4. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održane dana 14. studenog 2013. godine, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Nazočni:
Vijećnici: Stjepan Sokač, Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Darinka Gmaz-Lončar, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Josip Kukas, Nina Gradiški Zrinski, bacc.phy., mr.sc. Alen Ahmetović dr.med.dent.,Ana Gospočić, dipl.polit., Tomislav Franjković;
Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice
Ljubica Božić, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček mag.oec., viši stručni referent za financije i proračun
Novinar: Senka Susović – novinarka „Radio Stubice“

Odsutni: Damir Pavrlišak

Zapisničar: Melita Šarić
Započeto:18,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara četvrtu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika gdina. Vladimira Bosnara, gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice, gđu. Senku Susović, novinarku Radio Stubice, te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec kolovoz i rujan 2013. godine.
3. Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu sa pratećim odlukama.
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.
5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
6. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
7. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu. 
8. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014.-2016. godinu.
9. Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2014. godinu i projekcije za 2015.-2016. godinu.
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice.
11. Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.
12. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.
13. Odluka o odabiru u postupku nabave električne energije za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice.
14. Donošenje Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.
15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.
17. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
18. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvuRepublike Hrvatske.
19. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Povjerenstvu koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta i vrijednost drvne mase.
20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2013/2014.
21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Zvirek“ na zapošljavanje zdravstvenog voditelja.
22. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“.
23. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu Dječjeg vrtića „Zvirek“.
24. Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01.01. 2013. do 30.09.2013. godine.
25. Informacija o Izvješću Dječjeg vrtića „Zvirek“ o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje od 01.01.2013. od 30.09.2013. godine.
26. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje Zapisnik na usvajanje. Zapisnik sa treće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec kolovoz i rujan 2013. godine.

Informacija o stanju sigurnosti za mjesece kolovoz i rujan 2013.g. daje se na usvajanje. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec kolovoz i rujan jednoglasno je usvojena.

Ad. 3.
Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu sa pratećim odlukama.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, zajedno sa obrazloženjem i pratećim odlukama. Otvara raspravu.

Gđa. Ana Gospočić primijetila je da je na stavci parkova za 2012. godinu bilo je izdvojeno 428.603,70 kuna, dok je za u 2013.g. taj iznos smanjen na 305.000,00 kuna, odnosno plan za 2014.g. je 275.000,00 kuna. Osobno podržava predloženo smanjenje i slaže se sa istim.

Gdin. Tomislav Franjković postavio je upit vezan za projekciju 2015. i 2016.g. ukojem je prikazano drastično povećanje, na temelju čega?

Odgovorila je gđa. Dubravka Špiček da je projekcija izrađena na temelju prihoda komunalnog doprinosa, a koja su predviđena temeljem izgradnje na području Detaljnog plana uređenja „Zona zdravstvenog turizma“. Sukladno tome planirano je i više investicijskih projekata, u koja će se uložiti sredstva komunalnog doprinosa.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski primjećuje da je planirano premalo sredstva fondova Europske unije. Smatra da bi se trebalo koristiti daleko više tih sredstava.

Gđa. Ljubica Božić odgovorila je da pregovori za korištenje sredstava iz fondova Europske unije započinju u prvom tromjesečju2014. godine te da nije moguće planirati sredstva koja još nisu dogovorena na nivou države.

Gdin. Stjepan Sokač, obzirom da nema više pitanja niti prijedloga, predlaže donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu sa pratećim odlukama, i predlaže spajanje slijedeće točke dnevnog reda, Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Prijedlog je jednoglasno usvoje, donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Proračun Općine Stubičke Toplice za 2014. Godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu:
                                                                                          2014.                    2015.                    2016.

 - sa prihodima od                                                     13.543.000,00     22.533.000,00     22.533,000,00
- sa rashodima od                                                     13.543.000,00     22.533.000,00     22.533,000,00

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja                                                 13.541.200,00     22.531.200,00     22.531.200,00
- prihode od nefinancijske imovine                                     1.800,00              1.800,00              1.800,00

Rashodi se odnose na :

-rashodeposlovanja                                                 7.695.963.00        7.749.250,00      7.542.950,00
-rashode za nefinancijsku imovinu                           5.847.037,00      15.053.750,00    14.990.050,00

 Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu 
- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 
- Odluka o Programu javnih potreba u športu za 2014. godinu
- Odluka o Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014. godinu
- Plan razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2014. – 2016. godinu.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.4.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Jednoglasno se donosi

 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu (dalje: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Stubičke Toplice, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine ovlasti načelnika Općine Stubičke Toplice i Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice u izvršavanju Proračuna i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa se iskazuju planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

2. Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Članak 3.

Proračun Općine Stubičke Toplice donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.
Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.
Proračun Općine, odnosno njegove izmjene i dopune objavljuju se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Članak 4.

Ako Proračun ne bude donesen prije početka proračunske godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.
Privremeno financiranje obavlja se u skaldu sa Zakonom o proračunu.
Ako ni nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka ne bude donesen proračun, načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori, te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.

Članak 5.

Tijekom proračunske godine Općina može mijenjati i dopunjavati svoj Proračun.
Izmjene i dopune Proračuna obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje Proračuna.
Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim i smanjenim obujmom rashoda Proračuna, te kad u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

Članak 6.

Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.
Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Načelnik Općine odgovoran je Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine Stubičke Toplice.
Načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna Općine Stubičke Toplicekao i ovu OdlukuMinistarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

                                                                          Članak 8.

Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu isplaćivat će se u skladu s odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 9.

Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.
Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

Članak 10.

Korisnici proračunskih sredstava dužni su uz zamolbu za dodjelu sredstava dostaviti prijedlog financijskog plana do 15. rujna tekuće godine i izvješće o korištenju sredstava prethodne godine.
Odgovorna osoba korisnika proračunskih sredstava odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.
Korisnicima proračunskih sredstava koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.
Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donosi načelnik.

Članak 11.

Nositelji i korisnici proračunskih sredstava obvezni su koristiti sredstva proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 12.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.

Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donosi načelnik.

Članak 13.

Proračunski korisnici, Općinsko vijeće i načelnik Općine odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 14.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja načelnik može:

- zaustaviti preuzimanje obveza i/ili
- predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili
- zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 15.

Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o proračunu.

U okviru proračunskih sredstava pojedinog razdjela iznimno je dopuštena preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka, a uz odobrenje načelnika.
Preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća koja se umanjuje, ako to odobri načelnik.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Odluku o povratu donosi načelnik.

Članak 17.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti načelnika.

Članak 18.

Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 19.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 20.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.
Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.
Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.
Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 21.

Proračunski korisnici – ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Stubičke Toplice imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju tromjesečno izvješćuju Općinsko vijeće.
O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.
Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.
Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 22.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Općine Stubičke Toplice upravlja načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna Općine Stubičke Toplice mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.
Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 23.

Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti obročna otplata dugovanja s naslova poreza i drugih javnih davanja ako je iznos duga veći od 1.500,00 kuna, s time da iznos pojedinog obroka ne može biti manji od 300,00 kuna, i to u maksimalno deset jednakih mjesečnih obroka, svaki s rokom dospijeća za 30 dana. Za vrijeme obročne otplate duga obračunava se zakonska zatezna kamata.
Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti odgoda plaćanja poreznog duga za najviše dva mjeseca. Za vrijeme odgode plaćanja duga obračunava se zakonska zatezna kamata.
O zahtjevu dužnika iz st. 1. i 2. ovog članka odlučuje načelnik Općine Stubičke Toplice rješenjem, ako 
znos pojedinačnog duga nije veći od 13.000,00 kuna, a u ostalim slučajevima Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.
Porezni dug može se otpisati, u cijelosti ili djelomice, na zahtjev dužnika, ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno članova njegova kućanstva. Zahtjev dužnika razmatra Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, a o zahtjevu odlučuje načelnik na prijedlog Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo.

                                                                                Članak 24.

Dužniku fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti odgoda ili obročna otplata dospjelog i nedospjelog duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja. Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se godišnja kamata po stopi od 4,5 %.
Dužniku fizičkoj osobi može se odobriti otpis ili djelomičan otpis duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja.
Zahtjev iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka dužnik podnosi na obrascima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13), a o zahtjevu dužnika odlučuje načelnik rješenjem u postupku na koji se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
Razdoblje za koje se može odgoditi plaćanje duga te odobriti obročna otplata duga određuje se sukladno čl. 23. ove Odluke.
Načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 5.000,00 kuna, za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koje prelazi 1/3 iznosa duga, za koji ne postoji mogućnost naplate.
Načelnik može otpisati potraživanje prema dužniku pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravno osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra
Načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 50,00 kuna.
Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, načelnik može otpisati bez obzira na iznos duga.
Načelnik može fizičkoj osobi odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno.

Članak 25.

Općina Stubičke Toplice može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.
Općina Stubičke Toplice može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova, i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Općina Stubičke Toplice može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.
Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.
Suglasnost iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

                                                                                Članak 26.

Ukupna godišnja obveza iz članka 25. ove Odluke može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 27.

Općina Stubičke Toplice, ustanove čiji je osnivač Općina i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Općine mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 28.

Načelnik Općine Stubičke Toplice i čelnik proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice odgovoran je za:

- planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna,
- prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,
- preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,
- zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost načelnika.

Članak 29.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

                                                                           Članak 30.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.5.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Jednoglasno se donosi

                              PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
                                        NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2014. GODINU

 Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Jednoglasno se donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2014. GODINU

 Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- održavanje javnih površina,
- odvodnju atmosferskih voda,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javnu rasvjetu i 
- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

 Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 265.000,00 kuna, od čega je 10.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 30.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 25.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 200.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 35.000,00 kn.

II.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2.Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 500.000,00 kn.

III.JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 170.000,00 kn.
2. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 150.000,00 kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 5.000,00 kn.
2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 350.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.
3. Za materijal za tekuće i investicijsko održavanje vodovoda predviđeno je 25.000,00 kn.
4. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 15.000,00 kn.

 Članak 3.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.7.
Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE 
ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH 
ZGRADA U PROSTORU ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine za 2014. godinu.

Članak 2.

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u planiranom iznosu od 20.000,00 kn (ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, konto 642991), koristit će se za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Stubičke Toplice (A102303 – Prostorno planiranje – Izmjene i dopune Prostornog plana – konto 426371).

Članak 3.

Odluka o Programu za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.8.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014.-2016. godinu.

Jednoglasno se donosi

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2014.-2016. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2014. do 2016. godine i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvodit će se u suradnji i na zahtjeve mjesnih odbora s područja Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.9.
Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2014. godinu i projekcije za 2015.-2016. godinu.

Jednoglasno se donosi Odluka o konsolidiranom Proračunu za 2014. godinu i projekcija za 2015.-2016. godinu.

Ad.10.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice.

Obrazloženje daje gđa. Ljubica Božić koja objašnjava da se tom Odlukom regulira raspoređivanje sredstava političkim strankama čiji su predstavnici u Općinskom vijeću, odnosno financiranje po završenoj izbornoj promidžbi. Sredstva iznose pet tisuća kuna godišnje a osigurana su u Proračunu, te se rapoređuju se  proporcionalno broju vijećnika.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE IZ PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabranih s liste grupe birača, lista grupe birača i kandidata te financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, lista grupe birača i kandidata na izborima za općinskog načelnika te za članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (dalje: Proračun).

REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice i članovi Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabrani s liste grupe birača.

Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabranih s liste grupe birača osiguravaju se u Proračunu u iznosu od 5.000,00 kuna godišnje.
Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih godišnjim programom rada i financijskim planom, a zabranjeno je njihovo trošenje za osobne potrebe.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. stavka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

Ukoliko članu (ili članovima) Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čl. 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čl. 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna ostaju tom članu Općinskog vijeća izabranom s liste grupe birača, te se na istog i dalje primjenjuju sve odredbe koje se odnose na članove Općinskog vijeća izabrane s liste grupe birača.

Članak 6.

Članovi Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabrani s liste grupe birača koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za člana Općinskog vijeća ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani, dužni su u roku od 60 dana od dana konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća, odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani, vratiti u Proračun neutrošena financijska sredstva dobivena iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti te novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, članovi Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabrani s liste grupe birača mogu imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz Proračuna vratiti na raspolaganje Općini Stubičke Toplice.
                                                                                Članak 7.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, određenog sukladno čl. 4. ove Odluke.

Članak 8.

Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje se doznačuju na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 9.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz Proračuna imaju:

- političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove Općinskog vijeće Općine Stubičke Toplice dobiju najmanje jednog člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, te

- kandidati koji na izborima za općinskog načelnika i njegovog zamjenika dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz Proračuna.

O visini naknade troškova iz st. 1. ovog članka odlučuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 10.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice raspoređuju se političkim strankama i listama grupe birača, razmjerno broju članova Općinskog vijeća koje je dobila pojedina politička stranka, odnosno lista grupe birača.
Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika raspoređuju se razmjerno dobivenim glasovima.
Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima i listama grupe birača te političkim strankama isplaćuje se na poseban račun otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Članak 11.

Naknada troškova izborne promidžbe iz čl. 9. ove Odlukeisplatit će se u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/11).

Ad.11.
Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

Jednoglasno se donosi

 ANALIZA RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

Tijekom 2013. godine provedene su sljedeće aktivnosti na području Općine Stubičke Toplice:

- tijekom siječnja i veljače 2013. godine angažirane su operativne snage zaštite i spašavanja radi pravovremenog čišćenja snijega, i to Krunoslav Sokač, vl. obrta „RIOS“, sa kojim Općina ima zaključen ugovor o čišćenju snijega te dodatno Maks Šturlan, vlasnik obrta Građevinska mehanizacija i autoprijevoz iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 138 i trgovačko društvo „Niskogradnja – Hren“ d.o.o. sa sjedištem u Donjoj Stubici, Golubovečka 85 na čišćenju snijega sa prometnica, svi sa svom raspoloživom mehanizacijom. Izvršen je i odvoz snijega. U pripravnosti su bili i Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Stubički i Dobrovoljno vatrogasno društvo Pila. Timu za hitnu medicinsku pomoć je 24 sata bilo na raspolaganju službeno vozilo Općine Stubičke Toplice, Mahindra pick up, pogon na sva četiri kotača.

- sukladno Programu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2013. što se tiče zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća i katastrofa na snazi je Plan evakuacije i zbrinjavnja turista u slučaju većih nesreća i katastrofa KLASA:810-01/10-01/13, URBROJ:2113/03-01-01-2 od 15. travnja 2010. sa izmjenom KLASA:810-01/10-01/13, URBROJ:2113/03-01-11-5 od 07. lipnja 2011. Svi subjekti uključeni u realizaciju Plana evakuacije upoznati su sa svojim obvezama temeljem istog.

- u svibnju 2013. dostavljeni su podaci Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, PU Krapina, o klizištima na području Općine Stubičke Toplice

- u srpnju 2013. ažuriran je Plan zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice

- u srpnju 2013. načelnik Općine Stubičke Toplice donio je Odluku o pripremi i provođenju mobilizacije, KLASA:810-01/13-01/8, URBROJ:2113/03-03-13-1 od 16. srpnja 2013.

- u kolovozu 2013. sklopljen je Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Općine Stubičke Toplice, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naselja i javnih prometnica, temeljem kojeg HGSS Stanica Krapina djeluje na području Općine u cilju zaštite života i imovine u brdsko-planinskim i drugim nepristupačnim prostorima te pri elementarnim nepogodama, kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koji se koriste u gorskom spašavanju

- u listopadu 2013. su dostavljeni podaci Policijskoj upravi Krapinsko-zagorske županije, PP Donja Stubica o odgovornim osobama zaduženim za zimsku službu, odnosno za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama na području Općine

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Stubički nabavilo je novu vatrogasnu cisternu koja je isporučena u lipnju 2013.

- u svibnju 2013. načelnik Općine Stubičke Toplice je donio Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, KLASA:214-01/13-01/10, URBROJ:2113/03-03-13-1 od 22. svibnja 2013.

- u lipnju 2013. godine načelnik Općine Stubičke Toplice je donio Odluku o cjeniku vatrogasnih usluga, KLASA:214-01/13-01/12, URBROJ:2113/03-03-13-1 od 26. lipnja 2013.

- u srpnju 2013. načelnik Općine Stubičke Toplice donio je Odluku kojom se za člana Upravnog vijeća Zagorske javne vatrogasne postrojbe ispred Općine Stubičke Toplice imenuje Stjepan Sokač iz Strmca Stubičkog 159, Strmec Stubički, Stubičke Toplice

- na 43. sjednici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održanoj dana 29. siječnja 2013. godine, donesena je Odluka o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine te je sukladno istoj Odluci zaključen Ugovor o stručnom nadzoru nad provedbom obvezatnih dezinfekcijskih, dezinsekcijskih i deratizacijskih mjera tijekom 2013. godine sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

- provedena je deratizacija u svibnju i listopadu 2013. godine na cijelom području Općine. Deratizacija je obuhvatila javne površine, objekt za javnu vodoopskrbu – rezervoar Pila, revizijska okna objekata za uklanjanje otpadnih voda – kanalizacijsku mreža dužine cca 3000 metara, stambene objekte – poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva (cca1400), a u domaćinstvima gdje nije provedena sanacija (uklanjanje otpada, spremanje hrane u odgovarajuće spremnike, tehničko-građevinski zahvati sa ciljem sprječavanja ulaska glodavaca u objekte), članovima tih domaćinstava izvođači su dali usmene upute o načinima sanacije. Deratizacija je provedena prema uputi predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

- dva puta mjesečno provodi se kontrola vode za piće lokalnog vodovoda

- u listopadu 2013. nad Općinom Stubičke Toplice proveden je inspekcijski nadzor nad primjenom odredbiZakona o zaštiti i spašavanju i propisa donesenih na temelju njega. Nadzorom je utvrđeno da je Općina Stubičke Toplice izvršila sve obveze koje su bile predmet nadzora

- u studenom 2013. na sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice upućen je prijedlog Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja.

Analiza razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.12.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Jednoglasno se donose

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2014. GODINU

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 06/11), s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožeri, zapovjedništva, civilna zaštita i vatrogasne postrojbe, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće subjekte:

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
ZADACI:

revidiranje podataka o operativnim snagama na području Općine Stubičke Toplice:

- Stožera zaštite i spašavanja,

- Zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite;

- podaci o raspoloživoj teškoj (građevinskoj) mehanizaciji

CILJ: utvrđivanje snaga kojima Općina Stubičke Toplice raspolaže u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa radi njihove koordinacije. Potrebno je revidirati i podatke o raspoloživoj teškoj (građevinskoj) mehanizaciji za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja požara.

- revidiranje podataka o pravnim osobama koje mogu zbrinuti veći broj ljudi u slučaju poplava, potresa, opasnosti od prirodnih uzroka koji pripadaju u kategoriju ekstremnih vremenskih uvjeta, tehničko-tehnoloških nesreća izazvanih nesrećama s opasnim tvarima, nuklearnih i radioloških nesreća, epidemija i sanitarnih opasnosti te asanacija.

CILJ:utvrđivanje prostora u vlasništvu pravnih osoba kojima Općina Stubičke Toplice raspolaže u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa radi njihove koordinacije.

- opremanje članova operativnih snaga osobnom i skupnom opremom, opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja.

CILJ:unapređenje osposobljenosti operativnih snaga za reagiranje u nesrećama.

- financiranje sustava zaštite i spašavanja.

CILJ:racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja. Temeljem članka 28. st. 1. t. 2. Zakona o zaštiti i spašavanju Općina je dužna u Proračunu osigurati sredstva za financiranje sustava zaštite i spašavanja. U Proračunu Općine Stubičke Toplice osigurana su sredstva za:

a. za civilnu zaštitu

b. vatrogastvo

c. sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području

d. sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (Crveni križ, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska služba), a planirana sredstva prikazana su u Izvodu iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

5. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini.

CILJ:stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora radi uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara.

CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite i druge snage civilne zaštite)

ZADACI:

-S tožer zaštite i spašavanja je stručna potpora načelniku kod rukovođenja operativnim snagamate je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje članova Stožera i opremanje osobnom i skupnom opremom.

- provjera telefonskih brojeva koje su dostavili članovi Stožera zaštite i spašavanja, kako bi se osiguralo d a u slučaju potrebe ne bude prekida u komunikaciji između zapovjednika Stožera i članova Stožera;

- redoviti kontakti konzultacije sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Krapina, kako bi djelovanje u vezi zaštite i spašavanja na području Općine bilo usklađeno sa novostima koje uvodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, te radi proširenja sustava komunikacije na ostale pravne osobe, službe i institucije koje kontaktiraju Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, a ne direktno Općinu;

- u informatičkom sektoru – planiranje informatičkog sustava za nesmetan rad u nekom nepredviđenom slučaju

- spremnost za provedbu aktivnosti po zadatku i inicijativi nadležnih tijela

- suradnja sa Javnom ustanovom „Park prirode Medvednica“ radi očuvanja okoliša od bilo kakvog zagađenja.

CILJ:podizanje mogućnosti djelovanja u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa.

VATROGASTVO (Zagorska javna vatrogasna postrojba i Dobrovoljna vatrogasna društva Strmec Stubički i Pila)

ZADACI:

- inzistirati da DVD-i po održavanju redovnih godišnjih skupština podnesu izvješća o utrošenim sredstvima i izvješća o radu Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice

- konzultirati inspektora za vatrogastvo PUZS Krapina prigodom redovnog godišnjeg nadzora o smjernicama daljnjeg razvoja vatrogastva u okviru ukupnih mjera za provođenje posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH;

- angažiranje DVD-a u akcijama u organizaciji Općine, npr. čišćenja bunara, održavanje reda i sigurnosti pri održavanju manifestacija u organizaciji Općine;

- inzistiranje i poticanje daljnjeg stručnog usavršavanja vatrogasaca DVD-a;

- izvršavanje zadataka po utvrđivanju Procjene intenziteta ugrožavanja ljudi i dobara od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje PU Krapina.

CILJ:prevencija nastanka nesreća uzrokovanih prirodnim događajima te pravodobna priprema članova DVD-a za slučaj potrebe djelovanja u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa; spremnost DVD-a na djelovanje u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa.

SKLONIŠTA

- uspostavljanje uvjeta za promptni kontakt sa vlasnicima privatnih objekata koji bi mogli poslužiti kao skloništa u slučaju potrebe.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

ZADACI:

- na području Općine stanovnici su organizirani u više udruga koje bi u slučaju potrebe mogle direktno surađivati sa operativnim snagama, te se u tom pogledu predviđa nastavak suradnje, dok su Proračunom predviđena sredstva za njihov rad.

CILJ:suradnjom sa udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje mogla bi se osigurati potpora operativnim snagama u slučaju nastanka opasnosti kao i u slučaju otklanjanja posljedica nesreća.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

ZADACI:

- suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo nastavit će se radi laboratorijskog ispitivanja kvalitete vode iz lokalnog vodovoda, svakih 15 dana;

- Proračunom su osigurana sredstva za provođenje aktivnosti Crvenog križa, a također sepredviđa nastavak suradnje u pogledu informiranja stanovnika Općine o provođenju akcija Crvenog križa;

- suradnja sa ugovornom veterinarskom stanicom radi uklanjanja pasa lutalica i lešina životinja,

- suradnja sa Domom zdravlja i veterinarskom službom radi pravodobnog utvrđivanja prijetnje za nastanak katastrofe ili velike nesreće.

CILJ:praćenje aktivnosti, razvoja i projekata te zajednička suradnja u projektima i aktivnostima od obostranog interesa sa svim ostalim službama i pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

Sastavni dio ovih Smjernica je Izvod iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Smjernice će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.13.
Odluka o odabiru u postupku nabave električne energije za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU
U POSTUPKU NABAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u postupku ograničenog prikupljanja ponuda radi nabave električne energije za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), za koji je Poziv za dostavu ponuda upućen dana 29. listopada 2013. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 136.000,00 kuna, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

HEP-OPSKRBA d.o.o.

OIB:

63073332379

SJEDIŠTE:

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

83.961,79

UKUPNA CIJENA PONUDE (u kn sa PDV)

104.952,24

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

Električna energija za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.14.
Donošenje Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač predlaže da se danas ne raspravlja po ovoj točki dnevnog reda obzirom da je u Stožer zaštite i spašavanja predloženo imenovanje Stjepana Merkaša iz Hrvatskih voda, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla", koji je bio voditelj ispostave. Naime gdin. Merkaš više ne radi u Hrvatskim vodama, te je i njegovo imenovanje u Stožer nemoguće. Obavijest o novom voditelju ispostave došla je prije dva dana. Vjerojatno će se sukladno tome uputiti i prijedlog za imenovanje člana Stožera, te se iz navedenog razloga predlaže skidanje ove točke sa dnevnog reda i upućivanje na donošenje na slijedeću sjednicu.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad.15.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Gđa. Ljubica Božić podsjetila je da Općinsko vijeće 2010.- tu godinu donijelo Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela, koiom smo ustrojili Pročelnika, Odsjek za financije i proračun, Odsjek za računovodstvo, Odsjek za komunalne poslove i Odsjek za opće i administrativne poslove. Ovom izmjenom se spaja Odsjek za proračun i Odsjek za računovodstvo. Naime gđa. Ljiljana Pilski je pred mirovinu, te je prije njenog odlaska potrebno uskladiti Odluku o ustrojstvu a nastavno na ovu Odluku i Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika. Potrebna nam je osoba sa višom stručnom spremom, viši stručni suradnik sa koeficijentom 1,7.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZMJENI
ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 Članak 1.

U članku 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 2/2010) točka 3. mijenja se i glasi:

3. Odsjek za proračun i računovodstvo

- poslove pripreme i praćenja izvršenja Proračuna Općine,

- izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

- izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,

- nadzor proračunskih korisnika,

- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza i javnih davanja koja su prihod Proračuna Općine

- vođenje platnog prometa putem računa Općine,

- vođenje knjigovodstvene evidencije imovine Općine,

- vođenje poslova osiguranja imovine,

- poslove vezani uz postupke javne nabave,

- poslove financijskog upravljanja i kontrole prema posebnom zakonu,

- poslove vođenja knjigovodstva

- poslove pripreme za vođenje platnog prometa Općine,

- materijalno poslovanje Općine,

- blagajničke poslove,

- poslove obračuna i isplate plaća i drugih naknada po osnovi radnog odnosa,

- poslove saldo konta

- poslove likvidature, prijema i upisa dolaznih računa,

- priprema podataka za izradu proračuna,

- vođenje knjigovodstvenih evidencija o obveznicima lokalnih poreza i drugih davanja koja su prihod proračuna Općine.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Načelnik Općine Stubičke Toplice donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Na službenike i namještenike koji ne budu raspoređeni temeljem Pravilnika iz prethodnog stavka, primijenit će se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08 i 61/11) o stavljanju na raspolaganje te se utvrđuje otpremnina u visini od 75,23 % prosječne mjesečne plaće isplaćene zaposleniku u prethodna tri mjeseca za svaku navršenu godinu rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, odnosno pravnim prednicima tog upravnog tijela.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.16.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se odnosi

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE 

     Članak 1.

U članku 1. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/12) tablica se mijenja i glasi:

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

Glavni rukovoditelj

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

2,0

Rukovoditelj

Razina

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

voditelj Odsjeka za financije i proračun

2,0

voditelj Odsjeka za komunalne poslove

1,7

voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove

1,5

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

Viši stručni suradnik

viši stručni suradnik za pravne poslove

2,0

RADNA MJESTA III.

KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

Stručni suradnik

stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove

1,7

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Namještenici II. kategorije

Razina

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

voditelj komunalnih radnika

1,1

pomoćnik voditelja komunalnih radnika

1,1

komunalni radnik

1,0

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.17.
Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

Gđa. Ljubica Božić upoznaje prisutne da temeljem Zakona o vodama isporučitelj predlaže jedinicama lokalne samouprave donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. Mi smo do sada imali takvu Odluku i ona se previše ne razlikuje, manje-više na područje cijele Hrvatske. U ovoj Odluci nešto je propušteno vjerojatno iz razloga što se tekst nije mijenjao godinama. Stoga je Odluka ispravljena u nekim dijelovima i usklađena sa važećim propisima.

Kako nema upita tekst prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine daje se na usvajanje.

Jednoglasno se donosi

                                                                                ODLUKA
                                     O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
 

I.OPĆE ODREDBE

                                                                                Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,

- obveza priključenja,

- rokovi za priključenje,

- prekršajne odredbe.

Članak 2.

Pod komunalnim vodim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se:

1. građevina za javnu vodoopskrbu,

Vodne usluge su:

1. usluge javne vodoopskrbe,

Članak 3.

Isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe je: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1.

 II.OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 4.

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području Grada/Općine, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbukada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno odluci o priključenju.

Članak 5.

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima:

- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbeizgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevina prije uporabe građevine,

- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbemoraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja,

- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbemoraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 6.

Gradsko/Općinsko vijeće Grada/Općine može izuzeti vlasnike nekretnina ili duge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu sa odredbama Zakona o vodama.

III.POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 7.

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu pokreće se podnošenjem pismenog zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi zainteresirani investitor odnosno naručitelj (budući potrošač).

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.

 Članak 8.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

1. izvadak iz katastarskog plana, ne stariji od 6 mjeseci (obzirom da se kopije katastarskih planova izdaju u mjerilu 1:1000 i 1:2880),

2. izvadak iz zemljišne knjige, a ukoliko podnositelj zahtjeva nije i investitor upisan u zemljišnu knjigu, dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nad objektom (preslike kupoprodajnog ugovora, darovnog ugovora, rješenja o nasljeđivanju, sudske odluke o priznanju izvanknjižnog vlasništva), promjene se odnose na nazivlje,

3. presliku akta na temelju kojeg se može graditi (obzirom da smatramo kako od stranke ne treba tražiti dodatnu dokumentaciju jer su i površina i namjena objekta određeni u aktu na temelju kojeg se može graditi, a to može biti rješenje o uvjetima građenja, građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju),

4. za ugradbu vodomjera na postojeći priključak, suglasnost vlasnika priključka ovjerenu kod javnog bilježnika, ukoliko ima više suvlasnika priključka-suglasnost svih, kopiju zadnjeg računa za vodu

1. za rekonstrukciju ili pojačanje priključka, kopiju zadnjeg računa za vodu.

 Članak 9.

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje izrađuje tehničko rješenje o priključenju ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 10.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Članak 11.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o priključenju.

Prije sklapanja ugovora o priključenju vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine, dužan je riješiti imovinsko-pravne odnose na trasi priključenja na način da prikupi pisane suglasnosti posjednika nekretnina sa katastarskim brojem zemljišne čestice.

Ugovor o priključenju obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Članak 12.

Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost Županijske uprave za ceste odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na cestama koje su u njihovom vlasništvu te uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice ukoliko se radovi izvode na javnoj površini kojom upravlja Općina.

IV.TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 13.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

V.FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE

BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 14.

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena godišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđena višegodišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina unutar iduće 3 godine budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na račun isporučitelja vodne usluge, a rok povrata sredstva ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne građevine, za koje nisu ispunjene pretpostavke uz stavka 1. ovog članka, mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge, bez prava na povrat sredstava.

VI.PREKRŠAJNE ODREDBE

                                                                                Članak 24.

 Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako :

1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima određenim člankom 5. ove Odluke,

2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje,

3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga,

4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.500,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VII.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 22/11 i 17/13).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.18.
Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvuRepublike Hrvatske.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE 
U POVJERENSTVU ZA DODJELU ZAKUPA NA 
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVUREPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Za predstavnika Općine Stubičke Toplice u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske imenuje se Boris Beljak iz Stubičkih Toplica, Ulica Viktora Šipeka 43, rođ. 21.02.1949; OIB: 15881642338.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.19.
Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Povjerenstvu koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta i vrijednost drvne mase.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U POVJERENSTVU KOJE PROCJENJUJE TROŠKOVE STAVLJANJA U FUNKCIJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I VRIJEDNOST DRVNE MASE

 Članak 1.

Za predstavnika Općine Stubičke Toplice u Povjerenstvu koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta i vrijednost drvne mase imenuje se Ivanka Glavač, magistra inženjerka agroekologije, iz Stubičkih Toplica, Ulica Viktora Šipeka 47, rođ. 26.05.1976; OIB: 11974985281.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.20.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2013/2014.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2013./2014.godinu

Ad.21.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Zvirek“ na zapošljavanje zdravstvenog voditelja.

Jednoglasno se odnosi

O D L U K A

Daje se suglasnost na Odluku o primanju u radni odnos zdravstvenog voditelja na nepuno radno vrijeme osam (8) sati tjedno u Dječji vrtić „Zvirek“, KLASA:601-01/13-11/37, URBROJ:2113/03-27-13-1 od 30. rujna 2013. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Ad.22.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića “Zvirek”

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Zvirek“, kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na sjednici održanoj dana 30. rujna 2013. godine.

Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu danom objave.

Ad.23.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Financijski plan za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Ad.24.
Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01.01. 2013. do 30.09.2013. godine.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2013. do 30. rujna 2013. godine.

Ad.25.
Informacija o Izvješću Dječjeg vrtića „Zvirek“ o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje od 01.01.2013. od 30.09.2013. godine.

Jednoglasno se donosi

O D L U K U

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2013. do 30. rujna 2013. godine.

Ad.26.
Pitanja i prijedlozi.

Kako nema pitanja niti prijedloga, predsjednik zaključuje sjednicu.

Završeno: 18,45 sati

KLASA:021-05/13-01/37
URBROJ:2113/03-01-13-3

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt