Izgradnja reciklažnog dvorišta

Načelnik Općine Stubičke Toplice, gospodin Josip Beljak, potpisao je 10. studenog 2017. sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – STUBIČKE TOPLICE.

Opis projekta:

Reciklažno dvorište u Stubičkim Toplicama biti će građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada te će imati značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom kao poveznica kojom će općina osigurati vezu između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača. Provedba ovog projekta doprinijeti će smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Općina će izgradnjom reciklažnog dvorišta osigurati zasebno prikupljanje korisnih sirovina, obradu, ponovno korištenje otpada te u konačnici smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. S navedenim će se omogućiti učinkovitije upravljanje resursima i smanjiti će se šteta za okoliš. Reciklažno dvorište će biti na korištenju svim stanovnicima općine, a to je 2.805 stanovnika.

Općina je zbog što optimalnije iskoristivosti reciklažnog dvorišta u operativnoj fazi, vodila brigu o odabiru lokacije reciklažnog dvorišta te prostornom razmještaju kontejnera unutar dvorišta kako bi se omogućila pristupačnost i korištenje istih svim stanovnicima s područja općine Stubičke Toplice. Općina planira po izgradnji reciklažnog dvorišta provesti informativno-edukativne radionice te promotivne aktivnosti kako bi se informirali stanovnici općine te na taj način osigurala optimalna iskorištenost infrastrukture. Isto tako prilikom pripreme projektno-tehničke dokumentacije vodila se briga o izgradnji reciklažnog dvorišta sa dovoljnim kapacitetom dvorišta s obzirom na broj stanovnika odnosno domaćinstava.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta općine Stubičke Toplice usklađen je s ciljevima Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022.: Cilj 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, Cilj 2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada, Cilj 3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom, Cilj 4. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom, Cilj 8. Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom, te Cilj 5. Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti.

Rezultati ovog projekta su 1 izgrađeno reciklažno dvorište, 50.38 tona ukupno odvojenog i prikupljenog smeća u kalendarskoj godini, educirano i informirano 2.805 stanovnika.

Proračun projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.821.797,75 kuna (sa uklj. PDV).

Iz sredstava Kohezijskog fonda Općini Stubičke Toplice će se dodijeliti iznos od 3.907.221,56 kune (ili 84,99999% % prihvatljivih troškova).

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će iz vlastitih sredstava projekt iznosom od 689.509,69 kuna (15,00001 % prihvatljivih troškova) te 225.066,50 kuna troškova koji su neprihvatljivi za sufinanciranje po predmetnom natječaju).

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta određeno je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kao razdoblje od početka obavljanja aktivnosti projekta, odnosno od 26. rujna 2017. godine, pa do završetka obavljanja tih aktivnosti, odnosno najkasnije 24 mjeseca od stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Beljak, općinski načelnik, 049/ 282 733

Link na stranicu www.strukturnifondovi.hr

Link na stranicu Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“: http://www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Kako do nas / Kontakt