42. Svećana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 42. Svećanoj sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012.godine donijelo je

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa četrdesetprve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec studeni 2012. godine.
3. Donošenje III. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa pratećim odlukama.
4. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.
5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice.
6. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u drugom polugodištu školske godine 2012./2013.
7. Davanje suglasnosti na odluku o odabiru radi nabave prehrambenih artikala za potrebe Dječjeg vrtića „Zvirek“.
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Odluku o II. izmjeni financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2012. godinu.
9. Informacija o zasnivanju radnog odnosa sa prof. rehabilitatorom u Dječjem vrtiću „Zvirek“.
10. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1. 
Usvajanje zapisnika sa četrdesetprve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa četrdesetprve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2. 
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec studeni 2012. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec studeni 2012. godine jednoglasno je usvojena.

Ad.3. 
Donošenje III. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno je donesena

O D L U K A

 Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi treću Izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine sa prihodima od 12.413.000,00kuna i rashodima od 12.161.671,19kuna, kako
slijedi 
                                                                                                                      Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                       12.360.100,00
- prihodima od nefinancijske imovine od                                                   52.900,00

 Rashodi se odnose na: 

- rashode poslovanja                                                                            7.968.371,19
- rashode za nefinancijsku imovinu od                                                  4.193.300,00
- raspoloživa sredstva iz prethodnih god.
Razlikom višak/manjak                                                                             251.328,81

Članak 2.

Kao sastavni dio druge Izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose: 
- Odluka o trećoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu,
- Odluka o trećoj izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2012. godinu. 
- Odluka o trećoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu,
- Odluka o trećoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012. godinu.

 Članak 3.

Treća izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

- Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi drugu Izmjenu Konsolidiranog proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine sa konsolidiranim prihodima Općine i Dječjeg vrtića „Zvirek“ u iznosu od 1.011.203,00 kuna.

ODLUKA
O TREĆOJ IZMJENI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2012. GODINU

 Članak 1.

Trećom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Treća izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, sastavni je dio Treće izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

ODLUKA
O TREĆOJ IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2012. GODINU

 Članak 1.

Trećom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Trećoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

- održavanje javnih površina,
- odvodnju atmosferskih voda,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javnu rasvjetu i 
- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ove Treće izmjene Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.          ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 298.000,00 kuna, od čega je 16.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 35.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu, 16.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 231.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radove koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 39.500,00 kn.

II.           ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.392.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 340.000,00 kn.

3. Za održavanje kanalizacijskog sustava predviđeno je 54.000,00 kn, a podrazumijeva čišćenje i odštopavanje postojeće kanalizacije.

III.          JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 210.000,00 kn.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 160.000,00 kn.

IV.          OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.500,00 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 506.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 15.400,00 kn.

 Članak 3.

Treća izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, sastavni je dio Treće izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu.

 Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.4. 
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/09. i 15/10.) u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je u članku 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/1).

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98., 39/04., 45/04.- ispravak).

Članak 3.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.


Razlog za izradu Izmjena i dopuna Plana

Članak 4.

Razlozi za donošenje ove Odluke su u potrebi za detaljnom analizom i revizijom Plana, a posebno radi:
1. usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji,
2. zahtjeva građana,
3. usklađivanja uvjeta koji su značajni za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

Članak 5.

Granica obuhvata Plana određena je granicom Općine Stubičke Toplice. Površina obuhvata iznosioko 27 km2.


Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

Članak 6.

Razvoj, uređenje i oblikovanje prostora unutar područja obuhvata Plana u proteklom se razdobljuodvijalo sukladno Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09 i 15/10).

 
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

Članak 7.

Temeljem zahtjeva građana i zahtjeva i interesa Općine Stubičke Toplice koji su značajni za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora, proizašla je potreba za izradom Izmjena i dopuna Plana.

Izmjene i dopune Plana također obuhvaćaju usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Stručna podloga za Izmjene i dopune Plana

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana planirani su digitalni katastarski plan, digitalne ortofoto karte (DOF), hrvatska osnovna karta i topografska karta za cijelo područje Općine Stubičke Toplice.

 
Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 9.

Stručna rješenja koja za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na kartografskim podlogama u mjerilu 1:25000 i 1:5000.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:
1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina
4. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini
6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Runjaninova 2, 10000 Zagreb
7. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
8. Hrvatske željeznice Infrastruktura d.o.o., A. Mihanovića 12, 10000 Zagreb
9. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
10. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije
11. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb
12. Odašiljači i veze d.o.o., Ul. grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb
13. KOMUS d.o.o. u stečaju Donja Stubica
14. Zagorski vodovod, Ksavera Šandora Đalskog 3, Zabok 
15. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save
16. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Zagreb, V. Nazora 7, Zagreb
17. HEP, Distribucijsko područje Elektra Zabok
18. MUP, Policijska uprava Krapinsko zagorske županije, Odjel zajedničkih i upravnih poslova
19. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Krapina
20. Javna ustanova „Park prirode Medvednica“;
21. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica
22. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Urbanistička inspekcija, Vinogradska 25, Zagreb

Ako se tijekom izrade Plana za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.


Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana

Članak 12.

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana je osamnaest (18) mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana

Članak 13.

Do stupanja na snagu Izmjena i dopuna Plana izdavanje akata na temelju kojih se može graditi, moguće je na temelju važećeg Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/09. i 15/10.)

Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Plana

Članak 14.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Završna odredba

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.5. 
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u postupku prikupljanja ponuda radi nabave električne energije za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) za koji je Poziv na prikupljanje ponuda upućen dana 13. studenog 2012. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 120.000,00 kuna, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE

PONUDA ODABRANA

NAZIV:

HEP-OPSKRBA d.o.o.

OIB:

63073332379

SJEDIŠTE:

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

92.636,86 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (u kn sa PDV)

115.796,08 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

Električna energija za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

1.HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.6. 
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u drugom polugodištu školske godine 2012./2013.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave

radi nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u drugom polugodištu šk. god. 2012/2013. 

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave provedenom temeljem čl. 2. t. 15., čl. 25. st. 1. i čl. 38. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11), objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2012/S 002-0087255, datum slanja objave 03. prosinca 2012., za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u drugom polugodištu šk. god. 2012/2013., ev. broj nabave: 01/2013, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 100.000,00 kn, kako slijedi:

1. Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.
2. Predmet nabave je nabava usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u drugom polugodištu šk.god. 2012./2013.
3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje okvirnog sporazuma:
- STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, Stubičke Toplice, OIB:33884786770.
4. Razlozi odabira: najniža cijena 
- Cijena ponude u kn bez PDV: 100.000,00 kn
- Cijena ponude u kn uključen PDV: 125.000,00 kn
5. Ukupno zaprimljenih ponuda: jedna, i to:

1. STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, 49244 Stubičke Toplice, OIB:33884786770.

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji: nitko
7. Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja: nitko
8. Rok mirovanja se sukladno čl. 98. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuje.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljivanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Ad.7. 
Davanje suglasnosti na odluku o odabiru radi nabave prehrambenih artikala za potrebe Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Informacija je jednoglasno usvojena.

Ad.8. 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Odluku o II. izmjeni financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost na Odluku o II. izmjeni financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2012. godinu, koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na 23. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2012. 

Ad.9. 
Informacija o zasnivanju radnog odnosa sa prof. rehabilitatorom u Dječjem vrtiću „Zvirek“.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se informacija o zasnivanju radnog odnosa sa profesorom rehabilitatorom, koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na 23. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2012.

Ad.10. 
Pitanja i prijedlozi.

Gdin. Vladimir Bosnar pozdravio je nazočne i podnio izvješće o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice u razdoblju od 01. siječnja 2012. do 27. prosinca 2012. godine. Zahvalio je vijećnicima Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Radnim tijelima Općine, Mjesnim odborima, Jedinstvenom upravnom odjelu, Osnovnoj školi, Dječjem vrtiću Zvirek, Turističkoj zajednici i udrugama na uloženom trudu i suradnji, jer su vrijedni promotori svog mjesta. Pozva ih da se i nadalje radi na razvoju naše općine i dobro naših mještana.

Svima je zaželio sretan Božić i Novu 2013. godinu!

Gdin. Stjepan Sokač zahvalio je nazočnima u svoje osobno ime i u ime Općinskog vijeća na suradnji i doprinosu kojim su pomogli u radu Općine Stubičke Toplice u 2012. godini. Svima je zaželio sretnu i uspješnu Novu 2013. godinu, te pozvao nazočne na druženje uz prigodni domjenak.

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 18,30 sati.

KLASA:021-05/12-01/10

URBROJ:2113/03-01-11-4

Stubičke Toplice,27.12.2012.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt