43. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 43. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2013. godine donijelo je 

                                                            D N E V N I      R E D

1. Usvajanje zapisnika sa četrdesetdruge, svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2012. godine.
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
4. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama.
5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički.
6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu materijala za održavanje javne rasvjete sa uslugom postavljanja tijekom 2013. godine.
7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine
8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu kamenog materijala sa uslugom prijevoza za potrebe Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine
9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine.
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2012./2013. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/12).
11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike srednjih škola i studente (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/12).
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa mjera preventivne sustavne deratizacije.
13. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za provođenje obvezne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine.
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru za nabavu prehrambenih artikala za potrebe Dječjeg vrtića „Zvirek“.
15. Donošenje Odluke o ispravku Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“
16. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa četrdesetdruge, svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa četrdesetdruge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice usvojen je sa jednim suzdržanim glasom (Darko Potočki) i deset glasova za.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2012. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2012. godine jednoglasno je usvojena.

Ad.3.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 05/07, 21/07, 10/08, 03/09, 17/12), članak 8a. mijenja se i glasi:

“Članak 8a.

Za objekte koji se legaliziraju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov. br. 86/12), za koje će zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju biti podnesen do 30. lipnja 2013. godine, a za koje nije doneseno rješenje o komunalnom doprinosu do dana stupanja na snagu ove Odluke, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za II. zonu u kunama po m3 građevine iznosi:

- javne površine                    2,50 kn

- nerazvrstane ceste            2,50 kn

- javna rasvjeta                    2,50 kn

UKUPNO:                              7,50 kn.

Ukoliko se temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov. br. 86/12) legaliziraju:

1. zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, te ne služi za obavljanje poslovne djelatnosti nego se koristi isključivo za potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (staje, sjenici), u skladu sa važećim prostornim planom Općine Stubičke Toplice;

2. zgrada za obavljanje gospodarske djelatnosti i to poslovne, proizvodne i ugostiteljsko-turističke namjene, u skladu sa važećim prostornim planom Općine Stubičke Toplice;

3. garaže koje se ne koriste za poslovnu djelatnost i ne iznajmljuju radi ostvarivanja dobiti, u skladu sa važećim prostornim planom Općine Stubičke Toplice;

4. zgrade koje se smatraju klijetima i spremištima voća, u skladu sa važećim prostornim planom Općine Stubičke Toplice,

za koje će zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju biti podnesen do 30. lipnja 2013. godine, a za koje nije doneseno rješenje o komunalnom doprinosu do dana stupanja na snagu ove Odluke, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za II. zonu u kunama po m3 građevine iznosi:

- javne površine                    0,50 kn

- nerazvrstane ceste             2,00 kn

- javna rasvjeta                    0,50 kn

UKUPNO:                              3,00 kn.”

Članak 2.

Iza članka 8a. dodaje se članak 8b. koji glasi:

“Članak 8b.

Obveznici komunalnog doprinosa koji legaliziraju objekte temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov. br. 86/12) i koji su umirovljenici ili hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mogu podnijeti zahtjev za obročno plaćanje komunalnog doprinosa, i to za plaćanje u dvanaest obroka, ukoliko je iznos komunalnog doprinosa do 1.000,00 kuna, a ukoliko je taj iznos viši od 1.000,00 kuna, za plaćanje u dvadesetčetiri obroka.

Status umirovljenika odnosno hrvatskog branitelja obveznici komunalnog doprinosa dokazuju bilo kojom ispravom iz koje je vidljiv taj status, a dužni su ju priložiti uz zahtjev za obročno plaćanje komunalnog doprinosa.”

Članak 3.

Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Ad.4.
Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama.

Jednoglasno se donosi Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice, Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 30/10.

