5. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. listopada 2009. godine usvojilo je sljedeći

D N E V N I     R E D

1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu sa pratećim odlukama.

3. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

4. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku za nabavu radova asfaltiranja Topličkog naselja, Općina Stubičke Toplice.

6. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata.

7. Donošenje Odluke o cjeniku za korištenje mjesnih domova u Strmcu Stubičkom i Pili.

8. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su Odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa druge i treće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa četvrte sjednice usvojen je sa jednim suzdržanim glasom i deset glasova za.

Ad.2.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu sa pratećim odlukama.

Sa deset glasova za i jednim glasom protiv donesena je slijedeća

O D L U K A

I

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Drugu izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2009. godine sa prihodima od 17.561.000,00 kuna i rashodima od 17.561.000,00kuna, kako sljedi:

                                                                                                              Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                       16.577.392,43

- prihodima od nefinancijske imovine od                                                    24.800,00

- razlikom višak/manjak                                                                           958.807,57

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                7.624.600,00

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                           9.936.400,00

II

Kao sastavni dio Druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o drugoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu,

- Odluka o drugoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2009. godinu,

- Odluka o drugoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu,

- Odluka o drugoj izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2009. godinu.

III

Druga izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.3.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

Sa deset glasova za i jednim glasom protiv donesena je slijedeća

O D L U K A

o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu

Članak 1.

Drugom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblje,

-javnu rasvjetu,

-opskrbu pitkom vodom,

-odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

a sukladno Drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3. 

Druga izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu, sastavni je dio Druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

Ad.4.
Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

Sa deset glasova za i jednim glasom protiv donesena je slijedeća

O D L U K A

o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu

Članak 1.

 Drugom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice, i to za:

-održavanje javnih površina,

-odvodnju atmosferskih voda,

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-javnu rasvjetu i

-održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Druga izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu, sastavni je dio Druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

Ad.5.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku za nabavu radova asfaltiranja Topličkog naselja, Općina Stubičke Toplice.

Sa jednim suzdržanim glasom i deset glasova za donesena je slijedeća

O D L U K A   O   O D A B I R U

Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave za nabavu radova asfaltiranja Topličkog naselja, Općina Stubičke Toplice, evidencijski broj nabave 07/09, odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU

Naziv:

CESTA-VARAŽDIN d.d. za rekonstrukciju i izgradnju cesta i ostalih objekata niskogradnje

Sjedište:

Međimurska 26, 42000 Varaždin

MB:

03005372

Cijena ponude (u kn bez PDV):

132.662,13 kn

Ukupna cijena ponude (sa PDV):

163.174,42 kn

Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. ove Odluke je najniža cijena.

Rok mirovanja je pet (5) dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

Predmet nabave: nabava radova asfaltiranja Topličkog naselja, Općina Stubičke Toplice.

Procijenjena vrijednost nabave: 162.601,62 kn

Broj zaprimljenih ponuda: zaprimljene su tri (3) ponude.

Nazivi ponuditelja:

1) STROJNI ISKOP-TRANSPORT « ZAJEC », vl. Vladimir Zajec, Špičkovina 12, Zabok, MBG :2606961392317

2) KONSTURKTOR d.d., Kralja Petra Krešimira 25, Zlatar, MB :03148416

3) CESTA VARAŽDIN d.d., Međimurska 26, Varaždin, MB :03005372

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv Odluke o odabiru Općinskog vijeća, sukladno članku 15. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

Ad.6.
Donošenje Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata.

Jednoglasno su donesene slijedeće Odluke:

O D L U K A

O USVAJANJU REDOSLJEDNE LISTE

ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./10.

Članak 1.

Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva za dodjelu studentskih stipendija od rednog broja 1 do rednog broja 13 na Redoslijednoj listi.

Članak 2.

RED.
BR.

IME I PREZIME

PRIORITETNO
ZANIMANJE

USPJEH U 
UČENJU

SOCIJALNI STATUS:
IZNOS 
PRIHODA

OSTALE
OTEŽAVAJUĆE
OKOLNOSTI

UKUPNO

1.

PETRA ŠAMEC

NE -Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija - III. god.

15

20

20

55

2.

IVANA ŠAFRAN

DA - Učiteljski fakultet
razredna nastava- III g.

15

15

20

50

3.

MARINA ŠTURLAN

NE - Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada - I god.

25

10

5

40

4.

GABRIJELA MIRT

NE - Ekonomski fakultet, Računovodstvo i revizija
IV - god

15

15

5

35

5.

MATIJA KRAŠEVAC

NE - Tehničko veleučilište u Zagrebu, 
Graditelčjski odjel - I. god.

25

5

5

35

6.

MARKO BAJS

DA - Fakultet strojarstva i brodogradnje - II god.

10

20

0

30

7.

BRUNO BENGER

NE - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Proizvodno inženjerstvo - V. god.

20

3

5

28

8.

NATALIJA PINTARIĆ

NE - Katolički bogoslovni fakultet - V. god.

15

5

5

25

9.

NEVEN KRALJIĆ

NE - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Konstruiranje i razvoj proizvoda- III. god.

10

15

0

25

10.

JURICA KNEZIĆ

DA - Medicinski fakultet, doktor medicine - IV god.

15

10

0

25

11.

ANITA ZRINSKI

NE - Katolički bogoslovni fakultet -I V. god.

15

3

0

18

12.

LUKA ŠOŠTAR

NE Tehničko veleučilište u Zagrebu, 
Programsko inženjerstvo - II god.

15

3

0

18

13.

SILVIJA TOMAŠIĆ

DA - FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, menadžment događanja i slobodnog vremena, V. god.

10

3

0

13

 Članak 3.

Redosljedna lista objavit će se s danom 21. listopad 2009. godine na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

U roku od osam dana od dana objave Redosljedne liste podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice.

O D L U K A

O USVAJANJU REDOSLJEDNE LISTE

ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./10.

 
Članak 1.

Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija od rednog broja 1 do rednog broja 18 na Redoslijednoj listi.

 Članak 2.

RED.
BR.

IME I PREZIME

PRIORITETNO
ZANIMANJE

USPJEH U 
UČENJU

SOCIJALNI STATUS:
IZNOS 
PRIHODA

OSTALE
OTEŽAVAJUĆE
OKOLNOSTI

UKUPNO

1.

ARIJANA JAŠAREVSKI

NE - Srednja škola Oroslavje, frizer-1 raz.

15

30

25

70

2.

MARKO ŠAFRAN

NE - računalni tehničar
za strojarstvo - 1 raz.

25

15

20

60

3.

DAJANA ŠAMEC

DA - Srednja škola Zabok, hotelijersko turistički komercijalista - 4. raz.

20

20

20

60

4.

LUCIJA OSREČAK

DA - Srednja škola Zabok, kuhar - 1. raz.

15

25

15

55

5.

PETAR ZRINSKI

NE - Srednja škola Krapina, računalni tehničar - 1. raz

20

25

10

55

6.

NIKOLINA ČAJKO

NE - Jezična gimnazija - 2. raz.

25

20

10

55

7.

MARIJA FRANJKOVIĆ

NE - Srednja škola Oroslavje, kozmetičar - 3. raz.

0

25

25

50

8.

MARINA FRANJKOVIĆ

NE - Srednja škola Oroslavje, frizer - 3. raz.

0

25

25

50

9.

KRISTINA ŠTURLAN

NE -Srednja škola Zlatar, upravni referent - 3. razred

20

20

5

45

10.

DANIJEL DOMITREK

NE - Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, pom.
bravar - 1. raz.

20

15

5

40

11.

MARTIN OREMUŠ

NE - Srednja škola Zabok, ekonomist - 3. raz.

20

5

15

40

12.

DARIO MUČNJAK

NE - Špeditersko-agencijski tehničar - 2. raz.

0

15

20

35

13.

IVANA ANDRIĆ

NE - Nadbiskupska klasična gimnazija - 4. raz.

15

15

0

30

14.

ALEN GOSPOČIĆ

NE - Srednja škola Oroslavje računalni tehničar- 1. raz.

15

15

0

30

15.

VALENTINO PETEK

NE - Srednja škola Oroslavje, vodoinstalater - 3 raz

0

25

0

25

16.

MARKO HREN

NE - Škola za umjetnost i dizajn Zabok, grafički
dizajner - 4. raz.

10

10

5

25

17.

VALENTINA ŠKOF

NE - Srednja škola Oroslavje, frizer-1raz.

10

10

0

20

18.

MATIJA ŠTURLAN

NE - Srednja škola Bedekovčina, plinoinstalater -2 raz.

0

15

0

15

 Članak 3.

Redosljedna lista objavit će se s danom 21. listopad 2009. godine na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

U roku od osam dana od dana objave Redosljedne liste podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice.

O D L U K A

I

Sunce Koncern d.d. u suradnji s Ministarstvom turizma dodjeljuje učeničke stipendije iz područja turizma za slijedeće učenike:

1. Silvija Kraljić – rođena 30. prosinca 1994.g.

Adresa: Strmec Stubički 303, Stubičke Toplice

Srednja škola Zabok, smjer: Hotelijersko – turistički tehničar, 1. razred

2. Margareta Kraljić – rođena 13. svibnja 1993.g.

Adresa: Mlinarska 13, Stubičke Toplice

Srednja škola Zabok, smjer: Hotelijersko – turistički tehničar, 2. razred

3. Filip Sabol – rođen 25. svibnja 1991.g.

Adresa: Viktora Šipeka 26, Stubičke Toplice

Srednja škola Zabok, smjer: Hotelijersko – turistički tehničar, 4. razred

II

Učenici su dužni dostaviti original potvrde o redovnom školovanju, kao i brojeve žiro-računa najkasnije do 25. listopada 2009. g. na adresu: Sunce Koncern d.d., Braće Domany 6, 10000 Zagreb.

Mjesečna učenička stipendija iznositi će 1.000,00 kuna – 500,00 kuna od strane Ministarstva turizma i 500,00 kuna od strane Sunce Koncerna d.d. Zagreb

O D L U K A

I

Sunce Koncern d.d. dodjeljuje učeničke i studentske stipendije za slijedeće:

1. Učenicu: Idu Hižak – rođena 25. rujna 1994.g.

Adresa: Viktora Šipeka 116, Stubičke Toplice

Srednja škola Pregrada, smjer: Fizioterapeutski tehničar, 1. razred

2. Studente:Klara Klanjčić – rođena 23. ožujka 1990.g.

Adresa: Strmec Stubički 19a, Stubičke Toplice

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , Zagreb, smjer: Doktor medicine 2. godina

Dominik Bičanić – rođen 30. rujna 1990.g.

Adresa: Obrtnička 4, Stubičke Toplice

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, dislociran studij fizioterapije u Pregradi, 1.

godina

II

Učenica i studenti dužni su dostaviti original potvrde o redovnom školovanju, kao i brojeve žiro-računa najkasnije do 25. listopada 2009. g. na adresu :Sunce Koncern d.d., Braće Domany 6, 10000 Zagreb.

Od strane Sunce Koncerna d.d., mjesečna učenička stipendija iznositi će 500,00 kuna, a mjesečna studentska stipendija 800,00 kuna.

Ad.7.
Donošenje Odluke o cjeniku za korištenje mjesnih domova u Strmcu Stubičkom i Pili.

Sa jednim suzdržanim glasom, jednim glasom protiv i devet glasova za donesene su Odluke

ODLUKA

o cjeniku za korištenje mjesnih domova u Strmcu Stubičkom i Pili

Članak 1.

Određuje se cjenik za korištenje mjesnih domova u Strmcu Stubičkom i Pili kako slijedi:

- 500,00 kuna za jednokratno korištenje mjesnog doma za korisnike koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

- 1.000,00 kn za jednokratno korištenje mjesnog doma za korisnike koji nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

- naknada se ne naplaćuje za održavanje karmina za korisnike koji imaju prebivališe na području naselja Strmec Stubički i Pila.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice.

O D L U K A

Članak 1.

Imenuju se domari mjesnih domova u Strmcu Stubičkom i Pili:

- Mato Zrinski za mjesni dom Strmec Stubički

- Marijan Pilski za mjesni dom Pila

Članak 2.

Određuje se naknada domarima u iznosu od 170,00 kuna mjesečno.

KLASA:021-05/09-01/32

URBROJ:2113/03-01-09-3

Stubičke Toplice, 07.10.2009.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt