komunalnog doprinosa, do deset obroka, ukoliko je iznos komunalnog doprinosa viši od 1.500,00 kuna. Pojedini obrok ne može biti manji od 300,00 kuna.” 

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

“U slučaju obročnog plaćanja komunalnog doprinosa, po uplati prvog obroka, upravnom tijelu nadležnom za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi, dostavlja se potvrda o uplati prvog obroka komunalnog doprinosa.”

Članak 3.

Iza članka 8. Odluke dodaje se članak 8a, koji glasi:

“Članak 8a.

Stanovnici Općine koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice najmanje 10 godina i koji legaliziraju zgradu sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov. br. 86/12) imaju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 50%.

Oslobođenje iz prethodnog stavka ovog članka se odnosi samo na obveznike komunalnog doprinosa koji podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju do 30. lipnja 2013. godine.

U slučaju oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa iz prethodnih stavaka ovog članka, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 1. ove Odluke, osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice iz sredstava poreznih prihoda.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.12.
Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2012./2013.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O 
SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza autobusom redovitih učenika s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2012/2013.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu, kao i učenici koji putuju na učeničku praksu, na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom, i ne ostvaruju to pravo po drugoj osnovi.

Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se:

- u visini od 25% iznosa cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave I stručne prakse u školskoj godini 2012./2013.

-u visini od 60 % iznosa cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu j avnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse u školskoj godini 2012./2013. za učenike koji nemaju pravo na sufinanciranje prijevoza prema Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2012. godine (Nar. nov. br. 97/12).

Članak 4.

Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik je dužan podnijeti potvrdu škole o redovnom upisu u školsku godinu 2012/2013. te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 3. ove Odluke.

Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza odnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po cijeni umanjenoj za visinu subvencije Općine.

Članak 6.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

Članak 7.

Ova Odluka primijenjuje za razdoblje od 03. rujna 2012. g. do 31. kolovoza 2013. godine.

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.13.
Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2011./2012.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2011./2012.

Ad.14.
Pitanja i prijedlozi.

 Sjednica je sa radom završila u 19:50 sati.

KLASA:021-05/12-01/7

URBROJ:2113/03-01-12-4

Stubičke Toplice, 04.09.2012.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt