Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice

KLASA:112-01/18-01/01

URBROJ:2113/03-03-18-1

Stubičke Toplice, 22.02.2018.

 

Na temelju članka 27. st. 1. Zakona o knjižnicama (Nar. nov. br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09), članka 38. st. 2. Zakona o ustanovama (Nar. nov. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 7. st. 2. Odluke o osnivanju Općinske knjižnice Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/17), načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

OPĆINSKE KNJIŽNICE STUBIČKE TOPLICE

 

Ravnateljem Općinske knjižnice može biti  imenovana osoba koja:

-       ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

-       najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,

-       stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

-       životopis sa opisom dosadašnjeg rada,

-       preslik diplome (dokaz o stručnoj spremi),

-       dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-       dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (presliku ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),

-       preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci  od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na natječaj),

-       presliku osobne iskaznice i domovnice,

-       prijedlog programa rada Općinske knjižnice za 2018. godinu.

 

Ravnatelja imenuje Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na vrijeme od 4 godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Stubičke Toplice – Povjerenstvo za izbor i imenovanja, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice s naznakom „Natječaj za ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice “, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Sa kandidatima čije prijave ispunjavaju formalne uvjete će biti obavljen intervju, radi čega moraju navesti broj telefona ili adresu elektroničke pošte u prijavi.

Kandidati će biti pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja, u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste o tekstu ovog natječaja rodno su neutralni te se odnose na osobe oba spola.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

Natječaj je objavljen u Večernjem listu dana 25. veljače 2018. Rok za prijavu na natječaj istječe dana 05. ožujka 2018. godine.

Kako do nas / Kontakt