Ad.5.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU

Članak 1.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o odabiru u postupku prikupljanja ponuda radi nabave radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2013. godine, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. t. 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) za koji je Poziv na prikupljanje ponuda upućen dana 07. siječnja 2013. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

Davor Oremuš, vl. obrta Plin-grijanje-vodovod „Oremuš“, Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice

OIB:

67193385294

SJEDIŠTE:

Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice

CIJENA PONUDE:

STAVKA TROŠKOVNIKA

CIJENA STAVKE BEZ PDV u kn

UKUPNACIJENA STAVKE u kn

(sa PDV)

1. izrada priključaka na postojeći vodovod

1.400,00

1.750,00

2. popravak kvarova na vodovodnoj mreži

- cijena sata rada vodoinstalatera

70,00

87,50

- cijena sata rada pomoćnog radnika

45,00

56,25

- cijena sata rada rovokopača

180,00

225,00

- cijena sata rada muljne pumpe

60,00

75,00

3. postava nadzemnog hidranta

7.800,00

9.750,00

4. mjerenje razine klora po klornom mjestu

180,00

225,00

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

Radovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1

3. Nazivi ponuditelja:

1.Davor Oremuš, vl. obrta Plin-grijanje-vodovod „Oremuš“, Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.6.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu materijala za održavanje javne rasvjete sa uslugom postavljanja tijekom 2013. godine.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU

Članak 1.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o odabiru u postupku prikupljanja ponuda radi nabave materijala za održavanje javne rasvjete sa uslugom postavljanja tijekom 2013. godine na području Općine Stubičke Toplice, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. t. 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) za koji je Poziv na prikupljanje ponuda upućen dana 07. siječnja 2013. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda odabrana je ponuda: 

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE

PONUDA ODABRANA

NAZIV:

Renata Šćukanec-Hopisnki, „ŠĆUKANEC“ elektroinstalatersko frizerski obrt

OIB:

65989365581

SJEDIŠTE:

Trg Stjepana i Franje Tuđmana 3, Veliko Trgovišće

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

124.648,54 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE ( u kn sa PDV)

155.810,68 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

1. Predmet nabave:

materijal za održavanje javne rasvjete sa uslugom postavljanja

2. Broj zaprimljenih ponuda:

2

3. Nazivi ponuditelja:

1.Renata Šćukanec-Hopinski, « ŠĆUKANEC » Elektroinstalaterski frizerski obrt, Trg S. i F. Tuđmana 3, Veliko Trgovišće

2.Stjepan Šivalec, « ELMO » elektrotehnički obrt, Pavlovec Zabočki 46, Zabok

4. Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1.1. Stjepan Šivalec, « ELMO » elektrotehnički obrt, Pavlovec Zabočki 46, Zabok: nisu dostavljeni sljedeći dokumenti : potvrda porezne uprave o stanju duga, dokument kojim ponuditelj dokazuje solventnost, popis značajnijih isporuka u posljednje tri godine popraćen potvrdama o urednom ispunjenju ugovora, podaci o podisporučiteljima, odnosno izjava da neće imati podisporučitelje, ponuda nije uvezena niti su stranice numerirane, nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.7.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA NABAVU SADNICA CVIJEĆA SA USLUGOM SADNJE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE TIJEKOM 2013. GODINE

 Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine, provedenog temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), kako slijedi:
1.Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

NAZIV:

CVJETIĆ D.O.O.

SJEDIŠTE:

STRMEC STUBIČKI 179, 49244 STUBIČKE TOPLICE

OIB:

73556959226

CIJENA PONUDE (bez PDV-a):

107.755,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om):

134.693,75 kn2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

sadnice cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3 (tri)

3. Naziv i sjedište ponuditelja:

1.MARKO JELENIĆ vl. obrta VRTLARIJA JELENIĆ, DONJA PAČETINA 136, 49223 SV. KRIŽ ZAČRETJE

2.MATO JURIĆ vl. obrta JURIFLOR, VINOGRADSKA 9A, 44320 KUTINA

3.CVJETIĆ D.O.O., STRMEC STUBIČKI 179, 49244 STUBIČKE TOPLICE

Članak 2.

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.8.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu kamenog materijala sa uslugom prijevoza za potrebe Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA NABAVU KAMENOG MATERIJALA SA USLUGOM PRIJEVOZA ZA POTREBE 
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE TIJEKOM 2013. GODINE

 Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza za potrebe Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine, provedenog temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

NAZIV:

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.

SJEDIŠTE:

NOVI GOLUBOVEC 26, NOVI GOLUBOVEC

OIB:

17144387225

CIJENA PONUDE (bez PDV-a):

94.300,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om):

117.875,00 kn2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza za potrebe Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Naziv i sjedište ponuditelja:

1.GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O. sa sjedištem u Novom Golubovcu, Novi Golubovec 26.

Članak 2.

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.9.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U 
OPĆINI STUBIČKE TOPLICE TIJEKOM 2013. GODINE

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine, provedenog temeljem odredbe članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda :

NAZIV:

KRUNOSLAV SOKAČ vlasnik obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE “RIOS”

SJEDIŠTE:

STRMEC STUBIČKI 233, STUBIČKE TOPLICE

OIB:

89015727993

CIJENA PONUDE:

NAZIV STAVKE TROŠKOVNIKA

Jedinična cijena bez PDV

Jedinična

cijena sa PDV

A) STROJNI RAD

1. Strojno čišćenje cestovnih graba i jaraka / m

10,00 kn

12,50 kn

2. Rad kamiona / h

160,00 kn

200,00 kn

3. Rad kombiniranog stroja / h

200,00 kn

250,00 kn

4. Valjanje valjkom / h

90,00 kn

112,50 kn

5. Rad vibro ploče ili nabijača / h

90,00 kn

112,50 kn

6. Rad mini bagera / h

190,00 kn

237,50 kn

7. Rezanje asfalta sa rezačem / m

15,00 kn

18,75 kn

8. Rad traktora s malčerom i obrezivačem granja / h

230,00 kn

287,50 kn

B) IZRADA ŠAHTOVA

1. Izrada šahtova dubine 60-100 cm

810,00 kn

1.012,50 kn

2. Izrada šahtova dubine veće od 100 cm

1.010,00 kn

1.262,50 kn

C) POLAGANJE CIJEVI

1. Polaganje cijevi u kanale o.v. / m

10,00 kn

12,50 kn

D) RUČNI RAD

1. Ručni rad / h

60,00 kn

75,00 kn
2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Naziv i sjedište ponuditelja:

2.KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vlasnik obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“ sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički 233

Članak 2.

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.10.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2012./2013. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/12).

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013.

                                                                                 Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2012./2013. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/12) članak 3. alineja 1. mijenja se i glasi:

- u visini od 10,8% iznosa cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse u školskoj godini 2012./2013., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2013. godine (Nar. nov. br. 6/13) i Odluci o II. izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2012/2013., KLASA:602-03/13-01/5, URBROJ:2140/01-09-13-2 od 15. siječnja 2013.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u « Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.11.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike srednjih škola i studente (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/12).

Jednoglasno se donosi

Odluka o izmjenama
Odluke o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike srednjih škola i studente

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike srednjih škola i studente (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/12) u članku 1. riječi „Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2012. godine (Nar. nov. br. 97/12)” mijenjaju se riječima “Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2013. godine (Nar. nov. br. 6/13)”, a riječi “Odluci o I. izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2012/2013., KLASA:602-03/12-01/53, URBROJ:2140/01-02-12-04 od 28. rujna 2012.”, mijenjaju se riječima “Odluci o II. izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2012/2013., KLASA:602-03/13-01/5, URBROJ:2140/01-09-13-2 od 15. siječnja 2013.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u « Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.12.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa mjera preventivne sustavne deratizacije.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O PRIHVAĆANJU 
PRIJEDLOGA PROGRAMA MJERA SUSTAVNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE 
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2013.

 Članak 1.

Prihvaća se Prijedlog Programa mjera sustavne preventivne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

Članak 2.

Deratizacija će se provoditi na području Općine Stubičke Toplice u objektima i prostorima kako slijedi:

- objektima za javnu vodoopskrbu pitkom vodom (rezervoar Pila),
- kanalizacijskim sustavima, objektima i prostorima za uklanjanje otpadnih voda (kanalizacijska mreža dužine cca 2500 m),
- stambenim objektima i dvorištima (poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva, cca 1400), te okolišu stambenih zgrada.

Članak 3.

Deratizaciju iz članka 2. mogu obavljati samo pravne ili fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju  djelatnosti dezinfekcije,  dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva i Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Nar. nov. br. 35/07 i 76/12).

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Članak 4.

Deratizacija se provodi obvezatno u dvije sustavne akcije godišnje, i to kao proljetna i jesenska.

Izvođači deratizacije su obvezni pet dana prije početka deratizacije obavijestiti Općinu Stubičke Toplice i stanovnike Općine o početku i vremenu trajanja deratizacije.

Stanovnici Općine se obavještavaju o trajanju deratizacije tiskanim materijalima koji se postavljaju na dobro vidljivim, frekventnim mjestima i putem javnih medija.

Ad.13.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za provođenje obvezne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2013. godine.

Jednoglasno se donosi

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu
usluge provođenja obvezne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2013. godini

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge provođenja obvezne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice u 2013. godini:

1. SALUBRIS d.o.o. sa sjedištem u Pregradi, Gorjakovo 100 (OIB:76353986406)

sa cijenom ponude kako slijedi:

a) za poljoprivredno domaćinstvo 15,00 kn + PDV(25%) odnosno ukupno 18,75 kn.

b) za nepoljoprivredno domaćinstvo 14,00 kn + PDV(25%) odnosno ukupno 17,50 kn.

Članak 2.

Obvezna deratizacija se provodi dva puta godišnje: proljetna u mjesecu travnju te jesenska u mjesecu listopadu.

Članak 3.

Razlog odabira ponuditelja iz članka 1. točke 1. ove Odluke je najniža cijena.

Članak 4.

Broj zaprimljenih ponuda: zaprimljene su dvije ponuda, i to ponuditelja:

1) VETERINARSKA STANICA ZLATAR-BISTRICA d.o.o. sa sjedištem u Konjščini, Bistrička cesta 2

2) SALUBRIS d.o.o. sa sjedištem u Pregradi, Gorjakovo 100.

Ad.14.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru za nabavu prehrambenih artikala za potrebe Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za nabavu prehrambenih artikala za potrebe Dječjeg vrtića „Zvirek“ u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave radi nabave prehrambenih artikala za potrebe polaznika:

- Trgostil d.d., Toplička cesta 16, Donja Stubica (IOB:92498671077)

Ad.15.
Donošenje Odluke o ispravku Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“

Jednoglasno se donosi

ODLUKAOISPRAVKUODLUKEODONOŠENJU
DETALJNOGPLANAUREĐENJASTUBIČKETOPLICE
„ZONAZDRAVSTVENOGTURIZMA“

 Članak 1.

U Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/11 i 15/12) u članku57. stavku 1. brišu se riječi „na čbr. 10 nalaziti“, a iza riječi „bušotina“ briše se točka i dodaju se riječi „utvrditi nakon istražnih radova“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u « Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.16.
Pitanja i prijedlozi.

Pod točkom pitanja i prijedlozi gdin. Vladimir Bosnar dao je pojašnjenje na upit gdina. Borisa Beljaka vezano za odvoz komunalnog otpada i uništavanje puta od strane kamiona poduzeća Eko flor plus.

Gdin. Stjepan Sokač predlaže da se firmi Eko flor plus d.o.o. uputi pismo.

Kako nema daljnjih upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 19,30 sati.

KLASA:021-05/13-01/1
URBROJ:2113/03-01-13-6
Stubičke Toplice, 29.01.2013.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt