6. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27. listopada 2009. godine usvojilo je sljedeći

D N E V N I     R E D

1. Podnošenje izvješća o radu Osnovne škole Stubičke Toplice.

2. Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

3. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec rujan 2009. godine.

4. Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Pčelica“.

5. Donošenje Odluke o planu i programu radaDječjeg vrtića „Pčelica“.

6. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna odredbi Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

7. Informacija o preuzimanju priznanja „Zeleni cvijet sa zlatnim znakom“.

8. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su Odluke:

Ad.1.
Podnošenje izvješća o radu Osnovne škole Stubičke Toplice.

Izvješće o radu Osnovne škole Stubičke Toplice podnijela je ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice gđa. Karmen Bračić Bunčec.

Ad.2.
Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa pete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.3.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec rujan2009. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec rujan 2009. godine jednoglasno je usvojena.

Ad.4.
Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Pčelica“.

Jednoglasno je donesena

ODLUKA
O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA „PČELICA“

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se ustanova za predškolski odgoj i naobrazbu pod nazivom Dječji vrtić „Pčelica“ (dalje: Dječji vrtić).

Članak 2.

Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Stubičke Toplice (dalje: Osnivač), sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

Članak 3.

Naziv Dječjeg vrtića glasi: Dječji vrtić „Pčelica“.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Stubičkim Toplicama, Strmečka cesta 5b.

Članak 4.

Dječji vrtić se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Upisom u sudski registar Dječji vrtić stječe svojstvo pravne osobe.

Članak 5.

Dječji vrtić osniva se za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi, od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu.

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić će ostvarivati :

- redoviti programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

- programe za darovitu djecu predškolske dobi,

- program predškole,

- programe ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja.

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a sve sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 6.

Osnivač osigurava novčana sredstva za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića u iznosu od 10.000,00 kuna.

Članak 7.

U Dječjem vrtiću će na poslovima njege, odgoja i naobrazbe, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci raditi stručni radnici koji imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i propisom donesenim na temelju tog Zakona, položen stručni ispit, te koji imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.

Stručni radnici Dječjeg vrtića su:

- odgojitelji djece od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu s višom stručnom spremom,

- medicinska sestra s višom stručnom spremom,

- pedagog, psiholog i defektolog s visokom stručnom spremom,

- učitelji i odgojitelji za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom.

Članak 8.

Osnivač osigurava prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića, sukladno propisanim standardima i normativima, i to:

- zgradu u Strmečkoj ulici 5b (na k.č.br. 1575/1 k.o. Strmec Stubički), koja se sastoji od šest odjeljenja, od koji se svako sastoji od sanitarija, garderobe, dnevnog boravka i natkrivene terase, dva trakta sa pratećim i pomoćnim sadržajima, zajedničkog centralnog prostora, prostora kuhinje sa ostavom i sanitarijama i garderobom, prostora odgajatelja i ravnatelja sa sanitarijama i garderobom, prostora računovodstva i uprave na dijelu prvog kata, prostora zdravstvenog osoblja sa izolacijom i sanitarijama, prostora za pomoćno osoblje sa sanitarijama i garderobom, prostora spremišta i kotlovnica, te prostora za odlaganje kućnog otpada, zajedničkog ulaznog prostora, te vanjske prateće sadržaje (parkiralištima i dječjim igralištem),

- opremu, didaktička sredstva i druga pomagala potrebna za provedbu programa Dječjeg vrtića.

Članak 9.

Sredstva za rad i trajno obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića osigurat će se iz proračuna Osnivača, sudjelovanjem roditelja u cijeni programa, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dječji vrtić ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića, u skladu s ovom Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 10.

Dječji vrtić ne može, bez suglasnosti Osnivača, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od 5.000,00 kuna.

Članak 11.

Ako Dječji vrtić ostvari gubitak u obavljanju svoje djelatnosti, isti će se pokriti iz vlastitih sredstava Dječjeg vrtića. U slučaju nemogućnosti pokrivanja gubitka iz vlastitih sredstava, gubitak pokriva Osnivač.

Članak 12.

Dječji vrtić odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač odgovara za obveze Dječjeg vrtića solidarno i neograničeno.

Članak 13.

Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte.

Statut Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića.

Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića.

Druge opće akte donosi Upravno vijeće na način propisan ovom Odlukom i Statutom.

Članak 14.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića ima pet (5) članova.

Osnivač imenuje tri (3) člana iz reda javih radnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a jedan (1) član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića traje četiri (4) godine, a iste osobe mogu biti ponovno izabrane i imenovane za članove Upravnog vijeća.

Članak 15.

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim ovom Odlukom i uz suglasnost Osnivača,

- predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića,

- predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića,

- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača,

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi,

- odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno

- odlučuje o promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača,

- predlaže Osnivaču izvođenje investicijskih radova,

- razmatra predstavke i prijedloge korisnika usluga od interesa za rad Dječjeg vrtića,

- odlučuje o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece,

- obavlja i druge poslove utvrđene ovom Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 16.

Ravnatelj je stručni i poslovodni voditelj Dječjeg vrtića.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama, ravnatelj obavlja i sljedeće poslove:

- predlaže godišnji plan i program rada,

- brine se za provođenje odluke Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,

- obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom i Statutom.

Članak 17.

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića u skladu sa zakonom i Statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač Dječjeg vrtića na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Ravnatelj se imenuje na četiri (4) godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Članak 18.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće:

-sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića,

- prati njegovo ostvarivanje,

- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada,

- potiče i promiče stručni rad,

- obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, ovom Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića.

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 19.

Osnivač se obvezuje:

- pružati Dječjem vrtiću stručnu i drugu pomoć u vezi s poslovanjem.

Dječji vrtić je dužan:

- obavljati djelatnost za koju je osnovan,

- najmanje jednom godišnje izvijestiti Osnivača o radu i poslovanju,

- pravodobno izvršavati obveze koje ima prema zakonu, općim aktima i odlukama Osnivača.

Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg vrtića, a koja nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i drugih propisa koji se odnose na djelatnost Dječjeg vrtića.

Članak 20.

Za privremenu ravnateljicu Dječjeg vrtića imenuje se Kristina Ljubić, iz Stubičkih Toplica, Ulica Ljube Babića Đalskog 91.

Privremena ravnateljica će obaviti sve pripremne radnje za početak rada Dječjeg vrtića,a osobito:

- pribaviti potrebne dozvole za početak rada Dječjeg vrtića,

- podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova,

- izraditi prijedlog plana i programa rada Dječjeg vrtića za tekuću pedagošku godinu,

- obavljati poslove u vezi s primopredajom zgrade Dječjeg vrtića i pripadajuće opreme,

- donijeti privremene opće akte neophodne za početak rada Dječjeg vrtića,

- sklopiti ugovore s roditeljima djece korisnika usluga Dječjeg vrtića,

- sklopiti ugovore o radu s potrebnim brojem radnika za ostvarivanje plana i programa rada Dječjeg vrtića,

- provesti radnje za izbor članova i konstituiranje Upravnog vijeća,

- izraditi prijedlog statuta, pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te drugih općih akata Dječjeg vrtića,

- zastupati i predstavljati Dječji vrtić,

- sklapati ugovore i poduzimati druge pravne radnje u vezi s početkom rada Dječjeg vrtića,

- odgovarati za zakonitost rada Dječjeg vrtića

- obavljati druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Privremena ravnateljica će obavljati pripremne radnje za početak rada Dječjeg vrtića pod nadzorom načelnika Općine Stubičke Toplice.

Članak 21.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića je dužno donijeti Statut Dječjeg vrtića u roku od 30 dana od dana konstituiranja.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.5.
Donošenje Odluke o planu i programu radaDječjeg vrtića „Pčelica“.

Jednoglasno je donijeta

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se prijedlog Plana i programa rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Stubičke Toplice za pedagošku godinu 2009./2019.

Plan i program rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Stubičke Toplice prilog je i sastavni dio ove Odluke.

Ad. 6.
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna odredbi Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donijeta

ODLUKU O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana je potreba redefiniranja uvjeta gradnje na području Općine Stubičke Toplice, i to izmjena tekstualnog dijela – odredbi Prostornog plana uređenja.

Članak 3.

U postupku Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Stubičke Toplice mijenjaju se odredbe – tekstualni dio, koje se odnose na cijelo područje Općine.

Članak 4.

Prostor Općine Stubičke Toplice uređuje se sukladno Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09), ali je potrebno izmijeniti i dopuniti odredbe odnosno tekstualni dio Prostornog plana, a koje se izmjene i dopune odnose na redefiniranje pojedinih uvjeta gradnje.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna odredbi temelje se na načelu da uređenje područja Općine treba planirati i provoditi na temelju utvrđenih prostornih mogućnosti i optimalnog iskorištenja prostora uz osiguranje prostora javnog interesa i opremanja infrastrukturom.

Članak 6.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:

- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zavod za prostorno planiranje;

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite;

- Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb;

- Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije;

- Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske županije;

- Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Krapinsko – zagorske županije;

- Javna ustanova „Park prirode Medvednica“;

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina.

Ako se tijekom izrade Plana za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.

Članak 7.

Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana po etapama kako slijedi:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: najviše 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada nacrta prijedloga izmjena i dopuna odredbi Prostornog plana uređenja sa provedbom prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga izmjena i dopuna odredbi Plana: najviše 30 dana od dana dostave Odluke o izradi izmjena i dopunanadležnim tijelima i osobama

- Početak javne rasprave: najviše 10 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 15 dana

- Izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 8 dana od zadnjeg dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,

- Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: najviše 8 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi,

- Pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz čl. 79. odnosno očitovanja iz čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

- Izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana i nacrta Odluke o donošenju Plana: najviše 10 dana od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja,

- Donošenje Plana: donošenje Odluke o donošenju Plana na sjednici Općinskog vijeća.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima iz prethodnog stavka, isti se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape, što će se smatrati sukladno ovom članku uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

Članak 8.

Primjenom članka 79. Zakona, tijela i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.7.
Informacija o preuzimanju priznanja „Zeleni cvijet sa zlatnim znakom“.

Informaciju o preuzimanju priznanja „Zeleni cvijet sa zlatnim znakom“ podnijela je gđa. Zrinka Košić predsjednica Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

KLASA:021-05/09-01/33

URBROJ:2113/03-01-09-2

Stubičke Toplice, 27.10.2009.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt