45. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 45. sjednici održanoj dana 15. travnja 2013. godine donijelo je 

                                                                      D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika sa četrdesetčetrvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec ožujak 2013. godine.
3. Izvješće načelnika o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa pratećim odlukama.
5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
6. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
7. Donošenje Konsolidiranog godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna za 2012. godinu.
8. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje fekalne kanalizacije Juraščak.
9. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova rekonstrukcije i obnove pločnika u Strmcu Stubičkom. 
10. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova rekonstrukcije i obnove pločnika prema Donjoj Stubici.
11. Donošenje Odluke o odabiru u postupku prikupljanja ponuda za nabavu radova izgradnje javne rasvjete u Strmcu Stubičkom.
12. Donošenje Odluke o provođenju javnog natječaja i prodaji nekretnina upisanih u zk. ul. br. 3046 k.o. Strmec Stubički.
13. Donošenje Odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.
14. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.
15. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i izvješća o radu Društva za 2012. godinu.
16. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2013. godinu DVD Strmec Stubički.
17. Informacija o održanoj Izbornoj godišnjoj skupštini DVD Strmec Stubički.
18. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila i
izvješća o radu Društva za 2012. godinu.
19. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2013. godinu DVD Pila.
20. Informacija o održanoj Izbornoj godišnjoj skupštini DVD Pila.
21. Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića « Zvirek » za razdoblje 01.01.2013. do 31.03.2013.
22.Pitanja i prijedlozi.

Predma utvrđenom dnevnom redu donijete su odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa četrdesetčetrvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa četrdesetčetvrte sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec ožujak 2013. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec ožujak 2013. godine jednoglasno je usvojena.

Ad.3.
Izvješće načelnika o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Načelnik Općine Stubičke Toplice gdin. Vladimir Bosnar podnio je izvješće o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad.4.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Godišnji obračun Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa

- sa prihodima od 11.787.355,43kuna i 
- sa rashodima od12.080.088,01 kuna,

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

11.735.843,17 kn

- prihode od nefinancijske imovine

51.512,26 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

7.919.887,02 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

4.160.200,99 kn

- manjak iz 2011.

251.328,81 kn

- manjak iz 2012.

292.732,58 kn

- ukupan manjak na dan 31.12.2012.

544.061,39 kn

 Članak 2.

 Donose se prateće Odluke uz Proračun: 
- Odlukao izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2012. godinu.
- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012. godinu.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.5.
Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2012. GODINE

 Članak 1.

Programogradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po III. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavnije dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJEINFRASTRUKTURE

I. JAVNE POVRŠINE

1. Za izgradnju sanitarnog čvora na Športsko rekreacijskom jezeru Jarki utrošena su sredstva u iznosu od 92.269,08kuna.
2. Za izgradnju mosta na potoku Vidak utrošena su sredstva u iznosu od 159.401,98 kuna .
3. Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju autokampa utrošena su sredstva u iznosu od 12.500,00 kuna.
4. Za kupnju zemljišta za budući auto kamp utrošena su sredstva u iznosu od 106.092,40 kuna.
5. Za kupnju zemljišta za izgradnju ceste prema autobusnom kolodvoru utrošena su sredstva u iznosu 356.111,16 kuna.
6. Za kupnju zemljišta za out prema reciklažnom dvorištu utrošena su sredstva u iznosu od 7.959,45 kuna
7. Na izgradnju ceste prema autobusnom kolodvoru utrošena su sredstva u iznosu od 68.948,00 kuna.
8. Za izgradnju dječjeg igrališta u Mlinarskoj ulici utrošena su sredstva u iznosu od 85.710,41 kuna.
9. Za izgradnju deponija u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 15.665,00 kuna.
10. Za izgradnju mosta u naselju Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna.
11. Za dogradnju Osnovne škole Stubičke Toplice utrošena su sredstva u iznosu od 117.626,01 kuna
na izradu projektne dokumentacije.
12.  Za izradu projektne dokumentacije za kotlovnicu na biomasu utrošena su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna
13. Za izradu ograde na nogostupu u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 25.512,50 kuna.
14. Za izgradnju skladišta za opremu na jezeru Jarki utrošena su sredstva u iznosu od 26.866,85 kuna.
15. Za izgradnju nogostupa od centra do Župnog dvora utrošena su sredstva u iznosu od 573.563,50 kuna.

II. NERAZVRSTANE CESTE

1. Za izgradnju odvojka u Gundulićevoj ulici utrošena su sredstva u iznosu od24.113,84kuna.
2. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima Pila i Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 305.225,18 kuna.

III. GROBLJE

1. Za izradu detaljnog plana uređenja budućeg groblja utrošena su sredstva u iznosu od 78.187,50kuna.

IV. JAVNA RASVJETA

1. Za proširenje mreže prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 237.983,37 kuna.

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

1. Za proširenje vodovodne mreže Zagorskog vodovoda utrošena su sredstva u iznosu od 36.334,05 kuna.
2. Za nabavu i postavu hidranata utrošena su sredstva u iznosu od 23.775,00 kuna
3. Za postrojenje za obradu vode utrošena su sredstva u iznosu od 68.538,04 kuna.

VI. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. Za izgradnju kanalizacije Strmec Stubički-Mlinarska ulica utrošena su sredstva u iznosu od 229.910,25 kuna.
2. Za izgradnju kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe utrošena su sredstva u iznosu od 401.409,38 kuna.
3. Za izgradnju kanalizacije u Vinogradskoj ulici utrošena su sredstva u iznosu od 477.595,13 kuna.
4. Za izgradnju kanalizacije prema Jureščaku u naselju Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 43.360,69 i to za izradu projektne dokumentacije.

VII.ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. Za nabavu koševa za smeće utrošena su sredstva u iznosu od 4.312,50 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2012. GODINE

Članak 1.

Programomodržavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- odvodnja atmosferskih voda,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po I., II. i III. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 296.517,61
kuna, od čega je 16.441,59 kn utrošeno za motorni benzin i dizel gorivo, 35.821,59 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 16.037,53 kn za materijal za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina, a 228.216,90 kn je utrošeno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja parkova.
2. Za tekuće održavanje dječjihigrališta utrošeno je 39.431,00 kn.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

3. Za uslugu održavanja javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 1.268.765,70 kn, od čega za nabavu i prijevoz kamenog materijala122.596,90 kn, razgrtanje i ugradnjukamenog materijala 89.408,10kn, usluge vezane za izradu kanala oborinskih voda, a koje podrazumijeva iskop kanala, priprema kanala za postavu cijevi, polaganje cijevi, zatrpavanje kanala te izrada šahtova i slivnika ukupno 656.053,10 kn, za ostale usluge vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta (rušenje drveća uz cestu, sanacija nogostupa,sanacije puteva, proširenje ceste, izradu kanalskih rešetki, čišćenje cesta čistilicom, krpanje rupa na nerazvrstanim cestama) utrošena su sredstva u iznosu od 400.707,60 kuna.
4.Za materijal i dijeloveza održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 123.906,66 kn,od čega je na cijevi utrošeno 59.869,24 kn , 36.222,97 kn na kanalske rešetke i slivničke poklopce, 607,74 kn na kocku za sanaciju nogostupa, 5.367,64 kn na betonske rubnjake i kanalice, 284.93kn na kvarcni pijesak, 169,69 na boju za rubnjake, 18.287,50 na parkirne stupiće, 202,50 kn na poklopac šahta, 1.477,26 kn na prometne znakove, 417,19 kn na sol za posipavanje cesta, te 1.000,00 na cestovne kanalice. 
5.324.645,40 kn utrošeno je za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima.
6.50.962,60kn utrošeno je za na uslugu tekućeg i investicijskog održavanja kanalizacije.

III.JAVNA RASVJETA

1. Za potrošnju električne energije za rasvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošeno je 209.748,21kn.
2. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je157.461,25kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno je 953,19 kn
2.  Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda te materijal i dijelove utrošeno je 505.716,27kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu dotrajalih dijelova vodovodne mreže.
3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošeno je 15.340,00 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.7.
Donošenje Konsolidiranog godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi Konsolidirani godišnji obračun Proračuna za 2012. godinu.

Ad.8.
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje fekalne kanalizacije Juraščak.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave 

radi nabave radova izgradnje fekalne kanalizacije Juraščak u naselju Strmec Stubički u Općini Stubičke Toplice

Evidencijski broj nabave: 11/13.

1. Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.
2. Predmet nabave je nabava radova izgradnje fekalne kanalizacije Juraščak u naselju Strmec Stubički u Općini Stubičke Toplice.
3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
NISKOGRADNJA HREN D.O.O., GOLUBOVEČKA 85, DONJA STUBICA.
4. Razlozi odabira: najniža cijena 
Cijena ponude u kn bez PDV: 389.240,96 kn
Cijena ponude u kn uključen PDV: 486.551,20 kn
5. Ukupno zaprimljenih ponuda: pet, i to:

1. VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O., MILČIĆEVA 8, KLANJEC

2. MB-TRANSGRADNJA D.O.O., KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, KRAPINA

3. POLI-MONT D.O.O., ŠPIČKOVINA BB, ZABOK

4. NISKOGRADNJA HREN D.O.O., GOLUBOVEČKA 85, DONJA STUBICA

5. GRADEX&CO D.O.O., PRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 4, PAVLOVEC ZABOČKI, ZABOK

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1. VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O., MILČIĆEVA 8, KLANJEC

2. MB-TRANSGRADNJA D.O.O., KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, KRAPINA

3. POLI-MONT D.O.O., ŠPIČKOVINA BB, ZABOK

4. GRADEX&CO D.O.O., PRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 4, PAVLOVEC ZABOČKI, ZABOK

7. Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja: nitko
8. Rok mirovanja iznosi 10 dana od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvog sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljivanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Ad.9.
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova rekonstrukcije i obnove pločnika u Strmcu Stubičkom.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave

radi nabave radova rekonstrukcije i obnove nogostupa u Strmcu Stubičkom

Evidencijski broj nabave: 14/13.

1. Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava radova rekonstrukcije i obnove nogostupa u Općini Stubičke Toplice.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

MB-TRANSGRADNJA D.O.O., KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, KRAPINA.

4. Razlozi odabira: najniža cijena

Cijena ponude u kn bez PDV: 291.899,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 364.873,75 kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: četiri, i to:

1. M. SOLDO D.O.O., DEBANIĆEVA 39, ZAGREB

2. POLI-MONT D.O.O., ŠPIČKOVINA BB, ZABOK

3. NISKOGRADNJA HREN D.O.O., GOLUBOVEČKA 85, DONJA STUBICA

4. MB-TRANSGRADNJA D.O.O., KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, KRAPINA

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji: nitko

7. Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja:

1. POLI-MONT D.O.O., ŠPIČKOVINA BB, ZABOK: Ponuditelj nije parafirao svaku stranicu prijedloga ugovora kao znak suglasnosti s istim. Obzirom da ponuda nije izrađena u skladu sa dokumentacijom za nadmetanje, ponuda ovog ponuditelja se odbija temeljem odredbe čl. 93. st. 1. t. 4. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11).

8. Rok mirovanja iznosi 10 dana od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvog sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljivanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Ad.10.
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova rekonstrukcije i obnove pločnika prema Donjoj Stubici.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave

radi nabave radova rekonstrukcije i obnove nogostupa prema Donjoj Stubici u Općini Stubičke Toplice

Evidencijski broj nabave: 15/13.

1. Javni naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava radova rekonstrukcije i obnove nogostupa u Općini Stubičke Toplice.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
NISKOGRADNJA HREN D.O.O., GOLUBOVEČKA 85, DONJA STUBICA.

4. Razlozi odabira: najniža cijena 
Cijena ponude u kn bez PDV: 237.080,00 kn
Cijena ponude u kn uključen PDV: 296.350,00 kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: četiri, i to:

1. M. SOLDO D.O.O., DEBANIĆEVA 39, ZAGREB
2. POLI-MONT D.O.O., ŠPIČKOVINA BB, ZABOK
3. NISKOGRADNJA HREN D.O.O., GOLUBOVEČKA 85, DONJA STUBICA
4. MB-TRANSGRADNJA D.O.O., KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, KRAPINA

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji: nitko

7. Odbijene su ponude sljedećih ponuditelja:

1. POLI-MONT D.O.O., ŠPIČKOVINA BB, ZABOK: Ponuditelj nije parafirao svaku stranicu prijedloga ugovora kao znak suglasnosti s istim. Obzirom da ponuda nije izrađena u skladu sa dokumentacijom za nadmetanje, ponuda ovog ponuditelja se odbija temeljem odredbe čl. 93. st. 1. t. 4. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11).

8. Rok mirovanja iznosi 10 dana od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvog sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od pet dana od dana primitka Odluke o odabiru. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Istodobno s dostavljivanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Ad.11.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku prikupljanja ponuda za nabavu radova izgradnje javne rasvjete u Strmcu Stubičkom.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O ODABIRU

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u postupku prikupljanja ponuda radi nabave radova izgradnje javne rasvjete – Strmec Stubički, Općina Stubičke Toplice, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. t. 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) za koji je Poziv na prikupljanje ponuda upućen dana 03. travnja 2013. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

Renata Šćukanec-Hopinski, vl. obrta „ŠĆUKANEC“ elektroinstalatersko frizerski obrt

OIB:

65989365581

SJEDIŠTE:

Trg Stjepana i Franje Tuđmana 3, Veliko Trgovišće

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

41.509,84 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE ( u kn sa PDV)

51.887,30 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

Radovi izgradnje javne rasvjete – Strmec Stubički, Općina Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

2 (dvije)

3. Nazivi ponuditelja:

1.PA-EL d.o.o., Dubrovčan 33/B, Veliko Trgovišće

2.Renata Šćukanec-Hopinski, vl. obrta« ŠĆUKANEC » elektroinstalaterski frizerski obrt, Trg S. i F. Tuđmana 3, Veliko Trgovišće

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.12.
Donošenje Odluke o provođenju javnog natječaja i prodaji nekretnina upisanih u zk. ul. br. 3046 k.o. Strmec Stubički.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O PROVOĐENJU 
JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA

 Članak 1.

Za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, a koje je Općina Stubičke Toplice stekla nasljeđivanjem iza pok. Janka Gospočića, provest će se javni natječaj sljedećeg sadržaja:

I. PREDMET PRODAJE

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, i to nekretnine označene kao k.č.br.640/1 sa 23 čhv, k.č.br. 640/2 sa 23 čhv, k.č.br. 640/3 sa 24 čhv, k.č.br. 646/1, sa 20 čhv, k.č.br. 646/2 sa 20 čhv, k.č.br. 646/3 sa 20 čhv, k.č.br. 646/4 sa 20 čhv, sve upisane u zk. ul. br. 3046 k.o. Strmec Stubički, koje u naravi predstavljaju uređenu okućnicu sa kućom, a nalaze se u građevinskom području. Prodaju se sve navedene nekretnine „u paketu“.

II. CIJENA

Početna cijena za navedene nekretnine iznosi 92.720,00 kn. Ponuda mora obuhvaćati sve navedene nekretnine.

III. UVJETI PRODAJE

a. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe koje mogu biti nositelji prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.

b. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja, uz ispunjenje ostalih uvjeta natječaja, sadrži najviši iznos ponuđene cijene.

c. Izabrani ponuditelj je dužan u roku od osam dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti se radi sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina.

d. Kupoprodajna cijena isplaćuje se u cijelosti po potpisu ugovora o kupoprodaji nekretnina. Prodavatelj će izdati tabularnu ispravu po uplati cjelokupnog iznosa cijene.

e. Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u svezi s prijenosom prava vlasništva snosi kupac.

f. Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

g. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene. Uplaćena jamčevina se uračunava u iznos cijene odabranom ponuditelju, dok će ostalim ponuditeljima biti vraćena u roku od osam dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, bez prava na kamatu. Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, nema pravo na povrat jamčevine.

h. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Stubičke Toplice br. 2360000-184220007, pozivom na broj 68 ---- - OIB ponuditelja, svrha uplate „jamčevina za javni natječaj“.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

- podatke o ponuditelju (ime, prezime/tvrtka, OIB,adresu),

- iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene,

- preslika domovnice

- preslika izvatka iz sudskog registra (za pravne osobe).

V. DOSTAVA PONUDE.

Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati“. Rok za dostavu ponuda je osam dana od dana objave.

VI. OSTALE NAPOMENE

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem, u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Prodavatelj pridržava pravo poništiti natječaj, odbiti sve ponude bez obzira na njihovu valjanost, i to bez obrazloženja, i ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima, uz povrat jamčevine ponuditeljima. Natječaj je valjan i ako pristigne samo jedna valjana ponuda.

Razgledavanje nekretnina može se izvršiti radnim danom od 07,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu na tel. br. 049/282-733.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 2.

Za prodaju nekretnina utvrđuje se početna cijena od 92.720,00 kn, a koja je tržišna cijena utvrđena putem stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, dipl.ing. Stjepana Čajka.

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za provođenje javnog natječaja i sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina sa najpovoljnijim ponuditeljem.

Ad.13.
Donošenje Odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O O PROGLAŠENJU 
JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI – NERAZVRSTANE CESTE

Članak 1.

