9. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K

 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 19. travnja 2018. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Damir Pavrlišak, Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice

Božidar Glas, v.d. ravnatelj Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo

Senka Susović – novinarka Radio Stubice

 

Odsutni vijećnici: /

Zapisničar:      Melita Šarić

Započeto:        19,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk otvara devetu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek gđu. Kristinu Ljubić, Božidara Glasa v.d. ravnatelja Općinske knjižnice, predstavnicu medija, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, da imamo kvorum te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predlaže usvajanje dnevnog reda:

D N E V N I    R E D

 

1.       Usvajanje zapisnika sa sedme i osme, izvanredne, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 1.        Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.
 2.        Izbor članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
 3.        Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 4.        Donošenje Odluke o jednostavnoj nabavi.
 5.        Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje tijekom 2018. godine.
 6.        Donošenje Odluke o zahtjevu za zapošljavanje trećeg odgojitelja u odgojno-obrazovnoj skupini u kojoj se nalazi dijete sa težim teškoćama u razvoju.
 7.        Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.
 8.        Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
 9.    Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa sedme i osme, izvanredne, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, otvara raspravu po zapisnicima.

Vijećnik Nikola Kristić obavijestio je da je dao pismenu primjedbu na zapisnik sa Izvanredne sjednice, no ista nije unesena. Upućena je 04. travnja u 15,04 sati naslovljena je na predsjednika, načelnika, gđu Božić i gđu. Melitu. Stava je da je izdvojeno mišljenje na zapisnik potrebno unijeti i da nitko ne može procjenjivati što je važno, a što nevažno.

 

Odgovorio je predsjednik Općinskog vijeća da nije smatrao potrebnim istu pročitati obzirom da se odnosila na brzinu sazivanja izvanredne sjednice. Svi vijećnici bili su unaprijed obaviješteni nekoliko tjedana da će se ista održati. Obavijest je na 7. sjednici dao načelnik, a sjednica je sazvana radi rokova. Izdvojeno mišljenje nije pročitano i iz tog razloga nije uneseno u zapisnik.

 

Na usvajanje daje zapisnik sa sedme i osme, izvanredne, sjednice Općinskog vijeća.  

Zapisnici se usvajaju sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom (Nikola Kristić).

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeće obavještava da su u privitku poziva dani prijedlozi za dodjelu priznanja gđe. Marije Mirt i Društva naša djeca. U međuvremenu prijedloge su uputili Stolno teniski klub Stubaki, Biciklistički klub Stubaki i Plivački klub Olimp.

 

Kako nema dopuna ni prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

O dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Dodjeljuje se Plaketa Općine Stubičke Toplice:

-        vlč. Ivici Šestaku – za posebni doprinos u kulturnom, vjerskom i duhovnom životu Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 2.

Dodjeljuje se Zahvalnica Općine Stubičke Toplice:

-        Moniki Barić – za doprinos u volonterskom radu s djecom, te promociju Općine Stubičke Toplice,

-        Graciji Kačavenda – za iznimne sportske rezultate u Stolnoteniskom klubu „Stubaki,

-        Davidu Zrinskom - za iznimne sportske rezultate u Stolnoteniskom klubu „Stubaki,

-        Karlu Iljašu – za iznimne sportske rezultate u plivačkom sportu

-        Igoru Erdeliću – za iznimne sportske rezultate u biciklizmu.

 

Članak 3.

Priznanja će se dodijeliti na svečanosti povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja, koja će se održati dana 27. travnja 2018. godine.

 

 

Ad.3.

Izbor članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

 

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, pojašnjava da je zadnji saziv Savjeta mladih izabran 2012. godine te im je mandat istekao 2018. godine. Kandidate predlažu svi koji se bave djecom. Predlagatelj Društvo naša djeca Stubičke Toplice dalo je prijedlog za pet kandidata i njihovih zamjenika.

 

Podijeljeni su numerirani Glasački listići sa serijskim brojevima, na kojima se nalaze imena kandidata i njihovih zamjenika. Glasa se na način da se zaokruži redni broj ispred imena kandidata odnosno imena zamjenika kandidata.

Za vrijeme izbora vođen je Zapisnik o postupku izbora članova/članica Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, u kojem je utvrđeno da je u postupku izbora prisutno trinaest članova Općinskog vijeća. Postupak je započeo u 19,20 sati, a odvija se u vijećnici Općine Stubičke Toplice. Predano je trinaest glasačkih listića. Nema neupotrjebljenih listića. Utvrđeno je trinaest važećih listića.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZBORU ČLANICA/ČLANOVA

 SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da su za članice/članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice izabrani:

 

 1. Marina Šturlan, za članicu

Lucija Glavač, za zamjenicu članice

 1. Antonija Glavač, za članicu

Ivana Šturlan, za zamjenicu članice

 1. Anamaria Blažinić, za članicu

Ivona Ilinić, za zamjenicu članice

 1. Mateja Martinić, za članicu

Sara Ilinić, za zamjenicu članice

 1. Maja Šipek, za članicu

Anđelko Golub, za zamjenika članice

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice iz članka 1. ove odluke traje tri godine računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice, www.stubicketoplice.hr, i oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice, V. Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Zvirek“.

 

Vijećnica Zrinka Košić Bosnar potvrdila je prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvirek za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Zvirek gđe. Kristine Ljubić. Povalila je dosadašnji rad gđe. Kristine Ljubić, kao i razne ekološke, tradicijske i kulturne projekte koji se provode u vrtiću, a čija je provedba doprinijela promociji našeg mjesta. Izdvojila je nagradu za najljepši dječji vrtić Hrvatske.

 

 Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvirek o imenovanju ravnatelja.

Kako nema primjedbi ni prijedloga jednoglasno se sa trinaest (13) glasova donosi

 

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA „ZVIREK“

 

 

 1.                Kristina Ljubić, mag.praesc.educ., OIB:73883438284, Lj. B. Đalskog 91, Stubičke Toplice, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, na mandat od 4 (četiri) godine.
 2.                Mandat imenovane započinje 01. srpnja 2018. godine.
 3.                Ovlašćuje se predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“ za potpisivanje ugovora o radu sa imenovanom ravnateljicom, sukladno t. I. i II. izreke.
 4.                Ovo rješenje objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Obrazloženje

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ objavilo je dana 25. ožujka 2018. godine javni natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića, i to u „Večernjem listu“, na web stranici Dječjeg vrtića www.dv-zvirek.hr i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

Do isteka roka za podnošenje prijava, pristigla je jedna prijava, i to prijava kandidatkinje Kristine Ljubić iz Stubičkih Toplica, Lj. B. Đalskog 91.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ donijelo je na 38. sjednici, održanoj dana 11. travnja 2018. godine odluku, kojom predlaže osnivaču da za ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje Kristinu Ljubić, mag.praesc.educ., OIB:73883438284, Lj. B. Đalskog 91, Stubičke Toplice.

Člankom 37. stavkom 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Nar. nov. br.  10/97, 107/07, 94/13) propisano je da ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.

            Točka I. izreke temelji se na odredbi čl. 37. st. 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

 

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o jednostavnoj nabavi.

 

Josip Beljak, Općinski načelnik, ukratko je objasnio da je do prije godine dana na snazi bila slična odluka. Došlo je do promjene. Sličnu proceduru imaju i okolni gradovi i općine. Nabava male vrijednosti do 200.000,00 kn za nabavu roba i 500.000,00 za radove. Cilj je sačuvati domaće proizvođače i nuditelje usluga odnosno osigurati najbolje u poslu. Nabava radova do 20.000,00 kuna išla bi na narudžbenicu, za veću vrijednost nabave ponude ide se na tri ponuditelja. Nabava koja je financirana sredstvima Europske unije biti će objavljena na web stranicama i zatražiti će se ponude.

U otvorenoj raspravi pojašnjenje je zatražio vijećnik Filip Poštek o načinu upućivanja ponuda trima ponuditeljima, a dao ga je Općinski načelnik te potvrdio da se prema odluci zahtjev za davanje ponude upućuje odabranim ponuditeljima.

Vijećnik Tomislav Mlinarić dao je izdvojeno mišljenje:

Tema je malo škakljiva, na prvu ispada da se nekome pogoduje. Zašto ne bi bili transparentni i objavljivali na internetu? Neka se jave ponuditelji. Treba biti oprezan, jer mi želimo sačuvati transparentnost. Čini mi se da nekako idemo prema sivoj zoni. Ispada da su domaći uvijek dobivali posao. A tko su ti domaći? Ispada da se pogoduje.  Treba biti oprezan što se tiče takvih stvari, upravo iz razloga da nas danas, sutra, ne bi netko prozivao. To je osobno mišljenje. Bilo bi dobro da se i ostali vijećnici izjasne.

Vijećnik Nikola Kristić potvrđuje izneseno i govori da nema sumnje da je transparentnost važna u ovom slučaju kada idu natječaji.

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski potvrđuje da je za transparentnost. Moramo dati jednaka prava da se ljudi natječu. To nisu mali novci za naš proračun. Natječaj je da se izabere najpovoljniji ponuditelj. Tako se radilo do sada, a tako se radi i u javnim ustanovama.

Vijećnik Damir Pavrlišak predlaže da ostane kao i do sada te da se primjenjuje postojeća Odluka. Vidi se da i opet ne rade ljudi sa našeg područja iz naše općine.

Vijećnica Zrinka Košić Bosnar izjasnila se za očuvanje transparentnosti.

Općinski načelnik pojašnjava da je i dalje sve transparentno, a na ovaj način koji je preložen funkcioniralo se do prošle godine. Ide se sa upitima na tri adrese i izabere se najpovoljnija ponuda. Za pojedine projekte možemo izabrati nabolje ponuditelje. Zašto omogućiti nekome da da ponudu koja je povoljnija, a nije u mogućnosti izvršiti traženo.

Vijećnik Nikola Kristić slaže se tim da je transparentnost najbolja, a što se tiče mogućnosti davanja jeftinije ponude potrebno je tražiti reference, ako ih firma nema  ne može ući u konkurenciju. No upit se može poslati na dvije adrese za koje se zna da ne mogu ispuniti uvjete i oni se ne jave, a ponudu da onaj treći za kojeg želite da se javi. To nije transparentnost. To govori iz pozicije Antikorupcijskog vijeća Krapinsko-zagorske županije.

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, pojašnjava da su obje odluke usklađene sa Zakonom o javnoj nabavi. Prošle godine je donesena odluka o jednostavnoj nabavi prema kojoj smo sve nabave u vrijednosti većoj od 200.000,00 kuna objavljivali na internetu, na našoj web stranici i još je bilo propisano da ukoliko bi Općina imala sredstava da bi objavila i u elektroničkom oglasniku javne nabavu u dijelu gdje se objavljuju bagatelne nabave. Do donošenja te Odluke postojala je Odluka o bagatelnoj nabavi. Tijekom godine mi odgovaramo na pitanja institucija u kojima nas traže da se navede dali smo objavili postupak na našoj web stranici. Prošle godine je iz tog razloga bio prijedlog da se sve stavi na web stranicu. Prema novoj Odluci, bi se za postupke do 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno do 500.000,00 za radove, a koji nisu financirani sredstvima Europske unije, provodio pozivni natječaj.

Vijećnik Filip Poštek rezimirao je izlaganje vijećnika Nikole Kristića vezano za način funkcioniranja pozivnog natječaja, odnosno upućivanja na tri adrese ponuditeljima. 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje prijedlog Odluke o jednostavnoj nabavi.

 

Za Odluku o jednostavnoj nabavi glasala su dva vijećnika (2), dva (2) vijećnika glasala su suzdržano, protiv prijedloga Odluke glasalo je devet (9) vijećnika.

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk konstatira da prijedlog Odluke nije izglasan.

Ad.6.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje tijekom 2018. godine.

 

U diskusiji za riječ su se javili vijećnici: Zrinka Košić Bosnar, Nina Gradiški Zrinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec i Tomislav Mlinarić

Vijećnik Tomislav Mlinarić zatražio je pauzu u 19,47 sati radi konzultacija, pauza je trajala do 19,50 sati.

 

Po povratku i upućene primjedbe od strane vijećnika Tomislava Mlinarića da je Općinsko vijeće stavljeno pred gotov čin, te da se u buduće postupci pokreću ranije kako bi se odluke mogle donositi na vrijeme i u suradnji sa radnim tijelima, predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje dajeOdluku o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje tijekom 2018. godine.

 

Sa jedanaest (11) glasova za i dva (2) glasa protiv (Nikola Kristić, Sabina Frgec) donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 4ZKG/2018)

 1.           Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine, evidencijski broj nabave 4ZKG/2018., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 03. travnja 2018. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12),odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Cvjetić d.o.o., OIB: 73556959226, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom 179, 49244 Stubičke Toplice

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

139.959,950 kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

162.902,037 kn

 2.        Razlog odabira je najniža cijena.

 3.   Predmet nabave: komunalna djelatnost održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje području Općine Stubičke Toplice tijekom 2018. godine.

 

Broj zaprimljenih ponuda: tri.

 

IV. Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

 

V. Poziv na dostavu ponuda upućen je trima gospodarskim subjektima:

 1.          CVJETIĆ D.O.O., STRMEC STUBIČKI  179, 49244 STUBIČKE TOPLICE,
 2.          VERICA ČUČEK, vl. obrta VRTLARIJA ČUČEK, BREGOVITA 24, 49210 ZABOK
 1.          MARKO JELENIĆ vl. obrta VRTLARIJA JELENIĆ, DONJA PAČETINA 136, 49223 SV. KRIŽ ZAČRETJE.

 

VI. Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o zahtjevu za zapošljavanje trećeg odgojitelja u odgojno-obrazovnoj skupini u kojoj se nalazi dijete sa težim teškoćama u razvoju.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća podsjeća da je ova točka već bila najavljena prije. Ravnateljica vrtića iskazala je potrebu za novim radnim mjestom, novim troškom obzirom na potrebe djece. Osobnog je mišljenja da ovu Odluku treba podržati. To nije smanjenje cijene već poboljšanje kvalitete usluge.

 

Josip Beljak, Općinski načelnik nadovezao se da se radi o zapošljavanju na pola radnog vremena i zapošljavanju na dvadeset i četiri mjeseca u maksimalnom trajanju, ovisno o potrebi i upisu djeteta u prvi razred.

 

Kako nema upita ni primjedbi na glasanje se daje donošenje Odluke o zahtjevu za zapošljavanje trećeg odgojitelja u odgojno-obrazovnoj skupini u kojoj se nalazi dijete sa težim teškoćama u razvoju.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

            Daje se suglasnost Dječejem vrtiću „Zvirek“ na Prijedlog odluke o zapošljavanju u Dječjem vrtiću „Zvirek“, KLASA:

 

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je Program rada dan u materijalima.

 

Božidar Glas, privremeni ravnatelj Općinske knjižnice, ukratko je informirao vijećnike da je Plan i Programa rađen na pretpostavkama, obzirom da je ovo prva godina rada knjižnice. Ukoliko bude izmjena i dopuna Općinsko vijeće biti će o istom obaviješteno.

Kako nema upita ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova, donosi se

 

O D L U K A

 

Daje se suglasnost Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na Program rada 2018. godinu broj: 10/2018. od 13. travnja 2018. godine.

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je Financijski plan dan u materijalima.

 

 

Kako nema upita ni prijedloga na usvajanje se daje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova, donosi se

 

O D L U K A

 

Daje se suglasnost Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na Prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, Urbroj: 12/2018. od 16. travnja 2018. godine.

 

Ad.10.

Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnik Nikola Kristić postavio je pitanje dali svi članovi radnih tijela moraju imati prebivalište na području Stubičkih Toplica. Danas je ministar Pavić izjavio da će se osigurati sredstva za poticanje zapošljavanja upravo u smislu zaustavljanja odljeva u demografskom smislu. Predlaže da to pratimo kao Općina i participiramo te povučemo sredstva.

Odgovoreno je da članovi radnih tijela ne moraju imati prebivalište u Stubičkim Toplicama.

 

Vijećnik Rober Pilski uputio je pitanje načelniku dali će se i ove godine urediti cvjetna gredica u naselju Pila koja ima ispisano ime naselja, na što je potvrdno odgovorio Općinski načelnik, du su sve cvjetne gredice ostale te da će se samo neke ocvjećati trajnicama, a neke jednogodišnjim biljem.

 

Vijećnik Dejan Hrastinski postavio je upit dali je sklopljen ugovor za projektanta za javnu rasvjetu, na što je odgovorio Općinski načelnik da nije sklopljen ugovor te da prikuplja informacije. Upravo Odlukom koja je danas predložena moglo se uputiti upite na tri ili pet ponuditelja koji su najbolja te izvršiti izbor najpovoljnijeg.

 

Predsjednik Općinskog vijeća skreće pažnju na to da ćemo platiti kaznu jer sa 01.01. moramo imati javnu rasvjetu, kasnimo već sada. Obzirom na termine nećemo uspjeti provesti nabave. Imamo potpisan Sporazum, u konačnici morat ćemo vratiti sredstva, ako ne ispoštujemo rokove.

 

Vijećnik Tomislav Mlinarić ponovio je da ga zanima transparentnost. Na izborima i po preuzimanju dužnosti načelnika bilo je riječi o reviziji, dali se po tom pitanju nešto poduzelo. Također postavio je pitanje imali li saznanja o gradnji bazena koji su nakon spora hotela i bolnice pripali Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju.

 

Odgovorio je Općinski načelnik da već mjesec dana traje revizija u Općini Stubičke Toplice. Što se tiče bazena, u razgovoru sa ravnateljem bolnice, projektiranje je pri kraju i ide se u izgradnju. Do slijedeće sezone trebao bi se izgraditi najveći bazen. Kako bolnica ne može participirati prema EU sredstvima obzirom da je javna ustanova očekuje se da će do 2020. postojati ta mogućnost i da će se bolnica moći javiti i time završiti planirano. Za sada idu u izgradnju svojim sredstvima.

 

Vijećnica Sabina Frgec uputila je pitanje pročelnici gđi. Božić vezano za kućne ljubimce. Zaprimila je nekoliko pritužbi mještana da pojedinci drže kućne ljubimce u ne životinjskim uvjetima. Odlukom je definirano da postupa komunalni redar, kojeg mi nemamo, tko je kod nas nadležan.

 

Odgovorila je Ljubica Božić da svi postupamo na način da obavještavamo veterinara odnosno inspekciju.

 

Vijećnik Tomislav Mlinarić postavio je upit o slijedećim općinskim projektima, koji su u planu, odnosno koji se privode kraju. Govorili smo o projektu sportske dvorane, bila je i prezentacija.

 

Odgovorio je Općinski načelnik da na slijedećoj prvoj sjednici iza Dana Općine biti će prijedlozi za sportsku dvoranu, te ujedno moli da i svi ostali pripreme svoje prijedloge. Nadalje tu su projekti iz prethodnog saziva koji su dobri i koje ćemo sigurno aplicirati prema fondovima i završiti ih. To je cesta od Strmca prema Kraljevom Vrhu. Cesta i pločnik prema Pihačima. Tu je uređenje parka Vozača sa kompletnom infrastrukturom, a koji bi kasnije mogao poslužiti i za veći broj manifestacija. U planu je uređenje parkirališta do parka Maksimilijana Vrhovca, razmišlja se i o sanaciji dijela pokraj željezničkog odmarališta u biciklistički poligon u dogovoru sa vlasnicima Hrvatskim željeznicama.

 

Vijećnik Damir Pavrlišak uputio je pitanje vijećniku Nikoli Kristiću vezano za dopis od 02. ožujka upućenog na Županijsku skupštinu a vezano za dodjelu priznanja Krapinsko-zagorske županije, u kojem navodi: „… u dobrotvornim aktivnostima Udruga se uzdigla iznad humanitarnih doprinosa u odnosu na doprinos svih drugih udruga s područja općine Stubičke Toplice zajedno…“ Konstatira da na ovaj način omalovažava sve ostale udruge na području općine. Moli pojašnjenje.

 

Vijećnik Nikola Kristić pojašnjava da je pozvao lovce da participiraju na humanitarnoj akciji na Adventu, no nitko se nije javio. Sami su organizirali tri humanitarne akcije, skupili su tri i pol tisuće kuna za Lanu Mališ, radili su humanitarne akcije i za ovaj Uskrs i za prošli Uskrs. U tom smislu navedeno je da u je humanitarnim aktivnostima bilo najviše aktivnosti.

 

U diskusiji je vijećnik Damir Pavrlišak naveo primjer Udruge Hrvatska žena koja je dala najveći doprinos humanitarnom radu u Stubičkim Toplicama i koja kao takva djeluje više od dvadeset godina uključena u sve aktivnosti i manifestacije Općine, što je potvrdila i vijećnica Zrinka Košić Bosnar navodeći da je ta udruga starija i od Općine i da provodi nekoliko humanitarnih aktivnosti tijekom godine.

 

Na što je vijećnik Nikola Kristić odgovorio da je u njihovom izvješću naveden iznos od tisuću kuna u humanitarnim akcijama, kao i da je natječaj županije bio javan te da su se mogli javiti svi.

Primjedbu vijećniku Nikoli Kristiću uputio je i vijećnik Robert Pilski konstatirajući da dobrovoljna vatrogasna društva ne kuhaju gulaš i ne financiraju se na način kao druge udruge te da se zna koja je svrha rada i postojanja dobrovoljnih vatrogasnih društava.

 

Vijećnik Nikola Kristić smatra da se rad tih udruga ne može uspoređivati, no da i dobrovoljna vatrogasna društva sudjeluju u humanitarnom radu i akcijama.

 

Predsjednik Općinskog vijeća osobno se izjasnio kako smatra da nije u redu navoditi netočne podatke kako bi se netko uzdigao iznad svih, no nema ništa protiv da se netko pohvali.

 

Nakon diskusije sjednica je završila sa radom u 20,26 sati, pozivom predsjednika Općinskog vijeća upućenom prisutnima da se odazovu na Svečanu sjednicu povodom Dana Općine.

 

 

KLASA:021-05/18-01/06

URBROJ:2113/03-01-17-3

Stubičke Toplice, 19.04.2018.

 

Zapisničar                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                     Općine Stubičke Toplice

           

Melita Šarić                                                                                        Nedjeljko Ćuk

 

 

Kako do nas / Kontakt