4. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 4. sjednici održanoj dana 10. rujna 2009. godine usvojilo je sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa druge i treće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanji kolovoz 2009. godine.

3. Donošenje Odluke o financiranju prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice.

4. Donošenje Odluke o financiranju prijevoza učenika srednjih škola.

5. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Stubičke Toplice.

6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije na području Općine Stubičke Toplice.

7. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

8. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice.

9. Donošenje odluke o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog vijeća Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

10. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su Odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa druge i treće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nije bilo primjedbi zapisnici sa druge i treće sjednice Općinskog vijeća jednoglasno su usvojeni.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj i kolovoz 2009. godine.

Kako nije bilo primjedbi Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj i kolovoz 2009. godine jednoglasno su usvojene.

Ad.3.
Donošenje Odluke o financiranju prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donijeta

ODLUKA 
O FINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKAOSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice financirat će prijevoz učenika Osnovne škole Stubičke Toplice koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, od mjesta stanovanja do Osnovne škole Stubičke Toplice.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice zaključit će ugovor sa prijevoznikom „Stubaki prijevoz“ d.o.o., iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 178.
Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa subvencije troškova prijevoza uredit će se ugovorom između Općine i prijevoznika.
Daje se odobrenje za sklapanje ugovora sukladno stavku 1. ovog članka.

Ad.4.
Donošenje Odluke o financiranju prijevoza učenika srednjih škola.

Jednoglasno su donijete Odluke:

ODLUKA
O SUFINANCIRANJU ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, s područja Općine u visini od 75% od iznosa mjesečne željezničke karte u 2009.godini.
Za učenike kojima Krapinsko-zagorska županija sufinancira mjesečne željezničke karte u visini od 50%, Općina će sufinancirati mjesečne željezničke karte u visini od 50%.

Članak 2.

O sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola sklopit će se ugovor sa HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole i razred, relaciju te iznos subvencije.

Članak 3.

Ova Odluka se primjenjuje za razdoblje od mjeseca rujna 2009. godine do kraja mjeseca lipnja 2010. godine.

Članak 4.

Odobrava se zaključivanje Ugovora sukladno članku 1. Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

ODLUKA
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza autobusom redovitih učenika i studenata s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2009/2010.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu ili fakultet na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na fakultet sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom, i ne ostvaruju to pravo po drugoj osnovi.

                                                                            Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se u visini od 50 % iznosa cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse.

 Članak 4.

Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik ili student dužan je podnijeti potvrdu škole ili fakulteta o redovnom upisu u školsku godinu 2009/2010.
te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta. 

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku odnosno studentu potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 3. ove Odluke.

Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik odnosno student podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor, i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza odnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po umanjenoj cijeni zavisino  o subvenciji Općine.

 Članak 6.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

 Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.5.
Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Stubičke Toplice.

 Jednoglasno je donijeta

O D L U K A
O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

I) OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način odvodnje otpad­nih voda, obveza priključenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda, uvjeti i način ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje, način odvodnje otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, te obveze održavanja sustava javne odvodnje otpadnih voda.

Članak 2.

Otpadne vode, u smislu ove Odluke jesu:

a) sanitarne vode koje nastaju u kućanstvu i usluž­nim objektima kao posljedica fizioloških potreba ljudi;

b) tehnološke otpadne vode koje nastaju kao po­sljedica tehnološkog procesa u industriji, obrtu i drugim sličnim djelatnostima;

c) rashladne vode koje nastaju kao posljedica teh­nološkog procesa;

d) oborinske vode s javnih prometnih površina (ulica, cesta, pločnika, trgova, parkirališta i slično). 

Članak 3.

Odvodnja otpadnih voda je komunalna djelatnost koju čine poslovi sakupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i ispuštanja u prijemnik, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, te poslovi odvodnje oborinskih voda iz naselja putem sustava javne odvodnje.

Sustav javne odvodnje čine građevine i uređaji za obavljanje ove djelatnosti.

Poslove odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Stubičke Toplice obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice

Otpadne vode ne smiju se ispuštati putem upojnih bunara u podzemlje.

Članak 4.

Odvodnja otpadnih voda mora biti usklađena s odredbama Zakona o vodama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Strategijom upravljanja vodama, Planovi­ma upravljanja vodnim područjima, Planom upravljanja vodama i Državnim planom za zaštitu voda, te ostalim propisima i podzakonskim aktima koji se odnose na vode i odvodnju.

II) NAČIN ODVODNJE 

Članak 5.

Otpadne vode odvode se putem odvodnih instala­cija, građevina i uređaja koji se dijele na:

-unutarnju kanalizaciju,

-odvodnju javno prometnih površina,

-javnu kanalizaciju.

Članak 6.

Odvodne instalacije, građevine i uređaji moraju biti izvedeni i održavani tako :

-da osiguraju ispravnu i valjanu odvodnju propi­sanih vodnih količina,

-da sprečavaju onečišćenje okoliša i prirode,

-da onemogućuju razlijevanje otpadnih voda po površini,

-da imaju svojstvo vodonepropusnosti,

-da ne onečišćuju podzemne vode,

-da prilikom djelovanja uspora onemogućuju ili barem otežavaju vraćanje kanalskih voda u priključne kanale.

Članak 7.

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici građevi­na odvodnje otpadnih voda dužni su iste podvrći kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti po ovlaštenoj osobi svakih pet godina, te ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građe­vinu.

Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i na izgradnju i održavanje sabirnih i septičkih jama.

Tehničke zahtjeve za građevine odvodnje otpadnih voda, te uvjete koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za kontrolu ispravnosti, propisuje nadležni ministar.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su građevine iz stavka 1. i 2. ovog članka podvrgnuti kontroli ispravno­sti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi, u roku od godine dana od stupanja na snagu propisa iz stavka 3. ovog članka, te ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima.

Članak 8.

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda u svemu sukladno odredbama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju oborinskih i otpadnih voda na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/08).

Građevine izgrađene bez akata na temelju kojeg se može graditi, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu gra­đenja ili uklanjanja građevine ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu.

Članak 9.

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici odnosno dru­gi zakoniti posjednici građevina odvodnje otpadnih voda, moraju otpadne vode iz objekata ili zemljišnih čestica gdje se te građevine nalaze, odvoditi prema odredbama ove Odluke. 

III) UNUTARNJA KANALIZACIJA 

Članak 10.

Unutarnja kanalizacija sastoji se od slijedećih in­stalacija i građevina :

- vertikalna kanalizacija;

- horizontalna etažna kanalizacija;

- horizontalna temeljna kanalizacija;

- vodolovna grla;

- revizijska okna;

- kanalizacija izvan objekta na zemljišnoj česti­ci;

- sabirna odnosno septička jama na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacija;

- priključni kanal od septičke jame do javne kanalizacije;

- priključak na javnu kanalizaciju.

Članak 11.

Projektiranje i izvedba unutarnje kanalizacije mora biti izvedena u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te odredbama ostale prateće zakonske i podzakonske regulative koja regulira to područje. 

Članak 12.

Trošak projektiranja, izvedbe i održavanja unutar­nje kanalizacije snosi fizička odnosno pravna osoba koja je vlasnik ili zakoniti posjednik objekata ili zemljišnih čestica sa kojih se odvode otpadne vode.  

Članak 13.

Unutarnja kanalizacija sa jedne zemljišne čestice smije se priključiti na javnu kanalizaciju samo jednim priključkom.

Iznimno se može dozvoliti izvođenje više od jednog priključka ukoliko se ustanovi da bi zbog izvanredno nepovoljnih terenskih uvjeta tehničko rješenje s jednim priključkom bilo osobito nepovoljno i ekonomski nepri­hvatljivo. 

Članak 14.

Uređaji unutarnje kanalizacije za prethodnu obradu otpadnih voda moraju biti izvedeni tako da je osigurano neprekidno pročišćavanje. Pročišćavanje treba osigurati za vrijeme čišćenja i popravka uređaja ili za to vrijeme treba obustaviti ispuštanje u javnu kanalizaciju.  

Članak 15.

Izvedbu i održavanje priključnog kanala unutarnje kanalizacije od granice zemljišne čestice do javne kana­lizacije i samog priključka na javnu kanalizaciju provodi pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda, a koja taj posao može pod svojim nadzorom povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za tu vrstu poslova.

Troškove izvedbe i održavanja priključnog kanala i samog priključka na javnu kanalizaciju snosi fizička odnosno pravna osoba koja je vlasnik ili korisnik objekta ili zemljišne čestice sa kojih se unutarnja kanalizacija priključuje na javnu.

 Članak 16.

U područjima gdje nije izgrađena javna kanaliza­cija otpadne vode, osim oborinskih voda, odvode se u sabirnu ili septičku jamu koje su sastavni dio unutarnje kanalizacije.

Oborinske vode ne smiju se ni u kojem slučaju odvoditi u sabirnu ili septičku jamu.

Članak 17.

Sabirna odnosno septička jama mora se ovisno o dinamici punjenja redovito prazniti.

Pražnjenje vrši pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda, a koja taj posao može pod svojim nadzorom povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za tu vrstu poslova.

Troškove pražnjenja jame snosi vlasnik odnosno korisnik unutarnje kanalizacije prema važećem cjeniku.

 Članak 18.

Sadržina sabirnih odnosno septičkih jama odvozi se nakon pražnjenja posebnim vozilima i upušta, uz pošti­vanje pravila zaštite okoliša, na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na okno grube rešetke.

 Članak 19.

Fizička odnosno pravna osoba mora odvodnju otpadnih voda iz objekta ili sa zemljišne čestice kojih je vlasnik ili zakoniti posjednik priključiti na javnu ka­nalizaciju u roku od šest mjeseci nakon izgradnje javne kanalizacije.

Priključak na javnu kanalizaciju odobrava pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda, a koja u tu svrhu izdaje suglasnost za priključak na javnu kanalizaciju.

 Članak 20.

Vlasnik odnosno zakoniti posjednik unutarnje ka­nalizacije dužan je dozvoliti pregled instalacija i objekata unutarnje kanalizacije vodopravnim i sanitarnim inspek­torima, te radnicima pravne osobe koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda.

 Članak 21.

Priključenje bilo kojeg objekta ili zemljišne čestice na javni vodoopskrbni sustav ne smije se odobriti i izvesti bez propisno izvedene unutarnje kanalizacije kojom se iz objekata ili sa tih zemljišnih čestica na propisani način odvode otpadne vode.

Fizička ili pravna osoba koja se želi priključiti na javni vodoopskrbni sustav mora prethodno imati riješenu odvodnju otpadnih voda sukladno ovoj Odluci, te ishoditi odobrenje (suglasnost) pravne osobe koja obavlja djelat­nost odvodnje otpadnih voda.

Bez odobrenja (suglasnosti) pravne osobe koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda ne smije se izvesti priključak na javni vodoopskrbni sustav. 

IV) ODVODNJA JAVNO PROMETNIH POVR­ŠINA

 Članak 22.

Javno prometne površine u smislu ove Odluke jesu ulice, ceste, trgovi, nogostupi, parkirališta i sl.

 Članak 23.

Odvodnja javno prometnih površina vrši se putem vodolovnih grla, spojnih priključnih kanala i priključaka na oborinski sustav odvodnje.

Ovisno o vrsti javno prometne površine i sustavu odvođenih voda treba prije upuštanja voda s javno pro­metne površine u oborinski sustav odvodnje iste proči­stiti pjeskolovima, taložnicama, odvajačima masti, ulja naftnih derivata.

 Članak 24.

Izvedba spojnog priključnog kanala i priključka na oborinski sustav odvodnje vrši se po propisima za izved­bu javne kanalizacije putem pravne osobe koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda, a koja taj posao može pod svojim nadzorom povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za tu vrstu poslova.

V) JAVNA KANALIZACIJA

 Članak 25.

Javna kanalizacija sastoji se od slijedećih instalacija i građevina :

-sabirni kanali,

-sabirni kanali višeg reda,

-glavni odvodni kanali/kolektori,

-revizijska okna.

 Članak 26.

Javna kanalizacija u Općini Stubičke Toplice je razdjelni ili djelomično razdjelni odvodni sustav, tj. odvojeno se odvode sanitarne od oborinskih otpadnih voda.

Oborinske otpadne vode u urbanim područjima se prihvaćaju oborinskim sustavom odvodnje i odvode do prijemnika, a izvan urbanih područja oborinske otpadne vode odvode se otvorenim kanalima i prirodnim vodoto­cima (prirodnim sustavom odvodnje).

 Članak 27.

Projektiranje i izvedba javne kanalizacije moraju biti u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te odredbama ostale prateće zakonske regulative koja regulira to područje.

Projektom trebaju biti predviđeni budući priključci i priključni kanali unutarnje kanalizacije.

Svi materijali predviđeni za izgradnju javne kana­lizacije i pratećih objekata moraju odgovarati zahtjevima koji se postavljaju za građenje u agresivnim sredinama vode i tla.

 Članak 28.

Bilo kakve zahvate, rekonstrukcije i preinake na javnoj kanalizaciji ne smije provoditi nitko osim pravne ili fizičke osobe kojoj je to povjereno i vrši se pod nadzorom pravne osobe koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda ili ovlaštene osobe Općine Stubičke Toplice.

VI) GRANIČNE VRIJEDNOSTI POKAZATELJAOPASNIH I DRUGIH TVARI ZA OTPADNE VODE

 Članak 29.

U javnu kanalizaciju, sabirne i septičke jame smiju se upuštati otpadne vode u svemu prema graničnim vrijed­nostima pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari prema odredbama Pravilnika o graničnim vri­jednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (Nar. nov. br. 94/08, dalje: Pravilnik). 

Članak 30.

Otpadne vode koje sadrže agresivne, toksične i druge tvari u vrijednostima iznad dopuštenih graničnih vrijednosti propisanih Pravilnikom, proči­šćavaju se putem posebnih uređaja za pročišćavanje prije priključenja na sustav javne odvodnje.

 Članak 31.

Sve ostale otpadne vode moraju se o trošku korisni­ka prije upuštanja u javnu kanalizaciju odnosno sabirnu i septičku jamu pročistiti do te mjere da odgovaraju odred­bama ove Odluke, Zakona o vodama, Pravilnika i prateće zakonske i podzakonske regulative.

 VII) ODLAGANJE I UKLANJANJE OPASNIH I DRUGIH TVARI

 Članak 32.

Pravne i fizičke osobe koje se u vezi s obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti koriste opasnim i drugim tvarima dužne su takve tvari držati i odlagati u skladu s posebnim propisom, tako da se isključi mogućnost one­čišćenja površinskih i/ili podzemnih voda.

 Članak 33.

Pravne ili fizičke osobe koje ispuštaju pročišćene i nepročišćene otpadne vode dužne su obavljati kontrole kakvoće otpadnih voda i mjeriti protok sukladno vodo­pravnim aktima.

 Članak 34.

Ako uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili iz drugih razloga postoji opasnost od onečišćenja voda, pravna, odnosno fizička osoba u vezi sa čijim je djelovanjem ili propustom takva opasnost nastala, dužna je, bez odlaganja, o tome izvijestiti najbližu policijsku upravuili Područni ured Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Svaka osoba koja primijeti da je došlo do oneči­šćenja voda ili da postoji opasnost nastanka onečišćenja, dužna je o tome izvijestiti najbližu policijsku upravu.

Policijska uprava ili Područni ured Državne uprave za zaštitu i spašavanje će o događaju iz st. 1. i 2. ovoga članka izvijestiti područnog ili državnog vodopravnog inspektora, odnosno najbližu organizacijsku jedinicu Hrvatskih voda. 

VIII) KONTROLA ISPRAVNOSTI VODONE­PROPUSNOSTI GRAĐEVINA ODVODNJE OTPAD­NIH VODA

 Članak 35.

Nakon izgradnje građevina za odvodnju otpadnih voda, a prije puštanja u rad mora se kontrolirati ispravnost izgradnje i vodonepropusnost izgrađenih građevina.

Ispravnost građevina za odvodnju otpadnih voda kontrolira se detaljnim pregledom i snimanjem, a vodo­nepropusnost izvedene kanalizacije kontrolira se ispitiva­njem vodonepropusnosti u skladu s važećim propisima, sukladno odredbama članka 7. ove Odluke.

Kontrola ispravnosti i vodonepropusnosti građe­vina odvodnje otpadnih voda vrši se na trošak vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, a za novoizgrađene građevine javne kanalizacije na trošak izvođača radova.

 Članak 36.

Periodični preventivni pregledi stanja ispravnosti javne kanalizacije u funkciji provode se prema godišnjem planu pregleda građevina odvodnje pravne osobe koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda.

 IX) KAZNENE ODREDBE

 Članak 37.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, koja je vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik unutarnje kanalizacije i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako:

1. izvede i održava unutarnju kanalizaciju na način suprotan odredbi članka 6. i članka 11. ove Odluke;

2. ako uslijed neprovjeravanja punjenja sabirne od­nosno septičke jame dođe do razlijevanja njihove sadržine (članak 17. stavak 1.);

3. ako u roku od šest mjeseci nakon izgradnje i početka korištenja javne kanalizacije ne priključi na javnu kanalizaciju ili izvrši priključenje bez odobrenja i suglasnosti pravne osobe koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda (članak 19.);

4. ako ne dozvoli pregled instalacija i objekata unutarnje kanalizacije vodopravnim i sanitarnim inspek­torima, te radnicima pravne osobe koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda (članak 20.);

5. ako u javnu kanalizaciju, sabirne i septičke jame ispušta otpadne vode protivno članku 29., 30., 31. i 34. ove Odluke;

6. ako provodi bilo kakve zahvate ili preinake na javnoj kanalizaciji protivno odredbama članka 28. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka počinitelj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako je prekršaj počinila u vezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka počinitelj koji je fizička osoba.

Nepridržavanje odredaba ove Odluke, a koje nisu sadržane u čl. 37. ove Odluke, podliježu prekršajnom postupku prema kaznenim odredbama važećih zakonskih propisa.

 XI) NADZOR

 Članak 38.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke obavlja nadležna inspekcija pri Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.

 XII) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 39.

Ova Odluka se neće primjenjivati dok se ne stvore svi potrebni uvjeti za priključenje na sustav javne od­vodnje.

Članak 40.

Ova Odluka objavljuje se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije», a stupa na snagu danom izdane suglasnosti Hrvatskih voda. 

Ad.6.
Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije na području Općine Stubičke Toplice.

 Jednoglasno je donijeta

 ODLUKA 
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE OBAVLJAJU 
DODJELJIVANJEM KONCESIJE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije na području Općine Stubičke Toplice, te utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja koncesije.

Na postupak davanja koncesije i druga pitanja u vezi davanja koncesije primjenjuju se odredbe ove Odluke, Zakona o koncesiji, Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o javnoj nabavi.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije

 Članak 2.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada,

obavljanje dimnjačarskih poslova.

 Pripremne radnje

 Članak 3.

Pripremne radnje za davanje koncesije provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice i Stručno povjerenstvo za koncesiju, i to:

pripremu podataka za određivanje procjene vrijednosti koncesije,

izradu studije opravdanosti davanja koncesije,

izradu dokumentacije za nadmetanje te

poduzimanje ostalih mjera koje prethode postupku davanja koncesije u skladu sa zakonskim odredbama.

 Postupak davanja koncesije

 Članak 4.

Postupak davanja koncesija provodi se putem javnog nadmetanja.

 Članak 5.

Dokumentacija za nadmetanje sadrži najmanje:

oblik ponude,

sadržaj ponude,

rok valjanosti ponude,

opis predmeta koncesije (tehničke specifikacije)

nacrt ugovora o koncesiji,

uvjete i dokaze koje su ponuditelji obvezni dostaviti uz ponudu u svrhu dokazivanja sposobnosti ponuditelja,

popis društava u grupi društava koja je formirana kako bi dobila koncesiju ili povezana društva,

rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,

odredbe o jamstvu koje ponuditelj mora dostaviti.

 Članak 6.

Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim novinama“. Obavijest se objavljuje nakon toga i na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice, s navedenim datumom objave u Narodnim novinama.

Obavijest o namjeri davanja koncesije sadrži:

Naziv davatelja koncesije, adresu, telefonski broj, broj faksa, e-mail i matični broj;

a. Predmet koncesije; b.  prirodu i opseg djelatnosti koncesije; c. mjesto obavljanja djelatnosti; d. broj koncesija; e. Rok trajanja koncesije; f. naknadu za koncesiju

a. Rok za predaju ponuda; b. adresa na koju se moraju poslati ponude; c. jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane;

Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje;

Kriterij koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja;

Adresa na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje;

Zahtijevana jamstva i sredstva osiguranja;

Rok valjanosti ponude;

Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe, te podatke o rokovima za podnošenje žalbe;

Podatak o vrsti postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije;

Datum otpreme obavijesti Narodnim novinama.

 Članak 7.

Odluku o namjeri davanja koncesije objavljuje načelnik Općine Stubičke Toplice.

Članak 8.

Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama.

Na web stranici Općine Stubičke Toplice objavit će se i točan datum do kojeg se moraju dostaviti ponude, uz naznaku da ponuda mora stići davatelju koncesije do navedenog datuma, bez obzira na način dostave.

Rok trajanja koncesije

Članak 9.

Koncesija za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama daje se na vrijeme od 5 godina.

Koncesija za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada daje se na vrijeme od 10 godina.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se na vrijeme od 5 godina.

Procjena vrijednosti koncesije

 Članak 10.

Na procjenu vrijednosti koncesije primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa kojima se uređuje javna nabava.

Naknada za koncesiju

 Članak 11.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Stubičke Toplice, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Naknada za koncesiju određuje se kao stalan jednak iznos, ovisan o vrsti koncesije, a najniži godišnji iznos naknade određuje se u obavijesti o namjeri davanja koncesije, uzimajući u obzir, između ostalog, vrstu djelatnosti, rok trajanja koncesije, poslovni rizik i očekivanu dobit.

Stručno povjerenstvo za koncesiju

 Članak 12.

Stručno povjerenstvo za koncesiju koje čine najmanje tri člana imenuje načelnik Općine za svaki postupak dodjeljivanja koncesije, prije objavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije.

O namjeri osnivanja stručnog povjerenstva načelnik obavještava ministarstvo nadležno za financije.

Članovi Stručnog povjerenstva za koncesiju imenovani od strane Općine Stubičke Toplice imaju sva prava prema Odluci o visini naknade troškova (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09).

Kriterij za dodjelu koncesije

 Članak 13.

Kriterij za dodjelu koncesije je najviša ponuđena naknada za koncesiju, ali pri odabiru Povjerenstvo će voditi računa i o ispunjenosti uvjeta tehničke opremljenosti.

Koncesija se ne može dodijeliti ponuditelju prema kojem Općina Stubičke Toplice ima dugovanje, ili koji nije uredno ispunjavao obvezu plaćanja naknade za koncesiju Općini u prethodnom razdoblju, te će se takva ponuda isključiti.

 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

 Članak 14.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na prijedlog Stručnog povjerenstva za koncesije.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži osobito:

određenje djelatnosti za koju se daje koncesija,

način, uvjete i rok trajanja koncesije,

ovlaštenja davatelja koncesije,

prava i obveze koncesionara,

visinu naknade za koncesiju.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji

Članak 15.

Ugovor o koncesiji na temelju odluke o koncesiji s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa načelnik Općine Stubičke Toplice.

Ugovor o koncesiji sadrži:

djelatnost za koju se koncesija daje,

rok na koji se koncesija daje

visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

prava i obveze davatelja koncesije,

prava i obveze koncesionara,

jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara

način prestanka koncesije,

ugovorne kazne,

odredbu o pravu davatelja koncesije da jednostranom izjavom raskine ugovor o koncesiji ili djelomično, ukoliko Hrvatski sabor odlukom odredi da to zahtijeva javni interes,

odredbu o dostavljanju periodičkih izvještaja o radu koncesionara i korištenju koncesije.

Načini prestanka koncesije

Članak 16.

Koncesija prestaje:

ispunjenjem zakonskih uvjeta:

istekom roka na koji je dana,

smrću koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe kojoj je dana koncesija,

raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,

jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,

pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava.

Provođenje nadzora nad izvršavanjem ugovora o koncesiji

 Članak 17.

Koncesionar je dužan jedanput godišnje, a i po zahtjevu ovlaštenog tijela davatelja koncesije dostaviti periodički izvještaj o svojem radu i korištenju koncesije.

Završna odredba

 Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 07/05 i 04/08).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.7.
Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Jednoglasno je donijeta

O D L U K A

O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje rad i organizacija dimnjačarske službe, rokovi čišćenja dimnjaka te obavljanje nadzora nad radom dimnjačarske službe na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Dimnjačarskom službom se smatra čišćenje i kontrola dimovodnih građevina i uređaja za loženje u propisanim rokovima, sa poduzimanjem odgovarajućih preventivnih mjera za sprečavanje opasnosti nastanka požara i eksplozije.

Članak 3.

Dimovodnim građevinama ili objektima u smislu ove Odluke smatraju se dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući i dimovodne zaklope), zbirnici čađe i drugi dijelovi dimnjaka.

II.ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 4.

Dimnjačarsku službu na području Općine Stubičke Toplice može obavljati pravna ili fizička osoba kojoj se obavljanje dimnjačarske službe povjeri odlukom o koncesiji.

Članak 5.

Dimnjačarsku službu obavlja pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: ovlašteni dimnjačar) na jednom dimnjačarskom području, a koje čini cijelo područje Općine Stubičke Toplice.

Članak 6.

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, po provedenom postupku javne nabave.

Ugovoro koncesiji sklapa načelnik Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

Ugovorom o koncesiji utvrđuju se svi elementi obavljanja dimnjačarske službe sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i ovoj Odluci.

Članak 8.

Ovlašteni dimnjačar dužan je obavljati dimnjačarsku službu prema propisima i pravilima struke.

Ovlašteni dimnjačar ne može prenositi drugoj osobi pravo na koncesiju o obavljanju dimnjačarske službe za područje Općine Stubičke Toplice.

Članak 9.

Kontroliraju se i čiste obavezno:

a) u stambenim zgradama i stanovima:

- dimnjaci i spojni dimovodni kanali,

- uređaji za centralno i etažno grijanje na sve vrste goriva ;

b) u poslovnim prostorima:

-dimnjaci, spojni dimovodni kanali ipriključena ložišta na sve vrste goriva ;

c) u industrijskim objektima:

- dimnjaci, dimnjače i kotlovi,

- spojni dimovodni kanali i priključena ložišta na sve vrste goriva.

U obvezno čišćenje dimnjaka spada i spaljivanje čađe.

Spaljivanjem dimnjaka rukovodi kvalificirani dimnjačar koji je dužan poduzeti sve mjere opreznosti i o tome obavijestiti korisnika dimovodnih objekata.

Čađu koja izgara dimnjačar je dužan ukloniti.

Korisnici usluga dužni su na zahtjev ovlaštenog dimnjačara obavijestiti istog o broju i vrsti ložišta i dimovodnih objekata, o sezoni loženja, te omogućiti slobodan pristup svim dimovodnim objektima i građevinama, koji se koriste.

Pri obavljanju usluga dimnjačarskih poslova ovlašteni dimnjačar u obvezi je voditi brigu o čistoći prostorija korisnika usluge.

Članak 10.

Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim građevinama postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge, te odrediti rok za uklanjanje nedostataka, a koji ne može biti duži od 60 dana i o tome izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine i nadležnu inspekciju za zaštitu od požara.

Članak 11.

Dimovodne građevine moraju se kontrolirati i čistiti u obveznim rokovima kako slijedi:

Svakih šest mjeseci :

- dimnjaci i dimovodni kanali na koje su priključeni štednjaci i ložišta koja su u stalnoj upotrebi na kruta i tekuća goriva

- tvornički dimnjaci i dimovodni kanali

- dimnjaci i dimovodni kanali koji služe za priključak štednjaka i ložišta na plinovita goriva

- dimnjaci i dimovodni kanali i peći centralnog grijanja

- sabirališta čađe u dimnjacima i dimovodnimkanalima.

Svaka tri mjeseca:

- dimnjaci i dimovodni kanali na koje su priključeni štednjaci i kotlovi za kuhanje jela u ugostiteljskim objektima, domovima, ustanovama socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja i drugih tome sličnih ustanova, te pravnim osobama koje pripremaju hranu za potrebe svojih djelatnika u svojim poslovnim prostorijama.

Članak 12.

Obvezno se jedanput u dvije godine kontroliraju, a ne čiste:

- dimnjaci koji se stalo koriste i na koje nisu priključena ložišta

- dimnjaci u zgradama koji se zagrijavaju električnom energijom, te se ne koriste za dimovod

- prirodno ventilacijski kanali, smješteni u pomoćnim prostorijama s ugrađenim plinskim trošilom.

Članak 13.

Kontrola ložišta za izgaranje krutih, tekućih i plinovitih goriva provodi se u slijedećim rokovima:

- ložište snage do 26 kw – jedanput u dvije godine

- ložište snage od 27 do 50 kw – jedanput godišnje

- ložište snage preko 50 kw – svaka dva mjeseca.

Članak 14.

Ovlašteni dimnjačar je dužan izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih građevina i objekata te ga dostaviti komunalnom redaru do kraja siječnja za tekuću godinu, a obvezno u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 15.

Ovlašteni dimnjačar dužan je voditi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih građevina i objekata.

Kontrolna knjiga vodi se za svaku godinu posebno i za svako naselje na dimnjačarskom području posebno, a sadrži:

oznaku zgrade – kuće, ulicu i kućni broj,

- ime i prezime vlasnika zgrade (kuće ili poslovnog prostora),

- oznaku dimovodnih objekata koji se čiste,

- datum i nalaz,

- potpis dimnjačara,

- potpis vlasnika zgrade kao potvrdu obavljenih usluga.

Članak 16.

Uz kontrolnu knjigu ovlašteni dimnjačar je dužan voditi kartoteku dimovodnih građevina i objekata, a koja sadrži:

oznaku zgrade – ulicu i kućni broj,

- ime i prezime (naziv) vlasnika zgrade (kuće ili poslovnog prostora),

- broj i vrstu dimovodnih objekata,

 - rokove čišćenja.

Članak 17.

Ovlašteni dimnjačar dužan je jedanput godišnje do početka ogrjevne sezone komunalnom redaru podnijeti izvještaj o stanju i promjenama broja i vrste dimovodnih građevina i objekata.

III. NAKNADA ZA OBAVLJENJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 18.

Naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova ovlaštenom dimnjačaru plaća vlasnik zgrade, odnosno korisnik poslovnog prostora, stana ili kuće.

Članak 19.

Cjenik za izvršene usluge ovlašteni dimnjačar dužan je podnijeti Općinskom vijeću na suglasnost prije početka obavljanja poslova.

Ovlašteni dimnjačar dužan je za obavljanje dimnjačarske usluge izdati račun, a korisnik usluge je dužan potvrditi obavljanje dimnjačarske usluge u kontrolnoj knjizi.

Pri svakoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga, ovlašteni dimnjačar dužan je pribaviti prethodnu suglasnost načelnika Općine Stubičke Toplice. Načelnik je dužan očitovati se u roku od 15 dana. Ukoliko se načelnik ne očituje, smatra se da je suglasnost dana.

Kada se uskrati suglasnost načelnika, koncesionar ima pravo raskinuti Ugovor u roku od 60 dana od dana uskrate suglasnosti.

IV. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 20.

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe obavlja komunalni redar, odnosno Jedinstveni upravni odjel Općine i nadležna inspekcija.

Članak 21.

Komunalni redar Općine vodi evidenciju o radu dimnjačara.

Komunalni redar ovlašten je:

- narediti obavljanje dimnjačarskih poslova ako utvrdi da se ne obavljaju pravilno i potpuno,

- predložiti otkaz ugovora o koncesiji ako utvrdi da ovlašteni dimnjačar ne obavlja dimnjačarsku službu u rokovima i na način propisan ovom Odlukom,

- kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih građevina i objekata,

- pokretati prekršajni postupak, izricati i naplaćivati mandatne kazne,

- poduzimati i druge propisane mjere.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj počinitelj koji je fizička osoba ako:

- ne izvrši obveze prema članku 10. Odluke,

- ne kontrolira i ne čisti dimovodne građevine u rokovima (članak 11., 12. i 13.),

- ne izradi godišnji plan čišćenja i kontrole, odnosno ne dostavi isti komunalnom redaru (članak 14.)

- ne vodi kontrolnu knjigu ili kartoteku dimovodnih građevina i objekata, odnosno ne podnese istu komunalnom redaru na pregled kad to ovaj zatraži (članak 15. i 16.)

- ne podnese izvještaj sukladno članku 17. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovog članka pravna osoba.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka počinitelj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako je prekršaj počinila u vezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 23.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj počinitelj koji je fizička osoba ako:
- ometa ili brani dimnjačaru čišćenje ili kontrolu dimovodnih objekata,
- ne omogući nesmetan pristup do mjesta za čišćenje dimovodnih objekata.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka pravna osoba.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka počinitelj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako je prekršaj počinila u vezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske žuapnije br. 04/01).

Ad.8.
Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donijeta

ODLUKA

o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice

Opća odredba

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stubičke Toplice.

Agrotehničke mjere

Članak 2.

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:

- zaštita od erozije,

- sprečavanje zakorovljenosti,

- zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,

- suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

- korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

Na području cijele Općine Stubičke Toplice zabranjuje se skidanje humusnog, odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta.

Članak 4.

Na marginalnom poljoprivrednom zemljištu male proizvodne sposobnosti ( uz vodotoke, na područjima s visokom razinom vode, na pješčanim područjima) vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su saditi vrbe ili drugu vrstu brzorastućeg drveća u mjeri potrebnoj za zaštitu od erozije.

U svrhu sprečavanja erozije, vlasnici ili ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

- održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu,

- obvezno zatravnjivati strmo zemljište,

- a ograničava se ili potpuno zabranjuje, ovisno o stanju zemljišta:

- sječa dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

- preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

- proizvodnja jednogodišnjih kultura.

Članak 5.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poduzimati mjere za sprečavanje zakorovljenosti zemljišta mehaničkim ili kemijskim sredstvima, te na taj način spriječiti širenje zakorovljenosti na susjedne parcele.

Članak 6.

Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodnih kanala provodi se radi sprečavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Članak 7.

Obvezna je sjetva i sadnja u plodoredu, te korištenje certificiranog sjemena i certificiranog sadnog materijala, u svrhu sprečavanja pojave i širenja kukuruzne zlatice, smrdljive snijeti, krumpirove nematode i biljnih bolesti.

Članak 8.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su pravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja suzbijati biljne bolesti i štetnike, te i na taj način spriječiti širenje biljnih bolesti i štetnika.

Članak 9.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

- obvezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve najkasnije do 31. ožujka slijedeće godine,

- obveze uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

- obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Članak 10.

Mjere za uređivanje poljoprivrednih rudina su:

- održavanje živica i međa,

- održavanje poljoprivrednih putova,

- uređivanje i održavanje kanala,

- sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

- sprečavanje i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 11.

Za područje Općine Stubičke Toplice provode se mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, koje obuhvaćaju:

1. zabranu sadnje višegodišnjih nasada i višegodišnjih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice, na način da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,

2. održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,

3. održavanje i uređenje zemljišnih međa, zelenih ograda i poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera,

4. održavanje i uređenje poljoprivrednih površina i poljskih putova tako da budu vidljivo označeni, očišćeni i od korova višegodišnjeg raslinja, radi neometanja prolaza,

5. održavanje i uređenje zemljišnih međa i zelenih ograda tako da budu vidljivo označene i očišćene od korova i raslinja.

Članak 12.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodnih kanala radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obvezna je mjera sadnje i održavanje vjetrobranih pojaseva.

Članak 13.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, dužni su poduzimati mjere iz članka 3. do 12. ove Odluke radi zaštite tog zemljišta.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta i drugog zemljišta, koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne provedu mjere iz članka 3. do 12. ove Odluke, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih mjera na zemljištu u njihovom vlasništvu.

Nadzor nad provođenjem Odluke

Članak 14.

Poslove nadzora nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obavlja poljoprivredni redar.

Kaznene odredbe

Članak 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj počinitelj koji je fizička osoba ako:

- skida humusni, odnosno oranični sloj poljoprivrednog zemljišta (članak 3.),

- ne sadi vrbu ili drugu vrstu brzorastućeg drveća u mjeri potrebnoj za zaštitu od erozije na marginalnom poljoprivrednom zemljištu male proizvodne sposobnosti (članak 4. st. 1.)

- postupa suprotno članku 4. stavku 2. Odluke,

- ne poduzima mjere za sprečavanje zakorovljenosti na susjedne parcele (članak 5.),

- ne provodi mjere čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda (članak 6. i članak 12. stavak 1.),

- ako se ne sije i sadi u plodoredu, te ne koristi certificirano sjeme i certificirani sortni materijal (članak 7.),

- na pravilan način ne primjenjuju sredstva za zaštitu bilja i tako ne sprečava širenje biljnih bolesti i štetnika (članak 8.),

- ne ukloni biljne ostatke na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve najkasnije do 31. ožujka slijedeće godine (članak 9. stavak 1. točka 1.),

- ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine (članak 9. stavak 1. točka 2.),

- ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim zemljištem (članak 9. stavak 1. točka 3.),

- protivno zabrani sadnje višegodišnje nasade visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (članak 11. stavak 1. točka 1.),

- ne održava zelene ograde na način da spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde (članak 11. stavak 1. točka 2.),

- ne održava i ne uređuje poljoprivredne površine i poljske putove tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera (članak 11. stavak1. točka 3.),

- ne održava i ne uređuje poljoprivredne površine i poljske putove tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjih raslinja, radi neometanog prolaza (članak 11. stavak 1. točka 4.),

- ne održava i ne uređuje zemljišne međe i zelene ograde tako da budu vidljivo označene i očišćene od korova i raslinja (članak11. stavak 1. točka 5.),

- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranih pojaseva (članak 12.stavak 2.),

- onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je ovlaštenik, odnosno vlasnik u slučaju iz članka 13. stavka 1. ove Odluke

- Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka pravna osoba.

- Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka počinitelj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako je prekršaj počinila u vezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Završne odredbe

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/03).

Ad.9.
Donošenje odluke o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog vijeća Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Jednoglasno je donijeta

O D L U K A

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice za člana Upravnog vijeća javne ustanove Zagorske javne vatrogasne postrojbe, predlaže Stjepana Sokača, iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 159.

Članak 2.

Ova Odluka će se uputiti Gradu Donja Stubica, Općini Marija Bistrica i Općini Gornja Stubica radi davanja suglasnosti na predloženog člana Upravnog vijeća.

KLASA:021-05/09-01/31

URBROJ:2113/03-01-09-2

Stubičke Toplice, 10.09.2009.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt