8. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

 

sa 8., izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 05. travnja 2018. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Damir Pavrlišak, Zrinka Košić Bosnar, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Nina Gradiški Zrinski, Robert Pilski, Jurica Knezić – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Tamara Huis, stručni suradnik za pravne poslove

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo

Odsutni vijećnici: Sabina Frgec (opravdano), Nikola Kristić (pravdano), Dejan Hrastinski

Zapisničar:       Melita Šarić

Započeto:         11,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk otvara osmu, izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, da imamo kvorum te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predlaže usvajanje dnevnog reda:

D N E V N I   R E D

 

1.      Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje nerazvrstane ceste i rekonstrukcije mosta na potoku Vidak u Stubičkim Toplicama, naselja Strmec Stubički.

  1. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
  2. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje nerazvrstane ceste i rekonstrukcije mosta na potoku Vidak u Stubičkim Toplicama, naselja Strmec Stubički.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava prisutne da je sjednica sazvana radi ove točke.

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obavještava da je predmet nabave: nabava radova izgradnje nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički. Otvoren je postupak javne nabave male vrijednosti radi nabave radova. Poziv na nadmetanje poslan je 09.03.2018.g. a datum objave 12.03.2018.g. Rok je istekao 30.03.2018. godine. Zaprimljene su tri ponude ponuditelja: MB Transgradnja d.o.o., Niskogradnja Hren d.o.o. i Colas Hrvatska d.d.. Ponuditelji su dostavili traženo jamstvo. Nije bilo osnova za isključenje ponuda. MB Transgradnja d.o.o. ima podizvoditelja GEOTOPO d.o.o. i Niskogradnja Hren d.o.o. ima podizvoditelja Moja međa d.o.o.. Colas Hrvatska d.d. nema podizvoditelja radova. Ponuditelji su ispunili propisane uvjete sposobnosti. Načinjena je analiza ponuda prema, obliku, sadržaju i cjelovitosti. ESPD obrazac nije bio pravilno popunjen pa je zatraženo razjašnjenje ponuda od MB Transgradnje d.o.o. i Colas Hrvatska d.d.. Obje tvrtke dostavile su svoja razjašnjenja. Utvrđeno ja da su sve ponude računski ispravne. Jamstveni rok svih ponuditelja je pet godina. Izvršeno je bodovanje prispjelih ponuda. Najveći broj bodova ima ponuditelj Niskogradnja Hren d.o.o. koja je podnijela ekonomski najpovoljniju ponudu. Od iste tvrtke zatražena dostava ažuriranih popratnih dokumenata sukladno t.3..4 i 4 dokumentacije o nabavi. Tražena dokumentacija dostavljena je dopisom od 04. travnja 2018. godine te time dokazao da ispunjava sve tražene uvjete sposobnosti iz Dokumentacije o nabavi.

Kako nema pitanja ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje nerazvrstane ceste i rekonstrukcije mosta na potoku Vidak u Stubičkim Toplicama, naselja Strmec Stubički. Jednoglasno sa deset (10) glasova za donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 2/2018.)

I.

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, radi nabave radova izgradnje nerazvrstane ceste i rekonstrukcije mosta na potoku Vidak u Stubičkim Toplicama, naselje Strmec Stubički, evidencijski broj nabave 2/2018., za koji je Obavijest o nadmetanju objavljena dana 12. ožujka 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2018/S 0F2-0006038, javni naručitelj, Općina Stubičke Toplice, OIB: 15490794749, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, kao ekonomski najpovoljniju ponudu odabire ponudu ponuditelja NISKOGRADNJA HREN d.o.o., OIB:27587651734, sa sjedištem u Donjoj Stubici, Golubovečka 85.

II.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 526.134,40 kn.

III.

Cijena odabrane ponude iznosi 473.925,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 592.406,25 kn (sa PDV-om).

U podugovor se daju geodetski radovi iz stavke 01.01. Troškovnika, u vrijednosti 4.960,00 kuna bez PDV-a, podugovaratelju MOJA MEĐA d.o.o., OIB:85815074747, sa sjedištem u Donjoj Stubici, Obrtnička 1.

Odabrana ponuda ostvarila je 100 bodova, odnosno 80 bodova po financijskom kriteriju i 20 bodova za kriterij jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (5 godina).

IV.

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su tri ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave: ponuda trgovačkog društva MB-TRANSGRADNJA d.o.o. sa sjedištem u Krapini, koja je ostvarila 92,88 bodova (cijena ponude: 520.175,00kn bez PDV-a, odnosno 650.218,75 kn sa PDV-om) ponuda odabranog ponuditelja i ponuda trgovačkog društva COLAS Hrvatska d.d. sa sjedištem u Varaždinu, koja je ostvarila 79,83 bodova (cijena ponude: 633.644,51 kn bez PDV-a, odnosno 792.055,64 kn sa PDV-om).

U ovom postupku javne nabave nijedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nijedna ponuda nije odbijena.

V.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

VI.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Ad.2.

Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice podsjetio je da smo na prošloj sjednici Općinskog vijeća upoznati da je poništen natječaj za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice. Prispjela je jedna valjana molba koja nije uvažena radi nedostatka radnog staža.

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obavještava da su provedena dva natječaja. 11. ožujka u Večernjem listu objavljen je ponovljeni natječaj. Na isti je došla jedna ponuda. Božidar Glas ima malo više od tri godine radnog staža, a potrebno je pet. Sa deset godina radnog staža i višom stručnom spremom nitko se nije javio na natječaj. Obzirom da se radi o ponovljenom natječaju predlaže se donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice, na vrijeme od godine dana. Prispjela je još jedna ponuda koja je zakašnjela i nepotpuna. Iz navedenih razloga ista se ni ne razmatra.

Kako nema prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice. Jednoglasno sa deset (10) glasova za donosi se

ODLUKA O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI

RAVNATELJA OPĆINSKE KNJIŽNICE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice imenuje se Božidar Glas, diplomirani knjižničar, OIB: 68555346894, sa prijavljenim boravištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 26.

Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se na vrijeme do godinu dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 2.

Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja Općinske knjižnice, sukladno Statutu Općinske knjižnice Stubičke Toplice, Odluci o osnivanju Općinske knjižnice Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 9/17) te pozitivnim propisima koji se primjenjuju na obavljanje djelatnosti narodnih knjižnica.

Radno pravni status imenovanog vršitelja dužnosti ravnatelja regulirat će se ugovorom o radu, a sukladno Pravilniku o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje ugovora o radu sa imenovanim vršiteljem dužnosti ravnatelja.

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja.

Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.3.

Pitanja i prijedlozi.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice postavio je upit načelniku Josipu Beljaku vezano za natječaj za projektante za javnu rasvjetu. Prošlo je trideset dana. Na sjednici u mjesecu prosincu rečeno je da će se do ožujka taj projekt pokrenuti. Mi do sada nismo odabrali projektanta. Dali je to u postupku i dali će se to pokrenuti. Osobno se ne razumje u to područje te smatra da vrijeme prolazi.

Općinski načelnik Josip Beljak odgovara da su prispjele dvije ponude ponuditelja Tesla d.o.o i Darka Petrovića čija je ponuda bila financijski povoljnija. Razmišlja da se poništi natječaj i raspiše novi sa preciznijim uvjetima natječaja i tada donijeti konačnu odluku, taj stav zauzeo je konzultaciji sa ostalim načelnicima i gradonačelnicima kada se raspitao o ponuditeljima. Radi se velikom projektu. Osobno bi radije pričekao i mjesec dana pa donio odluku i izboru projektanta.

Predsjednik Općinskog vijeća ne slaže se iznesenim stavom već smatra da je odgađanje donošenja odluke najgora solucija. Ponuditelji su priložili svoje zadužnice. Ukoliko ne budu poštivani uvjeti iste se mogu aktivirati. Potrebno je što prije pokrenuti projekt jer ćemo na taj način prije početi štedjeti. Natječaj se mogao poništiti odmah. Sada je travanj, a mi još uvijek nemamo projektanta. Plaćanje nam ide iz uštede. Stava je da nema problema ukoliko je dokumentacija pravovaljana. Ukoliko projekt neće biti dobro projektiran projektant za do odgovara. Boji se da ukoliko se natječaj poništi da će se žaliti. Godina će brzo proći. Natječaj je bio raspisan u skladu sa propisima, nema potrebe da se isti poništi.

Općinski načelnik Josip Beljak zadržao je svoj stav i naglasio da se radi o velikom projektu i da će radije pričekati mjesec dana. Potrebno je biti oprezan kod izbora upravo radi veličine i vrijednosti projekta.

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski konstatira da je to trebala biti naša najveća investicija. Natječaj je raspisan sukladno propisima. Ne sumnja u našu pravnu službu. Predlaže da ukoliko ima potrebe projektanti se mogu pozvati na sjednicu vijeća. Oni su struka. Neozbiljno je da se natječaji idu poništavati. Moramo slušati struku i krenuti sa poslom.

Predsjednik Vijeća slaže se danim prijedlogom ukoliko se i načelnik složi. I dalje je stava da je odluku o odabiru projektanta potrebno donijeti što prije kako se ne bi gubilo na vremenu. Svaka dokumentacija se može još provjeriti kod revidenta.

Sjednica je sa radom završila u 11,33 sati.

KLASA:021-05/18-01/05

URBROJ:2113/03-01-17-2

Stubičke Toplice, 05.04.2018.

Zapisničar                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                         Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt