Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
NAČELNIK

KLASA:230-01/20-01/02
URBROJ:2113/03-03-20-2
Stubičke Toplice, 21.01.2020.

Na temelju članka 19. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje

                                                                                                                   JAVNI NATJEČAJ
                                                                      za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice
                                                                                                                          u 2020. godini

I.Javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte koje udruge provode na području Općine Stubičke Toplice ili programe/projekte provode za korisnike s područja Općine, koji su od osobitog interesa za opće dobro u Općini, u 2020. godini.
Svi izrazi koji se u ovom Javnom natječaju koriste za osobe u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način za muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
II.Za dodjelu financijskih potpora prijavitelji moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
a. da su upisani u odgovarajući Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija;
b. da djeluju na području Općine i svoj program/projekt provode na području Općine, a iznimno iako ne djeluju na području Općine program/projekt provode za korisnike s područja Općine (ako ne postoji isti ili sličan program/projekt na području Općine);
c. da su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
d. da program/projekt, koji prijave na javni natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
e. da su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
f. da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
g. da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov. br. 26/15);
h. da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
i. da imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
j. da imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
k. da imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama;
l. da nisu u stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
m. da nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora.
III.Projekti ili programi udruga razvrstavaju se ovisno o ciljevima koji se projektom ili programom žele postići na sljedeća područja:
• zaštita okoliša,
• sport,
• kultura,
• socijalna zaštita i promicanje ljudskih prava.
IV.Ukupna planirana vrijednost natječaja je 207.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 40.000,00 kuna.
V.Prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt u okviru ovog Javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci (1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.).
VI.Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od objave natječaja na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr, a završava 20. veljače 2020. godine.
VII.Ostvarivanje prednosti u financiranju programa/projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
VIII.Prijave se šalju isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.
Popunjeni obrazac prijave potrebno je potpisati od strane ovlaštene osobe za zastupanje i potvrditi pečatom, te dostaviti, sa svim obveznim prilozima, u jednom primjerku, u zatvorenoj omotnici, poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu:
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
Jedinstveni upravni odjel
Viktora Šipeka 16
49244 Stubičke Toplice
uz naznaku:
“Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga 2020. i “NE OTVARAJ“
Rok za dostavu je 20. veljače 2020. godine.
IX.Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene na propisani način, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
Ukoliko prijava pristigne izvan roka, ista će se vratiti na adresu prijavitelja uz obavijest o nepravovremenosti dostave prijave.
X.Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj.
XI.Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem na adrese elektronske pošte: martina@stubicketoplice.hr i racunovodstvo@stubicketoplice.hr , te na broj telefona: 049/282-733.
Natječajnu dokumentaciju, uz tekst Javnog natječaja, čine: Upute za prijavitelje, Obrazac prijave, Obrazac Izjave o neosuđivanosti, Obrazac Izjave o nefinanciranju programa/projekta iz drugih javnih izvora, Obrazac Izjave o partnerstvu, Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta i Obrazac za izvještavanje i Obrazac izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava.
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                        Josip Beljak, dipl.ing.agr.

Upute za prijavitelje
21. siječnja 2020. 806,89 KB
IZJAVA O NEOSUĐIVANOSTI
21. siječnja 2020. 19,03 KB
OBRAZAC UGOVORA
21. siječnja 2020. 21,6 KB
IZJAVA O PARTNERSTVU
21. siječnja 2020. 17,89 KB
OBRAZAC OPISNI IZVJEŠTAJ PROJEKTA
21. siječnja 2020. 21,26 KB
OBRAZAC PRIJAVE
21. siječnja 2020. 124,5 KB
IZJAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA
21. siječnja 2020. 19,1 KB

Kako do nas / Kontakt