40. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 40. sjednici održanoj dana 03. listopada 2012. godine donijelo je  

 D N E V N I     R E D

1. Usvajanje zapisnika sa tridesetdevete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec kolovoz 2012. godine.

3. Donošenje Odluke o izradi Izmjena Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

4. Donošenje Odluke o umanjenju komunalnog doprinosa trgovačkom društvu TRGOSTIL d.d.

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje programa engleskog jezika u pedagoškoj godini 2012./2013. u Dječjem vrtiću „Zvirek“

6. Donošenje Odluke o cijeni programa Igraonice za pedagošku godinu 2012./2013.

7. Donošenje Odluke o cijeni programa Predškole za korisnike koji nemaju prebivalište u Općini Stubičke Toplice.

8. Informacija o provođenju postupka javne nabave radi nabave namirnica za potrebe Dječjeg vrtića „Zvirek“.

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu.

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Projekciju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2014.-2015. godinu.

11. Donošenje Odluke o cijeni Programa engleskog jezika u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2012./2013.

13. Donošenje Odluke o zahtjevu Zagorske javne vatrogasne postrojbe o promjeni djelatnosti.

14. Donošenje Rješenja o otpisu dugovanja trgovačkom društvu GOFER-NEKRETNINE I GRAĐENJE d.o.o.

15. Donošenje Rješenja o otpisu dugovanja trgovačkom društvu RAICA PLASTIČNA STOLARIJA d.o.o.

16. Donošenje Rješenja o otpisu dugovanja trgovačkom društvu ASTRAL-HORIZONT d.o.o.

17. Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza učenika srednjih škola i studenata.

18. Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola autobusom.

19. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa tridesetdevete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa tridesetdevete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec kolovoz 2012. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec kolovoz 2012. godine jednoglasno je usvojena.

Ad.3.
Donošenje Odluke o izradi Izmjena Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je  donesena

ODLUKA O IZRADI IZMJENA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Ova izmjena Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/09. i 15/10., dalje: PPUO) provodi se radi usklađenja PPUO sa odredbom članka 75. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov. br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).

Članak 3.

U postupku Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Stubičke Toplice mijenjaju se odredbe – tekstualni dio, koje se odnose napodručje gospodarske namjene ugostiteljsko-turističke – T3 kamp.

Članak 4.

Prostor Općine Stubičke Toplice uređuje se sukladno Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09 i 15/10), ali je potrebno izmijeniti odredbe odnosno tekstualni dio Prostornog plana, a koje se izmjene odnose na redefiniranje pojedinih uvjeta gradnje, a obzirom da u zoni iz članka 3. ove Odluke postoje objekti izgrađeni prije stupanja na snagu Odluke o donošenju Prostornog plana OPćine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09 i 15/10) te se ne radi o neizgrađenoj zoni.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna odredbi temelje se na načelu da uređenje područja Općine treba planirati i provoditi na temelju utvrđenih prostornih mogućnosti i optimalnog iskorištenja prostora uz osiguranje prostora javnog interesa i opremanja infrastrukturom.

 Članak 6.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:

1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina

3. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina

4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini

5. KOMUS d.o.o. u stečaju Donja Stubica

6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save

7. HEP, Distribucijsko područje Elektra Krapina

8. MUP, Policijska uprava Krapinsko zagorske županije, Odjel zajedničkih i upravnih poslova

9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Krapina

10. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica

11. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Urbanistička inspekcija, Vinogradska 25, Zagreb

Ako se tijekom izrade Plana za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.

 Članak 7.

Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana po etapama kako slijedi:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: najviše 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: najviše 8 dana od isteka roka za dostavu prethodnih zahtjeva

- Pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz čl. 79. odnosno očitovanja iz čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

- Izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana i nacrta Odluke o donošenju Izmjena Plana: najviše 10 dana od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja,

- Donošenje Izmjena Plana: donošenje Odluke o donošenju Plana na sjednici Općinskog vijeća.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima iz prethodnog stavka, isti se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape, što će se smatrati sukladno ovom članku uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

Sukladno čl. 83. st. 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji neće se provoditi prethodna rasprava.

Sukladno čl. 85. st. 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji neće se provoditi javna rasprava.

Članak 8.

Primjenom članka 79. Zakona, tijela i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.
Donošenje Odluke o umanjenju komunalnog doprinosa trgovačkom društvu TRGOSTIL d.d.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, trgovačkom društvu TRGOSTIL d.d., sa sjedištem u Donjoj Stubici, Toplička cesta 16, kao pravnom sljedniku trgovačkog društva NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o., umanjit će se iznos komunalnog doprinosa za 6.480,00 eura, a koji je iznos cijene zemljišta koje je ustupljeno Općini Stubičke Toplice za izgradnju nerazvrstane ceste od strane trgovačkog društva NARODNOG TRGOVAČKOG LANCA d.o.o., odnosno troškovi nabave zemljišta za nerazvrstanu cestu priznaju se investitoru u iznos komunalnog doprinosa, sukladno članku 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a u vezi sa člankom 31. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 Članak 2.

Odobrava se zaključivanje ugovora sukladno članku 1. ove Odluke.

Ad.5.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje programa engleskog jezika u pedagoškoj godini 2012./2013. u Dječjem vrtiću „Zvirek“

Jednoglasno je donesena

 O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ za provođenje programa engleskog jezika u pedagoškoj godini 2012./2013., u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Ad.6.
Donošenje Odluke o cijeni programa Igraonice za pedagošku godinu 2012./2013.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Utvrđuje se cijena programa Igraonice u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, za pedagošku godinu 2012./2013., u iznosu od 150,00 kn mjesečno.

Ad.7.
Donošenje Odluke o cijeni programa Predškole za korisnike koji nemaju prebivalište u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

 Članak 1.

Utvrđuje se cijena programa Predškole u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, za pedagošku godinu 2012./2013., za korisnike programa koji nemaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, u iznosu od 200,00 kn mjesečno.

Članak 2.

Utvrđuje se cijena troška prehrane za sve polaznike programa Predškole u pedagoškoj godini 2012./2013. u iznosu od 40,00 kuna mjesečno.

Ad.8.
Informacija o provođenju postupka javne nabave radi nabave namirnica za potrebe Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Gđa. Kristina Ljubić obavijestila je prisutne da s obzirom da se u vrtiću povećao broj djece, troškovi potrošnje namirnica su se povećali pa je potrebno provesti postupak javne nabave. Sukladno tome donijeta je Odluka da se pokrene postupak javne nabave sa procijenjenom vrijednošću 128.000,00 kn bez PDV-a. Ovlašteni predstavnici naručitelja su u postupku nabave Ljubica Božić, Maja Bertoncelj i Ivanka Glavač.

Informacija se jednoglasno usvaja.

Ad.9.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Financijski plan za 2013. godinu.

Ad.10.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Projekciju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2014.-2015. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Projekciju Financijskog plana za 2013. – 2015. godinu.

Ad.11.
Donošenje Odluke o cijeni Programa engleskog jezika u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“

Jednoglasno se donosi 

O D L U K A

Utvrđuje se cijena programa Engleskog jezika u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, za pedagošku godinu 2012./2013., u iznosu od 800,00 kuna, a uplata će se vršiti u osam obroka po 100,00 kuna.

Ad.12.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2012./2013.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2012./2013.

Ad.13.
Donošenje Odluke o zahtjevu Zagorske javne vatrogasne postrojbe o promjeni djelatnosti.

Jednoglasno se donosi

 O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi, sa sjedištem u Zaboku, Trg Dragutina Domjanića 1, OIB:18672052928 na promjenu djelatnosti.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice je suglasno da se u članku 4. Odluke o osnivanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe (Službeni glasnik krapinsko-zagorske županije br. 11/05, sa kasnijim izmjenama i dopunama) dopuni točkom 8. koja glasi:

-„prodaja vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme“.


Članak 2.

Daje se suglasnost na izmjenu Statuta zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.14.
Donošenje Rješenja o otpisu dugovanja trgovačkom društvu GOFER-NEKRETNINE I GRAĐENJE d.o.o.

Sa dva suzdržana glasai sa sedam glasova za donijeta su Rješenja o otpisu potraživanja trgovačkim društvima, prema predloženom dnevnom redu.

RJEŠENJE
O OTPISU POTRAŽIVANJA

I. Otpisuje se potraživanje koje Općina Stubičke Toplice ima prema dužniku GOFER-NEKRETNINE I GRAĐENJE d.o.o. sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 100, u ukupnom iznosu od 2.498,83 kuna, zbog nemogućnosti naplate istoga.

O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo GOFER-NEKRETNINE I GRAĐENJE d.o.o. sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 100, duguje na ime poreza na tvrtku ili naziv za 2011., 2010., 2009. i 2008. godinu ukupan iznos od 2.200,00 kuna.

Protiv dužnika je Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice donio rješenje o ovrsi KLASA:UP/I-415-01/12-01/23, URBROJ:2113/03-03-12 od 06. srpnja 2012. radi naplate duga na ime poreza na tvrtku ili naziv za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 848,83 kuna (glavnica 550,00 kn, kamate 98,83 kn i trošak postupka 200,00 kn).

Obzirom da je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj 72 ST-55/2012. od 12. ožujka 2012. (objavljeno u Narodnim novinama broj 34/12 od 21. ožujka 2012.) nad dužnikom otvoren stečajni postupak, naplata navedenog duga nije moguća.

Člankom 23. st. 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/11 i 15/12) propisano je da Općinsko vijeće može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate poreznih dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatni trošak za koji ne postoji mogućnost naplate.

Slijedom iznesenog, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ad.15.
Donošenje Rješenja o otpisu dugovanja trgovačkom društvu RAICA PLASTIČNA STOLARIJA d.o.o.

RJEŠENJE
O OTPISU POTRAŽIVANJA

I. Otpisuje se potraživanje koje Općina Stubičke Toplice ima prema dužniku RAICA PLASTIČNA STOLARIJA D.O.O. sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički 125F, u ukupnom iznosu od 12.825,04 kuna, zbog nemogućnosti naplate istoga.

O b r a z l o ž e n j e

RAICA PLASTIČNA STOLARIJA D.O.O. sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički 125F, duguje Općini Stubičke Toplice na ime komunalne naknade za poslovni prostor iznos od 9.525,04 kuna, a na ime poreza na tvrtku ili naziv iznos od 3.300,00 kuna, odnosno ukupno 12.825,04 kuna.

Obzirom da je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. 31-ST-376/11 od 25. srpnja 2012. (objavljeno u Narodnim novinama broj 101/12 od 06. rujna 2012.) zaključen stečajni postupak nad dužnikom, naplata navedenog duga nije moguća.

Člankom 23. st. 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/11 i 15/12) propisano je da Općinsko vijeće može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate poreznih dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatni trošak za koji ne postoji mogućnost naplate.

Slijedom iznesenog, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ad.16.
Donošenje Rješenja o otpisu dugovanja trgovačkom društvu ASTRAL-HORIZONT d.o.o.

RJEŠENJE
O OTPISU POTRAŽIVANJA

I. Otpisuje se potraživanje koje Općina Stubičke Toplice ima prema dužniku ASTRAL-HORIZONT d.o.o. sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Zagorska 22, u ukupnom iznosu od 6.116,40 kuna, zbog nemogućnosti naplate istoga.

O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo ASTRAL-HORIZONT d.o.o. sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Zagorska 22, duguje na ime poreza na tvrtku ili naziv iznos od 4.950,00 kuna, a na ime komunalne naknade za poslovni prostor iznos od 1.166,40 kuna, odnosno ukupno 6.116,40 kuna.

Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt pod nazivom ASTRAL-HORIZONT d.o.o. iz sudskog registra dana 18. srpnja 2012. rješenjem broj Tt-11/16958.

Obzirom da je brisanjem iz sudskog registra dužnik prestao postojati kao pravna osoba, naplata navedenog duga nije moguća.

Člankom 23. st. 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/11 i 15/12) propisano je da Općinsko vijeće može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate poreznih dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatni trošak za koji ne postoji mogućnost naplate.

Slijedom iznesenog, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. 

Ad.17.
Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza učenika srednjih škola i studenata.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A
o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike srednjih škola i studente

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2012. godine (Nar. nov. br. 97/12) i Odluci o I. izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2012/2013., KLASA:602-03/12-01/53, URBROJ:2140/01-02-12-04 od 28. rujna 2012. u visini od 12,5 % iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2012./2013.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će prijevoz učenika srednjih škola koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prema Odlukama iz članka 1. ove Odluke u visini od 80% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2012./2013.

Članak 3.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 80% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u akademskoj godini 2012./2013.

Članak 4.

O sufinanciranju mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih željezničkih karata za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu te studenata, sklopit će se ugovor sa trgovačkim društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole, fakulteta ili visoke škole, relaciju te iznos subvencije.

Članak 5.

Odobrava se zaključivanje Ugovora sukladno članku 1. Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike srednjih škola i studente (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/12).

Ad.18.
Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola autobusom.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O
SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013.

 Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza autobusom redovitih učenika s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2012./2013.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu, kao i učenici koji putuju na učeničku praksu, na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom.

Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se:

- u visini od 4% iznosa cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse u školskoj godini 2012./2013., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2012. godine (Nar. nov. br. 97/12) i Odluci o I. izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2012/2013., KLASA:602-03/12-01/53, URBROJ:2140/01-02-12-04 od 28. rujna 2012.

- u visini od 60 % iznosa cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse u školskoj godini 2012./2013. za učenike koji nemaju pravo na sufinanciranje prijevoza prema odlukama iz prethodne točke ovog članka.

Članak 4.

Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik je dužan podnijeti potvrdu škole o redovnom upisu u školsku godinu 2012./2013. te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 3. ove Odluke.

Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza o dnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po cijeni umanjenoj za visinu subvencije Općine.

Članak 6.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

Članak 7.

Ova Odluka primijenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. kolovoza 2013. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2012./2013. KLASA :600-05/12-01/10, URBROJ :2113/03-01-12-4 od 04. rujna 2012. godine.

KLASA:021-05/12-01/8

URBROJ:2113/03-01-12-4

Stubičke Toplice, 03.10.2012.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt