41. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 41. sjednici održanoj dana 14. studeni 2012. godine donijelo je 


D N E V N I    R E D

 1.        Usvajanje zapisnika sa četrdesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.        Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad 2012. godine.
 3.        Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu sa pratećim odlukama.
 4.        Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.
 5.        Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
 6.        Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
 7.        Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. godinu.
 8.        Donošenje Odluke o projekciji Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013.-2015. godinu.
 9.        Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2013.-2015. godinu.
 10.     Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2013. godinu.
 11.     Donošenje Odluke o projekciji konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013.-2015. godinu.
 12.     Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.
 13.     Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.
 14.     Donošenje Odluke o zahtjevu građana za dopunu Odluke  o držanju pasa i načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/07 i 14/08).
 15.     Informacija o zapošljavanju odgojitelja u Dječjem vrtiću „Zvirek“.
 16.     Informacija o raspisivanju natječaja za profesora rehabilitatora u Dječjem vrtiću „Zvirek“.
 17.     Pitanja i prijedlozi.

 

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa četrdesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.


Zapisnik sa četrdesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

 

Ad.2.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad 2012. godine.


Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad 2012. godine jednoglasno je usvojena.

 

Ad.3.

Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu sa pratećim odlukama.


Jednoglasno donesena sljedeća

 

O D L U K A

 

Članak 1.

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Proračun Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine sa prihodima od 13.000.000,00 kuna i rashodima od 13.000.000,00 kuna, kako slijedi:

                                                                                                                             Plan                      

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                                                      12.998.200,00

prihodima od nefinancijske imovine                                                                                                       1.800,00

- razlikom višak/manjak                                                                                                                                              -

 

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                                                            7.407.000,00

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                                                                    5.593.000,00

 

Članak 2.

                Kao sastavni dio Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu,

- Odluka o Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2013. godinu,

- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2013. godinu, 

- Odluka o Programu javnih potreba u športu za 2013. godinu.

 

Članak 3.

                Proračun Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

               

Ad.4.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.


Jednoglasno se donosi

 

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

 

Članak 1.

                Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu (dalje: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine ovlasti načelnika Općine u izvršavanju Proračuna i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

 

Članak 2.

                Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te plana razvojnih programa.

                Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

                Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.

                U Planu razvojnih programa se iskazuju planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine.

                Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

                1.            Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

                2.            Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

                U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

 

Članak 3.

                Proračun Općine Stubičke Toplice donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

                Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

                Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.

                Proračun Općine, odnosno njegove izmjene i dopune objavljuju se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Članak 4.

                Ako proračun ne bude donesen prije početka godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

                Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

                Ako ni nakon proteka roka iz stavka 2. ovog članka ne bude donesen proračun, načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori, te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.

 

Članak 5.

                Tijekom proračunske godine Općina može mijenjati i dopunjavati svoj Proračun.

                Izmjene i dopune Proračuna obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje Proračuna.

                Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim i smanjenim obujmom rashoda Proračuna, te kad u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

 

Članak 6.

                Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

                Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

 

Članak 7.

                Načelnik Općine odgovoran je Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine Stubičke Toplice.

                Načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna Općine Stubičke Toplice  kao i ovu Odluku Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

 

Članak 8.

                Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu isplaćivat će se u skladu s odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Članak 9.

                Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.

                Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

 

Članak 10.

                Korisnici proračunskih sredstava dužni su uz zamolbu za dodjelu sredstava dostaviti financijski plan do 15. listopada tekuće godine i izvješće o korištenju sredstava prethodne godine.

                Odgovorna osoba korisnika proračunskih sredstava odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

                Korisnicima proračunskih sredstava koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.

                Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donijet će načelnik.

 

Članak 11.

                Nositelji i korisnici proračunskih sredstava obvezni su koristiti sredstva proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

 

Članak 12.

                Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.

                Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donijet će načelnik.

 

Članak 13.

                Proračunski korisnici, Općinsko vijeće i načelnik Općine odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

                Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

 

Članak 14.

                Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja načelnik može:

-         zaustaviti preuzimanje obveza i/ili

-         predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili

-         zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

                Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.

                Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

                U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

 

Članak 15.

                Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti.

                U okviru proračunskih sredstava pojedinog razdjela iznimno je dopuštena preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka, a uz odobrenje načelnika.

                Proračunska sredstva ne mogu se, osim pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

                Načelnik o preraspodjelama  izvještava Općinsko vijeće polugodišnje.

 

Članak 16.

                Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

                Odluku o povratu donosi načelnik.

 

Članak 17.

                Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti načelnika, u pravilu za dio od ukupne obveze po ugovoru.

Članak 18.

                Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

                Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

 

Članak 19.

                Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

 

Članak 20.

                Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

                Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

                Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.

                Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

                Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

 

Članak 21.

                Proračunski korisnici – ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Stubičke Toplice imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju tromjesečno izvješćuju Općinsko vijeće.

                O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.

                Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

                Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

 

Članak 22.

                Raspoloživim sredstvima na računu Općine Stubičke Toplice upravlja načelnik.

                Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

                Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi načelnik.

                Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

                Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

 

Članak 23.

                Općinsko vijeće može na prijedlog načelnika, a na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

 

                Načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili obročnu otplatu duga do pojedinačnog iznosa duga od 13.000,00 kuna, ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

                Načelnik može zahtijevati isplatu cjelokupnog duga, čija je naplata odgođena ako koji od obroka nije pravodobno plaćen.

                Općinsko vijeće može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate poreznih dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatni trošak za koji ne postoji mogućnost naplate.

                Načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do pojedinačnog iznosa potraživanja od 1.000,00 kuna za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate poreznih dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatni trošak za koji ne postoji mogućnost naplate.

                Plaćanje duga može se odgoditi za jedan mjesec, a plaćanje u jednakim mjesečnim obrocima se može odobriti do deset mjeseci.

                Općinsko vijeće može odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga za razdoblje duže od roka predviđenog u stavku 5. ovog članka.

 

Članak 24.

                Zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga iz Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Nar. nov. br. 76/12), podnosi se Općinskom vijeću ili načelniku Općine Stubičke Toplice (nadležno tijelo), ovisno o visini duga za koji se traži odgoda plaćanja, obročna otplata ili otpis.

                Iznos do kojeg načelnik može odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu, odnosno otpisati potraživanje, određuje su sukladno članku 23. ove Odluke.

                Razdoblje za koje se može odgoditi plaćanje duga te odobriti obročna otplata duga određuje se sukladno članku 23. ove Odluke.

 

Članak 25.

                Općina Stubičke Toplice može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

                Općina Stubičke Toplice može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

                Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

                Suglasnost iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

                Ukupna godišnja obveza može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje sukladno Zakonu o proračunu.

 

Članak 26.

                Općina Stubičke Toplice može sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

 

Članak 27.

                Načelnik Općine Stubičke Toplice i čelnik proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice odgovoran je za:

-         planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna,

-         prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,

-         preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,

-         zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

                Načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost načelnika.

 

Članak 28.

                Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

                Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

Članak 29.

                Odluka o izvršavanju Proračuna za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.5.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.


Jednoglasno je donesen

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

 

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

                -              održavanje čistoće.

 

 

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

 

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

 

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad.6.

Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.


Jednoglasno se donosi

 

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

 

 

Članak 1.

                Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

                Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

                -              održavanje javnih površina,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje nerazvrstanih cesta,

                -              javnu rasvjetu i

                -              održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

 

Članak 2.

                Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

 

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

 1.                     ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

                1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 264.000,00 kuna, od čega je 12.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 27.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 25.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 200.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom području  Općine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

                2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 20.000,00 kn.

 

                II.             ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

                1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

                2.  Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 200.000,00 kn.

                3. Za održavanje kanalizacijskog sustava predviđeno je 15.000,00 kn, a podrazumijeva čišćenje i odštopavanje postojeće kanalizacije.

 

 1.                  JAVNA RASVJETA

                1. Planirani troškovi  električne energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 170.000,00 kn.

                2. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 170.000,00 kn.

 

 1.                 OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

                1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 5.000,00 kn.

                2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 350.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

                3. Za materijal za tekuće i investicijsko održavanje vodovoda predviđeno je 20.000,00 kn.

                3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 15.000,00 kn.

 

Članak 3.

                Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, sastavni je dio Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.7.

Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. godinu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2013. GODINU

 

Članak 1.

                Ovom Odlukom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine za 2013. godinu.

 

Članak 2.

                Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u planiranom iznosu od 20.000,00 kn (ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, konto 64299), koristit će se za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Stubičke Toplice (A102303 – Prostorno planiranje – Izmjene i dopune Prostornog plana – konto 426371).

 

Članak 3.

                Odluka o Programu za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o projekciji Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013.-2015. godinu.

Jednoglasno se donosi Projekcija Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. – 2015. godinu.


Ad.9.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2013.-2015. godinu.


Jednoglasno se donosi

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2013. DO 2015. GODINU

 

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2013. do 2015. godine i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

                -              održavanje čistoće.

 

Članak 2.


Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

 

Članak 3.


Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvodit će se u suradnji i na zahtjeve mjesnih odbora s područja Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 4.


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2013. godinu.


Jednoglasno se donosi Odluka o konsolidiranom proračunu za 2013. godinu.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o projekciji konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013.-2015. godinu.


Jednoglasno se donosi Odluka o projekciji konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. - 2015.

 

Ad.12.

Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.


Jednoglasno je donesena

ANALIZA RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2012. GODINU

 

                Tijekom 2012. godine provedene su sljedeće aktivnosti na području Općine Stubičke Toplice:

 

-         na 32. sjednici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održanoj dana 27. prosinca 2011. godine, donesena je Odluka o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2012. godine te je sukladno istoj Odluci zaključen Ugovor o stručnom nadzoru nad provedbom obvezatnih dezinfekcijskih, dezinsekcijskih i deratizacijskih mjera tijekom 2012. godine sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

-         provedena je deratizacija u svibnju i listopadu 2012. godine na cijelom području Općine. Deratizacija je obuhvatila javne površine, objekt za javnu vodoopskrbu – rezervoar Pila, revizijska okna objekata za uklanjanje otpadnih voda – kanalizacijsku mreža dužine cca 3000 metara, stambene objekte – poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva (cca  1400), a u domaćinstvima gdje nije provedena sanacija (uklanjanje otpada, spremanje hrane u odgovarajuće spremnike, tehničko-građevinski zahvati sa ciljem sprječavanja ulaska glodavaca u objekte), članovima tih domaćinstava izvođači su dali usmene upute o načinima sanacije. Deratizacija je provedena prema uputi predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

-         u rujnu 2012. godine izvršeno je strojno  čišćenje bankina i šišanje raslinja uz javne puteve na području cijele Općine čime se osigurala veća sigurnost prometovanja tim putevima

-         provedena je koordinacija i informiranje članova mjesnih odbora o mjerama koje moraju poduzeti u vezi edukacije stanovništva radi sprječavanja požara pri paljenju granja i smeća, te potrošnje vode,

-         konstantno provođen nadzor nad uređivanjem dvorišta i poljoprivrednih površina u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, te su iste upozoravane na potrebu održavanja takvih površina radi sprječavanja pojave štetnika, zakorovljenja i pojave alergenih biljaka

-         u nekoliko navrata su vlasnici nekretnina koji su palili korov upozoravani na odredbe Odluke o komunalnom redu, te da ne smiju paliti vatru bez nazočnosti vatrogasaca i prethodne obavijesti komunalnom redaru, kao i o vremenu kad smiju paliti

-         dostava podataka Policijskoj upravi Krapinsko-zagorske županije, PP Donja Stubica o fizičkoj osobi sa kojom je ugovoreno čišćenje snježnih nanosa na nerazvrstanim cestama

-         utvrđeno da nema promjena u popisu pravnih i fizičkih osoba koje bi mogle zbrinuti osobe koje se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta zateknu izvan mjesta stanovanja i s privremenom nemogućnošću povratka u mjesto stanovanja i osoba koje se zateknu u vozilima na prometnicama u slučaju dugotrajnijeg prekida prometa

-         dva puta mjesečno provodi se kontrola vode za piće lokalnog vodovoda

-         radi provođenja monitoringa izvorišta Dobre vode sklopljen Ugovor o uzimanju i laboratorijskoj analizi vode iz izvorišta sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

-         donesen je Plan zaštite i spašavanja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 6/11)

-         donesena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 6/11)

-         u području zaštite od požara donesen je Plan zaštite od požara Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/11) te Procjena ugroženosti od požara Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/11), dok je rad Dobrovoljnih vatrogasnih društava Strmec Stubički i Pila redovito podržavan

-         donesen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara od 15. svibnja 2012.

-         dana 15. svibnja 2012. Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu Krapina, dostavljeno je Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara

-         donesena je Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Stubičke Toplice

-         donesen je Plan korištenja raspoložive teške građevinske mehanizacije od 15. svibnja 2012.

-         dana 08. svibnja 2012. Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu Krapina, dostavljeno je je Izvješće o provedenim aktivnostima na ispunjavanju zadaća određenih Programom pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku godinu 2012.

-         nad Općinom Stubičke Toplice proveden je inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi  Zakona o zaštiti i spašavanju i propisa donesenih na temelju njega. Nadzorom je utvrđeno da je Općina Stubičke Toplice izvršila sve obveze koje su bile predmet nadzora.

 

                Analiza razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.13.

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu


Jednoglasno se donose

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

 

                Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 06/11), s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožeri, zapovjedništva, civilna zaštita i vatrogasne postrojbe, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini.

 

                Smjernice se odnose na sljedeće subjekte:

 

 1.        OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

 

ZADACI:

 

 1.        revidiranje podataka o operativnim snagama na području Općine Stubičke Toplice:
 2.        Stožera zaštite i spašavanja,
 3.        Zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite;
 4.         podaci o raspoloživoj teškoj (građevinskoj) mehanizaciji

 

CILJ: utvrđivanje snaga kojima Općina Stubičke Toplice raspolaže u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa radi njihove koordinacije. Potrebno je revidirati i podatke o raspoloživoj teškoj (građevinskoj) mehanizaciji za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja požara.

 

 1.        revidiranje podataka o pravnim osobama koje mogu zbrinuti veći broj ljudi u slučaju poplava, potresa, opasnosti od prirodnih uzroka koji pripadaju u kategoriju ekstremnih vremenskih uvjeta, tehničko-tehnoloških nesreća izazvanih nesrećama s opasnim tvarima, nuklearnih i radioloških nesreća, epidemija i sanitarnih opasnosti te asanacija.

 

CILJ:      utvrđivanje prostora u vlasništvu pravnih osoba kojima Općina Stubičke Toplice raspolaže u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa radi njihove koordinacije.

 

 1.        opremanje članova operativnih snaga osobnom i skupnom opremom, opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja.

 

CILJ:      unapređenje osposobljenosti operativnih snaga za reagiranje u nesrećama.

 

 1.        financiranje sustava zaštite i spašavanja.

 

CILJ:      racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja. Temeljem članka 28. st. 1. t. 2. Zakona o zaštiti i spašavanju Općina je dužna u Proračunu osigurati sredstva za financiranje sustava zaštite i spašavanja. U Proračunu Općine Stubičke Toplice osigurana su sredstva za:

 1.        za civilnu zaštitu
 2.        vatrogastvo
 3.         sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području
 4.        sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (Crveni križ, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska služba), a planirana sredstva prikazana su u Izvodu iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

 

 1.        Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini.

 

CILJ:       stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora radi uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara.

 

 1.        CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite i druge snage civilne zaštite)

 

ZADACI:

-         Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora načelniku kod rukovođenja operativnim snagama  te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje članova Stožera i opremanje osobnom i skupnom opremom.

-         provjera telefonskih brojeva koje su dostavili članovi Zapovjedništva zaštite i spašavanja, kako bi se osiguralo da u slučaju potrebe ne bude prekida u komunikaciji između zapovjednika Zapovjedništva i članova Zapovjedništva;

-         redoviti kontakt  i konzultacije sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Krapina, kako bi djelovanje u vezi zaštite i spašavanja na području Općine bilo usklađeno sa novostima koje uvodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, te radi proširenja sustava komunikacije na ostale pravne osobe, službe i institucije koje kontaktiraju Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, a ne direktno Općinu;

-         u informatičkom sektoru – planiranje informatičkog sustava za nesmetan rad u nekom nepredviđenom slučaju

-         spremnost za provedbu aktivnosti po zadatku i inicijativi nadležnih tijela

-         suradnja sa Javnom ustanovom „Park prirode Medvednica“ radi očuvanja okoliša od bilo kakvog zagađenja.

 

CILJ:      podizanje mogućnosti djelovanja u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa.

 

 

 1.        VATROGASTVO (Zagorska javna vatrogasna postrojba i Dobrovoljna vatrogasna društva Strmec Stubički i Pila)

 

ZADACI:

-         inzistirati da DVD-i po održavanju redovnih godišnjih skupština podnesu izvješća o utrošenim sredstvima i izvješća o radu Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice

-         nabava vatrogasnog vozila za DVD Strmec Stubički;

-         konzultirati inspektora za vatrogastvo PUZS Krapina prigodom redovnog godišnjeg nadzora o smjernicama daljnjeg razvoja vatrogastva u okviru ukupnih mjera za provođenje posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH;

-         angažiranje DVD-a u akcijama u organizaciji Općine, npr. čišćenja bunara, održavanje reda i sigurnosti pri održavanju manifestacija u organizaciji Općine;

-         inzistiranje i poticanje daljnjeg stručnog usavršavanja vatrogasaca DVD-a;

-         izvršavanje zadataka po utvrđivanju Procjene intenziteta ugrožavanja ljudi i dobara od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje PU Krapina.

 

CILJ:      prevencija nastanka nesreća uzrokovanih prirodnim događajima te pravodobna priprema članova DVD-a za slučaj potrebe djelovanja u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa; spremnost DVD-a na djelovanje u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa.

 

 

 1.        SKLONIŠTA

 

-         uspostavljanje uvjeta za promptni kontakt sa vlasnicima privatnih objekata koji bi mogli poslužiti kao skloništa u slučaju potrebe.

 

 1.        UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

 

ZADACI:

-         na području Općine stanovnici su organizirani u više udruga koje bi u slučaju potrebe mogle direktno surađivati sa operativnim snagama, te se u tom pogledu predviđa nastavak suradnje, dok su Proračunom predviđena sredstva za njihov rad.

 

CILJ:      suradnjom sa udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje mogla bi se osigurati potpora operativnim snagama u slučaju nastanka opasnosti kao i u slučaju otklanjanja posljedica nesreća.

 

 1.        SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

 

ZADACI:

-         suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo nastavit će se radi laboratorijskog ispitivanja kvalitete vode iz lokalnog vodovoda, svakih 15 dana;

-         nastavak suradnje sa Zavodom za javnom zdravstvo u provođenju monitorninga izvorišta Dobre vode;

-         Proračunom su osigurana sredstva za provođenje aktivnosti Crvenog križa, a također se  predviđa nastavak suradnje u pogledu informiranja stanovnika Općine o provođenju akcija Crvenog križa;

-         suradnja sa ugovornom veterinarskom stanicom radi uklanjanja pasa lutalica i lešina životinja,

-         suradnja sa Domom zdravlja i veterinarskom službom radi pravodobnog utvrđivanja prijetnje za nastanak katastrofe ili velike nesreće.

 

CILJ:      praćenje aktivnosti, razvoja i projekata te zajednička suradnja u projektima i aktivnostima od obostranog interesa sa svim ostalim službama i pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

 

                Sastavni dio ovih Smjernica je Izvod iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

 

 

                Smjernice će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.14.

Donošenje Odluke o zahtjevu građana za dopunu Odluke  o držanju pasa i načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/07 i 14/08).

J
ednoglasno se donosi

 

                                                                                                     O D L U K A

 Članak 1.

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice raspravljat će o zahtjevu stanovnika ulice Topličko naselje u Stubičkim Toplicama za dopunu Odluke o držanju pasa i načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/07 i 14/08).

 

Članak 2.

 

Daljnja rasprava o zahtjevu stanovnika ulice Topličko naselje u Stubičkim Toplicama za dopunu Odluke o držanju pasa i načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama provest će se po pribavljanju dodatnih materijala potrebnih vijećnicima za donošenje odluke.

 

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se stanovnicima ulice Topličko naselje koji su podnijeli zahtjev za dopunu Odluke o držanju pasa i načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama.

 

 

Ad.15.

Informacija o zapošljavanju odgojitelja u Dječjem vrtiću „Zvirek“.


Informacija se usvaja.

 

Ad.16.

Informacija o raspisivanju natječaja za profesora rehabilitatora u Dječjem vrtiću „Zvirek“.


Informacija se usvaja.

 

Ad.17.

Pitanja i prijedlozi.

        

 

KLASA:021-05/12-01/9

URBROJ:2113/03-01-12-4

Stubičke Toplice, 14.11.2012.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Općine Stubičke Toplice

 

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt