Obavijest o namjeri davanja koncesije

KLASA:363-01/09-01/81

URBROJ:2113/03-03-09-6

Stubičke Toplice, 28.09.2009.

Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju članka 11. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 18. Zakona o koncesijama (Nar. nov. br. 125/08) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09), objavljuje

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

1.a. Naziv davatelja koncesije: Općina Stubičke Toplice

b. Adresa: Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice

c. Telefonski broj: 049/282-733; Broj faksa: 049/282-940, e-mail: pravnik@stubicketoplice.hr

d. Matični broj: 0393223

2.a. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice

b. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice što podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

c. Mjesto obavljanja djelatnosti: područje Općine Stubičke Toplice

d. Broj koncesija: 1 (jedna)

e. Rok trajanja koncesije: pet (5) godina

f. Naknada za koncesiju: početni godišnji iznos naknade za cijelo područje Općine iznosi 3.000,00 kuna

3.a. Rok za predaju ponuda: 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama. Ponuda mora stići na naznačenu adresu do navedenog datuma bez obzira na način dostave.

b. Adresa na koju se moraju poslati ponude: Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice

c. Jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo

4.a. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

i) izvornik ili ovjeren preslik isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koncesije – dokaz ne smije biti stariji od šest mjeseci od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave

ii) radi dokazivanja da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja, gospodarski subjekt obvezan je podnijeti potvrdu porezne uprave o stanju duga – dokaz ne smije biti stariji od trideset dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave

iii) izjavu o nekažnjavanju kojom ponuditelj dokazuje da mu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca. Potpis na izjavi mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje izjavu za sebe i za gospodarski subjekt. Dokaz ne smije biti stariji od trideset dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave.

iv) izvornik ili ovjeren preslik potvrde Općine Stubičke Toplice o podmirenim svim obvezama prema Općini Stubičke Toplice – dokaz ne smije biti stariji od trideset dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave

v) dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON2, SOL2 ili sl.). Ponuditelj ne smije biti blokiran u posljednjih šest mjeseci. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od datuma koji je naznačen kao dan slanja objave.

vi) dokaze o tehničkoj opremljenosti (popis opreme, vozila i dr.)

vii) dokaz da ponuditelj ispunjava uvjet stručne spreme za dimnjačara (izvornik ili ovjerena preslika svjedodžbe za fizičku osobu, a za pravnu osobu da ima zaposlenu takvu osobu).

5. Kriterij koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: najviša ponuđena naknada za koncesiju.

6. Adresa na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje:

Dokumentaciju se može dobit na uvid, a podići ili zatražiti uz predočenje dokaza o uplati cijene dokumentacije u iznosu od 200,00 kn i prethodnu najavu, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, najkasnije trećeg dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Cijena dokumentacije u iznosu od 200,00 kuna uplaćuje se u korist Proračuna Općine Stubičke Toplice, pozivom na broj za pravne osobe 21 7706-MB, a za pravne osobe 22 7706-MBG, uz naznaku „DOKUMENTACIJA KONCESIJA DIMNJAČARSKI POSLOVI“.

7. Zahtijevana jamstva i sredstva osiguranja:

a. Ponuditelj dostavlja dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 150,00 kuna. Jamstvo se uplaćuje u korist Proračuna Općine Stubičke Toplice, na žiro račun broj 2360000-1842200007, poziv na broj za pravne osobe 21 7706-MB, a za fizičke osobe 22 7706-MBG, uz naznaku: „JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE – KONCESIJA DIMNJAČARSKI POSLOVI“.

b. Jamstvo za uredno obavljanje koncesije: ponuditelj je obvezan dostaviti bjanko zadužnicu na iznos do 3.000,00 kuna. Jamstvo se dostavlja ukoliko ponuda bude odabrana kao najpovoljnija.

8. Rok valjanosti ponude:60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

9. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe, te podatke o rokovima za podnošenje žalbe:Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5, 10000 Zagreb, u roku od 3 dana od:

(1) objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave,

(2) dana dostave odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te pregleda, ocjene i odabira ponude,

(3) isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima,

(4) saznanja za postupak dodjele koncesije na način suprotan Zakonu o javnoj nabavi, a najkasnije u roku od godine dana od dana kad je taj postupak proveden.

10. Podatak o vrsti postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije:javno nadmetanje

11. Datum otpreme obavijesti Narodnim novinama:28.09.2009. godine.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u Narodnim novinama br. 118 od 30. rujna 2009. godine.

Ponude moraju stići na adresu davatelja koncesije, Općine Stubičke Toplice, najkasnije do 02. studenog 2009. godine, do 15,30 sati.

Kako do nas / Kontakt