Temeljem Izjave o odricanju od prava vlasništva proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi – nerazvrstanom cestom:

k.č.br. 2037/5, k.č.br. 2037/9, k.č.br. 2037/24sve upisane u zk.ul. 444 k.o. Strmec Stubički i k.č.br. 2027/18 upisana u zk. ul. br. 3286 k.o. Strmec Stubički.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke provest će uknjižba nekretnina iz članka 1. Odluke u zemljišnoj knjizi kao javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.

Ad.14.
Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o dodijeli priznanja Općine Stubičke Toplice

 Članak 1.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice velečasnom Josipu Banu, upravitelju Župe svetog Josipa Stubičke Toplice, za razvijanje duhovnih vrijednosti i socijalne osjetljivosti u župnoj zajednici te usmjerenje mladih na nauk katoličke vjere.

Članak 2.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice Ani Mariji Kovačević za stručan i odgovoran pristup u pružanju zdravstvene njege, humano djelovanje i razvijanje socijalne osjetljivosti u lokalnoj zajednici.

 Članak 3.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice Darku Kraševcu – posthumno, za postignuća u razvoju sportskog ribolova, očuvanje okoliša i zaštitu prirode, te promociju Općine Stubičke Toplice.

 Članak 4.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice Ninu Potočkom za značajan doprinos u razvoju biciklizma, razvijanje potencijala kod mladih, usmjerenje na kvalitetno provođenje slobodnog vremena i zdravih životnih navika, te promociju Općine Stubičke Toplice.

 Članak 5.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice Taekwondo klubu „Kapelščak“ za unapređenje sporta, razvijanje borilačkih vještina i tehnika, usmjerenje mladih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena i promociju Općine Stubičke Toplice.

 Članak 6.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice Udruzi veterana specijalne policije Domovinskog rata „Barun“za promicanje vrijednosti i očuvanje dostojanstva Domovinskog rata, razvijanje humanitarnog rada, pružanje skrbi i promociju Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice Ivanki Bartol za značajan doprinos u realizaciji razvojnih projekata te unapređenju Općine Stubičke Toplice.

Članak 8.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice Darinki Gmaz Lončar za značajan doprinos u realizaciji razvojnih projekata te unapređenju Općine Stubičke Toplice.

 Članak 9.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice Iliji Špikiću za značajan doprinos u očuvanju i zaštiti okoliša te unapređenju prostora Općine Stubičke Toplice.

 Članak 10.

Dodjeljuje se zahvalnica Općine Stubičke Toplice Ivanu Pripuzu za značajan doprinos u očuvanju i zaštiti okoliša te unapređenju prostora Općine Stubičke Toplice.

Članak 11.

Dodjeljuje se Plaketa Općine Stubičke Toplice Udruzi Hrvatska žena Stubičke Toplice za dugogodišnje humano partnerstvo u razvoju lokalne zajednice, unapređenje kulturnih sadržaja, očuvanje tradicijske baštine i promociju Općine Stubičke Toplice.

Članak 12.

 Dodjeljuje se Povelja Općine Stubičke Toplice Stjepanu Ćuku za dvadesetogodišnje plemenito i konstruktivno djelovanje u cilju afirmacije Općine Stubičke Toplice u kvalitetnu i uspješnu lokalnu zajednicu, te aktivno sudjelovanje u razvojnim projektima Općine.

 Članak 13.

Priznanja će se dodijeliti na svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja, a koja će se održati 27. travnja 2013. godine.

Ad.15.
Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i izvješća o radu Društva za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Plan rada za 2013. godinu i Financijski plan za 2013. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Ad.16.
Usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2013. godinu DVD Strmec Stubički.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Plan rada za 2013. godinu i Financijski plan za 2013. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Ad.17.
Informacija o održanoj Izbornoj godišnjoj skupštini DVD Strmec Stubički.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Informacija o održanoj Izbornoj godišnjoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Ad.18.
Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila i izvješća o radu Društva za 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Članak 2.

Usvaja se izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2012. godinu.

Ad.19.
Usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2013. godinu DVD Pila.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

 Članak 1.

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Članak 2.

Usvaja se izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2012. godinu.

Ad.20.
Informacija o održanoj Izbornoj godišnjoj skupštini DVD Pila.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Informacija o održanoj Izbornoj godišnjoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Ad.21.
Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića « Zvirek » za razdoblje 01.01.2013. do 31.03.2013.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 31. ožujka 2013. godine.

Sjednica je sa radom završila u 20,00 sati.

KLASA:021-05/13-01/7
URBROJ:2113/03-01-13-3
Stubičke Toplice, 15.04.2013.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt