6. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 31. siječnja 2018. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Vijećnici:

Nedjeljko Ćuk, Dejan Borovčak, Sabina Frgec, Jurica Knezić, Zrinka Košić Bosnar, Nikola Kristić, Tomislav Mlinarić, Damir Pavrlišak, Filip Poštek, Nina Gradiški Zrinski

Ostali po pozivu:

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice, Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice, Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“, Božidar Glas, privremeni ravnatelj Općinske knjižnice Stubičke Toplice, Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, Tamara Huis, viši stručni suradnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Odsutni:              Sanja Čajko, Robert Pilski, Dejan Hrastinski

Zapisničar:         Tamara Huis, mag.iur.

Započeto:           18,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća, gdin. Nedjeljko Ćuk, pozdravlja nazočne, utvrđuje da je na sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika, te predlaže sljedeći dopunjeni:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika s pete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
 3. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2017. do 2022. godine.
 4. Donošenje Odluke o odabiru u postupku davanja koncesije za dimnjačarske poslove.
 5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na cjenik za korištenje usluga Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice po prijedlogu vijećnice Sabine Frgec.
 10. Donošenje Odluke o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.
 11. Donošenje Odluke o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu sa financijskim učincima za razdoblje 2018.-2021.
 12. Donošenje Odluke o godišnjem planu nabave materijalnih sredstava i opreme snaga civilne zaštite.
 13. Informacija o promjeni člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 14. Prezentacija turističkih rezultata za Općinu Stubičke Toplice, za 2017. godinu.
 15. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno (sa 10 glasova za) je prihvaćen.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika s pete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja i primjedbi po ovoj točki.

G. Nikola Kristić navodi kako je na 5. sjednici Općinskog vijeća s njegove strane zatražena dopuna zapisnika s 4. sjednice, odnosno izdvojeno mišljenje koje nije uneseno u navedeni zapisnik.

G. Nedjeljko Ćuk postavlja pitanje na koju se točku odnosilo njegovo izdvojeno mišljenje.

G. Nikola Kristić obrazlaže da se izdvojeno mišljenje odnosilo na donošenje proračuna te moli da se njegovo izdvojeno mišljenje unese u zapisnik s 4. sjednice.

G. Nedjeljko Ćuk navodi da će njegovo izdvojeno mišljenje biti dodano u zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća.

Zapisnik je prihvaćen sa 9 glasova za i 1 suzdržanim (Sabina Frgec).

Ad.2.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja, primjedbi ili dopuna po ovoj točki. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 10 glasova za) je donesena

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik KZŽ br. 11/02 i 3/09, dalje Odluka) članak 5. mijenja se i glasi:

„ Članak 5.

Od plaćanja komunalne naknade oslobođeni su:

-       novootvoreni obrti i trgovačka društva za prvu godinu poslovanja, radi poticanja gospodarstva na području općine

-       obrt i trgovačko društvo koje otvori dodatni objektna području općine Stubičke Toplice uz postojeći koji je već otvoren na području općine Stubičke Toplice, radi poticanja gospodarstva na području općine

-       korisnici prava na naknadu za troškove stanovanja, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi

-       osobe, samci, koje su do 31. prosinca tekuće godine navršile 80 godina, kao mjera socijalne pomoći starijim osobama.“

Članak 2.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

„ Članak 7.

Zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade podnosi obveznik plaćanja. Uz zahtjev obveznik je dužan dostaviti dokaze o pravu na oslobođenje.

Jedinstveni upravni odjel Općine izdat će po službenoj dužnosti rješenje o obvezi plaćanja komunalne naknade svim obveznicima koji do datuma donošenja rješenja nisu zatražili oslobođenje od plaćanja.

Obveznici iz članka 5. al. 1. i 2. ove Odluke dostavljaju presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra te izjavu da započinju poslovanje u novom ili dodatnom objektu. Jedinstveni upravni odjel Općine će na terenu sastaviti zapisnik o tome.

O pravu na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi odlučuje se u postupku koji se provodi radi priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja.

Obveznici iz članka 5. al. 4. ove Odluke dužni su prilikom podnošenja zahtjeva podnijeti: osobnu iskaznicu, izjavu da su samci, odnosno da nema druge prijavljene osobe na istoj adresi i izjavu da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom i/ili dosmrtnom uzdržavanju.“

Članak 3.

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice izraditi obrasce iz čl. 2. st. 5. ove Odluke.

O donošenju ove Odluke posebna obavijest dostavlja se Udruzi umirovljenika Stubičke Toplice.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije.          

Ad.3.

Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja, primjedbi ili dopuna po ovoj točki. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 10 glasova za) je donesena

ODLUKA

O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE

 

Članak 1.

 

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Članak 2.

Tekst Plana gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2017. – 2022. godine prilog je i sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad. 4.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku davanja koncesije za dimnjačarske poslove.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja, primjedbi ili dopuna po ovoj točki. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 10 glasova za) je donesena

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 I. NAZIV DAVATELJA KONCESIJE:

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE (OIB:15490794749)

Viktora Šipeka 16

Stubičke Toplice

 II. NAZIV ODABRANOG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

LEUŠTEK j.d.o.o. za dimnjačarske poslove, Ulica Zagorske brigade 30, Poznanovec, OIB: 61974650944.

 III. OSNOVNA PRAVA I OBVEZE DAVATELJA KONCESIJE I KONCESIONARA:
        1. Prava i obveze davatelja koncesije

-        Davatelj koncesije ima pravo nadzirati obavljanje dimnjačarskih usluga te Koncesionara upozoravati na uočene nedostatke i tražiti da usluga bude izvršena sukladno pravilima struke i u rokovima.

-        Davatelj koncesije obvezuje se Koncesionaru omogućiti nesmetano obavljanje poslova koji su predmet koncesije te u primjerenom roku otkloniti eventualne nedostatke koji bi bili prepreka izvršavanju predmeta koncesije.

-        Davatelj koncesije ima pravo jednostranom izjavom raskinuti ovaj Ugovor u cijelosti ili djelomično, ukoliko Hrvatski sabor odlukom odredi da to zahtijeva javni interes. Ako se ugovor raskida djelomično, Koncesionar može u roku od 30 dana od dana primitka izjave o raskidu izjaviti da raskida ugovor o koncesiji u cijelosti. U slučaju raskida Ugovora sukladno stavku 1. i 2. ovog članka, Koncesionar ima pravo na naknadu štete sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

-        Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u sljedećim slučajevima:

 1. ako koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju. Smatra se da koncesionar ne plaća naknadu za koncesiju redovito ukoliko tri puta zakasni s plaćanjem naknade o dospijeću više od pet dana, kad je zakasnio treći puta, kao i kad dva puta ukupno plati naknadu tek po opomeni.;
 2. ako koncesionar ne pruža javne usluge prema standardima kvalitete za takve usluge kako su predviđeni Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova te drugim stručnim propisima kojima se utvrđuje predmet koncesije. Standardi kvalitete određeni su Zakonom o zaštiti od požara i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga Zakona te Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova, Zakonom o zaštiti potrošača i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga Zakona.;
 3. ako koncesionar na provodi propisane mjere i radnje nužne radi zaštite općeg, odnosno javnog dobra te radi zaštite prirode i kulturnih dobara, što se utvrđuje odgovarajućim aktom nadležne inspekcije ili zapisnikom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice;
 4. ako je koncesionar naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u dokumentaciji za nadmetanje, tj. ako je dostavio dokaz za koji se kasnije utvrdilo da nije vjerodostojan;
 5. ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku. Smatra se da koncesionar nije započeo s provedbom ugovora o koncesiji ako u roku od osam (8) dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji nije dostavio plan čišćenja i kontrole dimovodnih građevina i objekata, a da postoji krivnja koncesionara u svim slučajevima, osim u slučaju više sile.
 6. ako koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji:
 7. ne kontrolira i ne čisti dimovodne građevine u obveznim rokovima (svakih šest mjeseci, svaka tri mjeseca ili jedanput u dvije godine) sukladno članku 11. i 12. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
 8. ne obavlja kontrolu ložišta za izgaranje krutih, tekućih i plinovitih goriva u rokovima sukladno članku 13. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
 9. ne dostavi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih građevina i objekata do kraja siječnja za tekuću godinu, ni po opomeni,
 10. ne vodi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih građevina i objekata, ili ju ne dostavi na pregled, ni po opomeni,
 11. ne vodi kartoteku dimovodnih građevina i objekata, ili ju ne dostavi, ni po opomeni,
 12. ne podnese izvještaj o stanju i promjenama broja i vrste dimovodnih građevina, ni po opomeni,
 13. u izvještajima, kontrolnoj knjizi i kartoteci dostavlja nepregledne podatke ili netočne podatke,
 14. ako koncesionar naplaćuje uslugu više od iznosa utvrđenog cjenikom ili za obavljene usluge ne izda račun.

Smatra se da koncesionar nije izvršio obvezu ukoliko svoju obvezu nije izvršio ni tri dana nakon primitka opomene, nakon čega Davatelj koncesije može koncesionara obavijestiti da smatra Ugovor raskinutim danom primitka obavijesti o raskidu. Davatelj koncesije šalje izjavu o raskidu poštom, preporučenom pošiljkom. Ukoliko koncesionar ne zaprimi pošiljku, odnosno ista se vrati Davatelju koncesije s napomenom da je obaviješten o pokušaju dostave, smatra se da je ugovor raskinut danom dostave obavijesti, a ukoliko isti nije moguće utvrditi, s datumom koji je naznačen na poštanskom štambilju.

 1. ako je koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora o koncesiji suprotno odredbama zakona o koncesijama i ugovora o koncesiji, što znači da postupa suprotno članku 9. ovog Ugovora;
 2. ako koncesionar ne dostavi novo odgovarajuće jamstvo koje davatelj koncesije zatraži jer je prethodnom jamstvu prestala valjanost,
 3. ako se dogodila izmjena ugovora o koncesiji koja bi zahtijevala provedbu novog postupka davanja koncesije
 4. ako je u vrijeme donošenja odluke o davanju koncesije postojao razlog za isključenje koncesionara iz članka 24. Zakona o koncesijama
 5. ako Sud europske unije utvrdi, u postupku u skladu sa čl. 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, da Republika Hrvatska nije ispunila svoje obveze u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i /ili Ugovorom o Europskoj uniji time što je davatelj koncesije dao koncesiju bez ispunjavanja svojih obveza u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i/ili Ugovorom o Europskoj uniji i Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji i Ispravku Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji
 6. u drugim slučajevima sukladno ugovoru o koncesiji i odredbama zakona kojim se uređuje upravni postupak i odredbama Zakona o koncesiji (raskid zbog javnog interesa).

Smatra se da koncesionar nije izvršio obvezu ukoliko svoju obvezu nije izvršio ni tri dana nakon primitka opomene, nakon čega Davatelj koncesije može koncesionara obavijestiti da smatra Ugovor raskinutim danom primitka obavijesti o raskidu. Davatelj koncesije šalje izjavu o raskidu poštom, preporučenom pošiljkom. Ukoliko koncesionar ne zaprimi pošiljku, odnosno ista se vrati Davatelju koncesije s napomenom da je obaviješten o pokušaju dostave, smatra se da je ugovor raskinut danom dostave obavijesti, a ukoliko isti nije moguće utvrditi, s datumom koji je naznačen na poštanskom štambilju.

2)   ako je koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora o koncesiji bez prethodnog odobrenja Davatelja koncesije, što znači da postupa suprotno članku 9. ovog Ugovora;

3)   ako koncesionar naplaćuje uslugu više od iznosa utvrđenog cjenikom ili za obavljene usluge ne izda račun.

Davatelj koncesije će pisanim putem upozoriti Koncesionara o namjeri jednostranog raskidanja ugovora, te mu odrediti rok od osam (8) dana za otklanjanje razloga za raskid ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora, Davatelj koncesije će raskinuti ovaj Ugovor.

         2. Prava i obveze koncesionara

-        Koncesionar nema pravo ugovarati podkoncesiju. Koncesionar ne može podugovorom povjeriti obavljanje određenih radova, koji su predmet ugovora o koncesiji, drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

-        Koncesionar se obvezuje dimnjačarske poslove obavljati sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova kao i ostalim zakonskim i podzakonskim propisima.

Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati profesionalno, s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Koncesionar je dužan Davatelju koncesije dostavljati svu dokumentaciju sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih građevina i objekata, kontrolnu knjigu, kartoteku dimovodnih građevina i objekata, izvještaj o stanju i promjenama broja i vrste dimovodnih građevina i objekata).

Koncesionar je dužan dostavljati Davatelju koncesije sva izvješća ili drugu dokumentaciju koju bi eventualno od njega zahtijevalo tijelo državne uprave ili drugo tijelo nadležno za nadzor nad izvršavanjem koncesije.

-        Koncesionar ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svakom trenutku, uz obvezni otkazni rok od najmanje tri (3) mjeseca od dana kada je izjava o raskidu zaprimljena kod Davatelja koncesije. U slučaju raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije ili od strane Koncesionara, sve obveze jedne i druge ugovorne strane dospijevaju danom raskida.

 IV. VRSTA I PREDMET KONCESIJE:

koncesija za javne usluge, komunalna djelatnost obavljanje dimnjačarskih poslova.

 V. PRIRODA I OPSEG TE PODRUČJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI KONCESIJE:

Koncesija se daje za obavljanje komunalne usluge koja se obavlja na cijelom području Općine Stubičke Toplice, odnosno naseljima Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila i Sljeme.

 VI. ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA:

5 godina, rok počinje teći sa danom potpisivanja Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi.

 VII. POSEBNI UVJETI KOJIMA TIJEKOM TRAJANJA KONCESIJE MORA UDOVOLJAVATI ODABRANI NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ:

koncesionar mora tijekom trajanja koncesije imati zaposlenog barem jednog dimnjačara s majstorskim ispitom.

 VIII. IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU:

75.000,00 kuna za petogodišnje razdoblje. Koncesija se plaća polugodišnje, time da koncesionar kojem ugovorna obveza započne nakon početka polugodišnjeg razdoblja, plaća naknadu sukladno broju mjeseci od sklapanja ugovora do isteka tog polugodišta.

 IX. ROK U KOJEM JE ODABRANI NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ OBVEZAN SKLOPITI UGOVOR O KONCESIJI S DAVATELJEM KONCESIJE:

Ugovor o koncesiji ne može se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Razdoblje mirovanja primjenjuje se i u slučaju zaprimanja samo jedne ponude.

Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o koncesiji postane izvršna.

Davatelj koncesije zatražit će potpisivanje ugovora o koncesiji najkasnije u roku od deset dana od isteka razdoblja mirovanja.

 X. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Općina Stubičke Toplice provela je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi na području Općine Stubičke Toplice te je:

-      dana 11. prosinca 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske poslana na objavu Obavijest o namjeri davanja koncesije pod brojem 2017/S 01K-0026076 te je ista objavljena 12. prosinca 2017.

-      dana 11. siječnja 2018. u 12,00 sati proveden je postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigle ukupno dvije (2) ponude sljedećih ponuditelja:

      1. LEUŠTEK j.d.o.o. za dimnjačarske poslove, Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 30

 1. ZNAK SREĆE d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Ilica 231

-      dana 12. prosinca 2018. godine započet je postupak pregleda i ocjene ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA:363-01/17-01/110, URBROJ:2113/03-01/1-18-20 od 12. – 16. siječnja 2018. te je utvrđeno da ponuda ponuditelja ZNAK SREĆE d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Ilica 231, nije valjana s obzirom da isti nije dostavio dokaz da ne postoji osnova za isključenje iz čl. 251. Zakona o javnoj nabavi za pravnu i odgovornu osobu Suzanu Barbić, već je dostavljen dokaz samo za Filipa Barbića, koji ima nedostataka. Također, isti ponuditelj nije dostavio dokaz da nije obustavio poslovne aktivnosti te stoga niti po toj osnovi nije dokazao da ne postoji osnova za isključenje. Ponuditelj nije dokazao pravnu i poslovnu niti stručnu i tehničku sposobnost, jer nije dostavio dokaz o položenom majstorskom ispitu za minimalno jednog dimnjačara koji je zaposlen kod ponuditelja (izjava i potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), već je dostavio izjavu da nema zaposlenih. Kako nije ispunjen uvjet za traženje pojašnjenja ili dopune već dostavljenih dokumenata sukladno čl. 34. st. 7. Zakona o koncesijama, a koje ne smije rezultirati izmjenom ponude ili dostavljenih dokumenata već samo dopunom ili pojašnjenjem već dostavljenih dokumenata, ponuditelj ZNAK SREĆE d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Ilica 231, isključen je iz postupka davanja koncesije.

-      od ponuditelja LEUŠTEK j.d.o.o. za dimnjačarske poslove, Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 30, je zatraženo pojašnjenje ponude jer je kao dokaz da ne postoji osnova za isključenje iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi, dostavio Uvjerenje Općinskog suda u Zlataru za odgovornu osobu i izjavu potpisanu od odgovorne osobe za pravnu osobu. Zatraženo je popunjavanje obrasca izjave kojom se izjavljuje da nema osnova za isključenje iz čl. 251. Zakona o javnoj nabavi, ovjerenu kod javnog bilježnika. Ponuditelj je dostavio istu izjavu dana 15. siječnja 2018. te je dokazao da nema razloga za isključenje.

Kako je kriterij za odabir ponude ekonomski najpovoljnija ponuda, a kao valjana je dostavljena samo ponuda trgovačkog društva LEUŠTEK j.d.o.o. za dimnjačarske poslove, Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 30, koja je u potpunosti sukladna uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje i valjana s ostvarenih ukupno 18 bodova te s ponuđenom naknadom za koncesiju u iznosu od 75.000,00 kuna za petogodišnje razdoblje, donosi se ova Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi u skladu s kojom će se sastaviti ugovor o koncesiji.

 XI. VRSTA I VRIJEDNOST JAMSTVA ZA PROVEDBU UGOVORA O KONCESIJI:

jamstvo u obliku zadužnice na iznos od 25% procijenjene vrijednosti koncesije.

 XII. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Za rješavanje o žalbi u ovom postupku davanja koncesije nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj se obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

G. Nedjeljko Ćuk daje riječ g. Josipu Beljaku.

G. Josip Beljak obrazlaže kako donošenje ove Odluke donosi najveće promjene u odnosu na način naplate odvoza komunalnog otpada, kao i na učestalost odvoza istog. Također, osvrće se i na povećanje cijene odvoza biootpada, pri čemu napominje kako će korisnici moći izabrati hoće li biootpad kompostirati u sklopu vlastitog kućanstva ili će od davatelja javne usluge zatražiti odvoz istog. G. Josip Beljak napominje kako će se odvoz komunalnog otpada obavljati jedanput tjedno, a da će se obračun vršiti tako da se za prvih šest mjeseci u godini korisnicima izdaje paušalni iznos mjesečne naknade za javnu uslugu, a potom će se izvršiti obračun stvarno predane količine miješanog komunalnog otpada. Novosti se odnose i na odvoz krupnog otpada čiji odvoz će se obavljati jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u količini do najviše 2 m3 po korisniku. Također, općina je u obvezi postaviti mobilno reciklažno dvorište jednom svaka tri mjeseca, a nakon izgradnje reciklažnog dvorišta jednom u svaka četiri mjeseca na javnim površinama u naseljima u sastavu općine. G. Josip Beljak upozorava da će se provoditi i strože kontrole razvrstavanja otpada, a da će kazna za korisnike koji otpad ne razvrstavaju biti 500,00 kuna. Do uspostave novog sustava naplate, za što je krajnji rok 01. studenog 2018. godine, provodit će se i edukacije korisnika usluga u suradnji s obližnjim općinama i gradovima, a koje će se financirati potporama i sredstvima iz EU fondova. Sve navedene mjere provode se u cilju da Republika Hrvatska do 2022. godine dosegne stupanj od 50% ukupno razvrstanog otpada, pritom napominjući kako se Općina Stubičke Toplice nalazi među tri jedinice lokalne samouprave u županiji s najvišim stupnjem razvrstavanja otpada, između 20-30%.

Daljnjih pitanja nema.

Jednoglasno (sa 10 glasova za) je donesena

ODLUKA

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području

Općine Stubičke Toplice

 

 1. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

               Ovom Odlukom određuje se način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom (u daljnjem testu: javna usluga) na području općine Stubičke Toplice.

 1. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA

Članak 2.

               Kriterij količine otpada koju predaje korisnik javne usluge je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.

 1. STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 3.

Miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za miješani komunalni otpad. Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada su plastični ili metalni spremnici volumena 120 l, 240 l, 1100 l, 5 m³ i 7 m³. Vreća sa logotipom koncesionara se smatra spremnikom.

Biorazgradivi komunalni otpad – biootpad korisnici usluge dužni su zbrinjavati u svojim domaćinstvima na način da isti kompostiraju u vlastitim kućanstvima, osim u slučajevima kada to nije moguće.

Neovisno od odredbe iz prethodne stavke ovog članka, korisnici usluge mogu od davatelja javne usluge zatražiti odvoz biorazgradivog komunalnog otpada - biootpada.

Biorazgradivi komunalni otpad – biootpad i otpadni papir i karton prikuplja se u spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad i to odvojeno biootpad od otpadnog papira i kartona. Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada – biootpada su plastični ili metalni spremnici volumena 80l, a za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona su plastični ili metalni spremnici volumena 240l. Vreća sa logotipom koncesionara se smatra spremnikom.

Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se u posebnim spremnicima koji se nalaze na javnim površinama, u reciklažnim dvorištima i/ili na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge.

Problematični otpad prikuplja se u spremnicima za problematični otpad koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.

Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge (sukladno rasporedu davatelja usluge) u količini do najviše 2 m3 po korisniku.

Davatelj usluge dužan je neovisno o obvezi iz prethodnog stavka na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada od korisnika usluge na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

Davatelj usluge dužan je u što kraćem roku taj otpad preuzeti od korisnika, ali ne dužem od 30 dana od primljenog zahtjeva.

Spremnici za komunalni otpad kod korisnika usluge moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku davatelja usluge i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu.

Spremnici za komunalni otpad postavljeni na javnoj površini moraju imati oznaku davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu koji se sakuplja putem tog spremnika.

Jedinica lokalne samouprave i davatelj usluge na svojoj mrežnoj stranici objavljuju i ažurno održavaju popis koji sadrži sljedeće informacije:

-       lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta po naseljima

-       lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i

-       područja u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku usluge.

Članak 4.

Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada te spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona i plastike koji se nalaze na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge označeni su čitkom i trajnom oznakom koja sadrži naziv davatelja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom i oznaku koje je u Evidenciji pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu ako je to po prirodi spremnika moguće.

Korisnik usluge koji već raspolaže spremnikom dužan je omogućiti davatelju javne usluge označivanje spremnika sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak 5.

Mjesto primopredaje je mjesto spremnika za odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada te spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona i plastike koje se nalazi u pravilu na lokaciji obračunskog mjesta kod korisnika usluge.

Iznimno, spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, u slučajevima kada ne postoji prostorna mogućnost smještaja spremnika kod korisnika usluge nalaze se na javnoj površini.

Spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, metala, plastike, stakla i tekstila nalaze se u reciklažnom dvorištu i zelenim otocima.

Spremnici za problematični otpad tj. opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada, nalaze se u reciklažnom dvorištu.

Spremnik kod korisnika usluge i spremnik postavljen na javnoj površini, iz stavka 1. i 2. ovog članka, smatraju se primarnim spremnikom propisanim posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

Spremnici iz stavka 2. ovog članka se postavljaju prema Planu rasporeda spremnika za komunalni otpad, pri tome uzimajući u obzir da spremnici ne ometaju kolni i pješački promet, te da ne utječu bitno na estetski izgled pojedinih uređenih javnih površina i urbane opreme (parkovi, vodoskoci, ulični satovi, klupe, nadstrešnice za promet i sl.)

Korisnici javne usluge koji predaju otpad u spremnike iz stavka 2. ovog članka nisu ovlašteni mijenjati položaj spremnika u prostoru.

 1. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA PREMA PODRUČJIMA

Članak 6.

Odvoz miješanog za sve korisnike usluga obavlja se jednom tjedno.

Odvoz biorazgradivog komunalnog otpada za sve korisnike usluga koji ne kopostiraju u vlastitom kućanstvu, obavlja se jednom tjedno.

