5. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K

sa 5. Svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 27. prosinca 2013. godineu VijećniciOpćine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni: Stjepan Sokač – predsjednik Općinskog vijeća, Zrinka Košić Bosnar, Josip Kukas, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Boris Beljak, Darinka Gmaz Lončar, Tomislav Franjković, Nina Gradiški Zrinski, Ana Gospočić – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Vladimir Bosnar – načelnik Općine Stubičke Toplice
Ivan Hren – zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice
Kristina Ljubić – ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“
Karmen Bračić Bunčec – ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice
Bernarda Sokač – direktorica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice
Ivana Franjković – službenica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice
Ivanka Glavač – član Radnog tijela za kulturu i ekologiju
Desa Šušnjar – član Radnog tijela za kulturu i ekologiju
Ivka Šturlan – član Radnog tijela za kulturu i ekologiju
Brigitte Gmaz – predsjednica Društva „Naša djeca“ Stubičke Toplice
Barica Zrinščak – predsjednica Udruge hrvatska žena Stubičke Toplice
Barica Pasanec – predsjednica Udruge umirovljenika Općine Stubičke Toplice
Radmil Pavalić – tajnik udruge „Barun“
Željko Javorščak – Taekwondo klub „Stubaki“
Marinko Maričić – predsjednik Gljivarskog društva „Blagva“
Robert Pilski – tajnik DVD-a Pila
Senka Susović – novinarka
Maja Bertoncelj dipl.iur. – viši stručni suradnik za pravne poslove
Dubravka Špiček mag.oec.- viši stručni referent za financije i proračun
Kristijan Oremuš, inž.prom. – viši referent za komunalne poslove
Melita Šarić – referent za opće i administrativne poslove

Odsutni vijećnici: Nedjeljko Ćuk, Damir Pavrlišak, Alen Ahmetović

Zapisničar: Melita Šarić

Započeto: 17,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika Općine gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, gđu. Karmen Bračić Bunčec - ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice, gđu. Kristinu Ljubić - ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“, predsjednike mjesnih odbora, članove radnih tijela, predstavnike udruga, ostale goste i uzvanike, predstavnike medija, te službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Na usvajanje daje predloženi

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad i studeni 2013. godine.
3. Donošenje II. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu sa pratećim odlukama.
4. Donošenje II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
5. Donošenje II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
6. Donošenje II. izmjene Konsolidiranog Proračuna za 2013. godinu.
7. Donošenje Odluke o visini naknade troškova.
8. Donošenje Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za podučje Općine Stubičke Toplice u 2014. godini.
10. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice u sezoni 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.
11. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.
12. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge održavanja nerazvrstanih cesta tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.
13. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.
14. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje obvezatne (preventivne) deratizacije na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine. 
15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu.
16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.
17. Pozdravna riječ načelnika Općine Stubičke Toplice.
18. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. 
Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje Zapisnik na usvajanje.
Zapisnik sa četvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2. 
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad i studeni 2013. godine.

Informacija o stanju sigurnosti za mjesece listopad i studeni 2013.g. daje se na usvajanje.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec listopad i studenijednoglasno je usvojena.

Ad.3. 
Donošenje II. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu sa pratećim odlukama.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da su materijali prijedloga druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice dani u privitku poziva. 
Gđa. Dubravka Špiček obrazložila je da su drugom izmjenom Proračuna za 2013. godinu smanjeni prihodi Proračuna u odnosu na prvu izmjenu. U obzir su uzeti podaci na dan 30. studeni 2013. godine, te je tome trebalo prilagoditi i stavke Proračuna. Proračun je smanjen za 1.492.490,00 kuna što je za 11,20% manje u odnosu na prvu izmjenu. Prihodi iznose 11.599.910,00 kuna dok su rashodi iznose 11.055.848,61 kuna sa razlikom manjka od 544.061,39 kuna. Izmjenu Proračuna potrebno je uraditi radi manje realizacije prihoda, a sukladno tome nije se mogla izvršiti realizacija planiranih projekata i aktivnosti koje su planirane u prvoj izmjeni Proračuna. Detaljnije obrazloženje nalazi se u privitku. Rezime je da je Proračun smanjen gledajući ekonomsko stanje općine i cijele države.
Gdin. Stjepan Sokač zahvaljuje na izlaganju te otvara raspravu.

Gđa. Ana Gospočić konstatirala je da su izmjenom Proračuna smanjene dotacije udrugama, dok je Župi Sv. Josipa donirano 15.000,00 kuna, smatra da biudrugama trebalo donirati više sredstava. Postavila je upit iz kojih su razloga Župi donirana sredstva.

Obrazloženje na dani upit dao je gdin. Vladimir Bosnar da je Općina snosila troškove postupka legalizacije Župnog dvora. 
Kako nema više upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje drugu izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu sa pratečim odlukama.

Od ukupno deset (10) glasova druga izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu donosi se sa devet (9) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom (Ana Gospočić).

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi drugu Izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine sa prihodima od 11.599.910,00kuna i rashodima od 11.055,848,61kuna, kako slijedi:                                                            
                                                                                                              Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                             11.599.100,00
- prihodima od nefinancijske imovine od                                               810,00

Rashodi se odnose na: 
- rashode poslovanja                                                                  8.616.698,61
- rashode za nefinancijsku imovinu od                                        2.439.150,00

- račun zaduživanja/financiranja- neto zaduživanje/financiranje
Razlikom višak/manjak                                                                   544.061,39

Članak 2.

Kao sastavni dio druge Izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice donose se:

- Odluka o drugoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu,
- Odluka o drugoj izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu. 
- Odluka o drugoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2013. godinu,
- Odluka o drugoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2013. godinu
- Odluka o drugoj izmjeni Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. godinu. 

Članak 3.

Druga izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.4.
Donošenje II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da je sukladno donošenju druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. g. potrebno donijeti i drugu izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. Tu je tabelarni prikaz određenih radnji i aktivnosti odnosno investicija vezano za Proračun.
Otvara se rasprava.
Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje drugu izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

DRUGA IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Drugom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za  2013. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Drugaizmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, sastavni je dio Druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.
Donošenje II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da je za već izgrađene uređaje komunalne infrastrukture potrebno održavanje, te je sukladno tome potrebno donijeti i drugu izmjenu Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Otvara se rasprava.
Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje drugu izmjenu Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

DRUGA IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

 Članak 1.

Drugom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

- održavanje javnih površina,

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javnu rasvjetu i

- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 305.000,00 kuna, od čega je 25.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 33.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 27.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 220.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 51.500,00 kn.

II.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.127.200,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 750.000,00 kn.

III.JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 200.000,00 kn.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 140.000,00 kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 331.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za materijal za tekuće i investicijsko održavanje vodovoda predviđeno je 27.000,00 kn.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 15.500,00 kn.

Članak 3.

Druga izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, sastavni je dio Druge izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.
Donošenje II. izmjene Konsolidiranog Proračuna za 2013. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da obzirom da imamo jednog proračunskog korisnika imamo i Prijedlog druge izmjene Konsolidiranog proračuna za 2013. godinu sa obrazloženjem.
Otvara se rasprava.
Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje drugu izmjenu Konsolidiranog Proračuna za 2013. godinu.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se Druga izmjena Konsolidiranog Proračuna za 2013. godinu.

Ad.7.
Donošenje Odluke o visini naknade troškova.

Gdin. Vladimir Bosnar obrazlaže prijedlog Odluke. Otvara se rasprava.
Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku o visini naknade troškova.
Od ukupno deset (10) glasova Odluka o visini naknade trokškova donosi se sa devet (9) glasova za i jednim (1) glasom protiv (Ana Gospočić).

ODLUKA O VISINI NAKNADE TROŠKOVA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, sastancima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, kao i naknada za rad u povjerenstvima osnovanim posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice ili načelnika Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Pravo na naknadu troškova ostvaruju članovi Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, članovi vijeća mjesnih odbora, načelnik Općine Stubičke Toplice i zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice koji dužnost obavljaju profesionalno, te službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, kada su pozvani i prisustvuju sjednici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i sastanku radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Pravo na naknadu ostvaruju članovi povjerenstva osnovanih posebnom odlukom za sudjelovanje na sjednici povjerenstva.

Članak 3.

Članovi Općinskog vijeća, članovi radnih tijela Općinskog vijeća, članovi vijeća mjesnog odbora, načelnik, zamjenik načelnika te službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice imaju pravo na naknadu troškova za prisustvovanje sjednicama i sastancima u iznosu od 120,00 kuna neto.

Član Općinskog vijeća koji bude udaljen sa sjednice, po odluci predsjednika Općinskog vijeća, radi remećenja reda, ne pripada pravo na naknadu sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak 4.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 2.000,00 kuna neto mjesečno.

Članak 5.

Članovima Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, te načelniku i zamjeniku načelnika pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja, sukladno pravu koje ostvaruju službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Članak 6.

Naknada iz članka 3. ove Odluke isplaćivat će se na žiro račun građana članova Općinskog vijeća, načelnika, zamjenika načelnika te službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela, po isteku mjeseca u kojoj je sjednica odnosno sastanak održan.

Naknada iz članka 4. ove Odluke isplaćivat će se na žiro račun građana predsjednika Općinskog vijeća.

Općina Stubičke Toplice je obveznik plaćanja poreza i doprinosa na navedene iznose naknada.

Članak 7.

Načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju volonterski imaju pravo na naknadu za rad sukladno posebnoj odluci.

Članak 8.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Općine Stubičke Toplice.

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade troškova (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09).

Ad.8.
Donošenje Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač podsjetio je da je ova točka dnevnog reda bila i na prošloj sjednici Općinskog vijeća, no obzirom da je došlo do promjene čelnih ljudi u Hrvatskim vodama, prijedlog Odluke skinut je sa dnevnog reda. U međuvremenu zaprimljen je prijedlog o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice zaHrvatske vode. Predložen je gdin. Tomislav Suton.
Otvara se rasprava.
Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.
Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se Odluka o osnivanju stožera zaštite i spašavanja.

ODLUKA O OSNIVANJU 
STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Osniva se Stožer zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Ivan Hren, donačelnik Općine Stubičke Toplice, po dužnosti je načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

U Stožer zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice imenuju se:

1. Damir Novosel – kontakt policajac Policijske postaje Donja Stubica

2. Vladimir Zrinski, mag.pol. - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove

3. Tomislav Suton - Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina – Sutla“, voditelj ispostave

4. Daniel Kuren - Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Krapina

5. Marija Mirt,bacc.med.techn. – Dom zdravlja KZŽ, glavna sestra i pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo u DZ KZŽ

6. Miljenko Pilarić - zapovjednik postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički, kao središnjeg

7. Kristijan Oremuš – predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik.

Članak 5.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice osniva se za područje Općine Stubičke Toplice, a aktivira se nakon proglašenja neposredne prijetnje, katastrofe ili velike nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja ili otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.9.
Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za podučje Općine Stubičke Toplice u 2014. godini.

Kako nema upita, gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku o prihvaćanju prijedloga godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za podučje Općine Stubičke Toplice u 2014. godini.
Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se Odluka o prihvaćanju prijedloga godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za podučje Općine Stubičke Toplice u 2014. godini

ODLUKA O PRIHVAĆANJU 
PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ZA PODRUČJE OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2014. GODINI

Članak 1.

Prihvaća se Prijedlog Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Stubičke Toplice u 2014. godini, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

Članak 2.

Obvezatna (preventivna) deratizacija, kao opća mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, provodit će se na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine u objektima i prostorima kako slijedi:

- objektima za javnu vodoopskrbu pitkom vodom (rezervoar Pila),

- revizionim oknima kanalizacijskih sustava, objektima i prostorima za uklanjanje otpadnih voda (kanalizacijska mreža dužine cca 20 km),

- stambenim objektima i dvorištima (poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva, cca 1400), te okolišu stambenih zgrada.

Članak 3.

Deratizaciju iz članka 2. mogu obavljati samo pravne ili fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva i Pravilnika o način uprovedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine br. 35/07 i 76/12).

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Članak 4.

Deratizacija se provodi obvezatno u dvije sustavne akcije godišnje, i to kao proljetna i jesenska.

Izvođači deratizacije su obvezni pet dana prije početka deratizacije obavijestiti Općinu Stubičke Toplice i stanovnike Općine o početku i vremenu trajanja deratizacije.

Stanovnici Općine Stubičke Toplice se obavještavaju o trajanju deratizacije tiskanim materijalima koji se postavljaju na dobro vidljivim, frekventnim mjestima i putem javnih medija, na lokalno uobičajen način.

Ad.10.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice u sezoni 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.

Od ukupno deset (10) glasova Odluka o odabiru u postupku nabave usluge zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice u sezoni 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016. donosi se sa devet (9) glasova za i jednim (1) glasom protiv (Ana Gospočić).

ODLUKA O ODABIRU
U POSTUPKU NABAVE USLUGE ZIMSKOG ČIŠĆENJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U SEZONI 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u postupku ograničenog prikupljanja ponuda radi nabave usluge zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice u sezoni 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016., provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), za koji je Poziv za dostavu ponuda upućen dana 02. prosinca 2013. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 2.080.000,00 kuna, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV I SJEDIŠTE:

KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE RIOS vl. Krunoslav Sokač sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički 233, OIB:89015727993

CIJENA PONUDE:

NAZIV STAVKE TROŠKOVNIKA

Jedinična cijena bez PDV

Jedinična

cijena sa PDV

Cijena rada stroja za čišćenje po satu

295,00 kn

368,75 kn

Cijena rada stroja za čišćenje uz istovremeno posipavanje uključujući i materijal za posipavanje (mješavina soli i sipine) po satu

405,00 kn

506,25 kn

Cijena rada stroja za posipavanje uključujući i materijal za posipavanje (mješavina soli i sipine) po satu

385,00 kn

481,25 kn2.Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.

3.Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

Predmet nabave:

Usluga zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice u sezoni 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.

Broj zaprimljenih ponuda:

2 (dvije)

Naziv i sjedište ponuditelja:

1.KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE RIOS vl. Krunoslav Sokač sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički 233

2.POLI-MONT d.o.o., Špičkovina 9, 49210 Špičkovina

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.11.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se Odluka o odabiru u postupku nabave usluge održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.

ODLUKA O ODABIRU
U POSTUPKU NABAVE USLUGE ODRŽAVANJA LOKALNOG VODOVODA SLJEME-PILA-STRMEC STUBIČKI TIJEKOM 2014. GODINE U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u postupku ograničenog prikupljanja ponuda radi nabave usluge održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), za koji je Poziv za dostavu ponuda upućen dana 05. prosinca 2013. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 280.000,00 kuna, kako slijedi:

1.  Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV I SJEDIŠTE:

Davor Oremuš iz Stubičkih Toplica, vlasnik obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD „OREMUŠ“ VL. DAVOR OREMUŠ sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Ljube Babića Đalskog 27a, OIB:67193385294

CIJENA PONUDE:

NAZIV STAVKE TROŠKOVNIKA

Jedinična cijena bez PDV

Jedinična

cijena sa PDV

Nabava i postava vodomjera dimenzije 3/4 “ sa ventilima, ogrlicom, spojnicama i PEHD cijevi Fi 25 duljine do 10m

1.700,00 kn

2.125,00 kn

Nabava i zamjena vodomjera u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “

760,00 kn

950,00 kn

Nabava i zamjena glavnog zapornog ventila u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “

470,00 kn

587,50 kn

Baždarenje vodomjera (stavka obuhvaća demontažu, odvoz na servis i ponovnu montažu vodomjera)

450,00 kn

562,50 kn

Rad vodoinstalatera

70,00 kn

87,50 kn

Rad pomoćnog radnika

45,00 kn

56,25 kn

Rad kombiniranog stroja

190,00 kn

237,50 kn

Rad kamiona

150,00 kn

187,50 kn

Rad muljne pumpe

70,00 kn

87,50 kn

Mjerenje razine klora digitalnim photometrom

180,00 kn

225,00 kn

Nabava i ulijevanje klora u klornu stanicu

30,00 kn

37,50 kn

Nabava i postavljanje nadzemnih hidranata

8.500,00 kn

10.625,00 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

Predmet nabave:

Usluga održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice

Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

Naziv i sjedište ponuditelja:

3.Davor Oremuš iz Stubičkih Toplica, vlasnik obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD „OREMUŠ“ VL. DAVOR OREMUŠ sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Ljube Babića Đalskog 27a

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.12.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge održavanja nerazvrstanih cesta tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.

Od ukupno deset (10) glasova Odluka o odabiru u postupku nabave usluge održavanja nerazvrstanih cesta tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice donosi se sa devet (9) glasova za i jednim (1) glasom protiv (Ana Gospočić).

ODLUKA O ODABIRU
U POSTUPKU NABAVE USLUGE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA TIJEKOM 2014. GODINE U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

 Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u postupku ograničenog prikupljanja ponuda radi nabave usluge održavanja nerazvrstanih cesta tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), za koji je Poziv za dostavu ponuda upućen dana 04. prosinca 2013. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 840.000,00 kuna, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV I SJEDIŠTE:

KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE RIOS vl. Krunoslav Sokač sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički 233, OIB:89015727993

CIJENA PONUDE:

NAZIV STAVKE TROŠKOVNIKA

Jedinična cijena bez PDV

Jedinična

cijena sa PDV

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

130,00 kn

162,50 kn

Rezanje asfalta

15,00 kn

18,75 kn

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija (unutar 5km)

185,00 kn

231,25 kn

Zatvaranje udarnih rupa – ručno

100,00 kn

125,00 kn

Strojna ugradnja kamenog materijala i profiliranje kolnika

75,00 kn

93,75 kn

Valjanje rasutog kamenog materijala

90,00 kn

112,50 kn

Skidanje bankina – ručno

25,00 kn

31,25 kn

Skidanje bankina – strojno

20,00 kn

25,00 kn

Popravak oštećenih dijelova bankine

35,00 kn

43,75 kn

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju

350,00 kn

437,50 kn

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponiju

10,00 kn

12,50 kn

Ručno čišćenje cestovnog jarka

25,00 kn

31,25 kn

Čišćenje slivnika

80,00 kn

100,00 kn

Čišćenje cijevi propusta

65,00 kn

81,25 kn

Popravak rubnjaka

150,00 kn

187,50 kn

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana

600,00 kn

750,00 kn

Nabava i zamjena slivne rešetke

400,00 kn

500,00 kn

Popravak prometnih znakova

100,00 kn

125,00 kn

Nabava i zamjena prometnog znaka tip A (trokut)

900,00 kn

1.125,00 kn

Nabava i zamjena prometnog znaka tip B (krug)

900,00 kn

1.125,00 kn

Nabava i zamjena prometnog znaka tip C (kvadrat)

900,00 kn

1.125,00 kn

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

400,00 kn

500,00 kn

Nabava i zamjena prometnih ogledala

2.000,00 kn

2.500,00 kn

Čišćenje prometnih znakova

150,00 kn

187,50 kn

Ličenje stupova prometnih znakova

200,00 kn

250,00 kn

Malčanje trave

230,00 kn

287,50 kn

Obrezivanje grmlja i drveća – strojno sa drobljenjem

250,00 kn

312,50 kn

Obrezivanje grmlja i drveća – ručno

150,00 kn

187,50 kn

Čišćenje zemljišnog pojasa

230,00 kn

287,50 kn

Čišćenje dijelova mostova

95,00 kn

118,75 kn

Antikorozivna zaštita ograde i čeličnih dijelova

115,00 kn

143,75 kn

Popravak i zamjena ograde mosta

450,00 kn

562,50 kn

Popravak betonskih mostova

200,00 kn

250,00 kn

Rad kombiniranog stroja

200,00 kn

250,00 kn

Rad kamiona

160,00 kn

200,00 kn

Rad mini bagera

190,00 kn

237,50 kn

Rad vibro ploče

90,00 kn

112,50 kn


2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

Predmet nabave:

Usluga održavanja nerazvrstanih cesta tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice

Broj zaprimljenih ponuda:

2 (dvije)

Naziv i sjedište ponuditelja:

1. POLI-MONT D.O.O., Špičkovina 9, 49210 Špičkovina

2. Krunoslav Sokač iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vlasnik obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE "RIOS" VL. KRUNOSLAV SOKAČ, STUBIČKE TOPLICE, STRMEC STUBIČKI 233

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.13.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.

Od ukupno deset (10) glasova Odluka o odabiru u postupku nabave radova izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice donosi se sa devet (9) glasova za i jednim (1) glasom protiv (Ana Gospočić).

ODLUKA O ODABIRU
U POSTUPKU NABAVE RADOVA IZGRADNJE KANALA OBORINSKE ODVODNJE UZ NERAZVRSTANE CESTE TIJEKOM 2014. GODINE U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru u postupku ograničenog prikupljanja ponuda radi nabave radova izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), za koji je Poziv za dostavu ponuda upućen dana 05. prosinca 2013. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 200.000,00 kuna, kako slijedi:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV I SJEDIŠTE:

KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE RIOS vl. Krunoslav Sokač sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički 233, OIB:89015727993

CIJENA PONUDE:

NAZIV STAVKE TROŠKOVNIKA

Jedinična cijena bez PDV

Jedinična

cijena sa PDV

Strojni iskop kanala za polaganje cijevi

20,00 kn

25,00 kn

Ručni iskop kanala za polaganje cijevi

64,00 kn

80,00 kn

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 160 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor: spojnica i brtva)

60,00 kn

75,00 kn

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 250 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor: spojnica i brtva)

65,00 kn

81,25 kn

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 315 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor: spojnica i brtva)

95,00 kn

118,75 kn

Dobava i polaganje PEHD SN6 rebraste cijevi promjera 400 mm (stavka uključuje i sav potreban spojni pribor: spojnica i brtva)

150,00 kn

187,50 kn

Izrada šahta dim. 60 x 60 cm, dubine do 100 cm

810,00 kn

1.012,50 kn

Izrada šahta dim. 80x80 cm, dubine do 100 cm

2.000,00 kn

2.500,00 kn

Izrada šahta dim. 100x100 cm, dubine do 100 cm

2.500,00 kn

3.125,00 kn

Izrada šahta dim. 60x60 cm, dubine preko 100 cm

1.010,00 kn

1.262,50 kn

Izrada šahta dim. 80x80 cm, dubine preko 100 cm

3.400,00 kn

4.250,00 kn

Izrada šahta dim. 100x100 cm, dubine preko 100 cm

4.400,00 kn

5.500,00 kn

Dobava i ugradnja šaht poklopca gusnatog 600x600 mm, nosivosti 15t

1.100,00 kn

1.375,00 kn

Dobava i ugradnja slivničke rešetke, gusnate, 400x400 mm, nosivosti 25t

800,00 kn

1.000,00 kn

Dobava i ugradnja linijske rešetke ČBR dim. 1000mmx250mmx30mm

1.100,00 kn

1.375,00 kn

Dobava i ugradnja betonske kanalice 40/12x50

125,00 kn

156,25 kn

Rezanje asfalta

15,00 kn

18,75 kn

Rezanje betona

30,00 kn

37,50 kn

Rad kombiniranog stroja

200,00 kn

250,00 kn

Rad mini bagera

190,00 kn

237,50 kn

Rad kamiona

160,00 kn

200,00 kn

Rad vibro nabijača

90,00 kn

112,50 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

Predmet nabave:

Radovi izgradnje kanala oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.

Broj zaprimljenih ponuda:

2 (dvije)

Naziv i sjedište ponuditelja:

1. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina 9, 49210 Špičkovina.

2. KRUNOSLAV SOKAČ iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE RIOS vl. Krunoslav Sokač sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički 233.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.14.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje obvezatne (preventivne) deratizacije na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje obvezatne (preventivne) deratizacije na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine.

ODLUKA O ODABIRU
NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA PROVOĐENJE OBVEZATNE (PREVENTIVNE) DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE TIJEKOM 2014. GODINE

Članak 1.

Utvrđuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za provođenje obvezatne (preventivne) deratizacije na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2014. godine:

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV I SJEDIŠTE:

SALUBRIS D.O.O. PREGRADA, Gorjakovo 100, OIB:76353986406

CIJENA PONUDE:

NAZIV STAVKE TROŠKOVNIKA

Jedinična cijena bez PDV

Jedinična

cijena sa PDV

Poljoprivredno domaćinstvo

17,00 kn

21,25 kn

Nepoljoprivredno domaćinstvo

15,00 kn

18,75 kn2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena. 

3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

Predmet nabave:

Provođenje obvezatne (preventivne) deratizacije

Broj zaprimljenih ponuda:

3 (tri)

Naziv i sjedište ponuditelja:

1. SALUBRIS D.O.O. PREGRADA

2. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE VARAŽDIN

3. VETERINARSKA STANICA D.D. VARAŽDIN

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.15.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu.

Jednoglasno, deset (10) glasova,, donosi se Odluka o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu.

O D L U K A

Daje se suglasnost na II. izmjenu Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu.

Ad.16.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova, donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

O D L U K A

Daje se suglasnost na Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Ad.17.
Pozdravna riječ načelnika Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice obratio se nazočnima riječima:

Poštovane dame i gospodo vijećnici, članovi Radnih tijela Općine Stubičke Toplice, predsjednici Vijeća mjesnih odbora, predsjednici udruga, te ostali uvaženi gosti, srdačno Vas pozdravljam na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u ovoj 2013. godini, te podnosim izvješće o izvršenim radovima na području naše Općine tijekom ove godine.
Planirani rashodi Proračuna za 2013. godinu iznose oko 11.000.000,00 kn, a ta su financijska sredstva utrošena za razvitak naše Općine, za ostvarenje nje kao zajednice naših mještana i utočišta posjetiteljima koji se zaustave ovdje da bi užival u l jepot injezinog krajolika.

Od većih projekata koji su realizirani ove godine važno je spomenuti rekonstrukciju nogostupa na dionici od granice općine na istoku, odnosno od naselja Pustodol do željezničke stanice Stubičke Toplice, južnom stranom kolnika državne ceste DC 307. Radi višekratnih rekonstrukcija i asfaltiranja državne ceste, odnosno radi podizanja nivelete ceste, visina nogostupa je mjestimično bila izjednačena sa visinom prometnice, a sam pločnik znatno oštećen, te je trebalo izvršiti rekonstrukciju u smislu podizanja nivelete nogostupa na prosječnu visinu od 15-18 cm od visine kolnika.

Iz istih razloga rekonstruiran je i obnovljen nogostup na dionici od Župnog ureda u Stubičkim Toplicama do ulice I. Strmečki odvojak - kod benzinske crpke. Radovi su završenisistočne strane županijske ceste ŽC 2219, dok će se s radovima s zapadnestrane započeti početkom sljedeće godine čim to dozvole vremenski uvjeti.

Završen je i projekt izgradnje sabirnog kolektora fekalne kanalizacije u Strmcu Stubičkom - predio Juraščak kojom izgradnjom je upotpunjena postojeća kanalizacijska mreža, a isti je spojen na glavni kolektor Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice kao glavnu kanalizacijsku mrežu. Ovim projektom izgrađeno je 733,00 m kolektora. Po završetku spomenutih radova, a kojim radovima je potpuno uništen postojeći asfaltni sloj bilo je potrebno presvući nerazvrstanu cestu novim asfaltom što je i realizirano u mjesecu listopadu ove godine. Vrijednost investicije iznosi 350.000,00 kuna., a projekt asfaltiranja sufinancirala je Krapinsko - zagorska županija, sukladno kriterijima za raspodjelu sredstava za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima i grobljima, te objektima od posebnog interesa za Županiju, u iznosu od 60.900,00 kuna.

Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, na vatrogasnom spremištu u naselju Pila dotrajalo krovište zamijenjeno je novim. Nositelj ove investicijeje Općina Stubičke Toplice, a vrijednost iste iznosi 71.250,00 kuna.

Osvrnimo se malo i na buduće projekte pa spomenimo da je za dogradnju Osnovne škole ishođena Potvrda glavnog projekta, za izgradnju auto kampa Jarki lokacijska dozvola i predana dokumentacija za ishođenje Potvrde glavnog projekta, za rekonstrukciju mosta i izgradnju pristupne ceste u Strmcu Stubičkom kao i rekonstrukciju ceste Kapelščak ishođena je lokacijska dozvola. Kao što vidite ideja i projekata a u svrhu poboljšanja kvalitete življenja naših mještana ne nedostaje a nadajmo se da će financijske mogućnosti dozvoliti realizaciju barem dijela nabrojanih projekata.

Tijekom godine redovito se ulagalou održavanje postojeće infrastrukture kao što su ceste, javna rasvjeta, dječja igrališta, javne površine te lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički kako bi se održala njihova funkcionalnost.

Provođenjem protupožarne i civilne zaštite važno je osigurati sigurnost građana Općine Stubičke Toplice, zaštititi materijalna i kulturna dobra i okoliš od požara, poplava i većih nesreća. Na području Općine Stubičke Toplice djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva DVD Pila i DVD Strmec Stubički čiji radsufinancira Općina, a u 2013. godinije isplaćeno 927.750,00 kn te je nabavljenanova vatrogasna autocisterna. Sredstva se planiraju i za Javnu vatrogasnu postrojbu u Zaboku, a isplaćeno je tijekom godine 112.300,00 kn.

Općina je takođerpodržavala rad na programima i aktivnostima udruga u kulturi i sportu , prvenstveno financijski, iznosom od 170.000,00 kuna, a sa Turističkom zajednicom bila je suorganizator i generalni pokrovitelj više manifestacija kao što su izložbe povodom naših blagdana Uskrsa i Božića, Likovna kolonija, Gljivarenje u Stubakima, Revija službenih i radnih pasa, Brdska auto utrka „20. Nagrada Stubičkih Toplica“ teekološko-edukativna akcija „Cvijet u cvijeću“.

Na području socijalne zaštite utrošeno je ukupno 555.900,00 kuna. U suradnji sa centrom za socijalnu skrb u Donjoj Stubici iz sredstava proračuna isplaćuju se različiti oblici socijalne pomoći kategorijama socijalno ugroženog stanovništva za podmirenje troškova stanovanja,za pogrebne troškove, za dostavu toplih obroka, za poklone socijalno ugroženim obiteljima za Uskrs i Božić. Također se isplaćuje jednokratna naknada za novorođenčad,za sufinanciranje školske kuhinje, za stipendije učenicima srednjih škola i studenatima te za sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca, studenata te učenika Osnovne škole.

U segmentu obrazovanja utrošeno je 900.000,00 kn. Važno je napomenuti da Općina redovito sufinancira boravak djece u Dječjem vrtiću Zvirek, u iznosu od 50 % te kao osnivač osigurava potrebna sredstva za redovni rad istog. Osnovnoj školi Stubičke Toplice isplaćivana su sredstva pomoći za redovan rad te je u tu svrhu iz proračuna tijekom godine izdvojeno 89.000,00 kuna.

Općina Stubičke Toplice prijavila je projekt Rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Stubičke Toplice na četvrti Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020. i isti zadovoljava propisane uvjete te je uvršten na listu projekata za novi Operativni program 2014.-2020. Godine. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 778.000,00 eura.

Na kraju zahvaljujem na suradnji svima koji su pomogli ostvarenje projekata, kojima je naša Općina pokazala kako i u vremenima financijske krize treba napredovati na korist naših mještana, i usprkos ograničenim financijskim sredstvima te pozivam na takovu plodnu suradnju i u 2014. godini 

Svima zajedno želim čestit Božić, te da Vam Nova, 2014. godina, bude ispunjena veseljem, zdravljem i uspjehom !

Gdin Stjepan Sokač zahvalio je načelniku Općine gdinu. Vladimiru Bosnar na podnesenom izvješću.

Ad.18.
Pitanja i prijedlozi.

Gdin. Vladimir Bosnar obratio se prisutnima i obavijestio ih da je Općina Stubičke Toplice povodom održavanja Svečane sjednice upriličila domjenak koji će po završetku sjednice biti u Mjesnom domu Strmec Stubički.

Gđa. Karmen Bračić Bunčec obratila se prisutnima kao predsjednica Gradskog Crvenog križa Donja Stubica te jenačelniku Općine gdinu. Vladimiru Bosnar uručila Zahvalnicu povodom 20 godina međunarodnog priznanja Hrvatskog Crvenog križa, 60 godina darivanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa, te 135 godina djelovanja Crvenog križa na tlu Hrvatske.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski zahvalila se na suradnji tijekom 2013. godine te svima zaželjela puno zdravlja, sreće i osobnog zadovoljstva u slijedećoj godini, uz daljnju uspješnu suradnju. 

Gdin. Stjepan Sokač zahvalio je nazočnima u svoje osobno ime kao predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje vijećnicima na suradnji tijekom godine. Svima je zaželio sretnu i uspješnu Novu 2014. godinu, te pozvao nazočne na druženje uz prigodni domjenak.

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 17,50 sati.

KLASA:021-05/13-01/39
URBROJ:2113/03-01-13-3
Stubičke Toplice,27.12.2013.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt