39. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I       Z A P I S N I K 

sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 22. veljače 2017. godine 

u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Prisutni: Stjepan Sokač – predsjednik Općinskog vijeća,

Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Darinka Gmaz Lončar, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Marijan Pilski, Tomislav Franjković, Nina Gradiški Zrinski, Ana Gospočić– vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Ivan Hren, obnašatelj dužnosti načelnika – zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice

Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice

Adrijana Merić, ispred Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Tamara Huis, viši stručni suradnik za pravne poslove

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun

 

Odsutni vijećnici:  Alen Ahmetović

Zapisničar:          Melita Šarić

Započeto:            18,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač otvara tridesetdevetu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, konstatira da je ovo prva sjednica Općinskog vijeća sazvana nakon smrti gdina. Vladimira Bosnara, načelnika Općine Stubičke Toplice. Poziva nazočne da minutom šutnje odaju počast preminulom načelniku. Po odavanju počasti pozdravlja: obnašatelja dužnosti načelnika, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, ispred Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gđu. Adrijanu Merić, ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice, gđu. Brigitte Gmaz, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i zaposlenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predlaže usvajanje Dnevnog reda iz poziva.  Gđa. Ana Gospočić moli da se sa dnevnog reda skinu točke:

 1.       Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Osnovne škole Stubičke Toplice.

Kao razlog navodi da je donošenje odluka o imenovanju ishitreno i neprimjereno, jer treba proći određeno vrijeme da se takvo nešto napravi. Smatra da je bilo potrebno pitati za mišljenje i roditelje učenika koji pohađaju osnovnu školu i stanovnike Općine Stubičke Toplice. Osnovna škola je prevažna institucija da bi se preko noći mijenjao njezin naziv ali i Statut. Postupak izmjene naziva škole nosi i neke troškove za osnovnu školu. Predlaže da se njezin prijedlog da na glasanje.

 

Gdin. Stjepan Sokač na glasanje daje prijedlog gđe. Ane Gospočić kojim bi se točke 5. i 6. skinule sa dnevnog reda.

U postupku glasanja prijedlog gđe. Ane Gospočić odbijen je sa deset (10) glasova vijećnika koji su glasali protiv prijedloga izmjene dnevnog reda i dva (2) glasa za izmjenu dnevnog reda (Tomislav Franjković, Ana Gospočić).

Sukladno provedenom glasanju prihvaćen je predloženi

D N E V N I    R E D

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa tridesetosme, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Odluke o Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor“ te Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oroslavju“ i Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar – Bistrici“.
 3.       Donošenje Odluke o zamolbi Zagorskog vodovoda d.o.o. za davanje suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje.
 4.       Donošenje Odluke o imenovanju Parka Vladimira Bosnara.
 5.       Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice.
 6.       Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Osnovne škole Stubičke Toplice.
 7.       Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice.
 8.       Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice.
 9.       Donošenje Odluke o određivanju službenika za informiranje i zamjenika.
 10.    Donošenje Odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.
 11.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.
 12.    Donošenje Odluke o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.
 13.    Donošenje Odluke o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu sa financijskim učincima za razdoblje 2017.-2020. godine.
 14.    Donošenje Odluke o davanju podataka iz Evidencije obveznika poreza na kuće za odmor po zahtjevu Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice.
 15.    Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštini Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica.
 16.    Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.
 17.    Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine.
 18.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. g. Osnovne škole Stubičke Toplice.
 19.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana za 2016. godinu DVD Strmec Stubički.
 20.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu DVD Strmec Stubički.
 21.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana za 2016. godinu DVD Pila.
 22.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu DVD Pila.
 23.    Donošenje Odluke o Izvješću o radu Eko flor plus d.o.o. za 2016. godinu.
 24.    Pitanja i prijedlozi.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa tridesetosme, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, daje na usvajanje zapisnik sa tridesetosme, svečane sjednice Općinskog vijeća.

Kako nema pitanja ni primjedbi isti se usvaja jednoglasno sa dvanaest (12) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor“ te Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oroslavju“ i Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar – Bistrici“.

 

Kako u otvorenoj raspravi nije bilo upita ni prijedloga jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i

Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor“ te „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oroslavju” i

„Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar-Bistrici”

 

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice prihvaća Pismo namjere o suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor“ te „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oroslavju” i „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar-Bistrici”.

 Članak 2.

Ovlašćuje se obnašatelj dužnosti načelnika – zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice Ivan Hren za potpisivanje Pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor“ te „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oroslavju” i „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar-Bistrici”.

 Članak 3.

Pismo namjere o suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor“ te „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oroslavju” i „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar-Bistrici”, prilog je ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o zamolbi Zagorskog vodovoda d.o.o. za davanje suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 O D L U K A

O USKRATI SUGLASNOSTI NA ZADUŽIVANJE

 

Članak 1.

               Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice odbija izdavanje suglasnosti na dugoročno kreditno zaduživanje Zagorskom vodovodu d.o.o. sa sjedištem u Zaboku, Ulica K.Š. Gjalskog 1, radi dogradnje, adaptacije i opremanja poslovne građevine – upravne zgrade Zagorskog vodovoda i nabave radnih vozila i strojeva u iznosu od 4.680.000,00 kuna.

 

Članak 2.

               Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu danom objave.

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o imenovanju Parka Vladimira Bosnara.

 

Gdin. Ivan Hren, obnašatelj dužnosti načelnika, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice, obavještava nazočne da se postojeći park na križanju Ulica Viktora Šipeka i Ulice Ljube Babića Đalskog imenuje u Park Vladimira Bosnara. Taj park do sada nije bio imenovan odnosno koristila su se različita imena kao „Špica“ ili mjesni trg. Prilikom utvrđivanja postupka imenovanja, utvrđeno je da ukoliko će se imenovati trgom potrebno je i okolnim objektima promijeniti kućne brojeve, što bi iziskivalo i dodatne nepotrebne troškove za vlasnike objekta kod ishođenja osobnih dokumenata. U katastru čestica se vodi kao park, te je i to jedan od bitnih razloga za imenovanje u Park Vladimira Bosnara.

Gdin. Stjepan Sokač zahvaljuje na danom obrazloženju, te na usvajanje daje donošenje Odluke o imenovanju Parka Vladimira Bosnara. Otvara raspravu.

Kako u otvorenoj raspravi nije bilo upita ni prijedloga jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O IMENOVANJU PARKA VLADIMIRA BOSNARA

Članak 1.

Postojeći park na križanju Ulica Viktora Šipeka i Ulice Ljube Babića Đalskog, koji čini zemljišnoknjižna čestica br. 70/3, park u Budišćaku površine 178 čhv, k.o. Oroslavje, odnosno po novoj izmjeri katastarska čestica br. 5442/2 k.o. Donja Stubica, park površine 640 m², imenuje se: Park Vladimira Bosnara.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da su materijali dani u privitku poziva, obavještava da će se točke spojiti u dijelu obrazloženja jer su povezane, no glasanje će biti odvojeno za svaku točku dnevnog reda. Umoljava gđu. Ljubicu Božić, pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice da preuzme riječ i da kratku informaciju.

Gđa Ljubica Božić, potvrđuje da su to dvije povezane točke. Osnovna škola uputila je prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne Škole Stubičke Toplice, koju je Školski odbor usvojio na svojoj sjednici, na prijedlog predsjednika Školskog odbora gdina. Stjepana Sokača o promjeni naziva u Osnovna škola Vladimira Bosnara. Prijedlog je uvršten u Prijedlog izmjena Statuta zajedno sa ostalim izmjenama, a za što je potrebna suglasnost Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.  Škola bi nosila ime pokojnog načelnika Općine Stubičke Toplice, koji je uz kratak prekid obnašao dužnost načelnika od 1994. godine. Na njegovu inicijativu izgrađena je zgrada škole i osnovana škola, ovime bi mu se odala počast. Obzirom da je u vremenu od donošenja Odluke o osnivanju Osnovne škole Stubičke Toplice, Državna geodetska uprava izdala rješenje o kućnom broju, kojom se školskoj zgradi dodjeljuje kućni broj 5A u Strmečkoj cesti potrebno je donijeti izmjenu odredaba odluke jer je škola upisana pod oznakom BB. U prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice unesene su izmjene koje se odnose na brisanje propisanih uvjeta da je za rad na poslovima ravnatelja školskih ustanova potrebno imati licenciju. Ovaj dio odnosi se na usklađenje s Zakonom o izmjeni i dopuni zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Vezano za promjenu imena postoji procedura koju je potrebno poštivati. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Osnovne škole Stubičke Toplice sa pisanim pristankom djece i supruge preminulog načelnika upućuje se Ministarstvu znanosti i obrazovanja radi izdavanja rješenja da je taj akt sukladan zakonu.

Gđa. Ana Gospočić, postavila je upite kako se može provesti upis škole, te temeljem čega se sada mijenja uvjet o licenciji ravnatelja, na što je odgovorila gđa. Ljubica Božić da se upis provodi na temelju Rješenja Državnog ureda za katastar, dok je dio vezan za izmjenu u dijelu licencija za ravnatelja škole vezan za usklađenje sa zakonskim propisima. Prijašnjim zakonom bilo je propisano da ravnatelji moraju imati licencije i bio je propisan rok u kojem ih ravnatelji moraju ishoditi. Istekom roka za licencije zakon se promijenio na način da se taj dio odredbi promijenio u smislu da je to iz zakona brisano. Stoga je potrebno Odluku uskladiti sa zakonom.

Gđa. Nina Gradiški – Zrinski podržava odluku o promjeni imena naziva osnovne škole i imenovanja parka imenom Vladimira Bosnara. On je osobno uradio puno za ovo mjesto i općinu i ne vjeruje da će itko učiniti više od njega. To je najmanje što možemo uraditi za njega.

Gdin. Stjepan Sokač obraća se prisutnima riječima da je osobno dao inicijativu da se promjeni naziv škole iz razloga što je pokojni načelnik bio inicijator izgradnje nove školske zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice, koja je djelovala kao Područna škola Osnovne škole Donja Stubica s programom razredne nastave. Nova školska zgrade stavljena je u funkciju 1996. godine. 2009. godine škola je odvojena od Osnovne škole Donja Stubica i djeluje samostalno, a inicijator i začetnik je Vladimir Bosnar, koji se zalagao za poboljšanje uvjeta rada učenika i kvalitetniji rad škole općenito, nadogradnju, proširenje i opremanje postojećeg prostora i to od same ideje, polaganja kamena temeljca pa do proširenja zgrade škole sa novom zbornicom kako bi se poboljšali uvjeti učitelja. Preostalo je uređenje sanitarnog čvora jer postoji samo jedan koji koriste svi zaposleni. Smatra da je hajka i prašina podignuta od strane gđe. Ane Gospočić nastala radi čistog neznanja. Statut škole nalazi se na web stranicama škole i svatko tko je zainteresiran mogao se informirati. Članak 28., članak 51. i članak 59. Članak 28. kaže da školom upravlja školski odbor, koji broji 7 članova od kojih jednog bira i razrješuje Radničko vijeće. Učiteljsko vijeće daje dva člana, jednog bira i daje Vijeće roditelja i osnivač daje tri člana samostalno. Kod donošenje odluke, član koji je biran iz vijeća roditelja bio je prisutan, prijedlog odluke donesen je jednoglasno. Članak 51. Statuta kaže da o odlukama važnim za rad i poslovanje škole donesenim na sjednicama Školskog odbora radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči škole u roku od tri dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka. Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i poslovanje škole donesenim na sjednici školskog odbora. Dakle Školski odbor donosi odluke, a o njima se izvještavaju roditelji. Roditelji mogu dati mišljenje samo kada se donosi Kurikulum ili kad se bira ravnatelj. Oni daju mišljenje na prijedlog, ali Školski odbor donosi odluke. Članak 59. kaže da Školski odbor kao tijelo upravljanja upravlja školom. Između ostalog i stoji da donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja škole. Prema tome postupak donošenja Statuta ili izmjene Statuta, što se ovdje spominje, je provedeno sukladno zakonu. Zamolio je gđu. Anu Gospočić da u buduće ne čini pomutnju i ne širi dezinformacije, jer ono što je učinjeno učinjeno je poštujući proceduru i propisane propise. Također joj se obraća riječima da kao buduća potencijala načelnica ne zna i nije upućena u to kako funkcionira škola, kako funkcionira Općinsko vijeće i Općina.

Gđa. Ana Gospočić odgovorila je da jako dobro zna kako funkcionira škola i Školski odbor i što piše u Statutu Osnovne škole. Isto tako zna da je prijedlog izmjene Statuta u ovom dijelu pokrenut na inicijativu predsjednika Školskog odbora gdina. Stjepana Sokača. Također zna da se nazivi osnovnih škola daju po velikanima u znanosti, po pjesnicima, po književnicima. U Krapinsko-zagorskoj županiji pa ni u Zagrebu nećete naći ni jednu školu koja je dobila naziv po gradonačelniku ili načelniku, a posebice ne po nekome tko je umro prije mjesec dana. Dakle mora proći određeni vremenski period , to je uobičajeno, ne kaže da je kršen Statut ili da je kršen zakon. Ponavlja da nije rekla, već da ponavlja da to nije uobičajeno i da se ipak trebalo pitati mještane Stubičkih Toplica. U tu osnovnu školu idu djeca iz ove općine. Osnovna škola je prevažna institucija da se preko noći mijenja njezin naziv. Gotovo svaki dan u školi se dobije neka anketica sa upitom. I sada se može napisati upit: dali ste za to da se promjeni naziv osnovne škole i ponuđenim odgovorom DA – NE. 

Gdin. Ivan Hren uključio se u diskusiju riječima da su ovdje nazočni vijećnici, vijećnici koji u ovom trenutku zastupaju građane Stubičkih Toplica, dakle vi zastupate te dane glasove. Ne vidi ništa sporno da se ide provoditi referendum ili anketa. Ljudi koji su dobili vijećničko mjesto su dobili podršku određenog broja mještana da ih zastupaju u ovom Općinskom vijeću. 

Gđa. Nina Gradiški-Zrinski konstatira da smo jedina općina u Hrvatskoj koja je osnivač Osnovne škole. Mi smo tijelo, jer našu školu nije osnovala županija, predstavljamo ljude i ne vidi ništa sporno da se tu donese odluka o promjeni naziva Osnovne škole. Smatra da nije potrebno gubiti vrijeme na takve stvari jer će uvijek dići ruku. 

Gdin. Tomislav Franjković prezentirao je stav Hrvatske seljačke stranke. Kasnije kada će doći do izgradnje sportske dvorane  žele da se dvorana zove po načelniku, a za školu isto smatraju da bi to trebalo biti ime nekog od zaslužnih znanstvenih djelatnika koji bi bio zaslužan za ostvarenje nekakvih znanstvenih podataka. Tako da će sukladno navedenom stavu i glasati.

Gdin. Stjepan Sokač navodi da je ovaj prijedlog koji je danas ovdje upućen od strane  Školskog odbora. To je prijedlog. Ovo što je rekao gdin. Hren …. Nas trinaest vijećnika ovdje predstavljamo stanovnike općine Stubičke Toplice prema rezultatima izbora. Dali je ovo nešto što bi trebalo ići kao referendumsko pitanje? Mislim da nije. Spominjete troškove, a taj referendum koštao bi daleko više nego što su troškovi ukoliko dođe do realizacije promjene naziva škole. Promijeniti će se štambilji, platiti će se javno bilježnička ovjera i ako dođe do realizacije postavljanje nove ploče. Ukupan trošak bio bi oko tri tisuće kuna. Škola nema puno memoranduma, a tu su za pisanje i tajnica škole i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela za ono što će trebati odraditi. To je trošak unutar tog dijela. Prema tome većeg materijalnog troška nema. Ovo je prijedlog Školskog odbora, ovdje nazočni predstavnici će taj prijedlog usvojiti, odbiti ili donijeti neku treću odluku.

Gdin. Stjepan Sokač nakon provedene diskusije na usvajanje daje donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice, usvaja se sa deset (10) glasova za i dva (2) glasa protiv ( gđa. Ana Gospočić i  gdin. Tomislav Franjković) te se donosi 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Stubičke Toplice na Prijedlog o izmjenama Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice KLASA:003-05/15-01/17, URBROJ:2113/03-380-33-15-1.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije nakon ishođenja rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim se ocjenjuje da su izmjene Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice sukladne zakonu.

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Osnovne škole Stubičke Toplice.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice na usvajanje daje donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Osnovne škole Stubičke Toplice.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Osnovne škole Stubičke Toplice usvaja se sa deset (10) glasova za i dva (2) glasa protiv. Umoljava da Jedinstveni upravni odjel prikupi potrebne potvrde djece i supruge pokojnog Vladimira Bosnara te kompletira ostalu potrebnu dokumentaciju i uputi je na nadležno Ministarstvo.

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O

OSNIVANJU OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Osnovne škole Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09), dalje: Odluka, članak 1. mijenja se i glasi:

 

„Članak 1.

Osniva se javna ustanova osnovna škola pod nazivom Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice (dalje: Osnovna škola).“

 

Članak 2.

Članak 2. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

 

„Članak 2.

Sjedište Osnovne škole je u Stubičkim Toplicama, Strmečka cesta 5A.“

 

Članak 3.

Naslov Odluke mijenja se i glasi:

„Odluka o osnivanju Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice“.

 

Članak 4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice ishoditi suglasnost nasljednika iza pok. Vladimira Bosnara, sukladno članku 19. Zakona o ustanovama.

 

Članak 5.

Ovlašćuje se obnašatelj dužnosti načelnika – zamjenik načelnika da podnese Ministarstvu znanosti i obrazovanja zahtjev radi dobivanja rješenja kojim se ocjenjuje da su izmjene Odluke o osnivanju Osnovne škole Stubičke Toplice sukladne zakonu.

 

Članak 6.

Zadužuje se Osnovna škola podnijeti zahtjev za promjenu upisa u sudskom registru.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno se donosi

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRIMANJIMA

NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 14/10) u članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„ Naknada za rad zamjenika načelnika koji obnaša dužnost načelnika određuje se u  neto iznosu od 4.500,00 kuna mjesečno.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se od 01. veljače 2017. godine.

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, riječ daje gđici. Tamari Huis, koju je ujedno i predstavio vijećnicima Općinskog vijeća kao zamjenu za porodiljski za gđu. Maju Ivačević.

Gđica. Tamara Huis pozdravila je nazočne vijećnike i ukratko im se predstavila. Upoznala je prisutne da se ovim prijedlogom Odluke uređuje stanje u području zaštite i održavanja poljoprivrednog zemljišta koje je do sada bilo uređeno Odlukom  o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu  i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih  rudina na području Općine Stubičke Toplice iz 2009. godine. Stupanjem na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu potrebno je donijeti novu odluku sukladno važećim propisima, tako da je to usklađenje sa trenutno važećim propisima. Također propisuje se da je jedan od zadataka jedinica lokalne samouprave i redovito ažuriranje podataka sa sadržajnim potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. 

Gdin. Ivan Hren upoznao je prisutne da je ovom Odlukom ujedno i pripremljeno sve za nadzor koji je obvezan vršiti poljoprivredni redar. Temeljem zakona sve jedinice lokalne samouprave obvezne su imati poljoprivrednog redara koji će voditi brigu o uređenosti poljoprivrednog zemljišta. Na zajedničkom sastanku koji je sazvan i održana u Općini Stubičke Toplice, a na kojem su bili prisutni gradonačelnici gradova Oroslavje i Donja Stubica te predstavnik Općine Gornja Stubica prezentirano je da bi se zaposlio jedan poljoprivredni redar koji bi pokrivao sve jedinice. Oni također moraju donijeti odluke po svojim vijećima, pa će tako već i kod nas na narednom vijeću biti donošenje takve odluke o pokretanju natječaja. Potrebno je još definirati gdje će ta osoba biti smještena.

Gdin. Stjepan Sokač nadovezao se na izlaganje gdina. Ivana Hrena te je rekao da i druge jedinice imaju na taj način zaposlene poljoprivredne redare odnosno da jedan zaposleni pokriva nekoliko jedinica. To naravno umanjuje troškove. 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice na usvajanje daje donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i

o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice

 

 1.                  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuju se agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Članak 2.

(1)Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, ribnjaci i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

(2)Neobraslo šumsko zemljište i zemljište obraslo početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina (šikare, šibljaci i drugo), a pogodno je za poljoprivrednu proizvodnju smatra se poljoprivrednim zemljištem.

(3)Zemljište u građevinskom području i zemljište izvan tog područja, dokumentima prostornog uređenja predviđeno za izgradnju, koristi se do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Članak 3.

(1)Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.

(2)Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.

(3)Katastarske čestice zemljišta unutar granice građevinskog područja površine veće od 1000m2 i katastarske čestice zemljišta izvan granice građevinskog područja planirane dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koje su u evidencijama Državne geodetske uprave označene kao poljoprivredna kultura, a koje nisu privedene namjeni, moraju se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu se svrhu koristiti do izvršnosti akta kojim se odobrava građenje, odnosno primitka potvrde glavnog projekta.

(4)Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere ne umanjujući njegovu vrijednost.

 1.                AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 4.

(1)Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:

 1.       minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
 2.       sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
 3.       suzbijanje bolesti i štetnika,
 4.       korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
 5.       održavanje organske tvari u tlu,
 6.       održavanje povoljne strukture tla,
 7.       zaštita od erozije.

(2)Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi agrotehničke mjere sukladno Pravilniku o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“, br. 142/13) i ovoj Odluci.

 1.       Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

Članak 5.

(1)Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:

1. redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,

2. održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,

3. održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,

4. održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju.

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

Članak 6.

(1)Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta, te na taj način spriječiti širenje zakorovljenosti na susjedne parcele, a posebno uništavati korov ambrozije čupanjem i košnjom prije cvatnje do kraja mjeseca lipnja.

(2)Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.

 1.       Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika

Članak 7.

(1)Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su suzbijati biljne bolesti i štetnike, a kod suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida.

(2)Nakon provedenog postupka vlasnici su dužni uništiti ambalažu od korištenja sredstava za zaštitu bilja, odnosno odlagati je sukladno uputama proizvođača koje su priložene uz ta sredstva.

 1.       Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

Članak 8.

(1)Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.

Članak 9.

(1)Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:

1. obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna obrada tla najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine.

2. primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska obrada tla.

3. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima.

4. obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

5. obvezu ukloniti (zaorati) kukuruzne ostatke radi sprječavanja izlijetanja kukuruznog moljca najkasnije do 01. svibnja sljedeće godine.

6. gnojnicu i gnoj koja se dovozi na poljoprivredno zemljište, zaorati u roku od 24 sata.

(2)Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.

(3)Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima.

 1.       Održavanje razine organske tvari u tlu

Članak 10.

(1)Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke.

(2)Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu: strne žitarice - okopavine - industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.

(3)Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine.

(4)Podusjevi i međuusjevi i ugar se smatraju kao dio plodoreda.

(5)Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu primjenom konvencionalne ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti organskim gnojem.

Članak 11.

(1)Pri određivanju količine te načina i vremena primjene gnojiva moraju se poštivati odredbe Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (Narodne novine, broj: 56/08).

 1.       Održavanje povoljne strukture tla

Članak 12.

(1)Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim svojstvima.

(2)U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom ne smije se koristiti poljoprivredna mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe usjeva.

 1.       Zaštita od erozije

Članak 13.

(1)Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja.

(2)Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji umanjuje eroziju tla.

(3)Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.

(4)Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla.

(5)Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije vodom i vjetrom, razumijeva se zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta.

(6)Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu.

Članak 14.

(1)Na području cijele Općine Stubičke Toplice zabranjuje se skidanje humusnog, odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta.

 1.             MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 15.

(1)Mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina osobito se smatraju:

 1.       održavanje živica i međa,
 2.       održavanje poljskih putova,
 3.       uređivanje i održavanje kanala,
 4.       sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
 5.       sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

 

 1.       Održavanje živica i međa

Članak 16.

(1)Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redovito održavati i podrezivati na način da se spriječi zakorovljenost živice, širenje na susjedno zemljište i putove i zasjenjivanje parcela te iste formirati na način da ne ometaju promet, vidljivost i preglednost poljskih putova.

(2)Živice uz poljske puteve, odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 1,5 m od ruba puta, odnosno međe.

(3)Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

(4)Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.

 1.       Održavanje poljskih putova

Članak 17.

(1)U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putevi.

(2)Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet ili prolaz poljoprivrednom zemljištu, a kojima se koristi veći broj korisnika.

(3)Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju poljskih putova koje koriste.

(4)Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:

- redovito održavati i uređivati poljske puteve tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila

- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim materijalom

- čišćenje i održavanje odvodnih kanala i propusta

- sprječavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove

- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta

-sprječavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (vuča trupaca, preopterećenje, neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.)

- sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.

(5)Poljski put utvrđen kao nerazvrstana cesta održava se sukladno propisima o cestama i komunalnom gospodarstvu.

Članak 18.

(1)Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova navedenih u katastarskim operatima i zemljišnim knjigama kao javno dobro u općoj uporabi, a naročito:

- preoravanje poljskih putova

- sužavanje poljskih putova

- nanošenje zemlje ili raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta

- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

3. Uređivanje i održavanje kanala

Članak 19.

(1)Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda, odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala dužni su ih čistiti tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom i raslinjem, odnosno omogućiti prirodni tok oborinskih voda.

(2)Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz st. 1. ovog članka, osim kada se to radi temeljem projektne dokumentacije i valjane dozvole nadležnih tijela koju je ishodio vlasnik poljoprivrednog zemljišta.

 1.       Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica

Članak 20.

(1)Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe.

(2)U protivnom oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

(3)Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih visoko rastućih kultura zasjenjivati susjedne parcele te tako onemogućavati ili umanjivati poljoprivrednu proizvodnju na tim parcelama.

(4)Pojedinačna stabla, odnosno trajni nasadi sade se ovisno o njihovom habitusu, na dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela da ne zasjene susjedno zemljište.

Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Članak 21.

(1)Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.

(1)Stablašice koje čine vjetrobranski pojas vlasnici su dužni održavati i obnavljati.

 

 1.              POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 22.

(1)Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno posjednici dužni su:

1. održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske puteve

2. uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl., najkasnije do 1. lipnja tekuće godine

3. odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, puteva i međa na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem

4. uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom

5. spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom zemljištu vršiti samo uz poduzimanje odgovarajućih propisanih preventivnih mjera opreza sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Članak 23.

(1)Spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla te loženja vatre na poljoprivrednim površinama (u daljnjem tekstu: spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru) može se obavljati ako su poznate sljedeće mjere opreznosti :

 1.       ako se spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru obavlja na većoj poljoprivrednoj površini, vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su o tome obavijestiti dobrovoljno vatrogasno društvo koje će osigurati dežurstvo odgovarajućeg broja vatrogasaca s opremom za gašenje požara, a na manjim površinama treba primijeniti potrebne mjere zaštite od požara
 2.       mjesto spaljivanja korova i loženja vatre na otvorenom prostoru mora biti najmanje 30 metara udaljeno od gospodarskih i stambenih objekata, najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama, te na udaljenosti većoj od 100 metara od stogova slame i sijena i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal
 3.       mjesto spaljivanja mora biti tako odabrano da se vatra ne može proširiti preko gorivog materijala na zemlji, kao ni prelijetanje iskri
 4.       osoba koja obavlja spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru mora biti punoljetna, stalno prisutna pri spaljivanju s pričuvnom opremom za gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.)
 5.       osobe koje su izvršile spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti
 6.       te ostalo sukladno važećim propisima kojima je uređena materija zaštite od požara.

Članak 24.

(1)Zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru u sljedećim uvjetima: - u razdoblju od 01.lipnja do 30.rujna tekuće godine - za vrijeme jakog vjetra i noću ( od 19,00 do 05,00 sati).

(2)Izuzetno, pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenom u periodu iz stavka 1.al.1.ovog članka, dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe te organiziranje vatrogasnog dežurstva.

 

 1.                NADZOR

Članak 25.

(1)Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provodi poljoprivredni redar Općine i nadležne inspekcije ovlaštene posebnim zakonima.

Članak 26.

(1)Poljoprivredno redarstvo može se organizirati u suradnji s drugim općinama i gradovima Krapinsko-zagorske županije, temeljem posebne Odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 27.

(1)U obavljanju nadzora poljoprivredni redar ovlašten je:

1.  rješenjem narediti:

- poduzimanje radnji u svrhu sprečavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje

- poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj proizvodnji

- poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

- uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, voćnjaka pojedinačnih stabala i grmlja u pojasu poljskih putova i nerazvrstanih cesta označenih kao javno dobro u općoj uporabi.

2. naplatiti novčani kaznu na mjestu počinjenja prekršaja

3. izdati obvezni prekršajni nalog

Članak 28.

(1)Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta.

(2)Ako poljoprivredni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

Članak 29.

(1)Poljoprivredni redar mora imati posebnu iskaznicu i posebnu oznaku na odjeći.

 

 1.              KAZNENE ODREDBE

Članak 30.

(1)Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja pravna osoba ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

(2)Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti te odgovorna osoba u pravnoj osobi iz st. 1. ovog članka, ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

(3)Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

Članak 31.

(1)Poljoprivredni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj odluci.

(2)Protiv osobe koja nije platila novčanu kaznu u zakonskom roku, izdat će se obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom, a ukoliko okrivljenik u roku koji mu je određen za plaćanje izrečene novčane kazne uplati ½ iste, smatrat će se da je novčana kazna u cijelosti plaćena.

Članak 32.

(1)U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke poljoprivredni redar Općine može pored naplate kazne propisane odredbama članaka 30. i 31. ove Odluke narediti vlasnicima ili posjednicima poljoprivrednog zemljišta poduzimanje mjera propisanih ovom Odlukom.

(2)Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta koji ne provedu agrotehničke mjere iz članka 4. do 14. ove Odluke i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 15. do 21. ove Odluke su, pored plaćanja kazne, propisane odredbama članka 30. i 31.ove Odluke, omogućiti ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama poduzimanje mjera i snositi troškove provođenja istih.

 1.            PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

(1)Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

(2)Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/09).

 

 

Sjednici se u 18,50 pridružuje gđa, Senka Susović, novinarka Radio Stubice.

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o određivanju službenika za informiranje i zamjenika.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice riječ daje gđi. Ljubici Božić, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice. 

Gđa. Ljubica Božić objašnjava da je prijašnjom odlukom kao službenik za informiranje bio imenovan gdin. Vladimir Bosnar, zamjenika nismo ni imali. Zakonom nije propisano da moramo imati zamjenika no povjerenik za informiranje to traži, u slučaju da se Službeniku za informiranje nešto dogodi. Na svaki zahtjev za pristup informacijama treba odgovoriti u roku od osam dana. U prijedlogu su navedene Ljubica Božić kao službenik za informiranje i Tamara Hius kao zamjenik. Obje po struci pravnice. Obnašatelj dužnosti načelnika je osoba za dužena za medije. Zahtjev medija se ne smatra kao zahtjev za pravo na pristup informacijama, to više informacije koje građani traže od nas.

Gdin. Stjepan Sokač zahvaljuje na danom obrazloženju, te na usvajanje daje donošenje Odluke o određivanju službenika za informiranje i zamjenika.

Kako u otvorenoj raspravi nije bilo upita ni prijedloga jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE I ZAMJENIKA

 

Članak 1.

Određuje se LJUBICA BOŽIĆ, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Kao zamjenik službenika za informiranje određuje se TAMARA HUIS, mag.iur., viši stručni suradnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

U slučaju odsutnosti službenika za informiranje, zamjenik službenika za informiranje obavlja poslove iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Službenik za informiranje:

-        obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustrojstvu Općine Stubičke Toplice, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

-        unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Stubičke Toplice,

-        osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice,

-        vodi Službeni upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Stubičke Toplice

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 28/14).

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice riječ daje gđi. Ljubici Božić, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Gđa. Ljubica Božić objašnjava da prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka, imamo voditelja zbirke a to je kod nas Općinsko vijeće, jer su sve evidencije kod nas osnovane Zakonom. Imamo evidencije obveznika komunalne naknade, poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv, naknade za legalizaciju,  komunalnog doprinosa, korisnicima lokalnog vodovoda, te u buduće obveznicima poreza na nekretnine. Izvršitelji obrade su svi službenici koji provode upravni postupak koji vodi do zaduživanja pojedinog obveznika i kojima je to veće navedeno u opisu radnog mjesta, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela. Obzirom da najveći dio podataka se nalazi u računovodstvu, gđa. Dubravka Špiček je osoba koja je zadužena kao službenik za zaštitu osobnih podataka. Ona će također biti zadužena za dio podataka koji će doći iz Porezne za obračun poreza na nekretnine, a koji nam je novi lokalni porez. 

Gdin. Stjepan Sokač zahvaljuje na danom obrazloženju, te na usvajanje daje donošenje Odluke o određivanju službenika za informiranje i zamjenika.

Kako u otvorenoj raspravi nije bilo upita ni prijedloga jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 1.

 

               Imenuje se Dubravka Špiček, mag.oec., zaposlena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice službenikom za zaštitu osobnih podataka.

Članak 2.

               Podaci za kontakt službenice objavit će se na web stranici Općine Stubičke Toplice.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu.

 

Kako u otvorenoj raspravi nije bilo upita ni prijedloga jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2016. GODINU

 

I. Uvod

 

Izvješće se izrađuje na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov. br. 94/13).

Plan gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice donesen je za period 2008. do 2016. godina, a objavljen je u Službenom glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/2008.

 

II. Obuhvaćenost stanovništva, podaci o sakupljaču i količina prikupljenog otpada, način i zbrinjavanje otpada

 

U općini Stubičke Toplice je organizirano sakupljanje i odvoz otpada po principu „kućnog praga“, a obuhvaćena su sva naselja.

Uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada sa područja općine Stubičke Toplice obavlja trgovačko društvo EKO FLOR PLUS d.o.o. sa sjedištem u Oroslavju, Mokrice 180c, temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, KLASA: 363-01/11-01/5, URBROJ:2113/03-03-11-25 od 07. travnja 2011. Ugovor je sklopljen na deset godina.

Koncesionar je Ugovorom obvezan osigurati i odvojeno sakupljanje otpada.

U 2016. godini, miješani komunalni otpad prikupljao se od fizičkih i pravnih osoba u spremnike od 120, 240 i 1100 litara, a odvoz istoga obavlja se svaki tjedan (utorkom). Selektivni otpad (kanta za papir i plastiku) odvozio se jednom mjesečno, petak, sredina mjeseca. Glomazni otpad odvožen je dva puta godišnje, lipanj i listopad.

Prema podacima o korisnicima komunalne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada sa područja općine Stubičke Toplice, koji su evidentirani kod koncesionara i usklađeni sa podacima davatelja koncesije, u 2016. godini bilo je evidentirano ukupno 1 178 korisnika, od toga 1 129 fizičkih te 49 pravnih osoba, i to:

 

FIZIČKE OSOBE:

 • spremnik 120 l (domaćinstva) – 559 korisnika
 • spremnik 240 l (domaćinstva) – 25 korisnika
 • spremnik 120 l (vikendaši) – 325 korisnika
 • spremnik 120 l (samačka/staračka domaćinstva) – 194 korisnika
 • spremnik 120 l (socijalni slučajevi) –26 korisnika

 

UKUPNO:  1.129 fizičkih osoba

 

PRAVNE OSOBE:

 • spremnik 120 l  - 19 korisnika
 • spremnik 240 l – 12 korisnika
 • spremnik 1100 l – 18 korisnika

 

UKUPNO: 49 pravnih osoba

 

Prema podacima koncesionara, EKO FLOR PLUS d.o.o., tijekom 2016. godine sa područja općine Stubičke Toplice prikupljena je sljedeća količina otpada:

 

Vrsta otpada

2015. (t)

2016. (kg)

POVEĆANJE/SMANJENJE

miješani komunalni otpad

616,34 t

525.615,00

-90,72 t (smanjenje)

glomazni (krupni) otpad

25,62 t

65.920,00

+40,3 t (povećanje)

ambalaža od papira i kartona

21,298 t

19.093,00

-2,205 t (smanjenje)

ambalaža od plastike

3,618 t

2.197,00

-1,421 t (smanjenje)

staklena ambalaža

4,546 t

10,00

-4,536 t (smanjenje)

papir i karton

7,314 t

66.699,00

+59,385 t (povećanje)

plastika

33,086 t

105.077,00

+71,991 t (povećanje)

 

 

Prikupljeni miješani komunalni otpad (KBO 20 03 01) zbrinut je na sljedećim odlagalištima:

 • „Doroslov“ iz Donjeg Miholjca u količini od 80,21 t
 • „Petrovačka dola“ iz Vukovara u količini od 35,21 t
 • „Belišće“ iz Belišća u količini od 30,85 t
 • CIOS MBO d.o.o. u količini od 72,02 t
 • EKO MOSLAVINA u količini od 28,86 t
 • GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC d.o.o. iz Koprivnice u količini od 88,65 t
 • Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. u količini od 134,73 t.

 

Odvojeni otpad zbrinut je putem poduzeća EKO FLOR PLUS d.o.o. sa sjedištem u Oroslavju koje će isti daljnje obraditi.

Općina Stubičke Toplice je ostvarila prihod od koncesije za sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada u 2016. godini u iznosu od 25.000,00 kn.

 

III. Mjere odvojenog sakupljanja otpada

 

Općina Stubičke Toplice je u 2016. godini provodila mjere odvojenog sakupljanja otpada (stakla, papira, kartona i plastike). Odvojeno sakupljanje otpada obavljalo se putem zelenih otoka te na kućnom pragu. Na području općine Stubičke Toplice uređena su tri zelena otoka na kojima je postavljeno ukupno tri spremnika, i to za dva za staklo i jedan za papir.

Spremnici su postavljeni na sljedećim lokacijama

-       Stubičke Toplice, kod tržnice ( 1 spremnik)

-       Pila (1 spremnik)

-       Osnovna škola Stubičke Toplice (1 spremnik).

Tijekom 2016. prikupljeno je 520,00 kg staklene ambalaže na zelenim otocima.

Spremnikom papira kod zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice raspolaže Škola te prema izvješću od 02. veljače 2017. prikupljeno je 3.270 kg papira.

Tijekom 2016. godine utrošeno je 7.500,00 kn za izradu i postavu deset koševa za smeće na javnim mjestima na području općine Stubičke Toplice.

 

IV. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

 

U 2016. godini Općina Stubičke Toplice ishodila je Građevinsku dozvolu, KLASA:UP/I-361-03/16-01/000075, URBROJ:2140/01-08/2-16-0008 od 20. travnja 2016. za izgradnju reciklažnog dvorišta na dijelu k.č. br. 2522/1 k.o. Strmec Stubički.

Površina građevne čestice je  2673 m2, a predviđeno je potpuno ograđivanje čestice ogradom visine 1,8 m. Predviđene su sljedeće zgrade:

-       „porta i prijem“ – kontrola i evidencija ulaza i izlaza vozila i otpada

-       „upravna zgrada“ – boravak i odmor za zaposlene

-       „skladište“ – za zbrinjavanje problematičnog i opasnog otpada

-       „nadstrešnica poluzatvorenog tipa“ – za zbrinjavanje krupnog otpada

-       „nadstrešnica poluzatvorenog tipa“ – za sortiranje ostalog otpada.

Izgradnja reciklažnog dvorišta nije realizirana u 2016. godini, već je stavljena u plan za 2017. te projekciju za 2018. i 2019., kao i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu te Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. do 2019. godinu.

V. Lokacije količine i troškovi uklanjanja odbačenog otpada

 

U 2016. godini nisu evidentirana nova divlja odlagališta otpada te nije bilo troškova učinjenih radi zbrinjavanja takvog otpada.

VI. Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti

 

Na web stranici www.stubicketoplice.hr objavljuju se informacije o odvozu komunalnog otpada i glomaznog otpada.

 

VII. Financijska sredstva za provedbu mjera gospodarenja otpadom

 

Općina Stubičke Toplice utrošila je u 2016. godini ukupno 44.106,49 kn za provedbu mjera gospodarenja otpadom, i to:

-       ishođenje građevinske dozvole za reciklažno dvorište: 36.606,49 kn (suglasnost Zagorski metalac d.o.o., projektna dokumentacija, vodni doprinos)

-       izrada koševa za smeće na javnim površinama: 7.500,00 kn.

 

VIII. Zaključak

 

Prikazom stanja gospodarenja otpadom, vidljivo je da se poduzimaju aktivnosti u cilju provođenja Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2008. do 2016. i odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, i to:

-       sprječavanje ili smanjenje štetnog utjecaja otpada na okoliš i ljudsko zdravlje,

-       sustavno gospodarenje otpadom radi smanjenja količine otpada.

Za 2016. godinu bilo je planirano donošenje novog Plana gospodarenja otpadom za područje Općine, no obzirom da nisu donijeti dokumenti na državnoj i županijskoj razini, isto je odgođeno za 2017. godinu te sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom provoditi izobrazno-informativne aktivnosti stanovništva.

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine objavljena je u Narodnim novinama br. 3 iz 2017. godine te je za 2017. godinu potrebno planirati donošenje novog Plana gospodarenja otpadom

IX. Završna odredba

 

Izvješće će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.12.

Donošenje Odluke o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu.

 

Kako u otvorenoj raspravi nije bilo upita ni prijedloga jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2016. GODINU

Tijekom 2016. godine provedene su sljedeće aktivnosti na području Općine Stubičke Toplice:

 •         u siječnju 2016. sklopljen je ugovor za provođenje DDD mjera
 •         u siječnju 2016. sklopljen je ugovor za obavljanje veterinarske službe (veterinarska pomoć i animalna asanacija)
 •         u veljači 2016. DVD Strmec Stubički dostavio je Godišnji plan teorijske nastave i praktičnih vježbi DVD Strmec Stubički za 2016.
 •         03. ožujka 2016. načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice, gdin.  Ivan Hren prisustvovao je svečanoj sjednici Stožera zaštite i spašavanja KZŽ
 •         u ožujku 2016. dostavljeni mobilizacijski pozivi za novo raspoređene pripadnike postrojbe CZ opće namjene Općine Stubičke Toplice
 •         izvršeno zanavljanje postrojbe civilne zaštite u ožujku 2016, Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stubičke Toplice, KLASA:810-01/16-01/10, URBROJ:2113/03-03-16-1 od 09. ožujka 2016.
 •         u svibnju 2016. podneseno izvješće o izvršenju Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2016.
 •         provedena je deratizacija u svibnju i listopadu 2016. godine na cijelom području Općine. Deratizacija je obuhvatila javne površine, revizijska okna objekata za uklanjanje otpadnih voda – kanalizacijsku mreža dužine cca 3000 metara, stambene objekte – poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva (cca  1400), a u domaćinstvima gdje nije provedena sanacija (uklanjanje otpada, spremanje hrane u odgovarajuće spremnike, tehničko-građevinski zahvati sa ciljem sprječavanja ulaska glodavaca u objekte), članovima tih domaćinstava izvođači su dali usmene upute o načinima sanacije. Deratizacija je provedena prema uputi predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.
 •         u srpnju 2016. izrađen prijedlog Godišnjeg plana vježbi sustava civilne zaštite za 2017.
 •         u srpnju 2016. donesena Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice, KLASA:810-01/16-01/13, URBROJ:2113/03-03-16-13 od 14. srpnja 2016.
 •         u studenom 2016. su dostavljeni podaci Policijskoj postaji Donja Stubica Krapina o odgovornim osobama zaduženim za zimsku službu, odnosno za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama na području Općine
 •         dva puta mjesečno provodi se kontrola vode za piće lokalnog vodovoda.
 •         tijekom studenog 2016. DVD Pila uklanjala srušeno drveće s prometnice ŽC 2219 kao posljedica nepovoljni vremenskih uvjeta (snijega i vjetra)

FINANCIJSKI UČINCI ZA 2016. GODINU

AKTIVNOST

UTROŠENI IZNOS

Tekuće donacije DVD Strmec Stubički

50.000,00 kn

Tekuće donacije DVD Pila

20.000,00 kn

Tekuće donacije JVP Zabok

73.072,03 kn

Vatrogasna i zaštitna oprema - hidrant

10.625,00 kn

Tekuće donacije HGSS

4.000,00 kn

Provođenje deratizacije i poslovi higijeničarske službe

65.885,00 kn

Tekuće donacije udruzi od značaja za CZ (Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice

15.000,00 kn

Donacija udruzi od posebnog značaja – Crveni križ

20.000,00 kn

Obnova zgrade mjesnog i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom

76.596,60 kn

UKUPNO:

335.178,63 kn

 

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu sa financijskim učincima za razdoblje 2017.-2020.

 

Kako u otvorenoj raspravi nije bilo upita ni prijedloga jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu sa financijskim učincima za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu.

Članak 2.

Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu sa financijskim učincima za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.14.

Donošenje Odluke o davanju podataka iz Evidencije obveznika poreza na kuće za odmor po zahtjevu Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice.

 

 

Kako u otvorenoj raspravi nije bilo upita ni prijedloga jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

o davanju podataka Turističkoj zajednici Općine Stubičke Toplice

 

 

 1. Odobrava se davanje osobnih podataka (ime, prezime, adresu, adresu kuće za odmor, i OIB) o obveznicima poreza na kuće za odmor Turističkoj zajednici Općine Stubičke Toplice radi unosa podataka u sustav e - visitor.

      2. Ispitanici će o tome biti informirani objavom ove Odluke na web stranici Općine Stubičke Toplice.

 

Obrazloženje

 

Direktorica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice podnijela je dana 07. veljače 2017. godine zahtjev za davanje podataka iz evidencije Jedinstvenog upravnog odjela o obveznicima poreza na kuće za odmor, i to ime, prezime, adresu, adresu kuće za odmor, i OIB, radi unosa podataka u sustav e- visitor, koji se koristi za utvrđivanje obveze plaćanja boravišne pristojbe.

Obveza plaćanja boravišne pristojbe utvrđena je člankom 3. st. 1. t. 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (Nar. nov. br. 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14).

Člankom 11. st. 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. nov. br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) određeno je da je voditelj zbirke osobnih podataka ovlašten dati osobne podatke na korištenje drugim primateljima na temelju pisanog zahtjeva ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Ad.15.

Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštinu Gradskog Crvenog križa Donja Stubica.

 

Kako u otvorenoj raspravi nije bilo upita ni prijedloga sa jedanaest (11) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

ODLUKA O IMENOVANJU

 PREDSTAVNIKA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Imenuje se Boris Beljak iz Stubičkih Toplica, Ulica Viktora Šipeka 43, rođ. 21. veljače 1949., OIB:15881642338, predstavnikom Općine Stubičke Toplice koji će sudjelovati u radu tijela Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica i Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica.

Članak 2.

Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, KLASA:230-01/16-01/14, URBROJ:2113/03-01-16-2 od 29. prosinca 2016. godine.

 

Ad.16.

Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.

 

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Informacija Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Krapinsko-zagorske, Policijske postaje Donja Stubica o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2016. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.17.

Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

 

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost na Financijsko izvješće Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine, KLASA:400-05/17-01/1, URBROJ:2113/03-380-17-1 od 27. siječnja 2017. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.18.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-31.12.2016. Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

 

               Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

 

Ad.19.

Donošenje  Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana za 2016. godinu DVD Strmec Stubički.

 

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na I. Izmjenu Financijskog plana za 2016. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički donesene na sjednici Izvanredne godišnje skupštine održane dana 30.12.2016. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.20.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu DVD Strmec Stubički.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, na usvajanje se daje donošenjeOdluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu DVD Strmec Stubički.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički donesenih na sjednici Izvanredne godišnje Skupštine održane 30. prosinca 2016. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.21.

Donošenje  Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana za 2016. godinu DVD Pila.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da na području općine Stubičke Toplice djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva, a drugo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Pila i ono je u bilo u obvezi donošenja I. izmjene financijskog plana. Isto je učinjeno. Imamo tri dokumenta. U izmjeni nije vidljivo iskazan dio za koji se radi izmjena, vjerojatno se potkrala jedna greška, pa se moli da se na Izbornoj skupštini taj dio uskladi. Financijski pla za 2017. godinu potrebno je uskladiti sa Planom rada za 2017. godinu. primjedba se odnosi na dio o investicijskom održavanju objekta a to je iznos od 1.000,00 kuna, budući da je objekt u vlasništvu Općine. Ne mogu se planirati sredstva za investicijsko održavanje objekta.

Vijećnik gdin. Marijan Pilski, koji je ujedno i predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila, objašnjava da posjeduje račune, za kupnju žarulja za spremište. Odgovoreno mu je da taj dio ide na tekuće, a ne na investicijsko održavanje, te je potrebno izvršiti izmjenu u tekstualnom dijelu. Također spomenuta je nabava deset svečanih odijela, a ista nisu specificirana u financijskom planu. Nužno je to uskladiti kako ne bi u raskoraku bili Financijski plan i Program rada za 2017. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, na prijedlog gđe. Nine Gradiški Zrinski, predlaže da se donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana za 2016. godinu DVD Pila i Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu DVD Pila odgode do slijedeće sjednice Općinskog vijeća koja će se najvjerojatnije održati unutar petnaest do dvadeset dana.

 

Ad.23.

Donošenje Odluke o Izvješću o radu Eko flor plus d.o.o. za 2016. godinu.

 

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice za 2016. godinu, trgovačkog društva EKO-FLOR PLUS d.o.o. (OIB:50730247993) sa sjedištem u Oroslavju, Mokrice 180/C od 29. siječnja 2016. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  

Ad.24.

Pitanja i prijedlozi.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice podsjeća da Općina Stubičke Toplice radi u novim uvjetima, dužnost načelnika obnaša zamjenik načelnika gdin. Ivan Hren, pa ga moli da u kratkim crtama izvjesti vijećnike o radu za vrijeme od preuzimanja dužnosti do sada.

Obnašatelj dužnosti načelnika, zamjenik načelnika gdin. Ivan Hren obavještava da je prošlo šest tjedana, ta da je dnevno u prosjeku od dva do tri sata u Općini, koliko mu do dozvoljavaju njegove obveze i posao koji radi. Zahvaljuje gdinu. Stjepanu Sokaču, Nedjeljku Ćuku i Borisu Beljaku koji mu pomažu u obnašanju dužnosti načelnika. Također poziva i sve ostale vijećnike na suradnju. Ovdje je otvoren za sve sugestije, inicijative i primjedbe. U pogledu funkcioniranja Općine ništa se nije dogodilo niti promijenilo. Javljamo se na sve natječaje, svi projekti koji  su bili planirani u dijelu rekonstrukcije ceste i mosta u Strmcu Stubičkom, prijavljeni smo na projekt energetske obnovljivosti škole (stolarija, rasvjetna tijela i prozori) predano u Fond za energetsku obnovljivost i zaštitu okoliša. Također priprema se i uređenje sanitarnih čvorova u školi. Sve ide svojim tokom. Prije spomenuta sportska dvorana priprema se za prijavu na fondove kada budu otvoreni. Tu je i projekt za groblje koji također očekuje samo otvaranje fondova. Za Ministarstvo graditeljstva u roku su prijavljena dva projekta za tzv. male komunalne radove. Ide se sa javnom rasvjetom od željezničke stanice prema naselju Podgaj. Krenulo se sa redovnim proljetnim održavanjem cesta, čisti se šoder poslije snijega na nogostupima i kolnicima, a kreće i krpanje cesta. Bio je „Cvijet u cvijeću“ likovno literarni događaj organiziran u Hotelu Matija Gubec. Za Valentinovo je održan koncert u društvenom domu Strmec Stubički. To je nešto novo za naše mještane. Također imamo u pripremi i otvaranje Kulturnog centra, a koje planirano u tom tjednu kada su i događanja povodom obilježavanja Dana Općine stubičke Toplice. Manifestacije koje su bile prijašnjih godina upriličene povodom obilježavanja Dana Općine biti će održane i ove godine. U planu sa Turističkom zajednicom je i jedna nova sportska manifestacija, radi se o biciklijadi za građane. Pripremamo se za brdsku utrku koja bi trebala poprimiti nešto veće razmjere i u rangu evropske utrke. Stoga se pripremamo za otkup zemljišta za proširenje parkirališnog prostora u Pili. Planiramo i pripremamo se javljati na što više projekata tijekom razdoblja u kojima budu otvarani. Razgovarano je i sa ravnateljicom Osnovne škole gđom. Brigittom Gmaz vezano uz Ministarstvo kulture i njihov natječaj. Također razgovarano je i sa gđom. Elizabetom Škvorčec iz Lokalne akcijske grupa tzv. LAG-a i rekla je da su otvoreni natječaji za udruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Sve ide svojim tijekom. Još jednom zahvaljuje vijećnicima koji su se više uključili i poziva sve ostale da se uključe i pripomognu u radu i djelovanju Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač zahvaljuje na izlaganju te se obraća vijećnicima i podsjeća da je pred nama obilježavanje Dana Općine, a time i dodjela priznanja, smatra da bi bilo dobro razmisliti i dati svoje prijedloge za dodjelu priznanja. Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 19,30 sati.

 

KLASA:021-05/17-01/1

URBROJ:2113/03-01-17-3

Stubičke Toplice, 22.02.2017.

 

Zapisničar                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                            Općine Stubičke Toplice

              

Melita Šarić                                                                                                               Stjepan Sokač

 

 

Kako do nas / Kontakt