Odvoz otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada za sve korisnike usluga obavlja se jednom mjesečno.

Iznimno od navedenog, Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice može odrediti da se broj tjednih odvoza, na cijelom području općine ili u određenim dijelovima naselja, uredi na drugačiji način, a sukladno stvarnim potrebama.

Članak 7.

U slučaju da broj postavljenih spremnika i učestalost odvoza komunalnog otpada prema kriterijima iz članka 6. ove Odluke nije dovoljan u pojedinim razdobljima kalendarske godine, davatelj usluge će, na zahtjev korisnika usluge, osigurati povećanu frekvenciju usluga odvoza komunalnog otpada, koji će biti regulirani posebnim Ugovorom i cjenikom koji će biti prilog navedenog Ugovora.

 1. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU

Članak 8.

Javna usluga obračunava se u mjesečnim obračunskim razdobljima. Utvrđuje se dvanaest (12) obračunskih razdoblja kroz kalendarsku godinu, odnosno obračunsko razdoblje odnosi se na razdoblje od jednog (1) kalendarskog mjeseca. Davatelj javne usluge će korisnicima izdati za šestomjesečni period paušalni iznos mjesečne naknade za javnu uslugu koja se sastoji od cijene obavezne minimalne javne usluge i naknade za dvije (2) primopredaje miješanog komunalnog otpada, ovisno o volumenu zaduženog spremnika.

Nakon proteka šestomjesečnog perioda izvršiti će se obračun stvarno predane količine miješanog komunalnog otpada te će se korisniku izdati račun za pruženu javnu uslugu u koju je uključena cijena obvezne minimalne javne usluge i naknada za predanu količinu miješanog komunalnog otpada. Prilikom izdavanja računa vršiti će se obračun prethodno plaćenih akontacija sa stvarnom cijenom javne usluge za šestomjesečni period koja može biti jednaka obračunatim akontacijama, može biti veća u kojem slučaju se izdaje račun za razliku manje plaćenog iznosa cijene javne usluge odnosno može biti veća u odnosu na prethodno plaćene akontacije prilikom čega se evidentira pretplata a za koji iznos korisnik ima mogućnost ostvariti povrat pretplaćenih sredstava ili isti iznos koristiti za umanjenje slijedećih obveza.

 1. OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Članak 9.

Općim uvjetima određuje se davatelj javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom na području općine Stubičke Toplice, te obveze davatelja i korisnika javne usluge.

6.1.        Davatelj javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

Članak 10.

Davatelja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom (u daljnjem tekstu: davatelj usluge) određuje Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice u postupku davanja koncesije i o tome obavještava korisnike usluge.

6.2.        Javna usluga i usluga povezana s javnom uslugom

Članak 11.

U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pruža se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge sukladno članku 6. ove Odluke.

Javna usluga se pruža i koristi u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardima:

-       korisniku usluge osigurana je mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenog na javnoj površini i odvoz krupnog (glomaznog) otpada.

-       odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

Obračunsko mjesto korisnika usluge je mjesto spremnika otpada kad na lokaciji korisnika usluge (adresa nekretnine) ne postoji prostorna mogućnost smještaja spremnika za otpad. Korisnik usluge, dužan je na dan odvoza otpada sukladno rasporedu odvoza do 06:00 sati, spremnik postaviti uz prometnu površinu dostupno specijalnom vozilu za prikupljanje i prijevoz otpada davatelja javne usluge.

Članak 12.

Usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada pružaju se bez naknade za korisnika usluge sljedeće usluge povezane s javnom uslugom:

-       sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (plastike), a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

-       sakupljanje otpadnog papira i kartona, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini,

-       sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

-       sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Na zahtjev korisnika pružaju se sljedeće usluge:

-       preuzimanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada

-       preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada, osim preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada iz stavka 2. točke 3. ovog članka.

6.2.1.    Reciklažna dvorišta

Članak 13.

               Općina Stubičke Toplice osigurava odvojeno sakupljanje komunalnog otpada krupnog (glomaznog) otpada, problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila putem mobilnog reciklažnog dvorišta jednom svaka tri mjeseca u naseljima na području Općine.

Po izgradnji reciklažnog dvorišta te ishođenja uporabne dozvole za isto, učestalost odvoza mobilnim reciklažnim dvorištem mijenja se na jednom svaka četiri mjeseca u naseljima Stubičke Toplice i Pila.

6.2.2.    Prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada

Članak 14.

Davatelj javne usluge u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima krupni (glomazni) otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade u količini do najviše 2 m3 po korisniku.

Davatelj javne usluge je dužan preuzeti krupni (glomazni) otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik usluge i davatelj usluge, a uzimajući u obzir prethodno definirani raspored odvoza krupnog (glomaznog) otpada i kapacitete davatelja usluge.

Davatelj javne usluge na zahtjev korisnika usluge osigurava preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, osim preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada iz članka 12. st. 2. t. 3. ove Odluke, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

Zabranjeno je odlaganje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati na mjesta koja za to nisu predviđena (unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova, itd.).

Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati problematični otpad.

6.2.3.    Cijena javne usluge

Članak 15.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina trajno ne koristi.

Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge isti je navedeni status dužan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom sukladno članku 13. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave, te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni. Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, korisnik usluge (vlasnik nekretnine) je dužan platiti sve do tada zaprimljene račune, vratiti zaduženu posudu čistu i neoštećenu (u protivnom posudu mora financijski nadoknaditi) i tek tada se može brisati iz evidencije korištenja usluge.

Članak 16.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C=JCV x BP x U

pri čemu je:

C - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpad u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

6.3.        Obveze davatelja javne usluge

Članak 17.

Davatelj javne usluge:

-       osigurava korisniku usluge spremnike za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada na obračunskom mjestu i/ili na javnoj površini, pri čemu se za višestambene zgrade i nepristupačna područja osigurava korištenje zajedničkog spremnika.

-       označava spremnike oznakom iz članka 4. st. 1. ove Odluke,

-       dostavlja pravovremeno korisniku usluge obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada - biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada

-       preuzima sadržaj spremnika od korisnika usluge,

-       odgovoran je za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

-       osigurava provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja. Davatelj usluge nije obvezan preuzeti otpad koji ne odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.

Davatelj javne usluge gospodari s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja otpadom na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva.

Članak 18.

Davatelj javne usluge dostavlja korisniku usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu obavijest o planiranom prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada u pisanom obliku i putem mrežne stranice, koja sadržava:

-       plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

-       lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta

-       lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta

-       plan s datumima preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge

-       lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini

-       uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji kompostira biootpad

-       uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom

-       kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge

-       uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Članak 19.

Radi zaštite korisnika usluge i omogućavanja bolje kvalitete usluge, korisnicima usluge isporučitelj osigurava mogućnost prijave potreba u isporuci usluga radnim danom od 08:00 do 16:00, te elektroničkom poštom.

6.3.1.    Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

Članak 20.

Davatelj javne usluge vodi službenu evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu, koja se vodi u digitalnom obliku i koja sadrži podatke:

-       korisniku usluge: ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB i adresa, obračunsko mjesto, popis primopredaja miješanog komunalnog otpada korisnika usluge i evidenciju sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada gdje je to primjenjivo po obračunskom razdoblju, popis izjavljenih prigovora korisnika usluge

-       korištenju javne usluge za obračunsko mjesto: oznaku obračunskog mjesta koja sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe dodatnu oznaku, podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi) datum zaprimanja zadnje Izjave korisnika o načinu korištenja javne usluge, vrsti i količini spremnika s pripadajućim oznakama, udjelu korisnika usluge u korištenju spremnika, datumu i broju primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju kada je sukladno Oduci kao kriteriji količine otpada određen volumen spremnika

-       korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta:

-       adresi reciklažnog dvoritša odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta u koje korisnik usluge može predati otpad bez naknade, datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice korisnika usluge, ključni broj otpada propisan posebnim propisom kojim se uređuje katalog otpada i masa preuzetog otpada u reciklažnom dvorištu

-       o korištenju usluge preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada: korisnik usluge, datum preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge korisnika usluge, datum zahtjeva i datum preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev korisnika usluge.

Podaci iz stavka 1. ovog članka dostupni su korisniku usluge na uvid na njegov zahtjev putem mrežne pošte kad je to korisniku usluge prihvatljivo ili putem pošte.

Sastavni dio službene evidencije iz stavka 1. ovog članka su i izjava korisnika usluge o načinu korištenja javne usluge i dokazi o izvršenoj javnoj usluzi.

6.4.        Obveze korisnika usluge

Članak 21.

Korisnik usluge je dužan:

-       koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i

-       biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge u propisanim spremnicima iz stavka 1. članka 3. ove Odluke,

-       dati davatelju usluge osobne podatke potrebne za izvršenje usluge, odnosno za vođenje evidencije iz članka 20. ove Odluke

-       omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu

-       primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini

-       postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na

-       način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

-       odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika

-       zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika

-       predavati biorazgradivi komunalni otpad - biootpad (osim u slučaju kada se kompostira u vlastitom kućanstvu), biorazgradivi komunalni otpad – otpadni papir i karton, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad u propisanim spremnicima iz stavka 1. članka 3. ove Odluke kao i krupni (glomazni) otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada,

-       predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,

-       održavati spremnike na obračunskom mjestu korisnika usluge u stanju funkcionalne sposobnosti, čiste i ispravne.

Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje sukladno važećem cjeniku.

6.4.1.    Izjava o načinu korištenja javne usluge

Članak 22.

Prije početka isporuke javne usluge davatelj javne usluge dostaviti će korisniku usluge obrazac Izjavu o načinu korištenja javne usluge koju je korisnik usluge dužan dostaviti davatelju javne usluge u dva primjerka u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju izjave iz stavka 1. ovog članka korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak u roku od 8 dana od zaprimanja.

Izjava o načinu korištenja javne usluge sadrži podatke:

 1. obračunsko mjesto,
 2. podatke o korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika te OIB i adresu),
 3. mjesto primopredaje,
 4. udio u korištenju spremnika,
 5. vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno stavku 1. članku 3. ove Odluke
 6. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju,
 7. očitovanje o kompostiranju biootpada,
 8. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine,
 9. obavijest davatelja javne usluge o uvjetima kad se ugovor o korištenju javne usluge smatra sklopljenim,
 10. izjavu korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s ugovorom o korištenju javne usluge,
 11. uvjete raskida ugovora o korištenju javne usluge,
 12. izvadak iz cjenika javne usluge.
 13. Očitovanje o davanju izjave elektroničkim putem

Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatke iz izjave iz stavka 1. ovog članka koje je naveo korisnik usluge, osim u slučajevima:

-       kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovog članka u roku iz 15 dana od zaprimanja Izjave u kojem slučaju se primjenjuje podatak iz Izjave koje je naveo davatelj javne usluge

-       kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da broj svih udjela čini jedan, u kojem slučaju se primjenjuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj javne usluge.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, na temelju potvrde o isključenju uređaja za potrošnju električne energije, ili vode, ili plina od strane ovlaštenog pružatelja navedenih usluga ili na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, ili plina ili pitke vode ili na drugi način iz kojih je vidljivo da nema potrošnje.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

6.4.2.    Način plaćanja cijene javne usluge

Članak 23.

Korisnik usluge plaća javnu uslugu na osnovi ispostavljenih akontacijskih rata i ispostavljenih računa po isteku obračunskog razdoblja davatelja komunalne usluge.

Po proteku šestomjesečnog perioda davatelj usluge će izvršiti obračun stvarno predanih količina miješanog komunalnog otpada te na temelju obračuna korisniku usluge izdati račun.

Račun za obavljenu javnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju usluge, o korisniku usluge, način obračuna cijene, visinu cijene po obračunskoj jedinici, razliku između akontacijske rate i stvarnog obračuna, opomenu za eventualno nenaplaćena potraživanja sa obračunom zateznih kamata i iznos ugovorne kazne.

Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu javnu uslugu, korisnik je dužan o tome odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave računa, izvijestiti isporučitelja.

6.5.        Ugovor o korištenju javne usluge

Članak 24.

               Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

 1. Kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge ili
 2. Prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.
 3. Kada korisnik usluge odbija preuzeti spremnik u kojem slučaju će davatelj javne usluge istog evidentirati kao korisnika usluge te će o zaduženju/stjecanju statusa korisnika i mogućnostima preuzimanja spremnika pismeno obavijestiti korisnika usluge i jedinicu lokalne samouprave

Bitni sastojci ugovora iz stavka 1. ovog članku su Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, Izjava o načinu korištenja javne usluge i cjenik javne usluge.

Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u akte iz stavka 2. ovog članka prije sklapanja i izmjene i/ili dopune ugovora o korištenju javne usluge i na zahtjev korisnika usluge.

Općina Stubičke Toplice i davatelj javne usluge putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi za korisnika usluge prikladni način osiguravaju da je korisnik usluge, prije sklapanja ugovora ili izmjene i/ili dopune ugovora iz stavka 1. ovog članka, upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, ugovorom iz stavka 1. ovog članka i pravnim posljedicama.

Davatelj javne usluge na svojoj mrežnoj stranici objavljuje i održava poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Nar.nov.br.94/13 i 73/17) i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Nar.nov.br 50/17), digitalnu presliku ove Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.

 1. POPIS ADRESA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA I NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 25.

Reciklažno dvorište nalazi se u naselju Strmec Stubički. 

Mobilno reciklažno dvorište se jednom svaka tri mjeseca, a nakon izgradnje reciklažnog dvorišta jednom u svaka četiri mjeseca postavlja na javnim površinama u naseljima:

-       u naselju Stubičke Toplice, na javnoj površini na adresi Viktora Šipeka 29

-       u naselju Pila, na javnoj površini na adresi Pila 16

-       u naselju Strmec Stubički, na javnoj površini na adresi Strmec Stubički 161, do izgradnje reciklažnog dvorišta

 1. NAČIN PROVEDBE JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S JAVNOM USLUGOM

Članak 26.

Javna usluga i usluga povezana s javnom uslugom provode se na održivi način koji najmanje utječe na prava korisnika usluge i korištenje nekretnina u njihovom vlasništvu, utjecaj na okoliš, red mir u naselju i javno zdravlje građana.

 1. PROVEDBA UGOVORA U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

Članak 27.

Davatelj javne usluge je dužan odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku obavijestiti korisnike javne usluge o prekidu isporuke usluge, nepravovremenosti obavljanja usluge, odnosno o drugim nepravilnostima u obavljanju javne usluge, osim u slučajevima kada se prekid, nepravovremenost ili druga nepravilnost isporuke javne usluge nije mogao predvidjeti ni otkloniti.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, davatelj usluge je dužan po prestanku okolnosti koje su dovele do prekida, odnosno nepravovremenosti ili drugih nepravilnosti obavljanja javne usluge u najkraćem mogućem vremenu skupiti i odvesti sav komunalni otpad koji uslijed prekida obavljanja usluga nije skupljen i odvezen.

 1. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA, POSTUPANJE PO PRIGOVORU GRAĐANA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 28.

Prigovor na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi se davatelju usluge pismeno na adresu sjedišta, na broj faksa ili na adresu elektroničke pošte koju davatelj usluge navede.

Davatelj usluge dužan je u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora utvrditi činjenično stanje i pismeno se očitovati korisniku usluge.

 1. UVJETI ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE

Članak 29.

               Pojedinačno korištenje javne usluge osigurava se:

u slučaju kada jedan korisnik samostalno koristi usluge, postavljanjem spremnika iz članka 3. stavka 1. ove Odluke na lokaciji kod korisnika usluge,

-       u slučaju kada jedan korisnik samostalno koristi usluge i ne postoji

-       prostorna mogućnost smještaja spremnika na lokaciji kod korisnika usluge, postavljanjem spremnika iz stavka 1. članka 3. ove Odluke na javnoj površini,

-       u slučaju kada više korisnika koristi zajednički spremnik postavljanjem zajedničkog spremnika na lokaciji kod korisnika usluge omogućavanjem pristupa zajedničkom spremniku na način da je svakom korisniku dostupna mogućnost pojedinačnog pristupa spremniku u koji se odlaže otpad,

-       u slučaju kada više korisnika koristi zajednički spremnik i ne postoji prostorna mogućnost smještaja spremnika na lokaciji kod korisnika usluge, postavljanjem zajedničkog spremnika na javnoj površini omogućavanjem pristupa zajedničkom spremniku na način da je svakom korisniku dostupna mogućnost pojedinačnog pristupa spremniku u koji se odlaže otpad.

 1. PRIHVATLJIVI DOKAZ IZVRŠENJA JAVNE USLUGE ZA POJEDINOG KORISNIKA USLUGE

Članak 30.

Prihvatljivim dokazom izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika smatra se podatak koji prilikom preuzimanja otpada službena osoba davatelja usluge unosi u službenu evidenciju iz članka 20. ove Odluke.

 1. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE

Članak 31.

Strukturu cijene obavezne minimalne usluge čine troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškovi prijevoza otpada, troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta i/ili mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom te drugi opravdani troškovi.

U slučaju nastupanja okolnosti koje utječu na strukturu cijene obvezne minimalne usluge, davatelj javne usluge zadržava pravo izmjene cijene obvezne minimalne javne usluge.

 1. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU ODREĐIVANJA ZAJEDNIČKOG SPREMNIKA

Članak 32.

U slučaju kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan.

U slučaju kad više korisnika koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, davatelj javne usluge primijeniti će udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika prema sljedećim kriterijima:

-       kad više korisnika usluge koriste zajednički spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznosi jedan, u suprotnom kada nije postignut sporazum o njihovim udjelima na način da zbroj svih udjela čini jedan primjenjuje se udio korisnika usluge koji odredi davatelj usluge pri čemu su korisnici usluga vlasnici kuća/stanova;

-       kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima na način da zbroj svih udjela čini jedan primjenjuje se udio korisnika usluge koji odredi davatelj usluge pri čemu su korisnici usluga vlasnici kuća/stanova i pravne osobe/ fizičke osobe-obrtnici korisnici poslovnih prostora.

 1. UGOVORNA KAZNA

Članak 33.

               Korisnik usluge plaća ugovornu kaznu postupanjem protivno ugovoru o korištenju javne usluge, a naročito:

-       ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge,

-       ako ne omogući davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad je mjesto primopredaje otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika,

-       ako postupa s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

-       ako ne predaje biorazgradivi komunalni otpad – biootpad (osim u slučaju kada isti kompostira), biorazgradivi komunalni otpad – otpadni papir i karton, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni) otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada na način da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje ne odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

-       ako ne predaje problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,

-       ako ne održava spremnike za otpad u stanju funkcionalne sposobnosti, čistim i ispravnim u slučaju kad je mjesto primopredaje otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge,

-       ako nije naveo sve podatke u Izjavi ili ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke, osobito ukoliko je lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu

-       ako nije u roku od 30 dana, od početka korištenja novoizgrađene nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine ili prava takve korištenja nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine (kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika), o istome pisanim putem, obavijestio davatelja usluge.

Članak 34.

Davatelj usluge utvrđuje nužne činjenice za obračun ugovorne kazne prilikom preuzimanja otpada po ovlaštenoj službenoj osobi zapisnikom i fotografiranjem zatečenog stanja, o čemu je davatelj usluge dužan obavijestiti jedinicu lokalne samouprave i korisnika usluge te ga pozvati radi očitovanja o utvrđenim činjenicama.

Iznos ugovorne kazne je 500,00 kn za svako postupanje protivno ugovoru o korištenju javne usluge.

Članak 35.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

 1. KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA USLUGE U ČIJE IME OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREUZIMA OBVEZU PLAĆANJA CIJENE ZA JAVNU USLUGU

Članak 36.

Općina Stubičke Toplice preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu za kućanstva korisnika naknade prema propisima o socijalnoj skrbi koji imaju prebivalište na njenom području.

Općina Stubičke Toplice vodi popis korisnika usluge u čije ime je preuzela obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu koji sadrži sljedeće podatke: korisnik usluge, obračunsko razdoblje, cijena za javnu uslugu koju je Općina platila davatelju javne usluge.

Navedeni popis korisnika Općina je dužna redovito ažurirati te ga dostaviti davatelju usluge.

 1. KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Članak 37.

Javne površine mogu se koristiti za prikupljanje otpada u provedbi akcija prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja prema suglasnosti općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice.

U suglasnosti iz stavka 1. ovog članka općinski načelnik određuje koje se javne površine mogu koristiti, u kojem vremenskom razdoblju i vrstu otpada za čije korištenje se može koristiti javna površina, te obvezu organizatora akcije da po prestanku korištenja javnu površinu vrati u stanje u kojem je istu preuzeo na korištenje.

 1. KOLIČINA KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA KOJI SE PREUZIMA U OKVIRU JAVNE USLUGE

Članak 38.

U okviru javne usluge davatelj javne usluge preuzima jednom godišnje od korisnika maksimalno do 2 m3 krupnog (glomaznog) otpada.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe članka 37., 38. i 39. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/08, 17/13, 24/13 i 3/15).

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje se od 31.01.2018. godine.

Davatelj javne usluge obvezan je uskladiti se s odredbama ove Odluke do 30.04.2018. godine.  

Davatelj javne usluge obvezan je ispuniti tehničko-tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po volumenu i broju pražnjenja spremnika na cijelom području općine Stubičke Toplice do 31.10.2018. godine.

Iznimno od st. 1. ovog članka, naplata odvoza otpada do ispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta iz prethodnog stavka, naplaćivat će se prema dosadašnjem načinu naplate i važećem ugovoru o koncesiji.

Ad. 6.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

G. Josip Beljak obrazlaže kako se predmetne izmjene odnose na smanjenje cijene najma mjesnih domova u Strmcu Stubičkom i Pili. Imajući u vidu da se navedeni prostori koriste u maloj mjeri od strane mještana, smanjenjem cijene najma nastojat će se povećati učestalost njihovog korištenja. Izmjene se odnose i na smanjenje cijene najma ribarske kućice i jezera Jarki radi sportskog ribolova koje najviše koriste članovi Udruge SRD Stubaki, a dosadašnja cijena mjesečnog najma predstavljala je velik izdatak za jednu udrugu.

Gđa Sabina Frgec iznosi kako je zaprimila pritužbu o nedostatku vode u maloj dvorani mjesnog doma u Stmecu.

G. Nedjeljko Ćuk odgovara kako takve pritužbe treba riješiti u suradnji s domarom mjesnog doma i Jedinstvenim upravnim odjelom Općine.

G. Filip Poštek smatra kako bi uzimajući u obzir troškove, cijene najma mjesnih domova trebalo povećati, ali pozdravlja navedeno smanjenje cijena ukoliko će isto dovesti do povećanja korištenja istih prostora.

G. Nedjeljko Ćuk se slaže s navedenim izmjenama, ali smatra da nisu ekonomski opravdane, osobito smanjenje cijene najma ribarske kućice, s obzirom da je ista izgrađena općinskim sredstvima.

Daljnjih pitanja nema.

Jednoglasno (sa 10 glasova za) je donesena

ODLUKA

O IZMJENAMA ODLUKE O CJENIKU ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA I DRUGIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 27/15, dalje Odluka), u članku 1. mijenjaju se t. 5., 6., 7. i 12 te sada glase:

Ribarska kućica (k.č.br. 890 k.o. Strmec Stubički)

ostale

80,00 m²

100,00 kuna / mjesečno

Ribarska kućica – sanitarni čvor

ostale

10,00 m²

50,00 kuna / mjesečno

Ribarska kućica – skladište

ostale

11,00 m²

50,00 kuna / mjesečno

Športsko-rekreacijsko jezero Jarki

sportski ribolov

/

100,00 kuna / mjesečno

Članak 2.

U Odluci o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 27/15, dalje Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

„Članak 2.

 1. Mjesni dom Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice:

1.1.    

za korisnike koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

mala dvorana

125,00 kuna

velika dvorana

250,00 kuna

1.2.    

za korisnike koji nemaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

mala dvorana

250,00 kuna

velika dvorana

500,00 kuna

 1. Mjesni dom Pila, Pila 16, Stubičke Toplice:

2.1.    

za korisnike koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

velika dvorana

250,00 kuna

2.2.    

za korisnike koji nemaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

velika dvorana

500,00 kuna

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije.                         

Ad. 7.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

G. Nedjeljko Ćuk daje riječ privremenom ravnatelju Općinske knjižnice Stubičke Toplice g. Božidaru Glasu.

G. Božidar Glas navodi da s obzirom na skorašnje otvorenje Općinske knjižnice Stubičke Toplice podnosi prijedlog za donošenje Pravilnika o radu knjižnice kojim se uređuje rad buduće knjižnice.

Daljnjih pitanja nema.

Jednoglasno (sa 10 glasova za) donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

Ad. 8.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Cjenik za korištenje usluga Općinske Knjižnice Stubičke Toplice.

 

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja, primjedbi ili dopuna po ovoj točki.

Gđa Sabina Frgec predlaže da članarina za umirovljenike bude besplatna.

Gđa Nina Gradiški Zrinski javlja se za riječ i predlaže da prvih mjesec dana od početka rada knjižnice usluge knjižnice budu besplatne.

Gđa Sabina Frgec dodaje da članarina za učenike srednjih škola bude smanjena s 30 na 20 kuna.

G. Ćuk daje na glasovanje amandman gđe Nine Gradiški Zrinski na prijedlog Cjenika za korištenje usluga Općinske knjižnice.

Amandman je jednoglasno ( sa 10 glasova za) prihvaćen.

G. Ćuk daje na glasovanje amandman gđe Sabine Frgec na prijedlog Cjenika za korištenje usluga Općinske knjižnice.

G. Ćuk utvrđuje da je „za “ navedeni amandman glasovalo 5 vijećnika, a da je 5 vijećnika bilo suzdržano.

G. Ćuk predlaže izmjenu prijedloga Cjenika na način da umirovljenici, djeca do 15 godina, učenici srednjih škola i studenti plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 20 kuna.

G. Ćuk daje na glasovanje navedeni amandman.

Amandman je jednoglasno (sa 10 glasova za) prihvaćen.

Daljnjih pitanja i primjedbi nema.

Jednoglasno (sa 10 glasova za) je donesena

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost na izmijenjeni prijedlog Cjenika usluga Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

Članak 2.

Iznos članarine za umirovljenike (točka 2. Cjenika), za djecu do 15 godina (točka 3. Cjenika) te za učenike srednjih škola i studente (točka 4. Cjenika) iznosit će 20,00 kuna godišnje.

Članak 3.

Usluge Općinske knjižnice Stubičke Toplice navedene pod točkama 1., 2., 3., 4., 5. i 7. Cjenika bit će besplatne prvih 30 kalendarskih dana od dana otvaranja knjižnice.

Ad. 9.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice po prijedlogu vijećnice Sabine Frgec.

G. Nedjeljko Ćuk daje riječ gđi Sabini Frgec.

Gđa Sabina Frgec navodi da bi se ovim prijedlogom smanjila cijena vrtića za roditelje s područja Općine Stubičke Toplice s 840,00 kuna na 740,00 kuna za prvo dijete, odnosno s 740,00 kuna na 640,00 kuna za drugo dijete. Obrazlaže da bi se time doprinijelo stvaranju pozitivne klime i privlačenju mladih obitelji u općinu. Također, navodi da bi se time financijski rasteretilo roditelje, a za Općinu bi to predstavljalo dodatno opterećenje od 96.000,00 kuna godišnje čime bi Općina Stubičke Toplice opravdala titulu „Općina – prijatelj djece“.

G. Tomislav Mlinarić pohvaljuje prijedlog, ali navodi da je očekivao bolje obrazloženje istog kao i konkretniji financijski okvir za njegovu provedbu. Također, podsjeća da je sličan prijedlog, zajedno s prijedlogom za povećanje iznosa stipendija, bio sastavni dio predizbornog programa HDZ-a. Smatra kako je navedeni prijedlog trebalo raspraviti prije donošenja proračuna te predlaže da ga razmotri Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo, uz prijedlog financijskog okvira od strane načelnika.

Gđa Kristina Ljubić obrazlaže da trenutno Dječji vrtić „Zvirek“ pohađa 113 djece, od kojih je troje djece s teškoćama u razvoju, pri čemu jedno od njih ostvaruje pravo na asistenta u pohađanju redovnog programa vrtića. U periodu od srpnja 2016. do prosinca 2016. tom je djetetu bio omogućen rad s asistentom preko mjere „Mladi za mlade“ koja je ukinuta, zbog čega je Dječji vrtić podnio zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad odgojitelja. Isti je odbijen s obzirom da je zanimanje odgojitelja deficitarno zanimanje. Stoga će Upravno vijeće DV „Zvirek“ uputiti zahtjev Općinskom vijeću za odobrenjem sredstava za novo zapošljavanje.

G. Josip Beljak pozdravlja prijedlog vijećnice Sabine Frgec, ali postavlja pitanje odakle namaknuti sredstva potrebna za njegovu realizaciju. Također navodi da je u komunikaciji s ravnateljicom vrtića kao i sudjelovanjem u Upravnom vijeću vrtića, upoznat s potrebom za zapošljavanjem još jednog odgojitelja na puno radno vrijeme što bi se trebalo realizirati u jesen. U tom bi se slučaju u proračunu za 2019. godinu predvidjela potrebna financijska sredstva za zapošljavanje novog odgojitelja. S obzirom na činjenicu da cijena vrtića u Stubičkim Toplicama ne odskače od cijena drugih vrtića, a istovremeno je primjer kvalitete i visokog standarda, smatra kako je prioritetnije osigurati sredstva za zapošljavanje novog odgojitelja, nego smanjiti cijenu vrtića.

G. Nikola Kristić smatra kako je ovo dobra populacijska mjera i dobrodošla pomoć roditeljima, a na pitanje odakle namaknuti financijska sredstva podsjeća na prvu sjednicu kada je iznosio prijedloge na kojim se stavkama može uštedjeti.

G. Nedjeljko Ćuk moli da konkretizira.

G. Nikola Kristić odgovara da je podnio konkretne prijedloge da se ušteda može izvršiti ukidanjem naknada za vijećnike, kao i na stavci hortikulturalnog uređenja, ali da isti nisu prihvaćeni.

G. Nedjeljko Ćuk navodi da je ušteda postignuta na stavci hortikulturalnog uređenja, ali da će rezultati biti vidljivi tek sljedeće godine, a da je prihvaćen prijedlog da se ušteda vrši primanjem materijala za sjednice vijeća elektroničkim putem, za što se g. Nikola Kristić nije potvrdno izjasnio.

G. Tomislav Mlinarić predlaže da se ova točka Dnevnog reda uputi na razmatranje Radnom tijelu za socijalnu problematiku i školstvo.

Daljnjih pitanja nema.

Sa sedam (7) glasova „za“, dva (2) suzdržana i jednim (1) glasom „protiv“ donesen je

 

ZAKLJUČAK

Prijedlog vijećnice Sabine Frgec o izmjeni Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice upućuje se na razmatranje Radnom tijelu za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

Ad. 10.

Donošenje Odluke o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Kako pitanja ni primjedbi nije bilo, jednoglasno (sa 10 glasova za) je donesena

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2017. GODINU

Tijekom 2017. godine provedene su sljedeće aktivnosti na području Općine Stubičke Toplice:

 • u siječnju 2017. godine Državni ured za zaštitu i spašavanje, područni ured Krapina izvješten je o Planu osposobljavanja članova Stožera civilne zaštite u 2017. godini
 • u siječnju 2017. sklopljen je ugovor za provođenje DDD mjera
 • u siječnju 2017. sklopljen je ugovor za obavljanje veterinarske službe (veterinarska pomoć i animalna asanacija)
 • u veljači 2017. godine usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu
 • u veljači 2017. godine sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina
 • u ožujku 2017. godine Državnom uredu za zaštitu i spašavanje, područni ured Krapina dostavljen je popunjen obrazac Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije
 • u ožujku 2017. godine Državni ured za zaštitu i spašavanje, područni ured Krapina izvješten je o ažuriranju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Stubičke Toplice
 • u svibnju 2017. godine ugrađen je nadzemni hidrant NO 80 NP 16
 • u srpnju 2017. godine donesena je Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice, KLASA:810-01/17-01/09, URBROJ:2113/03-03-17-14 od 27. srpnja 2017.
 • provedena je deratizacija u travnju i listopadu 2017. godine na cijelom području Općine. Deratizacija je obuhvatila javne površine, revizijska okna objekata za uklanjanje otpadnih voda – kanalizacijsku mreža dužine cca 3000 metara, stambene objekte – poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva (cca       1400), a u domaćinstvima gdje nije provedena sanacija (uklanjanje otpada, spremanje hrane u odgovarajuće spremnike, tehničko-građevinski zahvati sa ciljem sprječavanja ulaska glodavaca u objekte), članovima tih domaćinstava izvođači su dali usmene upute o načinima sanacije. Deratizacija je provedena prema uputi predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.
 • 30.10.2017. načelnik Općine Stubičke Toplice Josip Beljak sudjelovao je u programu osposobljavanja čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite
 • u studenom 2017. godine dostavljeni su podaci Državnom uredu za zaštitu i spašavanje, područni ured Krapina o odgovornim osobama zaduženim za zimsku službu, odnosno za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama na području Općine
 • u studenom 2017. godine Hrvatskom crvenom križu, gradsko društvo crvenog križa Donja Stubica dostavljeni su Plan zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice, Plan civilne zaštite i izvod iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice
 • u studenom 2017. su dostavljeni podaci Policijskoj postaji Donja Stubica Krapina o odgovornim osobama zaduženim za zimsku službu, odnosno za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama na području Općine
 • dva puta mjesečno provodi se kontrola vode za piće lokalnog vodovoda.

FINANCIJSKI UČINCI ZA 2017. GODINU

 

AKTIVNOST

UTROŠENI IZNOS

Tekuće donacije DVD Strmec Stubički

146.619,19 kn

Tekuće donacije DVD Pila

115.000,00 kn

Tekuće donacije JVP Zabok

67.135,50 kn

Vatrogasna i zaštitna oprema - hidrant

10.750,00 kn

Tekuće donacije HGSS

4.000,00 kn

Provođenje deratizacije i poslovi higijeničarske službe

85.123,75 kn

Tekuće donacije udruzi od značaja za CZ (Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice

15.000,00 kn

Donacija udruzi od posebnog značaja – Crveni križ

30.000,00 kn

UKUPNO:

473.628,44 kn

Ad. 11.

Donošenje Odluke o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa financijskim učincima za razdoblje 2018.-2021.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Gđa Anica Benger, načelnica Stožera za civilnu zaštitu Općine Stubičke Toplice navodi da je donošenje odluka vezano za civilnu zaštitu zakonska obveza.

Daljnjih pitanja i primjedbi nije bilo te je jednoglasno (sa 10 glasova za) donesena

ODLUKA

 

Članak 1.

 

Usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa financijskim učincima za 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu.

Članak 2.

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa financijskim učincima za 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad. 12.

Donošenje Odluke o godišnjem planu nabave materijalnih sredstava i opreme snaga civilne zaštite.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Daljnjih pitanja i primjedbi nije bilo te je jednoglasno (sa 10 glasova za) donesena

ODLUKA

 

Članak 1.

 

Usvaja se Godišnji plan nabave materijalnih sredstava i opreme snaga civilne zaštite za 2018. godinu.

Članak 2.

 

Godišnji plan nabave materijalnih sredstava i opreme snaga civilne zaštite za 2018. godinu sastavni jer dio ove Odluke.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 13.

Informacija o promjeni člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

G. Nedjeljko Ćuk daje riječ gđi Kristini Ljubić, Ravnateljici Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Gđa Kristina Ljubić obavještava kako je Upravno vijeće prihvatilo zahtjev za razrješenje članice iz reda odgojitelja gđe Kristine Vukić, s obzirom da joj je prestao radni odnos. Istovremeno navodi da je za novu članicu Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika izabrana gđa Andreja Očko Krušelj.

Ad. 14.

Prezentacija turističkih rezultata za Općinu Stubičke Toplice za 2017. godinu.

G. Nedjeljko Ćuk daje riječ g. Filipu Pošteku, predsjedniku Radnog tijela za turizam Općine Stubičke Toplice.

G. Filip Poštek obrazlaže kako je u općini Stubičke Toplice ostvaren porast u broju noćenja od 48,36 % što je rezultat rada turističkih djelatnika i svih turističkih subjekata na području općine. Nadalje navodi kako je u mjesecu siječnju župan Krapinsko-zagorske županije predstavio turističke rezultate na području županije za 2017. godinu pri čemu je naglasio kako je ostvaren porast od 40.000 noćenja u odnosu na 2016. godinu. Naglašava kako su Stubičke Toplice u tom porastu sudjelovale sa 50% što nitko nije dodatno naglasio, kao ni činjenicu da je Turistička zajednica Stubičkih Toplica druga po redu u županiji po broju noćenja. Također, najavljuje kako će na sljedećoj sjednici vijeća biti prezentiran program 1. zagorskog uličnog festivala u organizaciji Radnog tijela za turizam Općine Stubičke Toplice i Turističke zajednice, pod pokroviteljstvom Općine i Krapinsko-zagorske županije.

G. Nikola Kristić navodi kako su to rezultati za pohvalu i da bi ih trebalo prezentirati građanima na posebnoj press konferenciji. Također, obrazlaže da je u budžet Turističke zajednice uplaćeno oko 300.000,00 kuna samo od boravišne pristojbe, a u proračunu je bilo predviđeno 80.000,00 kuna prihoda od iste. U kontaktu sa jednim od direktora Hotela Matija Gubec došao je do saznanja da je samo Hotel uplatio iznos od 272.000,00 kuna boravišne pristojbe Turističkoj zajednici.

G. Filip Poštek naglašava da je to ukupan iznos uplaćene boravišne pristojbe od strane Hotela, ali da da on cjelokupno ne pripada samo Turističkoj zajednici, već i državi. Također, napominje i uzlazni trend privatnih iznajmljivača na području općine

Ad. 15.

Pitanja i prijedlozi.

G. Nedeljko Ćuk obavještava gđu Sabinu Frgec, obzirom da je s posljednje sjednice morala službeno izaći, kako prijedlog za sportsku dvoranu, u svoje ime ili ispred SDP-a može dati bilo kada, kao i na bilo koju drugu temu.

G. Nedjeljko Ćuk postavlja pitanje načelniku vezano za provedenu humanitarnu akciju za obitelj Mališ. Napominje kako bi bilo dobro izvijestiti vijeće koliko je sredstava skupljeno i koliko je obitelj Mališ primila.

G. Nikola Kristić navodi da je na službenim stranicama Turističke zajednice objavljen taj podatak.

G. Nedjeljko Ćuk napominje da se to ne odnosi na sredstva skupljena povodom I. polnoćke, kao i na sredstva koja su donirali članovi vijeća.

G. Nedjeljko Ćuk osvrće se i na problem lokalnog vodovoda i napominje kako bi trebalo razmisliti o obavještavanju mještana o stanju u kojem se vodovod nalazi.

G. Josip Beljak obrazlaže kako je vodovod u dobrom stanju, a osobito dotok vode koji je 20m3/h, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu u isto vrijeme, što je jako dobar pokazatelj. Kakva će biti tendencija, ovisi o vremenskim prilikama.

Gđa Sabina Frgec obavještava da je zaprimila pitanje građana vezano za slamaricu i stanje u kojem se nalazi. Također postavlja pitanje radi li se u tom slučaju o zaštićenom spomeniku ili kulturnom dobru.

Gđa Božić naglašava kako navedeni objekt nije kulturno dobro.

G. Ćuk navodi da je objekt u privatnom vlasništvu i njime upravlja stečajni upravitelj.

Gđa Frgec osvrće se na problem zapuštenih kuća u strogom centru općine i što se može poduzeti po tom pitanju.

G. Josip Beljak navodi da će se vlasnici pozvati i upozoriti na održavanje dvorišta.

G. Damir Pavrlišak postavlja pitanje vezano za poljoprivrednog redara.

G. Josip Beljak navodi da će svi detalji biti konačno dogovoreni u petak na sastanku predstavnika u Gornjoj Stubici.

Daljnjih pitanja ni prijedloga nema te g. Nedjeljko Ćuk zaključuje sjednicu.

Završeno: 19,38 sati.

KLASA:021-05/18-01/01

URBROJ:2113/03-01-18-2

Stubičke Toplice, 31. siječnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt