5. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

SKRAĆENI Z A P I S N I K

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 21. prosinca 2017. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Vijećnici:

Nedjeljko Ćuk, Dejan Borovčak, Sanja Čajko, Sabina Frgec, Dejan Hrastinski, Jurica Knezić, Zrinka Košić Bosnar, Nikola Kristić, Tomislav Mlinarić, Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Filip Poštek, Nina Gradiški Zrinski

Ostali po pozivu:

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice, Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice, Marina Šturlan, zamjenica predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, Dubravka Špiček, voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, Tamara Huis, viši stručni suradnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“, Božidar Glas, privremeni ravnatelj Općinske knjižnice Stubičke Toplice, Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Pozvani gosti na svečani dio sjednice: prema popisu u prilogu

Odsutni:              nitko

Zapisničar:          Maja Šipek

Započeto:           17,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća, gdin. Nedjeljko Ćuk, pozdravlja nazočne, utvrđuje da je na sjednici nazočno svih trinaest vijećnika, te predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s četvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu sa pratećim odlukama.
 3. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 4. Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima.
 6. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara.
 7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije za javnu rasvjetu.
 8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave kamenog materijala tijekom 2018. godine.
 9. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta: izgradnja kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2018. godine.
 10. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine.
 11. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine.
 12. Donošenje Odluke u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2018. godine.
 13. Donošenje Odluke o davanju mišljenja na prijedlog izmjene mreže osnovnih škola na području Općine Stubičke Toplice.
 14. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga mreže osnovnih škola na području Općine Stubičke Toplice.
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2018. s projekcijom na 2019. i 2020. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2017. godinu.
 17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Plan rada DVD-a Strmec Stubički za 2018. godinu.
 18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Plan rada DVD-a Pila za 2018. godinu.
 19. Odluka o usvajanju izvješća o radu za 2017. godinu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
 20. Odluka o usvajanju izvješća o radu za 2017. godinu privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
 21. Prezentacija prijedloga za sportsku dvoranu.
 22. Informacija o međunarodnoj brdskoj auto utrci „25. Nagrada Stubičkih Toplica“.
 23. Govor načelnika.
 24. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno (sa 12 glasova za) je prihvaćen.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika s četvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik je prihvaćen sa 12 glasova za, uz primjedbu gdin.-a Nikole Kristića da njegovo izdvojeno mišljenje nije uneseno u zapisnik.

U 17,10 sati sjednici se priključila gđa. Nina Gradiški Zrinski.

Ad. 2.

Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu sa pratećim odlukama.

Obrazloženje je dala gđa. Dubravka Špiček objasnivši da je do izmjene u odnosu na usvojeni Proračun došlo jer nisu donesene odluke o odobravanju sredstava za projekte „Groblje Strmec Stubički“ i „Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta u Strmcu Stubičkom“.

Pitanja niti prijedloga nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA

Članak 1.

               Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Drugu izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine sa prihodima od 10.321.123,00 kuna i rashodima od 9.264.107,65 kuna, kako slijedi:

                                                                                                                                     Plan                     

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                          10.318.623,00

- prihodima od nefinancijske imovine                                                            2.500,00

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                8.163.207,65

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                     1.100.900,00

- račun zaduživanja/financiranja- neto zaduživanje/financiranje                 0,00                          

Razlikom višak/manjak                                                                           1.057.015,35

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Drugu izmjenu Proračuna:

- Plan razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2017. do 2019. godine 2. izmjena

- Druga izmjena Odluke o socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu

- Druga izmjena Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2017. godinu

- Druga izmjena Odluke o programu javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

- Druga izmjena Odluke o programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017. godinu

- Druga izmjena Odluke o programu utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu

- Druga izmjena Odluke o programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Članak 3.

Druga izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.3.

Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Gdin. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA

donošenju Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu

Članak 1.

Drugom izmjenom Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

-       javne površine,

-       nerazvrstane ceste,

-       groblje,

-       javnu rasvjetu,

-       opskrbu pitkom vodom,

-       odvodnju atmosferskih voda,

-       održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Druga izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Ad. 4.

Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Gdin. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA

o donošenju Druge izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu

Članak 1.

Drugom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

-       održavanje javnih površina,

-       odvodnju atmosferskih voda,

-       održavanje nerazvrstanih cesta,

-       javnu rasvjetu i

-       održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.   ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

               1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 274.500,00 kuna, od čega je 13.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 28.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 10.000,00 kn za božićnu dekoraciju te 12.500,00 kn za pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide i ostali potrebni materijal. 211.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom području Općine, te druge usluge koje su vezane uz parkove: rušenje dotrajalog drveća, vađenje panjeva, izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

               2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 17.800,00 kn.

II.   ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

               1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 629.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

               2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 189.500,00 kn.

III.   JAVNA RASVJETA

               1. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 120.000,00 kn.

               2. Planirani troškovi električne energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 185.000,00 kn.

IV.   OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

               1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 700,00 kn.

               2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 122.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

               3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 13.000,00 kn.

Članak 3.

Druga izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Ad. 5.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima.

Gđa. Ljubica Božić obrazlaže da je bilo potrebno donijeti ovu odluku jer je mijenjan Zakon o lokalnim porezima te više nema poreza na nekretnine, a vraća se porez na kuće za odmor. Daljnjih pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

Članak 1.

U članku 2. Odluke o općinskim porezima (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 29/17; dalje Odluka) točka 4. briše se.

Članak 2.

Članak 15. i podnaslov iznad tog članka 4. Porez na nekretnine i Odluke brišu se.

Članak 3.

U članku 20. stavak 2. Odluke briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.

Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara.

Načelnik Općine, gdin. Josip Beljak obrazlaže da je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisana obveza zapošljavanja poljoprivrednog redara. Kako bi obavljanje te službe bilo ekonomičnije predlaže da se poslovi obavljaju zajednički sa susjednim gradovima Donja Stubica i Oroslavje i Općinom Gornja Stubica.

Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKU

O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA POLJOPRIVREDNOG REDARA

 

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice suglasna je da se obavljanje poslova poljoprivrednog redara organizira zajednički s Gradom Donja Stubica, Gradom Oroslavje i Općinom Stubičke Toplice, temeljem ove Odluke i posebnog Sporazuma.

Članak 2.

Zajedničko obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva provođenje odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i odluka donesenih sukladno zakonu sa svim ovlastima koje iz njih proizlaze na području svake jedinice.

Članak 3.

Poslove iz članka 2. ove Odluke obavljati će referent - poljoprivredni redar zaposlen u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Stubica.

Članak 4.

Međusobni odnosi Općine Stubičke Toplice, Grada Donja Stubica i Oroslavje te Općine Gornja Stubica u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz članka 1. ove Odluke urediti će se posebnim Sporazumom.

Sporazumom će se propisati financiranje, organizacija poslova i druga pitanja od značaja za rad poljoprivrednog redara.

Članak 5.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Stubičke Toplice za potpisivanje Sporazuma o zajedničkom obavljanju službe poljoprivrednog redara.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije.

Ad.7.

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije za javnu rasvjetu.

Gđa. Ljubica Božić obrazlaže da su ponude dostavila dva ponuditelja, od kojih CRODUX PLIN d.o.o. nije ispunio zahtjeve iz dokumentacije za nabavu te mu je ponuda odbijena. Daljnjih pitanja niti prijedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 6ZKG/2018)

I.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti javna rasvjeta tijekom 2017. godine, evidencijski broj nabave 6ZKG/2018., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 28. studenog 2017. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12),odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

HEP – Opskrba d.o.o., OIB:63073332379, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

117.279,12 kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

132.525,41 kn

 II.

Kriterij odabira je najniža cijena.

 III.

Predmet nabave: Obavljanje komunalne djelatnosti javna rasvjeta, što podrazumijeva nabavu električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, na području Općine Stubičke Toplice, tijekom 2018. godine.

Broj zaprimljenih ponuda: dvije

 IV.

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: CRODUX PLIN d.o.o., Savska opatovina 36, Zagreb: nije dostavilo dokaz o nekažnjavanju za osobe upisane u sudskom registru te nije upisan podatak o iznosu cijene u stavci red. br. 1, zbog čega ne odgovara ukupni iznos cijene.

 V.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad. 8.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave kamenog materijala tijekom 2018. godine.

Gdin. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 1ZKG/2018)

I.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta: nabava kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine, evidencijski broj nabave 1ZKG/2018., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 29. studenog 2017. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o., Novi Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec, OIB:17144387225

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

37.500,00

Cijena ponude u kn sa PDV-om:

46.875,00

 II.

Kriterij odabira je najniža cijena.

 III.

 

Predmet nabave: Obavljanje komunalne djelatnostiodržavanje nerazvrstanih cesta: nabava kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine, evidencijski broj nabave 1ZKG/2018.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna

 IV.

 

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad. 9.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta: izgradnja kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2018. godine.

Gdin. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 3ZKG/2018)

I.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta: izgradnja kanala oborinskih voda tijekom 2018. godine, evidencijski broj nabave 3ZKG/2018., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen petero gospodarskih subjekata dana 28. studenog 2017. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja:

Naziv i sjedište i OIB ponuditelja:

Krunoslav Sokač,   OIB:89015727993, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice

Cijena ponude u kn:

 

 

Red. br.

Opis stavke troškovnika

Jed. mjere

jed. cijena bez PDV-a

jed. cijena sa PDV-om

1.

Strojni iskop kanala za polaganje cijevi sa odvozom mješovitog materijala

m'

40,00

50,00

2.

Strojno zatrpavanje kanala nakon polaganja cijevi

m'

15,00

18,75

3.

Ručni iskop kanala za polaganje cijevi

m'

64,00

80,00

4.

Ručno zatrpavanje kanala nakon polaganja cijevi

m'

25,00

31,25

5.

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 160 mm (stavka uključuje sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

80,00

100,00

6.

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 250 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

85,00

106,25

7.

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 315 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

125,00

156,25

8.

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 400 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

200,00

250,00

9.

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 500 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

300,00

375,00

10.

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 630 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor-spojnica i brtva, radove spajanja cijevi i ostale potrebne pripremne radove )

m'

400,00

500,00

11.

Izrada šahta dim. 60 x 60 cm, dubine do 100 cm (stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

1.420,00

1775,00

12.

Izrada šahta dim. 80x80 cm, dubine do 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

2.500,00

3125,00

13.

Izrada šahta dim. 100x100 cm, dubine do 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

3.000,00

3750,00

14.

Izrada šahta dim. 60x60 cm, dubine preko 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

1.703,00

2128,75

15.

Izrada šahta dim. 80x80 cm, dubine preko 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

3.900,00

4875,00

16.

Izrada šahta dim. 100x100 cm, dubine preko 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

4.900,00

6125,00

17.

Izrada slivnika promjera 50 cm dubine do 100 cm(stavka uključuje iskop i sav potreban materijal)

kom

1.420,00

1775,00

18.

Spajanje slivnika i linijske rešetke na sustav oborinske odvodnje ugradnjom PVC cijevi promjera 160 mm

m'

80,00

100,00

19.

Dobava i ugradnja šaht poklopca, gusnatog, 600x600 mm, nosivosti 15 t

kom

1.250,00

1562,50

20.

Dobava i ugradnja slivničke rešetke, gusnate, 400x400 mm, nosivosti 25 t

kom

950,00

1187,50

21.

Dobava i ugradnja linijske rešetke ČBR dim. 235 mm x 16 mm(stavka uključuje i rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

m'

1.550,00

1937,50

22.

Dobava i ugradnja betonske kanalice 40/12x50 cm(stavka uključuje i rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

m'

330,00

412,50

23.

Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 18/24x100 cm(stavka uključuje i rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

m'

200,00

250,00

24.

Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 8/20 x 50   cm(stavka uključuje i rezanje asfalta, iskop i odvoz mješovitog materijala, izrada podloge kamenim materijalom i ostale potrebne pripremne radove)

m'

150,00

187,50

25.

Rezanje asfalta

m'

18,00

22,50

26.

Rezanje betona

m'

30,00

37,50

27.

Rad kombiniranog stroja

h

180,00

225,00

28.

Rad mini bagera

h

170,00

212,50

29.

Rad kamiona

h

160,00

200,00

30.

Ručni rad

h

55,00

68,75

31.

Rad vibro nabijača

h

90,00

112,50

32.

Rad traktora sa prikolicom

h

140,00

175,00

33.

Ručno štemanje betona

h

120,00

150,00

34.

Strojno razbijanje betona-pikhamiranje

h

250,00

312,50

 II.

Kriterij odabira je najniža cijena.

Odabrana ponuda je jedina prihvatljiva, a ujedno i najjeftinija.

 III.

Predmet nabave: Obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta: izgradnja kanala oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice, tijekom 2018. godine.

Broj zaprimljenih ponuda: tri

 IV.

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

GRADEX & Co d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. Franje Tuđmana br. 4, Zabok: dostavljeno staro jamstvo za ozbiljnost ponude.

POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok: dokaz o nekažnjavanju nije pravilno popunjen, izjava o stručnoj i tehničkoj sposobnosti ne sadržava sve tražene podatke, jamstvo za ozbiljnost ponude je staro.

 V.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Utvrđuje se da je omaškom došlo do zamjene redoslijeda točku Dnevnog reda, te je najprije dana na glasanje točka 11., a potom točka 10.

Ad. 11.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine.

Gdin. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Pitanja niti prijedloga nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 7ZKG/2018)

I.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine, evidencijski broj nabave 7ZKG/2018., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen petero gospodarskih subjekata dana 28. studenog 2017. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Renata Šćukanec - Hopinski, vl. obrta ŠĆUKANEC“ Elektroinstalatersko frizerski obrt sa sjedištem u Velikom Trgovišću, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 3 (OIB:65989365581)

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

23.874,00 kn

Cijena ponude u kn sa PDV-om:

29.842,50 kn

 II.

Kriterij odabira je najniža cijena.

Odabrana ponuda je jedina prihvatljiva, a ujedno i najjeftinija.

 III.

Predmet nabave: Obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine, evidencijski broj nabave 7ZKG/2018

Broj zaprimljenih ponuda: dvije

 IV.

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

Zvonko Jagečić, vlasnik obrta „ELEKTRO-ZVON“, Mokrice 8, Oroslavje

Ponuditelj nije dostavio izvadak iz obrtnog registra, ovjerenu izjavu o nekažnjavanju, a izjava o stručnoj i tehničkoj sposobnosti ne sadržava sve tražene podatke

 V.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad. 10.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine.

Gdin. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki. Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 2ZKG/2018)

I.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta tijekom 2018. godine, evidencijski broj nabave 2ZKG/2018., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen petero gospodarskih subjekata dana 28. studenog 2017. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Krunoslav Sokač, OIB: 89015727993, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom 233, 49244 Stubičke Toplice

Cijena ponude u kn:

 

Red. br.

OPIS STAVKE TROŠKOVNIKA

Jed. mjere

Jed. cijena

bez PDV-a

Jed.cijena sa

PDV-om

ASFALTNI KOLNIK

1.1.

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

 140,00

175,00

1.2.

Rezanje asfalta

m

 18,00

22,50

KOLNIK OD KAMENOG MATERIJALA

2.1.

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija (unutar 5 km)

h

 185,00

231,25

2.2.

Zatvaranje udarnih rupa - ručno

m2

 100,00

125,00

2.3.

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

 10,00

12,50

2.4.

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

90,00

112,50

ODRŽAVANJE BANKINA

3.1.

Skidanje bankina - ručno

m

 25,00

31,25

3.2.

Skidanje bankina - strojno

m

 20,00

25,00

3.3.

Poprav. oštećenih dijelova bankine(stavka obuhvaća dovoz kamenog materijala, ručno razgrtanje i utvrđivanje vibro pločom)

m

 15,00

18,73

ODRŽAVANJE USJEKA I ZASJEKA

4.1.

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju

h

 350,00

437,50

ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU

5.1.

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponiju

m

 10,00

12,50

5.2.

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

 20,00

25,00

5.3.

Čišćenje slivnika

kom

 80,00

100,00

5.4.

Čišćenje linijske rešetke

m

40,00

50,00

5.5.

Čišćenje cijevi propusta

h

 70,00

87,50

5.6.

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

 150,00

187,50

5.7.

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR dim. 235 mm x 16 mm

m

560,00

700,00

5.8.

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600x600 mm, nosivosti 15 t

kom

 800,00

1000,00

5.9.

Nabava i zamjena slivne rešetke   400x400 mm, nosivosti 25 t

kom

 650,00

812,00

5.10.

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog (stavka obuhvaća sav potreban materijal)

kom

1450,00

1812,50

5.11.

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog(stavka obuhvaća sav potreban materijal)

kom

1150,00

1437,50

ODRŽAVANJE OPREME CESTA

6.1.

Popravak prometnih znakova

kom

 80,00

100,00

6.2.

Nabava i zamjena prometnog znaka tip A (trokut)

kom

 600,00

750,00

6.3.

Nabava i zamjena prometnog znaka tip B (krug)

kom

 600,00

750,00

6.4.

Nabava i zamjena prometnog znaka tip C (kvadrat)

kom

 600,00

750,00

6.5.

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

 350,00

437,50

6.6.

Nabava i zamjena prometnih ogledala

kom

 1800,00

2250,00

6.7.

Čišćenje prometnih znakova

kom

 100,00

125,00

6.8.

Ličenje stupova prometnih znakova

kom

 150,00

187,50

6.9.

Popravak cestovnih stupića

kom

250,00

312,50

ODRŽAVANJE ZELENILA UZ NERAZVRSTANU CESTU

7.1.

Malčanje trave

h

 220,00

275,00

7.2.

Obrezivanje grmlja i drveća – strojno sa drobljenjem

h

 230,00

287,50

7.3.

Obrezivanje grmlja i drveća - ručno

h

 130,00

162,50

7.4.

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

 220,00

275,00

TEKUĆE ODRŽAVANJE MOSTOVA

8.1.

Antikorozivna zaštita ograde i čeličnih dijelova

m

 100,00

125,00

8.2.

Popravak i zamjena ograde mosta

m

 350,00

437,50

8.3.

Popravak betonskih mostova

h

 150,00

187,50

OSTALI   RADOVI

9.1.

Rad kombiniranog stroja

h

 180,00

225,00

9.2.

Rad kamiona

h

 160,00

200,00

9.3.

Rad mini bagera

h

 170,00

212,50

9.4.

Rad traktora s prikolicom

h

140,00

175,00

9.5.

Ručni rad

h

55,00

68,75

9.6.

Ručno štemanje betona

h

120,00

150,00

9.7.

Strojno štemanje betona-pikhamiranje

h

250,00

312,50

9.8.

Rad vibro ploče

h

 90,00

112,50

 II.

Kriterij odabira je najniža cijena.

Odabrana ponuda je jedina prihvatljiva, a ujedno i najjeftinija.

 III.

Predmet nabave: Obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta tijekom 2018. godine.

Broj zaprimljenih ponuda: dvije

 IV.

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok: dokaz o nekažnjavanju nije pravilno popunjen, izjava o stručnoj i tehničkoj sposobnosti ne sadržava sve tražene podatke, jamstvo za ozbiljnost ponude je staro.

 V.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad. 12.

Donošenje Odluke u postupku nabave komunalne djelatnosti radovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2018. godine.

Gdin. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki. Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za) je donesena

ODLUKU O ODABIRU

(Ev.br. 5ZKG/2018)

I.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanje lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2018. godine, evidencijski broj nabave 5ZKG/2018., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 29. studenog 2017. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja:

Naziv, sjedište i OIB ponuditelja:

DAVOR OREMUŠ, vl. obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD "OREMUŠ", Lj. B. Đalskog 27a, Stubičke Toplice, OIB: 67193385294

Cijena ponude u kn:

Jed. mjere

Jed. cijena bez PDV-a

Ukupna cijena sa PDV-om

1

2

3

4

5

IZRADA PRIKLJUČKA NA VODOVODNU MREŽU

1.1.

Nabava i postava vodomjera dimenzije 3/4 “ sa ventilima, ogrlicom, spojnicama i PEHD cijevi Fi 25 duljine do 10m

komplet

1.800,00

2.250,00

POPRAVAK PRIKLJUČKA NA VODOVODNOJ MREŽI

2.1.

Zamjena neispravnog vodomjera u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “

kom

760,00

950,00

2.2.

Zamjena glavnog zapornog ventila u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “

kom

470,00

587,50

2.3.

Baždarenje vodomjera (stavka obuhvaća demontažu, odvoz na servis i ponovnu montažu vodomjera)

kom

450,00

562,50

POPRAVAK KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

3.1.

Rad vodoinstalatera

h

 75,00

93,75

3.2.

Rad pomoćnog radnika

h

 50,00

62,50

3.3.

Rad kombiniranog stroja

h

 190,00

237,50

3.4.

Rad kamiona

h

200,00

250,00

3.5.

Rad muljne pumpe

h

80,00

100,00

OSTALI RADOVI

4.1.

Mjerenje razine klora digitalnim photometrom

kom

 190,00

237,50

4.2.

Nabava i ulijevanje klora u klornu stanicu

kg

30,00

37,50

4.3.

Nabava i postavljanje nadzemnih hidranata (stavka obuhvaća nabavu hidranta i pribora za spajanje hidranta na vodovodnu mrežu, iskop i sanaciju iskopa)

komplet

8.600,00

10.750,00

 II.

Kriterij odabira je najniža cijena.

 III.

Predmet nabave: Obavljanje komunalne djelatnosti održavanje lokalnog vodovoda Slje-e Pila – Strmec Stubički tijekom 2018. godine.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 IV.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad. 13.

Donošenje Odluke o davanju mišljenja na prijedlog izmjene mreže osnovnih škola na području Općine Stubičke Toplice.

Gđa. Tamara Huis objašnjava da mrežu školskih ustanova za svoje područje predlažu osnivači. Ovim prijedlogom Odluke o utvrđivanju prijedloga mreže osnovnih škola na području općine Stubičke Toplice predlaže se utvrđivanje zajedničkog upisnog područja Osnovne škole Oroslavje i Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice. Školski odbor Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice na sastanku održanom dana 14. prosinca 2017. utvrdio je Prijedlog izmjene mreže osnovnih škola. Obzirom da se dio ulice Ljube Babića, od kućnog broj 2 do kućnog broja 56A, Bregovita ulica, u cijelosti i dio ulice Marije Jurić Zagorke od kućnog broja 29 do kućnog broja 41, koja područja administrativno pripadaju gradu Oroslavju, a graniče s općinom Stubičke Toplice predlaže se da se navedeno područje zbog veće usmjerenosti i povezanosti s općinom Stubičke Toplice utvrdi kao zajedničko upisno područje dvaju osnovnoškolskih ustanova.

Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za ) je donesena

 

ODLUKA

 

Članak 1.

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjene mreže osnovnih škola o zajedničkom upisnom području Osnovne škole Oroslavje i Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice KLASA:602-01/17-01/27, URBROJ:2113/03-380-33-17-1 od 12. prosinca 2017. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 14.

Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga mreže osnovnih škola na području Općine Stubičke Toplice.

Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za ) je donesena

ODLUKA O UTVRĐIVANJU

PRIJEDLOGA MREŽE OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se školske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice, uključujući i posebne programe za učenike s teškoćama.

Mrežom školskih ustanova utvrđuje se i sjedište osnovnih škola, statusna obilježja, naziv škole, mjesta u kojima se izvode programi osnovnog školovanja te upisna područja.

 

Članak 2.

 

Općina Stubičke Toplice osnivač je jedne osnovne škole: Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Članak 3.

 

Mrežu osnovnih škola na području Općine Stubičke Toplice čini Osnovna škola Stubičke Toplice.

Naziv škole je Osnova škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Sjedište škole je u Stubičkim Toplicama, Strmečka cesta 1.

U školi se izvodi program osnovnog školovanja od 1. do 8. razreda.

 

 

Članak 4.

 

Upisna područja Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice su naselja:

-       Stubičke Toplice,

-       Strmec Stubički i

-       Pila.

Članak 5.

 

Zajedničko upisno područje Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke i Osnovne škole Oroslavje čine:

- dio ulice Ljube Babića, od kućnog broj 2 do kućnog broja 56A,

- Bregovita ulica, u cijelosti,

- dio ulice Marije Jurić Zagorke od kućnog broja 29 do kućnog broja 41.

 

Članak 6.

 

Osnovna škola Stubičke Toplice izvodi redovne nastavne programe osnovnog odgoja i obrazovanja.

Uz redovne nastavne programe škola može, godišnjim planom i programom rada škole, utvrditi i ostvarivanje drugih programa odnosno drugih oblika odgojno-obrazovnog rada predviđenih Zakonom.

Članak 7.

Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama uz razvoju Osnovna škola Stubičke Toplice provodi prema prilagođenom programu.

Prilagođene programe za djecu s teškoćama u razvoju izrađuju učitelji u suradnji s stručnom službom škole.

Osnovno školovanje učenika s teškoćama provodi se prema organizacijskim oblicima koji osiguravaju potpunu integraciju.

Učenici s teškoćama svladavaju redovne nastavne programe individualiziranim pristupom te prilagođene programe koji pretpostavljaju smanjivanje nastavnog sadržaja obogaćenih specifičnim metodama, sredstvima i pomagalima.

Članak 8.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Gdin. Nedjeljko Ćuk predlaže da se pričeka sa glasanjem po ovoj točki Dnevnog reda do dolaska ravnateljice, gđe. Brigitte Gmaz, koja opravdano kasni.

Ad.16.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2017. godinu.

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“, gđa. Kristina Ljubić objašnjava da je Financijski plan Dječjeg vrtića povećan u odnosu plan i to u odnosu na prihode koji se odnose na uplate drugih općina i gradova sa čijeg područja se djeca upisuju u „Zvirek“, kao i od Općine Stubičke Toplice jer je upisan veći broj djece.

Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za ) je donesena

ODLUKA

 

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Prijedlog II. izmjene Financijskog plana za 2017. godinu, KLASA:400-02/17-01/04, URBROJ:2113-27-04-17-6 od 13. prosinca 2017. godine.

Ad. 17.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

 

Gdin. Nedjeljko Ćuk daje riječ gdin.-u Robertu Pilskom. On se slaže sa ovakvom načinom raspodjele sredstava, jer je do sada postojao dogovor između DVD Strmec i DVD Pila, da DVD Strmec dobiva više sredstava kako bi nabavili novu cisternu. Kako je sada DVD Strmec opremljen i bolje nego JVP Zabok, više sredstava treba usmjeriti DVD Pila, koji je do sada morao posuđivati vatrogasna odijela.

Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za ) je donesena

ODLUKA

o raspoređivanju sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspodjele sredstava za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju na području općine Stubičke Toplice, koja se osiguravaju u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

U Proračunu Općine Stubičke Toplice osiguravaju se sredstva za redovan rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Sredstva iz st. 1. ovog članka osiguravaju se u iznosu koji se određuje na način propisan u čl. 45. st. 2. i 3. Zakona o vatrogastvu.

Sredstva za redovan rad uplaćuju se na žiro račun dobrovoljnog vatrogasnog društva tijekom godine, sukladno priljevu sredstava u Proračun. Konačni iznos sredstava koji je Općina Stubičke Toplice tijekom godine dužna uplatiti dobrovoljnim vatrogasnim društvima, utvrđuje se u odluci o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. stavka 2. raspoređuju se dobrovoljnim vatrogasnim društvima u omjeru:

-       65% sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pila, a

-       35% sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički.

Članak 4.

Ukoliko se za redovan rad i ostale aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava doznačuje iznos, koji prelazi iznos sredstava koji je Općina dužna uplatiti sukladno Zakonu o vatrogastvu, o tome Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

Članak 5.

Dobrovoljna vatrogasna društva dužna su podnositi financijska izvješća i izvješća o radu sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i Zakona o udrugama i podzakonskim propisima.

Članak 6.

Ova Odluka će se primijeniti i na raspoređivanje preostalih sredstava koja je Općina Stubičke Toplice dužna isplatiti dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2017. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

U 17,35 sati sjednici se priključila gđa. Brigitte Gmaz.

Ad. 15.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2018. s projekcijom na 2019. i 2020. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Gđa. Brigitte Gmaz obrazlaže da je Financijski plan za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020. donesen uzimajući u obzir prihode koje Škola dobiva od Ministarstva znanosti i obrazovanja, Krapinsko-zagorske županije i osnivača, Općine Stubičke Toplice. Tijekom narednog razdoblja Škola planira sredstva za projekte kao što su podizanje materijalnih uvjeta radi podizanja nastave na što višu razinu, nastavak informatizacije, odnosno opremanja škole informatičkom opremom, ažuriranje e-dnevnika sa , zamjena dotrajalog sustava za grijanje i opremanje školske kuhinje aparatima koji nedostaju, , stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika, organiziranje radionica za roditelje

Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za ) je donesena

ODLUKA

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2018. godinu s projekcijom na 2019. i 2020. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, koji je Školski odbor prihvatio Odlukom KLASA:003-06/17-01/14, URBROJ:2113/03-380-33-17-2 od 14. prosinca 2017.

Ad. 18.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Plan rada DVD-a Strmec Stubički za 2018. godinu.

Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za ) je donesena

ODLUKA

Usvaja se Financijski plan i Plan rada za 2018. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

Ad. 19.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Plan rada DVD-a Pila za 2018. godinu.

Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za ) je donesena

ODLUKA

Usvaja se Financijski plan i Plan rada za 2018. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Ad. 20.

Odluka o usvajanju izvješća o radu za 2017. godinu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

Pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za ) je donesena

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Ad. 21.

Odluka o usvajanju izvješća o radu za 2017. godinu privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

Gdin. Božidar Glas obrazlaže da je nabavljeno i obrađeno približno 3500 komada knjižne građe, a pristižu i nove knjige, knjižnica je opremljena policama sukladno Standardima za narodne knjižnice, opremljen je dječji odjel, no iako su izvršene sve radnje, Matična knjižnica nije izdala pozitivno mišljenje o uvjetima za početak rada.

Gđa. Nina Gradički Zrinski pita u čemu je problem da knjižnica ne može započeti sa radom.

Gđa. Ljubica Božić obrazlaže da je tek na intervenciju Ministarstva kulture knjižnici početkom prosinca izdano mišljenje da ne ostvaruje uvjete za početak rada. Usprkos negativnom mišljenju Matične knjižnice, od Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, zatraženo je izdavanje rješenja o ostvarivanju uvjeta za početak rada, uz dostavu fotografija koje prikazuju da knjižnica jest opremljena policama te da je na sastanku u Ministarstvu kulture rečeno da je Općina najprije obvezna osnovati ustanovu knjižnicu, a potom će Ministarstvo osigurati knjige. No, i Ured državne uprave je izdao negativno rješenje te je odmah uložena žalba Ministarstvu kulture, uz dostavu dokaza da knjižnica ispunjava uvjete za početak rada.

Daljnjih pitanja niti primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 13 glasova za ) je donesena

ODLUKA

Daje se suglasnost na Izvješće o radu privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2017. godinu, zaprimljeno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice pod brojem KLASA:612-01/17-01/15, URBROJ:380-17-1 dana 14. prosinca 2017. godine.

Ad. 22.

Prezentacija prijedloga za sportsku dvoranu.

Gđa. Sabina Frgec obrazlaže da je ona na prethodnoj sjednici iznijela svoju prezentaciju. Školi treba jednodijelna dvorana, a sredstva za izgradnju se mogu pribaviti iz Europskih fondova. Procjena je da takva školska dvorana stoji oko sedam milijuna kuna. Navodi da joj je župan Krapinsko-zagorske županije rekao kako je Županija spremna sufinancirati dvoranu.

U 17,56 sati sjednicu napušta gdin. Robert Pilski te se vraća u 18,01 sati.

U 18,03 sati sjednicu napušta gđa. Sabina Frgec.

Gdin. Nikola Kristić obrazlaže da se svi slažu kako školsku dvoranu treba izgraditi te da svi zajednički trebaju raditi na tom projektu.

Gdin. Nedjeljko Ćuk ispred Hrvatske demokratske zajednice i Nezavisne liste Kristijana Oremuša je održao kratku prezentaciju sportske dvorane. Predlažu izgradnju jednodijelne sportske dvorane između škole i dječjeg vrtića, sa dvije etaže. Kako se za školsku dvoranu ne mogu dobiti sredstva iz EU fondova, nema toplog spoja sa školom, no ona bi ju mogla koristiti jer bi nova sportska dvorana zadovoljavala sve uvjete koji se traže za školsku dvoranu. U zgradu bi preselio Jedinstveni upravni odjel jer su sadašnji uredi zastarjeli a potrebna je i moderna prostorija za sastanke, sjednice vijeća i slično. Također, kako je nedostatan prostor za odlaganje arhivskog gradiva i strojeva, koji se sada čuvaju kod privatnih osoba, u toj zgradi bi se osigurali prostori i za te potrebe. Obzirom da bi se zgrada koristila, ne bi bilo potrebno održavati hladni pogon pa bi troškovi bili manji. Čišćenje i održavanje bi mogli obavljati djelatnici Općine. Također, domar dječjeg vrtića može održavati kotlovnicu. Što se tiče grijanja nabavom kotla na pelete mogli bi se grijati škola, dječji vrtić, nova zgrada sa sportskom dvoranom, kao i crkva i župni dvor. Izgradnjom nove sportske dvorane ne bi se diralo postojeće školsko igralište. Cjelokupna investicija iznosi oko pet milijuna i osamsto tisuća kuna. Postojeći uredi općine mogli bi se koristiti bilo za iznajmljivanje ili za udruge, ili za poduzetničke inkubatore, ukoliko se utvrdi interes, a tek u krajnjem slučaju prodati.

Ad. 23.

Informacija o međunarodnoj brdskoj auto utrci „25. Nagrada Stubičkih Toplica“.

Gdin. Nedjeljko Ćuk navodi da je dobio obavijest od gospodina Čegelja da FIA nije odobrila kandidaturu Stubičkih Toplice kao mjesta za održavanje međunarodne brdske auto utrke, a zbog toga što nije nabavljeno 400 m zaštitne ograde na županijskoj cesti prema Sljemenu. Navodi da mu je žao što Općinsko vijeće nije obaviješteno da postoji taj problem jer se on mogao riješiti, jer bi Općina od toga imala nemjerljive koristi u smislu promidžbe. Smatra da je sramota što nije uspjela kandidatura radi beznačajne stvari.

Gdin. Josip Beljak navodi da je kontaktirao župana, no da on smatra kako je bolje da Županija financira izradu projektne dokumentacije za sportsku dvoranu, umjesto auto utrke.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski navodi da je neugodno iznenađena i šokirana što utrka nije uspjela jer župan ne voli automobilski sport, a koristi bi imala i Općina i Županija.

Gdin. Ivan Hren smatra da treba voditi računa da se iz ove Općine slijeva dva milijuna kuna, a ništa se ne vraća jer se Županija maćehinski ponaša prema općini. Treba voditi računa da se bar nešto vrati u općinu.

Gdin. Nikola Kristić pita je li se krenulo prema županiji prema protokolu. Trebalo je tražiti sastanak sa hrvatskim automobilističkim savezom i pita postoji li još mogućnost da svi zajedno krenu službenim kanalima krenu spasiti stvar. Podržava automobilistički sport i smatra da se ova utrka treba puno više iskoristiti u korist općine.

Gdin. Filip Poštek navodi da će korist imati cijeli ovaj kraj ne samo općina, a takvu promidžbu Općina ne može platiti te da svakako treba poduzeti sve da se trka održi.

Gdin. Nedjeljko Ćuk navodi da će riječ dati gdin.-u Berislavu Čegelju, obzirom da je on predstavnik AK INA DELTA. Gdin. Berislav Čegelj iznosi da je nakon više od dvadeset godina suradnje sa Općinom Stubičke Toplice AK INA DELTA odlučila kandidirati „Nagradu Stubičkih Toplica“ kako bi to natjecanje prešlo u viši rang. Troškovi su isti bez obzira o kojem rangu utrke se radi, a međunarodna utrka nosi puno bolju promidžbu. Dogovor sa županom za ogradu nije uspio, iako je uputio službeno dokumentaciju. Sama kandidatura koštala je 25.000,00 kuna, puno sati rada volontera, a oni su sa Gradom Zagrebom već postavili 800 metara zaštitne ograde na cestu Krapinsko-zagorske županije. Odgovara da je moguće jedino da ponovno izvrši kandidaturu za 2019. godinu.

U 18,25 sati sjednicu napušta gđa. Nina Gradiški Zrinski.

Ad.24.

Govor načelnika.

Načelnik Općine, gdin. Josip Beljak izvijestio je vijećnike o realiziranim projektima tijekom 2017. godine.

U 18,32 sati odlazi gdin. Filip Poštek te se vraća u 18,34 sati.

Ad.25.

Pitanja i prijedlozi.

Gdin. Tomislav Mlinarić održao je kraći govor te navodi kako koalicija HDZ-Nezavisna lista Kristijan Oremuš podržavaju rad načelnika i podržat će svaki dobar projekt. Navodi da je koalicija imala nekoliko dobrih projekata kao što je osnivanje Radnog tijela za turizam, koje je naročito uspješno organiziralo Gljivarenje sa Turističkom zajednicom i načelnikom te Badnjak u Stubakima; pohvaljuje rad Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo koje je predložilo povećanje učeničkih i studentskih stipendija, pristali su primati materijale za sjednice elektronskim putem kako bi uštedjeli. Smatra da treba riješiti problem lokalnog vodovoda. Upućuje apel da se riješi problem „Slamarice“, što su neki obećavali riješiti. Nada se da će županijski projekt „Stubaki“ biti realiziran. Želi suradnju sa načelnikom a da bi vijećnici trebali više raditi a manje govoriti. Osvrće se na novu klasifikaciju po indeksu razvijenosti te navodi da je vidljivo da se Općina razvija.

U 18,39 sati odlazi Zrinka Košić Bosnar te se vraća u 18,42 sati.

U 18,44 sati sjednici se pridružuje gđa. Nina Gradiški Zrinski.

Gdin. Nikola Kristić navodi da je u dva navrata netko po Ulici Viktora Šipeka, od zalogajnice prema tržnici prolio sadržaj septičke jame ili nešto drugo. Što se tiče Dnevnog reda, podržava sve odluke, no pita objavljujemo li natječaje pravilno obzirom da se javlja po jedan ponuditelj. Vjeruje da svi razmišljaju u dobrom smjeru za općinu, no svaki u svom smjeru. Svima je zaželio sretan Božić i uspješnu 2018. godinu.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski ispred ZDS-a svim sugrađanima i sumještanima zaželjena čestiti i blagoslovljen Božić i uspješnu 2018. godinu.

Daljnjih pitanja nit primjedbi nema.

Gdin. Nedjeljko Ćuk podsjeća da su se vijećnici na prošloj sjednici odlučili odreći dnevnice za pomoć u liječenju Lane Mališ te je postavljena kutijica ispod bora u tu svrhu. Svima je zaželio sretnu i uspješnu Novu 2018. godinu. Nazočne je pozvao na nastavak druženja uz domjenak.

Završeno: 19,00

KLASA:021-05/17-01/92

URBROJ:2113/03-01-17-5

Stubičke Toplice, 21.12.2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice
Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt