41. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I      Z A P I S N I K

sa 41. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 03. travnja 2017. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Prisutni: Stjepan Sokač – predsjednik Općinskog vijeća,

Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Marijan Pilski, Darinka Gmaz Lončar, Nina Gradiški - Zrinski, Ana Gospočić– vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Ivan Hren, obnašatelj dužnosti načelnika, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić, predsjednik Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Adrijana Merić, član Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Darinka Gospočić, kao građanka

 

Odsutni vijećnici:  Alen Ahmetović, Tomislav Franjković

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             19,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač otvara četrdeset i prvu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: obnašatelja dužnosti načelnika, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, gdina. Tomislava Mlinarića, predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gđu. Adrijanu Merić, članicu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gđu. Senku Susović, novinarku Radio Stubice, gđu. Darinku Gospočić koja se izjasnila da sjednici prisustvuje kao građanka, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, ta da je vijećnica gđa. Nina Gradiški - Zrinski najavila dolazak uz zakašnjenje obzirom da prisustvuje sjednici Županijske Skupštine koja se također danas održava. Konstatira da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predlaže usvajanje dopunjenog Dnevnog reda:

D N E V N I    R E D

 

  1.        Usvajanje zapisnika sa četrdesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2.        Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
  3.        Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.
  4.        Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
  5.        Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2016. godinu.
  6.        Donošenje Odluke o zahtjevu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za davanje suglasnosti na dugoročno zaduživanje.
  7.        Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana DVD Strmec Stubički za 2016. godinu.
  8.        Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru provedbe Zakona o vatrogastvu.
  9.        Pitanja i prijedlozi.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa četrdesete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, daje na usvajanje zapisnik sa četrdesete sjednice Općinskog vijeća.

Kako nema pitanja ni primjedbi isti se usvaja jednoglasno sa deset (10) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice,  obavještava da je u privitku poziva dan prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu. Odluka je vraćana uz uputu o otklanjanju nezakonitosti iz Ureda državne uprave Krapinsko – zagorske županije. Riječ daje gđi. Ljubici Božić, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Gđa. Ljubica Božić, obrazlaže da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu vraćena iz Ureda državne uprave Krapinsko - zagorske županije, uz uputu da se cijena komunalnog doprinosa određuje u kunama po metru kubnom građevine. Mi smo u našoj Odluci vezali se na to da se plaća određeni postotak etalonske cijene građenja što iznosi 138,00 kuna. Vezali smo se uz cijenu građenja koju donosi ministar. To je cijena koja se može mijenjati. Naša Odluka koja je donesena 2012. godine u sebi ima ugrađen upravo taj dio etalonske cijene. Tako da smo i sada u ovu Odluku o izmjenama i dopunama imali ugrađenu etalonsku cijenu. Naime ministar može donijeti odluku o promjeni cijene, te da izbjegnemo situaciju da moramo i mi mijenjati iznos bazirali smo se upravo na etalonsku cijenu. U Uredu je ta mogućnost odbijena i zatraženo ja da se navede upravo taj iznos od 138,00 kuna. Radi se konkretno o zoni naselja Sljeme. Razlog za određivanje visine komunalnog doprinosa je činjenica da se komunalni doprinos koristi za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a na tom području nema izgrađene komunalne infrastrukture te bi ju trebalo izgraditi.

Gdin. Stjepan Sokač daje informaciju da je Odluka kakva je bila u prvotnom obliku donesena u dva navrata ranije i tada nitko nije imamo nikakvih primjedbi. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja, na usvajanje se daje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

 

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

Članak 1.

 

Članak 4. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 2/14 i 4/14, dalje: Odluka) mijenja se i glasi:

 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za I. zonu, određena u kunama po m³ građevine, iznosi:

-         javne površine                     34,50 iznosa

-         nerazvrstane ceste             69,00 kuna

-         javna rasvjeta                   34,50 iznosa,

-         odnosno ukupno            138,00 kuna.

 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za II. zonu, određena u kunama po m³ građevine, iznosi:

-         javne površine     3,75 kuna

-         nerazvrstane ceste             7,50 kuna

-         javna rasvjeta                     3,75 kuna,

-         odnosno ukupno 15,00 kuna.

 

Članak 2.

 

Članak 12. Odluke mijenja se i glasi:

 

„Komunalni doprinos ne plaća se:

-         za gradnju, dogradnju ili nadogradnju objekata kada je investitor ili suinvestitor  Općina Stubičke Toplice,

-         za gradnju, dogradnju ili nadogradnju objekata za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava,

-         za gradnju, dogradnju ili nadogradnju sakralnih objekata,

-         za gradnju, dogradnju ili nadogradnju u građevinskom području koje je Prostornim planom Općine Stubičke Toplice označeno kao zona gospodarske – proizvodne namjene (K), gospodarske –pretežito poslovne namjene (K1) i zona gospodarske – pretežito trgovačke namjene (K2),

-         za gradnju, dogradnju ili nadogradnju u građevinskom području Prostornim planom Općine Stubičke Toplice označeno kao zona gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene (T) i to u zonama hoteli T1, i kamp – autokamp T3,

-         za gradnju, dogradnju ili nadogradnju u građevinskom području koje je Prostornim planom Općine Stubičke Toplice označeno kao zona u građevinskom području obuhvaćenom Detaljnim planom uređenja „Polivalentni kolodvor Stubaki“,

-         u ostalim slučajevima propisanim posebnim zakonom.“

 

Članak 3.

 

Članak 15. st. 1. Odluke mijenja se i glasi:

 

Obveznik je u rješenju utvrđeni iznos komunalnog doprinosa dužan platiti u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.“

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice,  obavještava da je u privitku poziva dan prijedlog  Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice, te da je neposredno prije sjednice dan izmijenjeni prijedlog Odluke. Prvi prijedlog se odnosi na dio prijedloga koji je dala vijećnica gđa. Nina Gradiški – Zrinski. Obzirom da je došlo do izmjena moli gdina. Ivana Hrena, obnašatelja dužnosti načelnika, zamjenika načelnika da da kratko pojašnjenje.

Gdin. Ivan Hren pojašnjava da kao i svake godine do sada uoči obilježavanja Dana Općine upućujemo poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja. Gđa. Nina Gradiški – Zrinski, to jest Hrvatska Kajkavska stranka OO Stubičke Toplice uputila je prijedlog da se dodjele Zahvalnice donatorima knjiga Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice te Plaketa, posthumno, gdinu. Darku Potočki. Osobno je stava da će knjige biti donirane i prije samog otvorenja knjižnice. Stoga predlaže da se svim osobama koje su donirale knjige i koje će još donirati knjige dodijeli Zahvalnica na svečanosti otvaranja knjižnice, na taj način uveličala bi se i sama svečanost, kojoj će biti pozvani i predstavnici Ministarstva kulture koji također daju svoj doprinos i sredstva za uređenje i opremanje knjižnice te koji su također obećali i donaciju knjiga za knjižnicu. Stoga predlaže da se zahvalnice donatorima dodjele na svečanosti otvorenja knjižnice.

 

U 19,11 sati sjednici se pridružuje vijećnica Nina Gradiški-Zrinski, sjednici je nazočno ukupno jedanaest vijećnika.

 

Nadalje gdin. Ivan Hren predlaže da se dodjele dvije Plakete i to Darku Potočkom, posthumno i djelatnicima Hotela „Matija Gubec“, za ustrajnost u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti i promicanju turizma u Stubičkim Toplicama, te Zahvalnice učenicima Osnovne škole za postignuća u sportu i robotici, Domu za starije i nemoćne „Pintar“, Ivanu Sokaču, vlasniku obrta „Elektron“ te djelatnicima Kavane „Maksimilijan“, caffe bara „Temple bar“, caffe bara „Don Corleone“ i Apart hotela „Snježna Kraljica“ za promicanje razvoja turizma Općine Stubičke Toplice.

Gđa. Nina Gradiški – Zrinski zamolila je kraće obrazloženje za prijedlog dodjele priznanja uz ispriku što nije došla na početak sjednice i ove točke, na što je gdin. Ivan Hren ukratko ponovio obrazloženje svog prijedloga dodjele priznanja. Nadalje gđa. Nina Gradiški – Zrinski zamolila je da se ukoliko do sada  nije dana Plaketa Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, da se ista dodijeli za promicanje novih dostignuća u rehabilitaciji i zdravstvenom turizmu.

Kako je utvrđeno da do sada nije dodijeljeno priznanje Specijalnoj bolnici isti je prijedlog prihvaćen.

Gđa. Ana Gospočić postavila je upit dali se nitko nije sjetio da dodijeli priznanje pokojnom načelniku gdinu. Vladimiru Bosnaru, na što je odgovorio gdin. Stjepan Sokač da su pokojnom načelniku dana priznanja Općine: Zahvalnica, Plaketa kao i Povelja. Budući da su mogućnosti iscrpljene predloženo je imenovanje parka i škole njegovim imenom. Kako više nije bilo prijedloga načinio je kraći rezime prijedloga za dodjelu priznanja. Na usvajanje daje donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

 

Dodjeljuje se Plaketa Općine Stubičke Toplice:

-          Darku Potočkom – za promicanje demokratskih vrijednosti na području Općine Stubičke Toplice, posthumno

-          djelatnicima Hotela „Matija Gubec“ – za ustrajnost u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti i promicanju turizma u Stubičkim Toplicama,

-          djelatnicima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  - za promicanje novih dostignuća u rehabilitaciji i zdravstvenom turizmu.

 

Članak 2.

 

Zahvalnice za donaciju knjiga Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice dodijeliti će se svim fizičkim i pravnim osobama, koje će do dana otvaranja knjižnice donirati knjige, na svečanosti otvaranja Općinske knjižnice.

Dodjeljuje se Zahvalnica Općine Stubičke Toplice:

-          Mauru Šipeku Glavaču – za postignuća u plivačkom sportu

-          Robotičarskoj skupini Osnovne škole Stubičke Toplice – za postignuća na natjecanjima Croatian Makers ligi

-          Ustanovi Pintar, domu za starije i nemoćne osobe – za promicanje poduzetništva na području Općine Stubičke Toplice

-          Ivanu Sokaču, vlasniku obrta „Elektron“ – za promicanje poduzetništva na području Općine Stubičke Toplice

-          djelatnicima Kavane „Maksimilijan“ – za promicanje razvoja turizma Općine Stubičke Toplice,

-          djelatnicima caffe bara „Temple bar“ - za promicanje razvoja turizma Općine Stubičke Toplice,

-          djelatnicima caffe bara „Don Corleone“  - za promicanje razvoja turizma Općine Stubičke Toplice,

-          djelatnicima Aparthotela „Snježna kraljica“ - za promicanje razvoja turizma Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

 

Priznanja će se dodijeliti na svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja, koja će se održati dana 27. travnja 2017. godine.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice,  obavještava da je u privitku poziva dan prijedlogOdluke, riječ daje gđi. Ljubici Božić, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Gđa. Ljubica Božić, obrazlaže da je prvi korak u postupku osnivanja knjižnice uz Odluku o osnivanju knjižnice i Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja, koji je dužan izvršiti sve pripremne radnje da bi se knjižnica kao pravna osoba upisala u sudski registar i  registar knjižnica. Jedan od njegovih prvih zadataka će biti prijava na natječaj koji će raspisati Ministarstvo kulture krajem mjeseca maja ili početkom mjeseca lipnja. Kontaktiran je zavod za zapošljavanje, kako bi se pronašla osoba koja bi mogla taj posao obavljati i koja ga je voljna obavljati. Gdin. Božidar Glas voljan je obavljati poslove vezane za osnivanje knjižnice i već je to radio. Radi u školskoj knjižnici Osnovne škole u Gornjem Jesenju, ima radno iskustvo i voljan je raditi na pola radnog vremena. Gđa. Jelić koja radi u matičnoj knjižnici i nadzire rad knjižnica u Županiji jako je zadovoljna njegovim radom.

 

Kako nema dodatnih pitanja na usvajanje se daje donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA O IMENOVANJU PRIVREMENOG RAVNATELJA

OPĆINSKE KNJIŽNICE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

BOŽIDAR GLAS (OIB: 68555346894) iz Krapine, Rudolfa Lovrenca 20, imenuje se za privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice do imenovanja ravnatelja ustanove.

 

Članak 2.

 

Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom osnivača obaviti sve pripremne radnje i ishoditi dozvole potrebne za rad Općinske knjižnice Stubičke Toplice, te podnijeti prijavu za upis knjižnice u registar ustanova i upisnik knjižnica.

 

Članak 3.

 

Zadužuje se obnašatelj dužnosti načelnika, zamjenik načelnika za provedbu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2016. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

Članak 1.

                Usvaja se Izvješće o radu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za razdoblje 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 2.

                Usvaja se Izvješće o izvršenju proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za razdoblje 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

 

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o zahtjevu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za davanje suglasnosti na dugoročno zaduživanje.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za dugoročno zaduživanje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi, OIB:18672052928, sa sjedištem u Zaboku, Trg Dragutina Domjanića 1, radi nabave kredita HBOR-a za financiranje projekta „Izgradnja vatrogasnog centra ZVJP“, prema uvjetima iz Programa „Infrastruktura“, na rok od 15 godina, uz poček 3 godine, uz kamatnu stopu od 2,5%.

 

Članak 2.

 

Zagorska javna vatrogasna postrojba dužna je izvještavati Općinu Stubičke Toplice unutar proračunske godine, tromjesečno, do 5. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju ugovora o zaduživanju.

 

Članak 3.

 

Ova odluka objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana DVD Strmec Stubički za 2016. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Usvaja se Izvješće o radu za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

 

Ad.8.

Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru provedbe Zakona o vatrogastvu.

 

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice,  obavještava da je dana 28. ožujka izvršen inspekcijski nadzor provedbe Zakona o vatrogastvu od strane inspektora gdina. Slavka Hanžića. Nadzor se vrši svake godine.

Nadzoru je bio prisutan i gdin. Ivan Hren kao odgovorna osoba, koji je obavijestio nazočne o provedenom nadzoru sukladno Zapisniku koji se nalazi u privitku poziva za sjednicu.

 

Ad.9.

Pitanja i prijedlozi.

 

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 19,37 sati.

 

KLASA:021-05/17-01/03

URBROJ:2113/03-01-17-4

Stubičke Toplice, 03.04.2017.

 

                                                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

                                                                                                                                          Stjepan Sokač

 

 

Kako do nas / Kontakt