4. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K

 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 23. studenog 2017. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Damir Pavrlišak, Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice

Bernarda Ivček, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice

Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Marina Šturlan, član Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun

Senka Susović - novinar

Adrijana Merić

 

Odsutni vijećnici:  /

Zapisničar:      Melita Šarić

Započeto:        18,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk otvara četvrtu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, zamjenicu načelnika Općine Stubičke Toplice gđu. Anicu Benger, direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice gđu. Bernardu Ivček, ravnateljicu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice gđu. Brigitte Gmaz, predstavnicu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gđu. Marinu Šturlan, predstavnike medija, građane Općine Stubičke Toplice, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, da imamo kvorum, te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predlaže usvajanje dnevnog reda:

D N E V N I    R E D

 

1.       Usvajanje zapisnika s treće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 1.        Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sa pratećim odlukama.
 2.        Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.
 3.        Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 4.        Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 5.        Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2018. do 2020. godine.
 6.        Donošenje  Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.
 7.        Donošenje Odluke zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu.
 8.        Donošenje Odluke o financiranju školske kuhinje.
 9.    Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi.
 10.    Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 11.    Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi izgradnje javne rasvjete u Ulici  Naselje Podgaj.
 12.    Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi pojačanog održavanja nerazvrstane ceste odvojak ulice Ljube Babića Đalskog do kb. 89, NC SS-1.
 13.    Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta izrada projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa u Ulici Vladimira Nazora, općina Stubičke Toplice.
 14.    Donošenje Odluke u projektu NEWLIGHT.
 15.    Određivanje prinudnog upravitelja zgrade tržnica.
 16.    Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju dimnjačarski poslovi.
 17.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.
 18.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na 2. izmjenu Financijskog plana za 2017. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 19.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 30.09.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 20.    Informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 30.09.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 21.    Informacija o sastancima Radnog tijela za turizam.
 22.    Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika s treće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, na usvajanje daje zapisnik sa treće sjednice Općinskog vijeća. Napominje da je zapisnik u ovom obliku obiman i graniči sa transkriptom sjednica. Zapisnik treba smanjiti, treba sadržavati osnovne prijedloge i biti konkretniji.

Isti se usvaja sa jedanaest (11) glasova. Vijećnici Nina Gradiški Zrinski i Nikola Kristić nisu glasali obzirom da nisu prisustvovali trećoj sjednici. 

 

Ad.2.

Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sa pratećim odlukama.

 

Načelnik Općine Josip Beljak ukratko obavještava da je uz prijedlog Proračuna za 2018. godinu dano obrazloženje. Obavještava da 80% sredstava proračuna raspoređeno je na fiksni dio proračuna. Ostatak od 20% sredstava će se utrošiti za ostale potrebe. U prošloj godini prijavljen je jedan projekt, dok su ovoj godini predviđena tri projekta. Za velike promjene u Proračunu nema mjesta. Prijavljeni projekti su: izgradnja reciklažog dvorišta za što smo i dobili odluku o prihvaćanju, energetska obnova škole, rekonstrukcija ulice Vladimira Nazora. Ta tri projekta nam nose preko milijun kuna vlastitih sredstava. Projekt groblje zamijenjen je za projektnu dokumentaciju za izgradnju školske športske dvorane.  Povećana su sredstva za rad Turističke zajednice.

 

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski postavila je upit vezano za osiguravanje sredstava u Proračunu udrugama za zaštitu okoliša, to jest koje su to udruge. Odgovorila je Dubravka Špiček da se osiguravaju sredstva sa područja kulture, sporta i socijalnih davanja. Dodjeljuju se na način da udruge na raspisani natječaj u propisanom roku podnose potrebnu dokumentaciju kao i financijski plan i plan aktivnosti, temeljem kojih se sredstva osiguravaju. Udrugama se ne odobravaju u cijelosti traženi iznosi već se oni raspoređuju unutar planiranih sredstva Proračuna prema planovima aktivnosti i financijskim planovima. Iz područja zaštite okoliša imamo dvije udruge, a to su planinari i lovci. U Proračunu u obrazloženju nisu imenovane udruge jer se za sada ne zna tko će se prijaviti na natječaj.

 

Vijećnik Nikola Kristić pozdravio je odluku o ukidanju projekta groblja. Napomenuo je  da je očekivao da će se konkretno navesti uštede u Proračunu po stavkama. Ne slaže se sa navedenim pokazateljima uspješnosti. Osvrnuo se na stavke: civilne zaštite za koju smatra da su sredstva simbolična,  turizam, jezero Jarki. Napomenuo je da je to precrtani Proračun koji je bio za 2015., 2016. i 2017. godinu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk objasnio je da projekt groblje nije ukinut, jer još uvijek postoji mogućnost da se odobre sredstva. Slaže se da svi želimo više. Podsjetio je da svi vijećnici imaju mogućnost priključiti se načelniku sa svojim temama, prijedlozima i sugestijama

 

Kako nema pitanja ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Proračun Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sa pratećim odlukama.

 

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Proračun Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu:

                                                                               2018.                                     2019.                                     2020.

 

- sa prihodima od                                17.035.040,00                     15.059,740,00                     12.898.440,00

- sa rashodima od                               16.785.040,00                     14.809.740,00                     12.648.440,00

 

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

 

- prihode poslovanja                         16.943.040,00                     15.057.740,00                     12.896.440,00

- prihode od prodaje

nefinancijske imovine                               92.000,00                             2.000,00                              2.000,00

 

Rashodi se odnose na :

 

-rashode poslovanja                            7.949.040,00                       7.818.740,00                       7.613.440,00

-rashode za nabavu

 nefinancijske imovine                        8.836.000,00                       6.991.000,00                       5.035.000,00

 

RAZLIKA-MANJAK                              250.000,00                         250.000,00                          250.000,00

 

Ukupan donios manjka iz

Prethodne godine                                     750.000,00                        500.000,00                           250.000,00

 

Dio manjka iz prethodne godine

koji će se pokriti iz u razdoblju

2018.- 2020.                                             250.000,00                        250.000,00                          250.000,00

 

Članak 2.

 

 

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Plan razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2018. – 2020. Godinu

- Odluka o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja

- Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerma za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u sportu za 2018. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Odluka o Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018. godinu 

- Odluka o programu utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2018. godinu.

- Odluka o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine, a objavljuje se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

 

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk pojašnjava da su u privitku poziva dani materijali te da je nekoliko narednih točaka dnevnog reda vezano uz donošenje Proračuna kao i da one predstavljaju izvadak iz proračuna, a donose se prema zakonskim odrednicama.

 

Na usvajanje daje Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu (dalje: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Stubičke Toplice, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine ovlasti načelnika Općine Stubičke Toplice (dalje: načelnik) i Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) u izvršavanju Proračuna i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

 

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Stubičke Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

            1.         Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

            2.         Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Članak 3.

 

Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.

Proračun, odnosno njegove izmjene i dopune, objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Članak 4.

Ako Proračun ne bude donesen prije početka proračunske godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Privremeno financiranje obavlja se u skladu sa Zakonom o proračunu.

Ako ni nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka ne bude donesen proračun, općinski načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori, te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.

Članak 5.

Tijekom proračunske godine Općina može mijenjati i dopunjavati svoj Proračun.

Izmjene i dopune Proračuna obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje Proračuna.

Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim i smanjenim obujmom rashoda Proračuna, te kad u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

Članak 6.

Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine Stubičke Toplice.

Načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna kao i ovu Odluku  Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 8.

Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu isplaćivat će se u skladu s odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 9.

Proračunski korisnici proračuna Općine Stubičke Toplice izrađuju financijski plan na osnovi uputa za izradu financijskog plana proračunskog korisnika.

Upute za izradu financijskog plana iz stavka 1. ovog članka izrađuje službenik zadužen za proračun Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice po primitku uputa za izradu proračuna jedinice lokalne samouprave od Ministarstva financija.

Upute za izradu financijskog plana se dostavljaju proračunskom korisniku do 15. kolovoza tekuće godine.

Članak 10.

Suglasnost na financijski plan i izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika daje Općinsko vijeće, bez obzira radi li se o promjenama u financijskom planu koje su vezane uz financiranje iz proračuna Općine ili promjena vezanih uz vlastite i namjenske prihode i primitke.

Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika donose se sukladno odredbama za donošenje izvornog financijskog plana i sukladno uputama za izradu financijskog plana iz članka 9. ove Odluke.

Financijski plan proračunskog korisnika te izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika izrađuju se paralelno uz proračun, odnosno izmjene proračuna Općine.

Članak 11.

Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.

Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

 

Članak 12.

Korisnici financiranja iz proračuna Općine dužni su uz zahtjev za dodjelu sredstava dostaviti prijedlog financijskog plana i izvješća o korištenju sredstava sukladno Uredbi kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odnosno sklopljenom ugovoru.

Odgovorna osoba korisnika financiranja iz proračuna Općine odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

Korisnicima financiranja iz Proračuna koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.

Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donosi načelnik.

Članak 13.

Nositelji i korisnici financiranja iz proračuna obvezni su koristiti sredstva proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 14.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.

Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donosi načelnik.

Članak 15.

Odgovorna osoba proračunskog korisnika, Općinsko vijeće i načelnik odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 16.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja načelnik može:

 •          zaustaviti preuzimanje obveza i/ili
 •          predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili
 •          zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 17.

Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o proračunu.

U okviru proračunskih sredstava pojedinog razdjela iznimno je dopuštena preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka, a uz odobrenje načelnika.

Preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća koja se umanjuje, ako to odobri načelnik.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Članak 18.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Odluku o povratu donosi načelnik.

Članak 19.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti načelnika.

Članak 20.

Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 21.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 22.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, prema načelima štednje i racionalnog korištenja odobrenih sredstava.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 23.

Ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Stubičke Toplice imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju i korištenju polugodišnje izvješćuju Općinsko vijeće.

O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.

Proračunski korisnici ne dostavljaju zasebno izvješće iz stavka 1. i 2. ovog članka, već je izvješće sadržano u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana.

Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

 

Članak 24.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 25.

Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Članak 26.

Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti obročna otplata dugovanja s naslova poreza i drugih javnih davanja, i to u maksimalno dvanaest jednakih mjesečnih obroka, svaki s rokom dospijeća za 30 dana. Za vrijeme obročne otplate duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti odgoda plaćanja poreznog duga za najviše dva mjeseca. Za vrijeme odgode plaćanja duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

O zahtjevu dužnika iz st. 1. i 2. ovog članka odlučuje načelnik rješenjem, ako iznos pojedinačnog duga nije veći od 13.000,00 kuna, a u ostalim slučajevima Općinsko vijeće.

Porezni dug može se otpisati, u cijelosti ili djelomice, na zahtjev dužnika, ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno članova njegova kućanstva. Zahtjev dužnika razmatra Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, a o zahtjevu odlučuje načelnik na prijedlog Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo.

Članak 27.

Dužniku fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti odgoda ili obročna otplata dospjelog i nedospjelog duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja. Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se godišnja kamata po stopi od 4,5 %.

Dužniku fizičkoj osobi može se odobriti otpis ili djelomičan otpis duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja.

Zahtjev iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka dužnik podnosi na obrascima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14), a o zahtjevu dužnika odlučuje načelnik rješenjem u postupku na koji se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Razdoblje za koje se može odgoditi plaćanje duga te odobriti obročna otplata duga određuje se sukladno čl. 26. ove Odluke.

Načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 5.000,00 kuna, za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku, i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koje prelazi 1/3 iznosa duga.

Načelnik može otpisati potraživanje prema dužniku pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravnom osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra.

Načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 50,00 kuna.

Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, načelnik može otpisati bez obzira na iznos duga.

Načelnik može fizičkoj osobi odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko dužnik glavnicu duga plati u cijelosti.

Članak 28.

Općina Stubičke Toplice može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Općina Stubičke Toplice može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova, i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Općina Stubičke Toplice može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

 

Članak 29.

Ukupna godišnja obveza iz članka 28. ove Odluke može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 30.

Općina Stubičke Toplice, ustanove čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Općine Stubičke Toplice mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 31.

Općinski načelnik i odgovorna osoba proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice odgovoran je za:

 •          planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna,
 •          prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,
 •          preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,
 •          zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost načelnika.

Članak 32.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Stubičke Toplice nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Stubičke Toplice nadzire Ministarstvo financija.

Članak 33.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.4.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

 

Na usvajanje se daje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine i to za:

 

            -           javne površine,

            -           nerazvrstane ceste,

            -           groblje,

            -           javnu rasvjetu,

            -           opskrbu pitkom vodom,

            -           odvodnju atmosferskih voda,

            -           održavanje čistoće.

 

Članak 2.

 

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

 

 

Ad.5.

Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

Na usvajanje se daje Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

            Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

            -           održavanje javnih površina,

            -           odvodnju atmosferskih voda,

            -           održavanje nerazvrstanih cesta,

            -           javnu rasvjetu i

            -           održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

 

Članak 2.

 

            Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

 

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

            1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 206.000,00 kuna, od čega je 13.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 25.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu, 8.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide  te 10.000,00 kuna za popravak i stavljanje u funkciju javnog sata u Parku Vladimira Bosnara. 150.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom području  Općine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

            2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 10.000,00 kn.

 

            II.        ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

            1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina,  održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

            2.  Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 175.000,00 kn.

           

JAVNA RASVJETA

 

            1. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 30.000,00 kn.

            2. Planirani troškovi  električne energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 110.000,00 kn.

 

OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

 

            1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

            2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 100.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

            3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 13.000,00 kn.

 

Članak 3.

 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu, sastavni je dio  Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

 

Ad.6.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

 

Na usvajanje se daje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

 

Sa jedanaest (11) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE  OD 2018. DO 2020. GODINE

 

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2018. do 2020. godine i to za:

            -           javne površine,

            -           nerazvrstane ceste,

            -           groblje,

            -           javnu rasvjetu,

            -           opskrbu pitkom vodom,

            -           odvodnju atmosferskih voda,

            -           održavanje čistoće.

 

Članak 2.

 

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

 

Članak 3.

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2018. do 2020.  godine, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

 

 

 

Ad.7.                                                                                                

Donošenje  Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obrazlaže da je donošenje Odluke vezano uz Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva se doznačuju na žiro račun političke stranke odnosno na poseban račun člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača. U Proračunu Općine u tu svrhu predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

Vijećnica Nina Gradiški-Zrinski predlaže, da obzirom da je bilo problema sa isplatom sredstava u prethodnim godinama, da se odredi kada će ići isplata i u kojem kvartalu.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

IZ PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

            Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabranih s liste grupe birača, odnosno lista grupa birača i kandidata te financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, lista grupe birača i kandidata na izborima za općinskog načelnika te za članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (dalje: Proračun).

           

REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE

 

Članak 2.

 

            Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača.

 

Članak 3.

 

            Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača osiguravaju se u Proračunu za 2018. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna.

 

            Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih godišnjim programom rada i financijskim planom, a zabranjeno je njihovo trošenje za osobne potrebe.

 

Članak 4.

 

            Sredstva iz članka 3. stavka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

 

Članak 5.

 

            Ukoliko članu (ili članovima) Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čl. 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

 

            U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

 

            Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna ostaju tom članu Općinskog vijeća izabranom s liste grupe birača, te se na istog i dalje primjenjuju sve odredbe koje se odnose na članove Općinskog vijeća izabrane s liste grupe birača.

 

Članak 6.

 

            Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za člana Općinskog vijeća ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani, dužni su u roku od 60 dana od dana konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća, odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani, vratiti u Proračun neutrošena financijska sredstva dobivena iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti te novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti.

 

            Iznimno od odredbe prethodnog stavka, članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača mogu imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz Proračuna vratiti na raspolaganje Općini Stubičke Toplice.

 

Članak 7.

 

            Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, određenog sukladno čl. 4. ove Odluke.

 

Članak 8.

 

            Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje se doznačuju na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno, u jednakim iznosima.

 

            Poseban račun iz prethodnog stavka ovog članka je račun građana za posebne namjene (za redovito financiranje članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.), a sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača.

 

            U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa za pokriće troškova člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača učinjenih u privatne svrhe, član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača dužan je vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.

 

            Politička stranka ili vijećnik izabran s liste grupe birača dužan je vratiti u proračun Općine doznačena sredstva za redovito godišnje financiranje ukoliko tijekom godine ne ispunjava obveze o izvještavanju sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

 

NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE

 

Članak 9.

 

            Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz Proračuna imaju:

političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove Općinskog vijeće dobiju najmanje jednog člana Općinskog vijeća, te

kandidati koji na izborima za općinskog načelnika i njegovog zamjenika dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

 

            Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz Proračuna Općine Stubičke Toplice sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.

 

Članak 10.

 

            Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima i listama grupe birača isplaćuje se na poseban račun kandidata, odnosno nositelja liste grupe birača otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

            Naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama isplaćuje se na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

            Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća raspoređuju se političkim strankama i listama grupe birača, razmjerno broju članova Općinskog vijeća koje je dobila pojedina politička stranka, odnosno lista grupe birača.

 

            Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika raspoređuju se razmjerno dobivenim glasovima.

           

Članak 11.

 

            Naknada troškova izborne promidžbe iz čl. 9. ove Odluke isplatit će se u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

            Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

 

Ad.8.     

Donošenje Odluke zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu.

 

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun obavještava da se radi o dozvoljenom minusu po tekućem računu, a kojim sredstvima premošćujemo period u mjesecima srpnju i kolovozu kada se izvodi najviše građevinskih radova. Okvirni kredit može se koristiti najduže godinu dana odnosno dvanaest mjeseci. Odluku donosi predstavničko tijelo. Općina ima otvoren žiro račun kod Zagrebačke banke. Po donošenju Odluke pristupa se postupku prikupljanja potrebne dokumentacije i podnošenju zahtjeva.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Odluku zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA O ZADUŽIVANJU TEMELJEM OKVIRNOG KREDITA PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

 

Članak 1.

 

Općina Stubičke Toplice zadužit će se uzimanjem kratkoročnog kredita, na način da zatraži dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu IBAN:HR4423600001842200007, koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d., do iznosa od 300.000,00 kuna, na rok od 12 mjeseci, odnosno najduže do 31. prosinca 2018. godine.

Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza, zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća predmetne obveze.

 

Članak 2.

 

Uvjeti kredita iz članka 1. ove Odluke su:

korištenje i povrat kredita: na revolving principu u periodu do 12 mjeseci

kamatna stopa: 5,47% godišnje, promjenjiva. Kamata dospijeva i naplaćuje se kvartalno.

naknada za korištenje: 0,30% kvartalno na iznos odobrenog kredita

instrumenti osiguranja: zadužnica i tri bjanko mjenice.

 

Članak 3.

 

Daje se suglasnost načelniku Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora pod uvjetima navedenim u članku 1. i 2. ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o financiranju školske kuhinje.

 

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog dala je obrazloženje donošenje Odluke.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Odluku o financiranju školske kuhinje.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA FINANCIRANJE

ŠKOLSKE KUHINJE

 

Članak 1.

 

Općina Stubičke Toplice financirat će prehranu učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice (dalje: Osnovna škola) u školskoj kuhinji pod sljedećim uvjetima:

roditeljima/skrbnicima djece čiji mjesečni dohodak po članu obitelji ne prelazi 1.300,00 kuna;

roditeljima/skrbnicima djece, koji imaju najmanje troje djece, koja se istovremeno školuju u školi ili na fakultetu, ili pohađaju redoviti program dječjeg vrtića, odnosno program predškole, za treće i svako daljnje dijete, bez obzira na visinu mjesečnog dohotka;

roditeljima/skrbnicima djece kojoj je utvrđen invaliditet, bez obzira na visinu mjesečnog dohotka.

Općina Stubičke Toplice financira školsku kuhinju za djecu koja su polaznici Osnovne škole Vladimir Bosnar te koja imaju prebivalište i čiji roditelji imaju prebivalište na području općine Stubičke Toplice.

Ne mogu ostvariti pravo na financiranje školske kuhinje roditelji/skrbnici koji imaju dospjela nepodmirena dugovanja prema Općini Stubičke Toplice po bilo kojoj osnovi, osim ako im je odobrena odgoda ili obročna otplata sukladno odluci o izvršavanju proračuna.

 

Članak 2.

Zahtjev za financiranje školske kuhinje podnosi se Općini Stubičke Toplice, putem Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice. O prikupljanju zahtjeva Škola obavještava roditelje/skrbnike te prikupljene zahtjeve dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice donosi rješenje o zahtjevu za financiranje školske kuhinje.

 

Članak 3.

 

Radi dokazivanja prava na financiranje školske kuhinje, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti:

dokaz o prebivalištu (fotokopija osobne iskaznice ili drugi iz kojeg proizlazi da osoba ima prijavljeno prebivalište na području općine Stubičke Toplice,

radi dokazivanja okolnosti iz čl. 1. st. 1. al. 1. ove Odluke: potvrdu o visini plaće ili dohotka za tri mjeseca prije mjeseca u kojem podnosi zahtjev i Izjavu o zajedničkom kućanstvu (na obrascu);

radi dokazivanja okolnosti iz čl. 1. st. 1. al. 2. ove Odluke: potvrde ustanova o školovanju ili pohađanju redovitog programa dječjeg vrtića ili programa predškole,

radi dokazivanja okolnosti iz čl. 1. st. 1. al. 3. ove Odluke: preslika rješenja kojim je utvrđen invaliditet (trajni) ili potvrda.

Dohotkom se smatraju primanja koja su takvima određena u Zakonu o porezu na dohodak.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije ostvario dohodak u godini u kojoj podnosi zahtjev, mora podnijeti i dokaz da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba za razdoblje za koje ne može dostaviti potvrdu o visini plaće ili drugog dohotka.

Postojanje dugovanja prema Proračunu Općine Stubičke Toplice utvrđuje Jedinstveni upravni odjel te po utvrđivanju dugovanja, poziva podnositelja zahtjeva da podmiri dugovanje u roku od pet dana. Ukoliko dugovanje nije podmireno u tom roku, Jedinstveni upravni odjel će rješenjem odbiti zahtjev.

 

Članak 4.

 

Školska kuhinja financira se u visini naknade koju utvrđuje Osnovna škola.

Financijska sredstva za financiranje  prehrane učenika u školskoj kuhinji, osigurava Općina Stubičke Toplice u svom Proračunu. Osnovna škola dostavlja mjesečni obračun te se sredstva za školsku kuhinju uplaćuju na žiro račun Osnovne škole.

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za financiranje školske kuhinje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/10).

 

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi.

 

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dala je obrazloženje donošenja Odluke.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Odluku o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 1.

Članak 19. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/12 i 2/14) mijenja se i glasi:

„Općina Stubičke Toplice osigurava u Proračunu sredstva za financiranje školske kuhinje za djecu polaznike Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Uvjeti za ostvarivanje prava na financiranje školske kuhinje uređuju se posebnom odlukom.“

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dala je obrazloženje Odluke.

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

                                              

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA

o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za

financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj

Općine Stubičke Toplice

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, na sjednici održanoj dana 23. studenog 2017. godine donijelo je Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitalnog projekta: projekt Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice – etapa proširenje sanitarnih prostora i ured tajništva i etapa dogradnja i opremanje školske kuhinje u iznosu od 229.087,50 kuna (slovima: dvjestodvadesetdevettisućaosamdesetsedam kuna i pedeset lipa), a koji iznos predstavlja udio Općine Stubičke Toplice u sufinanciranju istog projekta.

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine za projekt naveden u točki I.

 

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.12.

Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi izgradnje javne rasvjete u Ulici  Naselje Podgaj.

 

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dala je obrazloženje Odluke.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi izgradnje javne rasvjete u Ulici  Naselje Podgaj.

                                              

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA

o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za

financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj

Općine Stubičke Toplice

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, na sjednici održanoj dana 23. studenog 2017. godine donijelo je Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitalnog projekta: projekt Izgradnja javne rasvjete u ulici Naselje Podgaj u iznosu od 71.137,50 kuna (slovima: sedamdesetjednatisućastotridesetsedam kuna i pedeset lipa), a koji iznos predstavlja udio Općine Stubičke Toplice u sufinanciranju istog projekta.

 

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine za projekt naveden u točki I.

 

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi pojačanog održavanja nerazvrstane ceste odvojak ulice Ljube Babića Đalskog do kb. 89, NC SS-1.

 

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dala je obrazloženje Odluke.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi pojačanog održavanja nerazvrstane ceste odvojak ulice Ljube Babića Đalskog do kb. 89, NC SS-1.

                                              

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA

o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za

financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj

Općine Stubičke Toplice

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, na sjednici održanoj dana 23. studenog 2017. godine donijelo je Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitalnog projekta: Pojačano održavanje nerazvrstane ceste odvojak Ulice Ljube Babića Đalskog do kbr. 89, NC SS-1 u iznosu od 104.468,83 kuna (slovima: stočetiritisućečetiristošezdesetosam kuna i osamdesettri lipe), a koji iznos predstavlja udio Općine Stubičke Toplice u sufinanciranju istog projekta.

 

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine za projekt naveden u točki I.

 

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.14.

Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta izrada projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa u Ulici Vladimira Nazora, općina Stubičke Toplice.

 

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dala je obrazloženje Odluke.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta izrada projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa u Ulici Vladimira Nazora, općina Stubičke Toplice.

           

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA

o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za

financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj

Općine Stubičke Toplice

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, na sjednici održanoj dana 23. studenog 2017. godine donijelo je Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitalnog projekta: izrada projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa u Ulici Vladimira Nazora, općina Stubičke Toplice u iznosu od 43.500,00 kuna (slovima: četrdesettritisućepetsto kuna i nula lipa), a koji iznos predstavlja udio Općine Stubičke Toplice u sufinanciranju istog projekta.

 

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine za projekt naveden u točki I.

 

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

 

Ad.15.

Donošenje Odluke u projektu NEWLIGHT.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk obratio se vijećnicima da smo na prošle dvije sjednice prisustvovali dvjema prezentacijama vezanim za projekt Newlight. Jednu je održala REGEA, a druga je održana od strane grupe ponuditelja tvrtki Solar Zagorje d.o.o. i Omega Sofware d.o.o.. U cilju pokretanja projekta potrebno je donijeti odluku kako bi se mogao raspisati natječaj.

 

Općinski načelnik Josip Beljak nadovezao se riječima da, prema prezentiranom, ostvariv je model prema lizingu i to već u 2018. godini, dok bi esco model mogao se pokrenuti tek u 2019. godini.

 

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obavještava da smo dužni pokrenuti projekt rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete i donijeti odluku, jer u protivnom moramo vratiti novac koji smo dobili za izradu projektne dokumentacije.

 

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Odluku u projektu NEWLIGHT.

                                              

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom

javne rasvjete Općine Stubičke Toplice (PROJEKT NEWLIGHT)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom prihvaća se pokretanje projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice (PROJEKT NEWLIGHT).

 

Članak 2.

 

Projekt rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice pokreće načelnik Općine Stubičke Toplice.

Projekt će se provesti na način da se javna rasvjeta rekonstruira putem nabave usluge leasinga (usluga najma rasvjetnih tijela na rok od 5 godina).

Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje svih potrebnih pravnih radnji kao i za donošenje potrebne provedbenih akata, a u svrhu realizacije navedenog projekta iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.16.

Određivanje prinudnog upravitelja zgrade tržnica.

 

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obavještava da je dana 09. studenog održan sastanak suvlasnika na kojim nije postignut dogovor za potpisivanje Međuvlasničkog ugovora. Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, ukoliko suvlasnici nisu osigurali upravljanje nekretninom, jedinice lokalne samouprave određuju fizičku ili pravnu osobu koja će obavljati poslove uprave nekretninom. Pribavljene su dvije ponude ponuditelja: Gospodarenje stanovima d.o.o iz Donje Stubica i Aranea, obrt za upravljanje zgradama, vl. Ervin Sojč, iz Oroslavja čija je ponuda povoljnija.

 

Vijećnik Nikola Kristić obratio je pažnju na pravu pretpostavku valjanosti donošenja oduke obzirom da Općina ima manji postotak vlasništva tržnice te da ostali suvlasnici su većinski vlasnici.

 

Ljubica Božić odgovorila je da Općina u ovom slučaju ne istupa kao suvlasnik prostora već postupa po odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, prema kojem određuje fizičku ili pravnu osobu koja obavlja poslove uprave nekretninama. Slučajnost je da se Općina ovdje pojavljuje kao suvlasnik.

 

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Odluku o određivanje prinudnog upravitelja za zgradu pod nazivom tržnica.

           

Sa dvanaest (12) glasova ZA i jednim suzdržanim glasom donosi se

 

O D L U K A

o određivanju prinudnog upravitelja za zgradu pod nazivom tržnica, na adresi Viktora Šipeka 29A, Stubičke Toplice, za koju suvlasnici nisu osigurali upravitelja

 

Članak 1.

 

Određuje se obrt ARANEA, OBRT ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA, VL. ERVIN SOJČ, OROSLAVJE, ORO TRG 2 OIB: 26962991211, vl. obrta Ervin Sojč iz Oroslavja, M. Prpića 80, registriran za upravljanje zgradama, za prinudnog upravitelja poslovne zgrade pod nazivom tržnica, na adresi Viktora Šipeka 29A u Stubičkim Toplicama, sagrađene na k.č.br. 63/1, tržnica i parkiralište u Stubičkim Toplicama, Ul. V. Šipeka 29A, površine 1765 m2, upisana u zk. ul. br. 3272 k.o. Oroslavje čiji suvlasnici nisu u zakonskom roku osigurali upravljanje zgradom i nisu sklopili Međuvlasnički ugovor, a radi upravljanja i održavanja istih. Prinudni upravitelj će obavljati sve obvezne radove propisane Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te ostalim propisima, a posebno hitne popravke i nužne radove.

Članak 2.

Prinudni upravitelj izračunat će iznos sredstava koje su suvlasnici nekretnina iz članka 1. ove Odluke dužni uplaćivati na ime zajedničke pričuve, a koja se utvrđuje u iznosu propisane minimalne pričuve sukladno odredbama članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u visini od 0,54 % vrijednosti njihova posebnog dijela, godišnje, bazirana na podatku o etalonskoj cijeni građenja za prethodnu godinu). Upravitelj ima pravo na naknadu za obavljanje poslova prinudnog upravljanja u iznosu od 0,60 kn/m2 korisne površine/mjesečno.

 

Članak 3.

 

Prinudni upravitelj dužan je otvoriti poseban žiro račun zajedničke pričuve kod poslovne banke za zgradu iz čl. 1. ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Suvlasnici nekretnine dužni su prinudnom upravitelju podastrijeti dokaz o vlasništvu te pružiti podatke o posebnim dijelovima nekretnine (stanovi, poslovni prostori i ostali prostori) o površini i položaju u zgradi, ako prinudni upravitelj ne raspolaže s tim podatkom po drugoj osnovi. Suvlasnik koji otuđi ili promjeni namjenu svog poslovnog prostora dužan je o tome odmah obavijestiti prinudnog upravitelja.

 

Članak 5.

 

Poslove upravljanja nekretninama prinudni upravitelj dužan je obavljati pažnjom dobrog gospodara i poduzimati radnje radi zaštite prikupljene zajedničke pričuve.

 

Članak 6.

 

Prinudni upravitelj prestaje obavljati poslove po ovoj Odluci primitkom obavijesti da su suvlasnici zgrade sklopili Međuvlasnički ugovor i Ugovor o upravljanju zgradom, pri čemu je isti dužan izvršiti primopredaju i predati predstavniku stanara izvješće o poduzetim radovima i do tada utrošenim sredstvima zajedničke pričuve, te na račun zgrade dostaviti sredstva zajedničke pričuve koja joj pripadaju. 

 

Članak 7.

 

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za potpisivanje ugovora sa obrtom iz čl. 1. ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.17.

Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju dimnjačarski poslovi.

 

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obavještava da je prethodni postupak o raspisivanju koncesije za dimnjačarske poslove poništen iz razloga što nije bilo ponuda. Donošenjem Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju dimnjačarskih poslova ponovno se pokreće postupak raspisivanja koncesije. Ministarstvo financija očitovalo se da u ovom postupku neće imenovati svog predstavnika.

 

Vijećnica Sabina Frgec obratila se riječima da je iz razgovora sa dimnjačarima saznala da nema zainteresiranih jer uvjete koje je Općina navela nitko ne može zadovoljiti.

 

Ljubica Božić odgovorila je da je upravo za raspisivanje prethodne koncesije se konzultiralo sa gdinom. Horvatekom te je on osobno predložio potrebne uvjete.

 

Vijećnik Tomislav Mlinarić obratio se riječima da je također razgovarao sa gdinom. Horvatekom koji je kao razlog prekida koncesije naveo loše međuljudske odnose između mještana i njega. Navodi da gdin. Horvatek više ne radi tu djelatnost.

 

Predsjednik Općinskog vijeća slaže se sa uvjetima koji su propisani od strane Općine jer su se vremena promijenila te je potrebna i drugačija oprema. Činjenica je da u slučaju nesreće za istu odgovara odgovorna ovlaštena osoba.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju dimnjačarski poslovi.

                                              

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

                             

RJEŠENJE O IMENOVANJU

STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KONCESIJU

 

Članak 1.

 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesiju dimnjačarski poslovi u sljedećem sastavu:

-          Nedjeljko Ćuk, predsjednik Radnog tijela za gospodarstvo – predsjednik

-          Dubravka Špiček, mag.oec.  – član,

-          Kristijan Oremuš, ing.prom. – član,

-          Tamara Huis, mag.iur. – član,

-          Ljubica Božić, dipl.iur. – član.

 

Članak 2.

 

            Zadaci Stručnog povjerenstva su određeni čl. 16. Zakona o koncesijama, a obuhvaćaju naročito:

-           izradu analize davanja koncesije,

-           izradu dokumentacije za nadmetanje,

-           pregled i ocjena pristiglih ponuda, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,

-           prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,

-           predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva,

-           obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

            Uvjete sposobnosti i kriterije za odabir najpovoljnijeg ponuditelja Stručno povjerenstvo određuje sukladno Zakonu o koncesijama i Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), u suradnji s načelnikom Općine Stubičke Toplice.

            Procjenu vrijednosti koncesije Stručno povjerenstvo određuje sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

 

Članak 3.

 

Stručno povjerenstvo za koncesiju prestaje s radom sklapanjem ugovora o koncesiji odnosno izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

 

Ad.18.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Direktorica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, Bernarda Ivček dala je obrazloženje prijedloga Odluke.

 

U diskusiju su se uključili Nedjeljko Ćuk, Nikola Kristić, Filip Poštek

 

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

                                                                                                                                                                          O D L U K A

 Članak 1.

 

            Prihvaća se Program rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Članak 2.

 

            Prihvaća se Financijski plan Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Ad.19.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na 2. izmjenu Financijskog plana za 2017. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice Brigitte Gmaz dala je obrazloženje Odluke.

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na 2. izmjenu Financijskog plana za 2017. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

       O D L U K A

 

            Daje se suglasnost Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice na 2. izmjenu Financijskog plana Osnovne škole Stubičke Toplice za 2017. godinu, KLASA:003-06/17-01/12, URBROJ:2113/03-380-33-17-2 od 30. listopada 2017.

 

Ad.20.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 30.09.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice Brigitte Gmaz dala je obrazloženje Odluke.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 30.09.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

                                                                                                                                                                              O D L U K A

 

            Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2017. do 30. rujna 2017. godine.

 

Ad.21.

Informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 30.09.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice Brigitte Gmaz dala je obrazloženje Odluke.

 

Kako nema upita ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Informaciju o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 30.09.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

                                                                                                                                                                             O D L U K A

 

            Usvaja se Informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2017. do 30. rujna 2017. godine.

 

Ad.22.

Informacija o sastancima Radnog tijela za turizam.

 

Predsjednik radnog tijela za turizam Filip Poštek podnio je informaciju o radu Radnog tijela za turizam.

 

Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio se na izlaganju.

 

Ad.23.

Pitanja i prijedlozi.

 

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 19,20 sati.

 

KLASA:021-05/17-01/91

URBROJ:2113/03-01-17-3

Stubičke Toplice, 23.11.2017.

                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                         Općine Stubičke Toplice

                                                                           Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt