7. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 16. ožujka 2018. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Damir Pavrlišak, Zrinka Košić Bosnar, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Nina Gradiški Zrinski, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice

Bernarda Ivček, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice

Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice

Marina Šturlan, član Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Tamara Huis, stručni suradnik za pravne poslove

Mladen Knezić - novinar

Adrijana Merić, ispred Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Martina Jantol Županić i Silvio Tomić ispred Radnog tijela za turizam i promidžbu

Odsutni vijećnici: Robert Pilski (opravdano), Jurica Knezić (opravdano), Dejan Hrastinski (opravdano), Nikola Kristić (pravdano),

Zapisničar:       Melita Šarić

Započeto:         18,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk otvara sedmu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice gđu. Bernardu Ivček, ravnateljicu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice gđu. Brigitte Gmaz, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek gđu. Kristinu Ljubić, predstavnicu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gđu. Marinu Šturlan, predstavnika medija, građane Općine Stubičke Toplice, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, članove Radog tijela za turizam i promidžbu i službenice Jedinstvenog upravnog odjela te ostale goste.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, da imamo kvorum te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predlaže usvajanje dnevnog reda:

D N E V N I   R E D

 

1.     Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.      Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stubičke Toplice.

 1. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.
 3. Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi Energetske obnove zgrade Osnovne škole Stubičke na adresi Strmečka cesta 5/a, Stubičke Toplice
 4. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
 5. Donošenje Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Cjenik za obavljanje dimnjačarskih usluga.
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 9. Informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2017. Dječjeg vrtića „Zvirek“ sa pratećim izvještajima.
 11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“, ispred osnivača.
 12. Informacija o izboru članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“ ispred roditelja te odgojitelja i stručnog suradnika.
 13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2017. godinu.
 15. Informacija o općem stanju sigurnosti na području općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine.
 16. Informacija o prikupljenim sredstvima donacija za Lanu Mališ.
 17. Informacija o manifestaciji „Mali ulični festival“.
 18. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika s šeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, na usvajanje daje zapisnik sa šeste sjednice Općinskog vijeća sa dopunom zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog vijeća od 23. studenog 2017. godine kao izdvojeno mišljenje vijećnika Nikole Kristića.

Isti se usvaja jednoglasno sa devet (9) glasova.

Ad.2.

Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stubičke Toplice.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statutarne odluke dan u materijalima. Otvara raspravu.

Kako nema prijedloga ni upita na glasanje daje donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

STATUTA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

U Statutu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13, dalje Statut) članak 15. st. 2. mijenja se i glasi:

„Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik Općinskog vijeća će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.“

Članak 2

Članak 25. t. 5. Statuta mijenja se i glasi:

„5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom koje je veće vrijednosti od one o kojoj sukladno odredbi čl. 46. st. 3. ovog Statuta odlučuje načelnik samostalno.“

Članak 3.

Članak 27. Statuta mijenja se i glasi:

„Mandat člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Mandat člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“

Članak 4.

Članak 36. st. 2.Statuta mijenja se i glasi:

Statut Općine Stubičke Toplice, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 5.

Članak 46. st. 2. t. 5. Statuta mijenja se i glasi:

„5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Stubičke Toplice i drugom raspolaganju imovinom u skladu s zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima,“

U članku 46. stavak 3. mijenja se i glasi:

„U slučaju iz stavka 2. točke 5. ovog članka, načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u Proračunu Općine Stubičke Toplice i provedeno u skladu sa zakonom.“

U članku 46. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 2. točke 5a. ovoga članka općinski načelnik je dužan objaviti u prvom broju Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije, koji slijedi nakon donošenja te odluke.“

Članak 6.

Članak 52. Statuta mijenja se i glasi:

„Načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.

            Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

-           20% ukupnog broja birača u Općini Stubičke Toplice,

-           2/3 članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime, a pri utvrđivanju je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u općini Stubičke Toplice, Općinsko vijeće dužno je postupiti sukladno članku 15. stavku 3. ovog Statuta i zakonu.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.

Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.

Odluka o opozivu načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime donesena je, ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje jednu trećinu ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini Stubičke Toplice.

Članak 7.

Članak 57. stavak 2. t. 2. Statuta mijenja se i glasi:

„2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi dovode do prestanka službe,“

Članak 57. st. 3. mijenja se i glasi:

„Pročelnik koji bude razriješen sukladno točkama 1., 3. i 4. stavka 2. ovog članka, rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu, za koje ispunjava stručne uvjete.“

Članak 8.

U članku 58. st. 1. mijenja se i glasi:

„Općina Stubičke Toplice može obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati zajednički sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.“

Članak 9.

U članku 69. st. 1. mijenja se i glasi:

„Najmanje 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 2/3 članova Općinskog vijeća, te načelnik Općine mogu dati inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).“

Članak 10.

U članku 79. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“

Članak 11.

U članku 83. st. 3. t. 4. mijenja se i glasi:

„4.       prihodi od naknada za koncesije,“

U članku 83. st. 3. t. 7. mijenja se i glasi:

„7.       sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,“.

Članak 12.

U članku 84. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.“

Članak 13.

U članku 85. stavci 4.-6. brišu se, te se dodaju novi stavci 4. – 10.

„Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 6. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama“.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o razrješenju iz stavka 8. ovog članka, razriješeni općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika, u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.“

Članak 14.

Iza članka 85. dodaje se članak 85.a, koji glasi:

„Članak 85.a

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Općine Stubičke Toplice i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“

Članak 15.

Članak 97. Statuta mijenja se i glasi:

„Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 93. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.“

Članak 16.

U članku 102. st. 2. mijenja se i glasi:

„Iznimno, općim aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.“

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.3.

Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je u materijalima dan prijedlog načelnika za objavljivanje poziva. Otvara raspravu.

Kako nema prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O OBJAVI JAVNOG POZIVA ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

OPIS POSTUPKA IZBORA

 I.

            Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice (dalje: Savjet mladih).

 II.

            Savjet mladih ima pet članova.

            Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Stubičke Toplice koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine Stubičke Toplice.

            Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 III.

            Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, na razdoblje od tri godine.

            U Savjet mladih biraju se osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Stubičke Toplice, koji u trenutku podnošenja kandidatura imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

 IV.

            Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općine Stubičke Toplice obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidata. Izvješće se objavljuje na web stranici www.stubicketoplice.hr i dostavlja Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice.

UVJETI ZA ISTICANJE KANDIDATURA

 V.

            Pravo isticanja kandidatura imaju:

-       udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

-       učenička vijeća,

-       studentski zborovi,

-       pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i

-       neformalne skupine mladih, koje se sastoje od najmanje deset mladih (dalje: ovlašteni predlagatelji).

            Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

            Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 10 potpisa a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

 VI.

            Svi prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni u pisanom obliku i obrazloženi.

            Kandidatura obvezno sadrži:

-       naziv, sjedište i OIB ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,

-       podatke o kandidatu i zamjeniku kandidata (ime, prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta ili boravišta, status: učenik, student, zaposlenik, dr.)

-       očitovanje kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature,

-       očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja,

-       obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja neformalne skupine mladih, sve na obrascu te

-       životopis kandidata,

-       preslika osobne iskaznice, odnosno uvjerenje o prebivalištu/boravištu.

            Kandidatura se podnosi na obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Stubičke Toplice, www.stubicketoplice.hr.

            Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

            Prijedlog neformalne skupine mladih potpisuju prva tri potpisnika

            Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

ROKOVI ZA PRIJAVU

 VII.

            Rok za prijavu kandidatura je petnaest dana od dana objave ovog javnog poziva za isticanje kandidatura, odnosno do 04. travnja 2018. godine.

            U roku za prijavu predlagateljima će na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine stubičke Toplice biti dostupni obrasci za postupak izbora.

            Prijave se dostavljaju na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, osobno ili poštom, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Javni poziv za izbor Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.“

ROKOVI U KOJIMA ĆE BITI PROVEDENA PROVJERA ZADOVOLJAVANJA FORMALNIH UVJETA

 VIII.

            Provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta biti će provedena u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, odnosno do 19. travnja 2018. godine.

OPIS IZBORA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA

 IX.

            Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

            Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred pet kandidata na listiću, obzirom da se bira pet članova Savjeta mladih.

            U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje za izbor kandidata se ponavlja između onih kandidata koji u prethodnom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova, dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

ZAVRŠNE ODREDBE

 X.

            Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Stubičke Toplice, www.stubicketoplice.hr i oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je u materijalima dan prijedlog načelnika za utvrđivanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Otvara raspravu.

Kako nema prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

 

Na području općine Stubičke Toplice sljedeće su pravne osobe značajne za sustav civilne zaštite:

-       zdravstvene ustanove:

 • Dom zdravlja KZŽ, Ambulanta Stubičke Toplice
 • Specijalna bolnica Stubičke Toplice

-       odgojno-obrazovne ustanove:

 • Osnovna škola Stubičke Toplice.

-       prijevoznik: Stubaki prijevoz d.o.o., Strmec Stubčki 178, Stubičke Toplice

Zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove su dužne sukladno čl. 39. Zakona o sustavu civilne zaštite uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

Osim pravnih osoba, na području općine postoje fizičke osobe, obrtnici, koje raspolažu mehanizacijom i strojevima značajnim za aktivnosti reagiranja i spašavanja:

 • Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom 233, 49244 Stubičke Toplice
 • Maks Šturlan, vl. obrta Građevinska mehanizacija i autoprijevoz, Strmec Stubički 138, 49244 Stubičke Toplice

Općina Stubičke Toplice ima sklopljen ugovor za obavljanje higijeničarske službe za 2018. godinu sa:

 • Veterinarskom ambulantom Konjščina d.o.o., Donja Konjščina 26a, Konjščina

te ugovor za obavljanje dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije za 2018. godinu sa:

 • SANITACIJA D.O.O. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, Nalješkovićeva 45, Zagreb

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja na području općine Stubičke Toplice, KLASA:810-01/15-01/16, URBROJ: 2113/03-01-16-2 od 29.02.2016. godine.

Ad.5.

Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi Energetske obnove zgrade Osnovne škole Stubičke na adresi Strmečka cesta 5/a, Stubičke Toplice.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je u materijalima dan prijedlog Odluke načelnika. Otvara raspravu.

Kako nema prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta radovi Energetske obnove zgrade Osnovne škole Stubičke na adresi Strmečka cesta 5/a, Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA

o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za

financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj

Općine Stubičke Toplice

 I.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, na 7. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2018. godine donijelo je Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za sufinanciranje provedbe kapitalnog projekta: „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice na adresi Strmečka cestA 5/A, Stubičke Toplice“ u iznosu od 214.298,70 kuna (slovima: dvjestočetrnaesttisućadvjestodevedesetosam kuna i sedamdeset lipa), a koji iznos predstavlja dio udjela Općine Stubičke Toplice u sufinanciranju istog projekta.

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine za projekt naveden u točki I.

III.

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je u materijalima dan prijedlog Odluke načelnika. Otvara raspravu.

Kako nema prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

 

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje su im njihovi posjednici dužni osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama.

Pojmovi

 

Članak 2.

 

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži.

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za životinje.

3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao.

4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku.

5. posjednik životinje (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje ili dobrobit životinje.

6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište.

7. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć i skrb

8. službene životinje su životinje koje imaju licenciju za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela.

 

DIO DRUGI

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

 

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

 

Članak 3.

 

Posjednik je dužan:

- osigurati kućnim ljubimcima uvjete držanja u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17; u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

- psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje

- označiti mikročipom pse i vakcinirati ih protiv bjesnoće sukladno važećim propisima o veterinarstvu

- onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora

- na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima

- pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja

- osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi

- redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.

Posjednik ne smije:

- zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu

- ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Zabranjeno je:

- prodaja kućnih ljubimaca maloljetnim osobama

- davanje kućnih ljubimaca iz skloništa maloljetnim osobama na skrb ili udomljavanje

- držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja

- držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora

Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje kućnog ljubimca osigurati da životinja nije opasna za okolinu.

Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona može predlagati propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta.

Općina Stubičke Toplice kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama

 

Članak 4.

 

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

 

Članak 5.

 

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Psi se ne smiju voditi na dječja igrališta, cvjetnjake, sportske i rekreacijske terene i kupališta.

Iznimno, psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, na poljskim putevima, ali je posjednik psa dužan privezati ako se u blizini pojavi čovjek.

Članak 6.

 

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 7.

 

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 8.

 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov ljubimac onečisti.

Članak 9.

Ograničenja kretanja kućnih ljubimca iz ove Odluke ne primjenjuju je na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima

 

Članak 10.

 

Posjednik opasnih pasa dužan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 11.

 

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Članak 12.

Na ulazu u prostoru kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: „OPASAN PAS“.

Članak 13.

 

Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu.

Članak 14.

 

Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid o posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

 

Članak 15.

 

Vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom.

Vlasnici iz stavka 1. ovog članka moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca.

Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i mačaka i troškove njihove trajne sterilizacije.

Ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika.

 

Članak 16.

 

Na području općine Stubičke Toplice propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, osim u slučajevima kada je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela.

Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

 

Članak 17.

 

Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo.

Uzgajivači kućnih ljubimaca radi donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka moraju osigurati način držanja kućnih ljubimaca u skladu s njihovim potrebama i skrb o njima te ispunjavati uvjete glede objekata u kojima su smješteni kućni ljubimci.

Uzgajivači kućnih ljubimaca moraju biti osposobljeni za njihovo držanje i uzgoj s obzirom na hranidbu, njegu, ponašanje i prepoznavanje stanja bolesti i stresa u životinja te uvjete prijevoza životinja ili osigurati osposobljenost osoblja koje skrbi o kućnim ljubimcima, a ako se uzgajivači samostalno ne skrbe o njima.

Posjed pasa i mačaka

 

Članak 18.

 

Posjednik koji drži više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci može u svrhu udomljavanja držati samo pse odnosno mačke koje mu je povjerilo na čuvanje sklonište, s kojim ima sklopljen ugovor o tome, a sklonište osigurava označavanje pasa i mačaka te sterilizaciju, vodi propisane evidencije i oglašava pse te mačke u svrhu udomljavanja, a slobodno živuće mačke vraća u prvobitno stanište.

Posjednik koji drži više od 20 životinja iz stavka 1. mora udovoljavati uvjetima za osnivanje skloništa sukladno Zakonu te biti odobren kao sklonište.

Građevine za udomljavanje mogu se graditi isključivo na prostorima određenim prostorno-planskim dokumentima Općine Stubičke Toplice.

DIO TREĆI

ZAŠTITA NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA

 

Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

Članak 19.

 

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku.

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi vlasnik te se životinja odmah vraća vlasniku, osim ako vlasnik ne može doći po životinju.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, životinja se ne vraća vlasniku ako se vlasnik očitovao da se odriče životinje ili se može nedvojbeno utvrditi da je napustio životinju.

Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje ili je se posjednik odrekao, dužan je naknaditi sve troškove kao i štetu koju počini životinja od trenutka nestanka/odricanja do trenutka vraćanja posjedniku.

 

DIO ČETVRTI

NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

 

Divljač i zaštićene divlje vrste

 

Članak 20.

 

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po zasebnom „Programu zaštite divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

DIO PETI

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

 

Poticanje zaštite životinja

 

Članak 21.

Općina Stubičke Toplice će prema obvezi utvrđenoj Zakonom razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinja

 

Članak 22.

 

Svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

Ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, pružanje potrebne pomoći životinjama mora organizirati i financirati Općina Stubičke Toplice.

Ako se utvrdi vlasnik ozlijeđene životinje, troškove iz stavka 2. ovog članka snosi vlasnik.

DIO ŠESTI

NADZOR

 

Ovlasti komunalnog redara

 

Članak 23.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar.

U svom postupanju komunalni redar ovlašten je zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno ovoj Odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

 1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru
 2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci
 3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba
 4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju
 5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način
 6. očitati mikročip
 7. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora
 8. podnositi kaznenu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima.

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

 1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili bi nastavak njezina života bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom
 2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom propisima o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca)
 3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije
 4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima
 5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa
 6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca
 7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva
 8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca
 9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad
 10. utvrdi da je posjednik napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad.

Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.

U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

 

Članak 24.

 

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

DIO ŠESTI

NOVČANE KAZNE

 

Članak 25.

 

Sredstva naplaćena u skladu s ovom Odlukom za predviđene prekršaje prihod su Općine i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar može, osim kazne, izreći i usmeno upozorenje.

Članak 26.

 

Fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja postupa protivno odredbama ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Pravna osoba koja postupa protivno odredbama ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

Članak 27.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa i načinu postupanja sa neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 11/07 i 14/08).

Ad.7.

Donošenje Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je prijedlog dan u materijalima te otvara raspravu.

Vijećnica Sabina Frgec osvrnula se na projekt Općinske knjižnice i razlog zašto se tako dugo čekalo na otvorenje. Iz izvješća Matične službe iščitala je obrazloženje voditeljice Matične službe o poduzetim mjerama i danim prijedlozima upućenim od njene strane za ustroj, osnivanje i rad knjižnice. Njenom primjedbom na opremu knjižnice, konkretno policama koje ne zadovoljavaju standarde propisane zakonom, a koje su izrađene u Stolariji Ćuk. Navodi da je troškovnik za preinaku i prilagodbu namještaja izradila Stolarija Ćuk prema projektu projektanta Juraja Jurasa. Od strane načelnika navedeno je da je iznos za preinaku prevelik i da se obzirom na trošak neće pristupiti radovima. Obratila se predsjedniku vijeća i citirala dio iz zapisnika od 27. kolovoza 2017.g. u kojem mu se obratila upitom o policama kao i dani odgovor. Konstatirala je da otvorenje kasni jer nisu poštivani propisani standardi. Postavila je upit kako može tražiti novac za nešto što nije ispoštovano te da te radove treba uraditi o svom trošku i trošku projektanta. Dala je primjedbu i na istaknuti naziv ispred Općinske knjižnice koji se mijenjao tri puta te traži odgovor od načelnika. Dala je primjedbu na zapošljavanje privremenog ravnatelja smatrajući da on nije proveden sukladno Zakonu te da isti ne zadovoljava potrebne kriterije. Moli Povjerenstvo za izbor i imenovanje da upozna prisutne tko se javio na natječaj i zašto nisu zadovoljeni uvjeti. Konstatira da sve baca sumnju na transparentnost i zakonitost pri otvaranju Općinske knjižnice. Postavlja pitanje možemo li kao općinska vlast provesti jedan projekt do kraja u skladu sa Zakonom, odnosno poštujući propise i nisu li sada ove police u sukobu interesa.

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk odgovorio je da je netočan podatak o iznosu cijene polica, jer je to iznos za opremanje prostora knjižnice. Sukob interesa nije, čak ni sada kada obnaša dužnost predsjednika vijeća, a kamoli tada kada su se javili na javni natječaj. Standard za dubinu polica ne postoji. Za natječaj za opremanje knjižnice Oroslavje postoji dokumentacija o ponudama jer su se i tamo javili, te je vidljiva razlika cijene. Navodi da u izviješću voditeljice Matične službe nije navedeno što joj je naloženo i da radi protupravno u odnosu na knjižnicu. Iznos ponude upućen je Ministarstvu na njihovo traženje. Ti radovi neće se izvoditi. Pozvao je vijećnicu da se osobno na licu mjesta uvjeri kako police izgledaju. Ministarstvo je dalo primjedbu na rad voditeljice, gđe. Jelić, kojim nanosi štetu ne samo nama već i ostalima koji rade u knjižnicama. Upućuje da se informira u knjižnicama Grada Zagreba koje su bile opremane od strane Stolarije Ćuk o izvedenim radovima. Jedino što je bilo upitno, a vezano za opremu, bio je pult koji je trebalo prepraviti i to se nije radilo na trošak Općine već na vlastiti trošak. I neki drugi radovi koji nisu bili vezani uz ponudu također su odrađeni gratis upravo iz razloga da se ne događaju primjedbe koje su sada upućene.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Ljubica Božić objasnila je da osoba koja sada radi u Općinskoj knjižnici je vršitelj dužnosti kao privremeni ravnatelj. Za to mjesto nazvan je zavod za zapošljavanje, te je on preporučen za rad. Zaposlen je na četiri satno vrijeme, dao je najkraći rok za unos knjiga. Rad je ponuđen i gđi. Jelić koja je navela da joj za unos knjiga potrebno devetnaest mjeseci. Vezano za sada raspisani natječaj u z članku 27. Zakona stoji da ga provodi Upravno vijeće ili osnivač. Mi smo osnivač i u ovom slučaju provodimo natječaj. Ukoliko se na prvi natječaj ne javi osoba koja ima propisanu stručnu spremu i pet godina radnog staža u struci, natječaj se mora poništiti i ponoviti na način da se snize kriteriji za stručnu spremu. Na prvi natječaj javila se jedna osoba koja nije imala dovoljno radnog staža. Natječaj je poništen i raspisan je drugi.

Općinski načelnik Josip Beljak osvrnuo se na našu knjižnicu i gđu. Jelić te njenog osobnog obilaska knjižnice. Uzimajući u obzir dane primjedbe zauzeo je stav da se neće ići u preinake. Istaknuti naziv knjižnice mijenjan je isključivo na njeno traženje. Kako je dala primjedbe za police obratili smo se direktno Ministarstvu i državnom tajniku. Obzirom da je i sama bila prisutna naloženo joj da izda rješenje, jer nisu utvrdili da postoji problem za otvaranje knjižnice. I sami su naveli da se u Hrvatskoj knjižnice otvaraju u različitim uvjetima, pohvalili su trud da se uopće od strane Općine pokrenula inicijativa za otvaranje prostora. Vezano za preinaku polica i danu ponudu prezentirali smo da je preinaka nemoguća i da sredstva nisu osigurana u Proračunu. Gđa. Jelić je i nakon danog naloga za izdavanje rješenje odugovlačila još dva tjedna.

Vijećnica Sabina Frgec izjasnila se da nije protiv otvaranja knjižnice već dapače, no da standard za police postoji.

Predsjednik Nedjeljko Ćuk predlaže da se osobno uvjeri da su police unutar propisanih standarada, te napominje da što se tiče sukoba interesa on ne postoji jer imamo mišljenje Ministarstva o istom.

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski obavijestila je prisutne da je inicijativu za uređenje prostora u knjižnicu dalo ZDS ne jednoj sjednici mjesnog odbora. Sretna je da je otvorenje pred nam i da su riješena sva pitanja i nepoznanice i da imamo nešto čime se možemo pohvaliti. Pohvalila je police koje su vidjeli još u prijašnjem sazivu vijeća, jer ih je tadašnji načelnik pozvao u obilazak prostora.

Predsjednik vijeća Nedjeljko Ćuk pročitao je pisano izdvojeno mišljenje vijećnika Nikole Kristića u točki 7. Dnevnog reda, koji se ispričao što radi ranije dogovorenih obaveza nije u mogućnosti naočiti sjednici Općinskog vijeća:

„ U točki 7 dnevnog reda (Donošenje Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice) u predloženom Pravilniku i članku 2. utvrđuje se radno mjesto Ravnatelja knjižnice s predviđenom stručnom spremom VSS ili VŠS!? Prema pozitivnim propisima i važećim pravilnicima za radno mjesto Ravnatelja knjižnice predviđeno je ISKLJUČIVO radno mjesto VSS stručne spreme! Naravno VSS dipl. bibliotekar s 5 godina radnog iskustva (u slučaju iskustva rada u Narodnim knjižnicama daje se prednost nad radnim iskustvom rada u školskim knjižnicama).

            Ravnatelj knjižnice može biti i osoba s diplomom neke druge ustanove visokog obrazovanja, ali uz uvjet položenog stručnog ispita iz bibliotekarstva. To se posebno odnosi na osobe-kandidate starije od 40 godina…Dakle VŠS nije nigdje navedena, pa vas molim da se naprave izmjene u predloženom pravilniku kako ne bi bio suprotan važećim propisima. Nadam se da je tako postupljeno i pri objavi natječaja za to radno mjesto. Pitanje je zašto i za radno mjesto knjižničara nije predviđena VSS-dipl. knjižničar? Može biti i VŠS knjižničar, ali se postavlja pitanje zašto u startu eliminiramo mogućnost zapošljavanja kvalificiranijeg kandidata!?

            Ovo očitovanje u cijelosti molim uvrstite u zapisnik kao izdvojeno mišljenje na zapisnik vijećnika Nikole Kristića.“

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ljubica Božić navodi da su člankom 27. propisani uvjeti za imenovanje ravnatelja. Citirala je stavak 2.

Predsjednik je konstatirao da se u ovoj točki nitko nije osvrnuo na točku dnevnog reda, a to je donošenje Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice. Nitko nije postavio pitanje kolika je plaća, je li je premala u odnosu na obrazovanje i ono što se traži. Predlaže da se vijećnici uključe na tu temu jer to je točka dnevnog reda.

Kako nema primjedbi na prijedlog Odluke, predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje donošenje Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

PRAVILNIK O PLAĆAMA I ORGANIZACIJI RADA

U OPĆINSKOJ KNJIŽNICI STUBIČKE TOPLICE

                          I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

            Ovim Pravilnikom uređuju se plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice (dalje: Knjižnica).

                         II. ORGANIZACIJA RADA

Članak 2.

Utvrđuju se sljedeća radna mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Knjižnici:

Naziv radnog mjesta

Stručna sprema

Koeficijent složenosti poslova

Ravnatelj Knjižnice

VSS

VŠS

1,406

Knjižničar

VŠS

1,018

Radna mjesta u Knjižnici razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

1. radna mjesta I. kategorije uključuju ovlaštenja i odgovornosti za upravljanje Knjižnicom;

2. radna mjesta II. kategorije uključuju izvršavanje jednostavnijih i pretežno rutinskih knjižničarskih, administrativnih i stručnih poslova radnika.

U I. kategoriji radnih mjesta utvrđuje se radno mjesto ravnatelja Knjižnice.

U II. kategoriji radnih mjesta utvrđuje se radno mjesto knjižničar.

Članak 3.

Knjižnica ima obvezno zaposlenog ravnatelja na puno radno vrijeme.

Ravnatelj organizira i vodi stručni rad i poslovanje Knjižnice, a obavlja i druge poslove određene Statutom Knjižnice, Zakonom o knjižnicama i Zakonom o ustanovama.

Članak 4.

Ravnatelj može, uz suglasnost Općinskog vijeća, na neodređeno, odnosno, uz ispunjenje uvjeta iz Zakona o radu, na određeno vrijeme, zaposliti osobu koja ispunjava uvjete za radno mjesto II. kategorije, kao i vježbenika za radno mjesto I. i II. kategorije.

Ravnatelj može, uz suglasnost Općinskog vijeća, sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 5.

Stručne poslove u Knjižnici obavljaju: ravnatelj i knjižničar prema važećim propisima Zakona o knjižnicama.

Knjižnicom upravlja ravnatelj, koji ujedno rukovodi, organizira, vodi rad i poslovanje Knjižnice.

Radnik Knjižnice koji obavlja stručne knjižničarske poslove, a nije položili stručni ispit svog zvanja, dužan ga je položiti u zakonskom roku propisanom Zakonom o knjižnicama i podzakonskim propisima.

Osoba može biti primljena na radno mjesto knjižničara ako nema položen stručni ispit za knjižničara s tim da ga je dužna položiti u zakonskom roku.

Računovodstvene, kadrovske, pravne poslove i poslove otpreme pošte te poslove čišćenja prostorija Knjižnice, za Knjižnicu obavljaju službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice u sklopu redovnih zadataka radnog mjesta na koje su raspoređeni.

Članak 6.

Ugovor o radu sa ravnateljem Knjižnice sklapa, ispred Općine Stubičke Toplice, općinski načelnik.

Članak 7.

Ugovor o radu sa drugim zaposlenikom Knjižnice, osim ravnatelja, sklapa ravnatelj Knjižnice.

Zapošljavanje osobe iz st. 1. ovog članka provodi se nakon objavljivanja oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za prijavu na oglas je najmanje osam dana.

U oglasu se navodi naziv radnog mjesta, vrsta radnog odnosa i trajanje radnog vremena, posebni uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, rok do kojeg se primaju prijave i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

Odluku o izboru kandidata donosi ravnatelj Knjižnice.

Članak 8.

Prigodom sklapanja ugovora o radu može se ugovarati probni rad.

Odluku o potrebi za probnim radom donosi ravnatelj.

Probni rad može trajati najviše tri mjeseca.

Najkasnije zadnjeg dana probnog rada ravnatelj odnosno ovlaštena osoba zaposleniku izdaje pisanu potvrdu o njegovoj uspješnosti tijekom probnog rada s obrazloženjem.

Ako zaposlenik ne zadovolji na probnom radu, ugovor se raskida uz otkazni rok od sedam dana.

Članak 9.

Zaposlenik Knjižnice je dužan u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada školovati se, obrazovati, osposobljavati i usavršavati za rad.

Tijekom obrazovanja za potrebe Knjižnice zaposleniku pripadaju sva prava kao da je radio, u skladu sa Zakonom o radu i ovim pravilnikom.

Međusobna prava i obveze između zaposlenika koji je upućen na obrazovanje i Knjižnice uređuju se ugovorom o radu.

Članak 10.

Knjižnica može osobu koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala zaposliti kao pripravnika.

Pripravnici se mogu zapošljavati na poslovima za koje se traži viša i visoka stručna sprema.

Ako posebnim propisima nije drukčije utvrđeno, pripravnički staž može trajati najviše godinu dana.

Ako je posebnim zakonom utvrđena obveza, trajanje i način provođenja pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita, pripravnik polaže stručni ispit sukladno tim propisima.

Pripravnik polaže stručni ispit o vlastitom trošku.

Članak 11.

Ako je stručni ispit ili radno iskustvo, posebnim zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Knjižnica može osobu koja je završila odgovarajuće školovanje primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te s njom sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad.

Ugovor iz stavka 1.ovog članka mora se sklopiti u pisanom obliku.

Stručno osposobljavanje iz stavka 1.ovog članka može trajati najduže koliko traje pripravnički staž.

Razdoblje stručnog osposobljavanja iz stavka 1. ovog članka ubraja se u pripravnički staž i radno iskustvo propisano kao uvjet za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Članak 12.

Knjižnica mora biti otvorena za korisnike najmanje 40 sati tjedno.

Radno vrijeme u kojem je Knjižnica otvorena korisnicima predlaže, u sklopu prijedloga programa rada za narednu godinu, ravnatelj Knjižnice.

                          III. PLAĆE ZAPOSLENIKA KNJIŽNICE

Članak 13.

Plaću zaposlenika u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na kojem zaposlenik radi i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 14.

Osnovica za obračun plaće jednaka je visini osnovici za obračun plaće u javnim službama i iznosi 5.421,54 kuna.

Općinsko vijeće daje suglasnost na povišenje osnovice.

Članak 15.

Koeficijenti za obračun plaće zaposlenika određuju se na sljedeći način:

Naziv radnog mjesta

Stručna sprema

Koeficijent složenosti poslova

Ravnatelj Knjižnice

VSS

VŠS

1,406

Knjižničar

VŠS

1,018

Članak 16.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 17.

Plaća se isplaćuje jednom mjesečno za prethodni mjesec.

Zaposlenik ima pravo izabrati banku preko koje će mu se isplaćivati plaća. Poslodavac je dužan na zahtjev zaposlenika uplatiti obustavu (kredita, uzdržavanja i sl.).

Zaposlenik u Knjižnici ima pravo na naknadu plaće kada ne radi zbog:

-       godišnjeg odmora

-       plaćenog dopusta

-       državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom

-       obrazovanja, prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja na koje je upućen od strane Knjižnice/Osnivača

-       zastoja u poslu do kojeg je došlo bez njegove krivnje i

-       drugih slučajeva utvrđenih zakonom i pravilnikom.

Članak 18.

Za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, zaposlenik Knjižnice ima pravo na uvećanu plaću.

Osnovna plaća zaposlenika u Knjižnici uvećat će se:

-       za rad subotom ako je subota neradni dan 25%

-       za rad noću 40%

-       za prekovremeni rad 50%

-       za rad nedjeljom 35%.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi iz stavka 2. ovog članka zaposlenik može koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada uz pripadajuće uvećanje.

Ako je zaposlenik odsutan s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini 85% od njegove plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeo bolovanje.

                            IV. OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA KNJIŽNICE

Članak 19.

Zaposleniku se može isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora u visini neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak, ako su sredstva osigurana u proračunu Općine Stubičke Toplice.

Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do kraja lipnja tekuće godine, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, rodiljnog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Regres se može isplatiti i zaposleniku koji u tekućoj godini koristi razmjerni dio godišnjeg odmora.

Članak 20.

Zaposleniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu prema važećim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.

Članak 21.

Zaposlenik Knjižnice ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć u slučaju u visini neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak, u slučaju:

-       smrti zaposlenika

-       smrti supružnika, djeteta ili roditelja

-       bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana

-       rođenja djeteta

-       nastanka teške invalidnosti zaposlenika, djeteta ili supružnika (u godini u kojoj je invalidnost nastala).

Članak 22.

Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova dolaska na posao i odlaska s posla u visini cijene mjesečne autobusne karte prema cjeniku pretežitog prijevoznika na području Županije, ukoliko je udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada više od tri kilometra.

U slučaju da udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada iznosi do tri kilometra, zaposlenici imaju pravo na naknadu u iznosu od 150,00 kuna mjesečno.

Naknada troškova prema stavku 1. i 2. ovog članka isplaćuje se za jedanaest mjeseci u kalendarskoj godini.

U slučaju odsutnosti s posla zbog bolovanja, plaćenog dopusta i drugih zakonom utvrđenih razloga, naknada troškova prijevoza iz stavka 1. i 2. ovog članka utvrđuje se na način da se iznos cijene mjesečne autobusne karte odnosno mjesečne naknade iz stavka 2. ovog članka podijeli s brojem radnih dana i pomnoži brojem dana provedenim na radu.

Naknada troškova prijevoza isplaćuje se zaposlenicima u tekućem mjesecu.

Članak 23.

Ako zaposlenik Knjižnice mora koristiti privatni automobil u službene svrhe, naknadit će mu se troškovi prema propisu koji važi za zaposlenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Članak 24.

Pravo na jubilarnu nagradu, dar za djecu, dodatak za božićne/uskrsne blagdane ostvaruju se jednako kao prava zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Ako sredstva za materijalna prava svih zaposlenih Knjižnica ne ostvaruje u proračunu Općine Stubičke Toplice, prava iz stavka 1. ovog članaka ostvarivat će se ako Knjižnica osigura sredstva za tu namjenu.

Članak 25.

Ostala materijalna prava zaposlenika Knjižnice, osim prava na troškove dolaska na posao i korištenja privatnog automobila u službene svrhe, može ostvariti samo osoba koja je zaposlena u Knjižnici na neodređeno vrijeme, te ravnatelj.

                        V. ODMORI I DOPUSTI

Članak 26.

Pravo na stanku uredit će svojom odlukom ravnatelj Knjižnice, sukladno Zakonu o radu.

Članak 27.

Tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, zaposlenik Knjižnice ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno.

Članak 28.

Pravo na tjedni odmor zaposlenik Knjižnice ostvaruje sukladno Zakonu o radu.

Članak 29.

Zaposlenik Knjižnice ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, odnosno najmanje 20 dana, a ona se uvećava prema pojedinačno određenim mjerilima:

 1. s obzirom na složenost poslova:

-           zaposlenicima VSS                                          5 dana

-           zaposlenicima VŠS                                          4 dana

 1. s obzirom na dužinu radnog staža:

-           do 5 godina radnog staža                                  1 dan

-           od 5 do 10 godina radnog staža             2 dana

-           od 10 do 15 godina radnog staža                       3 dana

-           od 15 do 20 godina radnog staža                       4 dana

-           od 20 do 25 godina radnog staža                       5 dana

-           od 25 do 30 godina radnog staža                       6 dana

-           od 30 i više godina radnog staža                       8 dana

 1. s obzirom na posebne socijalne uvjete:

-           roditelju, posvojitelju ili staratelju s

            jednim malodobnim djetetom               2 dana

-           za svako daljnje dijete još po                            1 dan

Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se četiri tjedna (20 radnih dana) uveća za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama 1. do 3. stavka 1. ovog članka.

Zaposlenik Knjižnice može koristiti godišnji odmor bilo u dijelovima, bilo u cijelosti, ako to omogućuju radne obveze. Prvi dio godišnjeg odmora zaposlenik Knjižnice će koristiti u trajanju od dva tjedna, a preostali dio godišnjeg odmora, sukladno mogućnostima i radnim obvezama, mora iskoristiti do 30. lipnja sljedeće godine.

Za zaposlenika Knjižnice ravnatelj donosi odluku kojom mu određuje razdoblje korištenja godišnjeg odmora, nakon dostave njegovog prijedloga.

Ravnatelj Knjižnice dužan je pisanim putem obavijestiti općinskog načelnika o korištenju svojeg godišnjeg odmora.

Članak 30.

Zaposlenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini, u sljedećim slučajevima:

- zaključivanje braka                                                               5 radnih dana

- rođenje djeteta                                                                     5 radnih dana

- smrti supružnika,

roditelja, očuha, maćehe, djeteta, pastorčadi,

posvojitelja, posvojenika i unuka                                            5 radnih dana

- smrti brata ili sestre, djeda ili bake

te roditelja supružnika                                                            2 radna dana

- selidbe u istom mjestu stanovanja                                          2 radna dana

- kao dobrovoljni davatelj krvi za svako

dobrovoljno davanje                                                               2 radna dana

- teške bolesti djeteta ili roditelja

izvan mjesta stanovanja                                                        3 radna dana

- polaganje stručnog ispita prvi put                                           5 radnih dana

- elementarne nepogode                                                           5 radnih dana

Zaposlenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust,

                  VI. NAKNADA ŠTETE

Članak 31.

Zaposlenik koji na radu ili u svezi s radom namjerno ili iz krajnje nepažnje uzrokuje štetu Knjižnici, dužan je štetu naknaditi.

Ako štetu uzrokuje više zaposlenika, svaki zaposlenik odgovara za dio štete koji je uzrokovao.

Ako se za svakog zaposlenika ne može utvrditi dio štete koji je on uzrokovao, smatra se da su svi zaposlenici podjednako odgovorni i štetu naknađuju u jednakim dijelovima.

Visina štete utvrđuje se uvidom u cjenik ili ponudu dobavljača takve stvari.

Članak 32.

Ako zaposlenik Knjižnice pretrpi štetu na radu ili u svezi s radom, Knjižnica je dužna zaposleniku naknaditi štetu po općim propisima obveznoga prava.

Pravo na naknadu štete iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na štetu koju je Knjižnica uzrokovala zaposleniku povredom njegovih prava iz radnog odnosa.

                     VII. ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE I ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA KNJIŽNICE

Članak 33.

Poslodavac će zaštititi dostojanstvo zaposlenika za vrijeme obavljanja posla tako da mu osigura uvjete rada u kojima neće biti izložen izravnoj ili neizravnoj diskriminaciji te uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju. Ova zaštita uključuje i poduzimanje preventivnih mjera.

Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija zaposlenika na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, porodičnih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu, te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Članak 34.

Zaposlenik je dužan, prigodom obavljanja poslova svojega radnog mjesta, ponašati se i postupati na način kojim ne uznemirava te, u granicama svojih ovlasti, spriječiti uznemiravanje od drugih zaposlenika i trećih osoba.

Članak 35.

Postupak zaštite dostojanstva zaposlenika koji je podnio prijavu zbog uznemiravanja povjerljive je naravi.

Za primanje i rješavanje pritužaba vezanih uz postupak zaštite dostojanstva zaposlenika nadležan je ravnatelj ili osoba koju on ovlasti (dalje u tekstu: ovlaštena osoba). Ime i broj telefona ovlaštene osobe mora biti izvješeni na svim oglasnim pločama Poslodavca.

Radnik podnosi pritužbu ovlaštenoj osobi iz st. 2. ovog članka Pravilnika. Pritužba se može napisati ili podnijeti usmeno.

O usmenoj pritužbi ovlaštena osoba sastavlja bilješku koju potpisuje radnik koji podnosi pritužbu.

Članak 36.

Uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, ovlaštena osoba, kada utvrdi da uznemiravanje zaposlenika postoji, predlaže neku od sljedećih mjera o zaštiti dostojanstva:

-       usmeno upozorenje zaposlenika koji je izvršio uznemiravanje;

-       pisano upozorenje zaposleniku koji je izvršio uznemiravanje, uz najavu mogućnosti pokretanja postupka za otkaz ugovora o radu;

-       izmjenu rasporeda rada tako da se izbjegne rad uznemiravanoga i zaposlenika koji je izvršio uznemiravanje;

-       pokretanje postupka za otkaz ugovora o radu.

                     VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

U tekstu ovoga pravilnika pod pojmom visoka stručna sprema (VSS) podrazumijeva se završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je zaposlenik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03,105/04,174/04, 2/07- Odluka Ustavnog suda RH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i101/14 –Odluka Ustavnog suda RH).

Pod pojmom viša stručna sprema (VŠS) podrazumijeva se završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema koju je zaposlenik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Članak 38.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuje se Zakon o radu ili propisi koji se primjenjuju na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, ovisno što je povoljnije za radnika Knjižnice.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.8.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Cjenik za obavljanje dimnjačarskih usluga.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk konstatira da smo nakon više raspisanih natječaja izabrali dimnjačara. Podatak i kontakt je objavljen na web stranicama Općine Stubičke Toplice. Potrebno je dati suglasnost na prijedlog cjenika. Otvara raspravu.

Kako nema primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Cjenik za obavljanje dimnjačarskih usluga.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

 I.

Daje se suglasnost na Cjenik dimnjačarskih poslova trgovačkog društva LEUŠTEK j.d.o.o. iz Poznanovca, Ulica zagorske brigade 30, koji je sastavni dio ponude odabranog ponuditelja LEUŠTEK j.d.o.o., zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice dana 11. siječnja 2018. godine pod rednim brojem 1 (jedan), a sa kojim je zaključen i Ugovor o davanju koncesije, KLASA:363-01/17-01/110, URBROJ: 2113/03-03-18-29 od 05. ožujka 2018.

 II.

Cjenik je sastavni dio ove Odluke.

 III.

Odluka i Cjenik će se objaviti na web stranici Općine Stubičke Toplice.

Ad.9.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Ravnateljica Osnovne škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice Brigitte Gmaz ukratko je obavijestila da su uz poziv priloženi materijali sa tabelarnim prikazom kao i detaljnim obrazloženjem uz financijsko izvješće. Navela je način financiranja škole kao i rashode to jest sredstva koja se raspoređuju po vrstama troška. Sredstva su uložena za unaprjeđenje rada kao i nabavu potrebne opreme. Navodi da je škola tijekom 2017. godine u suradnji sa općinom opremljena školskom kuhinjom.

Kako nema primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost na Financijsko izvješće Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, KLASA:003-06/18-01/2, URBROJ:2113/03-380-33-18-2 od 28. veljače 2018. godine.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Ravnateljica Osnovne škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice Brigitte Gmaz navodi da su to sredstva koja se ostvaruju od prikupljanja staroga papira, najma prostora glazbenoj školi Bonar i manekenskoj školi. Sredstva su utrošena na časopise za djecu koja se nalaze u knjižnici, a dio je išao na tiskanje školskog lista koji je proglašen kao najbolji list u županiji.

Kako nema primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke ousvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

            Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, KLASA:400-05/18-01/2, URBROJ:2113/03-380-33-18-1 od 31. siječnja 2018.

Ad.11.

Informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Ravnateljica Osnovne škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice Brigitte Gmaz navodi da škola ne ostvaruje prihode od vlastite djelatnosti.

Ad.12.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2017. Dječjeg vrtića „Zvirek“ sa pratećim izvještajima.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk pozdravlja zamjenicu načelnika Anicu Benger koja se pridružila sjednici u 18,37 sati.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Kristina Ljubić obavijestila je da je materijal dan u privitku poziva, ostvaren je prihod od 97% od planiranog. Najveći dio prihoda ostvaruje se iz Proračuna općine, prihodi po posebnim propisima i prihodi od uplate roditelja. Dio prihoda ostvaruje se iz Proračuna drugih gradova i općina.

Kako nema primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2017. Dječjeg vrtića „Zvirek“ sa pratećim izvještajima.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, KLASA:601-05/18-02/04, URBROJ:2113-27-04-18-1 od 23. veljače 2018.

Članak 2.

Daje se suglasnost na Izvještaj Dječjeg vrtića „Zvirek“ o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja za razdoblje 01.01.-31.12.2017., KLASA:400-01/18-01/03, URBROJ:2113-27-18-1 od 28. veljače 2018.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.13.

Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“, ispred osnivača.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk obavještava da su kao članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvirek predloženi, Stanislava Erdelja, Dubravka Orešić Dreven i Dubravka Špiček.

Kako nema primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“, ispred osnivača.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA “ZVIREK”

 I.

            U Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zvirek” ispred osnivača imenuju se:

  1. mr. Stanislava Erdelja, dipl.soc.radnica, iz Stubičkih Toplica, Vladimira Nazora 1b
  2. Dubravka Orešić Dreven, dipl.uč., iz Oroslavja, Andrije Gredičaka 3i
  3. Dubravka Špiček, mag.oec., iz Stubičkih Toplica, Brezina ulica 3k.

II.

            Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a mandat im započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća.

III.

            Ravnatelj Dječjeg vrtića “Zvirek” obvezuje se obavijestiti Općinsko vijeće o konstituiranju Upravnog vijeća u roku i na način utvrđen u Statutu Dječjeg vrtića “Zvirek”.

IV.

            Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk daje sugestiju ravnateljici da se za sjednice Upravnog vijeća članovi pripreme sa aktualnom tematikom te da budu informirani osobito vezano za sredstva i natječaje fondova.

Ad.14.

Informacija o izboru članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“ ispred roditelja te odgojitelja i stručnog suradnika.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk informirao je prisutne vijećnike da je za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvirek iz reda roditelja izabrana Jelena Lisak Šturlan, dok je za člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika izabrana Andreja Očko Kralj.

Ad.15.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice Bernarda Ivček obavještava da je izvješće vrlo iscrpno. Pohvalan je rad Hotelskog kompleksa Matija Gubec. Sve aktivnosti koje su planirane ostvarene su prema Programu rada za 2017. godinu. Turistička zajednica provodila je aktivnosti na području Općine kao turističkog mjesta. Istaknula je suradnju i rad sa Radnim tijelom za turizam i promidžbu Općine. Sve manifestacije održane su pod generalnim pokroviteljstvom Općine Stubičke Toplice i predstavljene na internet i Facebook stranici.

Predsjednik Općinskog vijeća postavio je pitanje dali je Advent bio pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice ili ne, kao i doček Nove Godine u podne?

Na postavljeni upit odgovorila je direktorica da navedene manifestacije nisu bila pod pokroviteljstvom Turističke zajednice.

Predsjednik vijeća Nedjeljko Ćuk pročitao je primjedbu vijećnika Nikola Kristića u kojem navodi:

U točki 15 dnevnog reda (Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o radu i Godišnjeg financijskog izvješća TZ Općine St. Toplice za 2017. godinu) vjerujem da u izvještaju greškom nisu navedene aktivnosti održane uz organizacijsko sudjelovanje ili potporu TZ i Općine Stubičke Toplice, pa molim da se izvještaj TZ radi činjeničnog stanja i vjerodostojnosti dopuni na slijedeći način:

Udruga Modus Vivendi Stubaki, u suradnji s TZ i Općinom Stubičke Toplice organizirala je koncertne večeri za „Valentinovo“ (13. Veljače) u Društvenom domu u Strmcu Stubičkom i za „Dan žena“ (07. Ožujka) u Društvenom domu u Pili. Na svakom događaju bilo je nazočno više od 100 posjetitelja..

Osim organizacije I. ADVENTA U STUBAKIMA (16. – 31. 12. 2017.), u suradnji s TZ i Općinom Stubičke Toplice i TZ KZŽ, sa svakodnevnih ukupno16 glazbenih, poetskih i književnih događanja, po prvi put u Stubičkim Toplicama Udruga Modus Vivendi Stubaki organizirala je i DOČEK NOVE GODINE U PODNE, s kojima su St. Toplice ušle na turističku kartu adventskih događanja KZŽ.

Također, prvi put organizirana je i besplatna podjela srdela mještanima i gostima, te dobrotvorne turističke akcije kuhanja fiša i lovačkog gulaša (uz sudjelovanje ukupno 7 ekipa) te je prikupljeno ukupno cca 3500 kn za pomoć Lani Mališ. Izvještaj o aktivnostima i prikupljenim sredstvima objavljen je na stranicama TZ Općine Stubičke Toplice i stranicama TZ KZŽ.

Molim da i ovo očitovanje, odnosno ova dopuna u cijelosti uđe kao izdvojeno mišljenje na zapisnik vijećnika Nikole Kristića.

Direktorica Bernarda Ivček odgovorila je da su navedene manifestacije podržane u marketinškom dijelu, kao i sve ostale akcije na području Općine. Nije bila dogovorena organizacija.

Predsjednik vijeća Nedjeljko Ćuk obratio se direktorici zamolbom da se u buduće ne organiziraju događaji koji će se međusobno preklapati u datumu događanja i u nazivu. Upućena je primjedba od strane građana da se na taj način razdvajaju građani. Predlaže da se u buduće povede računa da se u istom danu ne događaju dva događanja koja k tome nose i slične nazive.

Općinski načelnik Josip Beljak upućuje sugestiju da se povede računa da se termini ne preklapaju sa događajima u susjednim gradovima i općinama jer je bilo problema sa štandovima.

Kako nema daljnjih primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

            Usvaja se Izvješće o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

Članak 2.

 

            Usvaja se Izvješće o realizaciji programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

Ad.16.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2017. godinu.

Predsjednik vijeća Nedjeljko Ćuk obavještava da je izvješće dano u privitku poziva sa ostalim materijalima, u njemu je vidljivo koliko se sudjeluje u radu postrojbe, kao i kako su utrošena sredstva.

Kako nema daljnjih primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke ousvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2017. godinu.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

            Usvaja se Izvješće o radu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za razdoblje 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

Članak 2.

            Usvaja se Izvješće o izvršenju proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za razdoblje 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

Ad.17.

Informacija o općem stanju sigurnosti na području općine Stubičke Toplice tijekom 2017. godine.

Predsjednik vijeća Nedjeljko Ćuk obavještava da je informacija dana u privitku poziva.

Ad.18.

Informacija o prikupljenim sredstvima donacija za Lanu Mališ.

Direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice Bernarda Ivček obavijestila je da je ukupno prikupljeno 7.105,00 kuna, od čega je 900,00 kuna prikupljeno od dnevnica vijećnika, 200,00 kuna od privatne osobe. Na samoj Polnoćki prikupljeno je 4.377,00 kuna, ostatak od 800,00 i 828,00 kuna prikupljeno je od strane manifestacija u centru Stubičkih Toplica. Donacija je prijavljena i registrirana u Uredu državne uprave kao humanitarna akcija.

Predsjednik vijeća Nedjeljko Ćuk prokomentirao je da kao vijećnici nismo svi uplatili sredstva za ovu humanitarnu akciju.

Vijećnica Zrinka Košić Bosnar obavijestila je da je sredstva osobno predala obitelji jer je kutija za donacije već bila maknuta.

19,00 sati sjednici se pridružuju vijećnici Robert Pilski i Dejan Hrastinski. Sjednici je nazočno ukupno jedanaest (11) vijećnika.

Ad.19.

Informacija o manifestaciji „Mali ulični festival“.

Filip Poštek kao predsjednik Radnog tijela za turizam i promidžbu upoznao je prisutne da je Radno tijelo pokrenulo inicijativu za održavanjem manifestacije pod nazivom „Mali ulični festival“. Trajanje festivala predviđeno je u terminu od 8. do 10. lipnja. Vodilo se računa da se vremenski ne preklapa sa ostalim događanjima u okolici. Jedino na što se nije moglo utjecati je organizacija 100% Zagorsko, koja se ove godine održava u Gradu Puli. Organizator je Radno tijelo za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice i Turistička zajednica, a pokrovitelj Općina Stubičke Toplice i Krapinsko – zagorska županija. To je prvi ulični festival u Zagorju. Zamišljen je kao šarenilo boja, glazbe i hrane kroz spoj modernog i tradicionalnog. Festival bi se održao na potezu od ugostiteljskog objekta Don Corleone do Specijalne bolnice. Za vrijeme trajanja festivala biti će zatvorena cesta. Festival je osmišljen kao izložbeno prodajnog karaktera uz bogatu gastro ponudu u koju će biti uključeno 40 OPG-a, obrta i starih zanata. Art park u centru mjesta s raznim uličnim performerima, uz pjesmu i ples na svakom koraku. Za OPG-e i stare obrte predviđeni su štandovi, a za ugostiteljsku ponudu osam mobilnih drvnih kućica. Tematska ugostiteljska ponuda spajat će tradiciju sa ponudom street fooda. Cijelu priču oblikovat će i pričati glumac Adam Končić utjelovljen u liku i ulozi „gospona Stubaka“. On je domaćin i zaštitno lice festivala, a ujedno i interaktivni vodič kroz događanja.

U petak 08. lipnja predviđeno je otvorenje festivala u 18,00 sati i trajao bi do 23,00 sata. Nastup DJ-a predviđen je od 18,00 sati dok je nastup performera predviđen od 19,00 do 22,00 sata. Sam početak i otvorenje festivala odvijati će se od 20,00 sati uz stručno vođenje „gospona Stubaka“. U večernjima satima predviđen je koncert grupe Noxin i grupe Vatra.

U subotu 09. lipnja u vremenu od 9,30 do 12,00 predviđeno je održavanje Malog festivalčića u Parku Maksimilijana Vrhovca u organizaciji Osnovne škole Vladimir Bosnar te u suradnji sa ZAR-om i KZŽ u sklopu projekta Baltazar. Ugostiteljska ponuda sa ponudom OPG-ea predviđena je od 17,00 do 23,00 sata. Nastup DJ-a od 18,00 sati. Performeri od 17,00 do 21,00 sati. U koncertnom dijelu nastupiti će TS. Savski Valovi i Gazde.

U nedjelju 10. lipnja OPG-i rade dvokratno od 9,00 do 12,00 sati i od 16,00 do 22,00 sata. Dječja predstava odvijala bi se na lokaciji u paviljonu Specijalne bolnice u vremenu od 11,00 do 12,00 sati. Ugostiteljska ponuda bila bi od 16,00 do 2300 sata. Predstava za odrasle bila bi u paviljonu Specijalne bolnice u vremenu od 17,00 do 18,30 sati. U koncertnom dijelu nastupile The Frajle.

Vijećnicima su podijeljene promo vrećice sa promo materijalom Malog uličnog festivala.

Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je održanoj prezentaciji.

Ad.20.

Pitanja i prijedlozi.

Vijećnik Dejan Hrastinski obavijestio je da ulična rasvjeta u prvom odvojku Topličkog naselja ne radi, također napomenuo je da živica kod kuće Zdenke Copony ometa promet te da bi bilo potrebno izvršiti orezivanje i uređenje iste. Napominje da se unutar dječjeg igrališta u Strmcu Stubičkom nalaze četiri stupa za zastave koje je potrebno maknuti jer ugrožavaju sigurnost djece koja koriste igralište.

Vijećnica Sabina Frgec postavila je pitanje da li je Biciklistički klub Stubaki dobio prostore za zimski trening, jer radi se o djeci koja ne mogu trenirati vani, te dali udruge mogu za svoje potrebe koristiti vijećnicu bez naknade. Postavila je upit vezano za zahtjev upućen za pokretanje glumačke škole obzirom da isti nije uvršten na sjednicu vijeća.

Na postavljene upite odgovorio je općinski načelnik da su se potrebe rada Biciklističkog kluba za korištenje prostora pregovaralo o prostoru sale Slamarice, no obzirom na vremenske uvjete nije bilo potrebe da se koristi, jer su treninzi bili organizirani vani. Za sada još nemaju osiguran prostor. Vijećnicu bez naknade mogu koristiti udruge sa područja Općine koje su se prijavile sa svojim programima na raspisani natječaj Općine. Vezano za glumačku školu, a prema zahtjevu Biljane Čakić i Zorana Žukine, dogovoren je sastanak koji će se održati 23. ovog mjeseca na kojem će se vidjeti kako da se pokrenu aktivnosti. Na sjednicu vijeća uputiti će se ako Radno tijelo odobri projekt.

Vijećnik Filip Poštek ukratko se obratio vijećnicima riječima da iako je prezentacija Malog uličnog festivala trajala kojih 20-tak minuta u isto je uloženo znatno više truda i višemjesečnog rada. Moli sve da budu promotori i da svi se uključe u promociju. Ovo je novi i čisti turistički proizvod pod cijenu angažmana određene skupine.

Vijećnik Tomislav Mlinarić postavio je upit vezano za projekt Maca Papučarica koji uskoro završava. Informacija je da sredstva koja su prikupljana nisu dovoljna za realizaciju nabave dječjih ormarića. Da li će se Općina uključiti vezano za sredstva.

Odgovorio je načelnik Općine da će se Općina uključiti u projekt. Apelira da se projekt više promovira putem digitalnih medija i Facebooka. Za primjer navodi Grad Donju Stubicu. Potrebno je da se svi uključe. Postavio je upit ravnateljici dali je dosegnut iznos od 20.000,00 kuna.

Ravnateljica Osnovne škole Brigitte Gmaz obavještava da je na platformi iznos 19.450,00 kuna. Sklopljeni su ugovori o donaciji no sredstva još nisu uplaćena. Računicom se došlo do 25.000,00 kuna, kroz učeničku zadrugu dobiveno je 650,00 kuna, sa sredstvima sa sajmova došli smo do 30.000,00 kuna.

Poslane su zamolbe dobavljačima sa kojima se surađuje. Zahvalila je vijećnicima koji su izvršili uplate, no napominje da roditelji nisu podržali taj projekt posebno u usporedbi sa ostalim gradovima i općinama. Ovim projektom učenici bi dobili ormariće koji su neophodni, jer postojeće vješalice nisu dobre i postale su opasne za djecu. Projekt je potrebno realizirati do 31. ožujka. Tražili smo produljenje. Iz REGE-e su nam rekli da to moramo riješiti. Nada se još uvijek uplatama kao i pomoći osnivača.

Općinski načelnik sugerira još jednom da se iskomunicira prema van, da se ljudi potaknu na sakupljanje određenog dijela sredstava. Za onaj dio sredstava koji bude nedostajao riješiti će se.

Predsjednik vijeća Nedjeljko Ćuk osvrnuo se na svijest naših ljudi.

Vijećnica Zrinka Košić Bosnar komentira da je razvijena svijest da lokalna zajednica potpuno brine o školi i da je to tako, sa čime se složio i predsjednik vijeća da to nije samo u pitanju škola već i sve ostalo i da se svi sve više vežu na Proračun i sredstva iz Proračuna. Nema više dobrovoljnog rada u našoj sredini ne samo kod nas već i šire. Proračun općine nije socijalna ustanova. I udruge i ostali trebali bi se više bazirati na financiranje iz vlastitih sredstava i prihoda. Fali nam ta svijest. U svim aktivnostima trebali bi svi više sudjelovati kao pojedinci i građani. Navodi primjer komunalnih radnika koji održavaju javne površine posebno sada nakon snijega. Nitko više ne čisti ispred svojih kuća svi čekamo na njih. Sve se bazira na Općinu i Proračun. Postoji odluka o komunalnom redu koja uređuje i to, no nitko ne poštuje te odredbe. Obavještava vijećnike da bi 05. travnja 2018. bila izvanredna sjednica Općinskog vijeća u terminu od jutarnjeg do 13,00 sati. Moli da se vijećnici izjasne kada bi im odgovaralo da se sjednica održi.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ljubica Božić pojašnjava da što se tiče rokova javne nabave, nema žalbi i otvaranje je 30. ožujka, sa rokom koji se mora dati najpovoljnijem ponuditelju za dostavu dokumentacije. Riječ je projektu izgradnje ceste sa mostom u Strmcu Stubičkom. Rok za istjek je 04. travnja u ponoć, nakon toga moramo završiti Zapisnik o pregledu ocjeni ponuda i predložiti Općinskom vijeću donošenje Odluke.

Utvrđeno je da će poziv biti telefonski no morat će se potvrditi.

Vijećnica Sabina Frgec ispred Ženskog vokalnog ansambla Fiole poziva vijećnike na misu povodom obilježavanja dana Župe svetog Josipa, sa početkom u 18,00 sati.

Sjednica je sa radom završila u 19,40 sati.

KLASA:021-05/18-01/02

URBROJ:2113/03-01-17-3

Stubičke Toplice, 16.03.2018.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

           

Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt