JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila

Na temelju članka 46. st. 2. t. 5. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i Odluke KLASA:406-01/20-01/01, URBROJ:2113/03-03-20-1 od 24. siječnja 2020. godine, načelnik Općine Stubičke Toplice  r a s p i s u j e

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog vozila prikupljanjem pisanih ponuda

Predmet javnog natječaja je prodaja službenog vozila u vlasništvu Općine Stubičke Toplice: vrsta vozila N1, marka MAHINDRA, tip S5 GOA, model 2.5 CRD, oblik karoserije: otvoreni, 5 mjesta za sjedenje, 4 vrata, snaga motora 79 kW, vrsta motora diesel euro IV, kuka, ABS, servo upravljač, godina proizvodnje 2008., datum prve registracije 23.02.2009. g., prijeđenih kilometara 117.000.

Kao početna cijena za prodaju službenog vozila određuje se iznos od 7.500,00 kuna (PDV nije obračunat temeljem odredbe članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19)).

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe.

Ponuditelj je obvezan uplatiti jamčevinu u visini 10% iznosa početne cijene, odnosno 750,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Stubičke Toplice: HR4423600001842200007, poziv na broj: HR68 7242-OIB, opis plaćanja: „jamčevina za kupnju vozila“.

Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ponuditeljima čije ponude neće biti prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina će biti vraćena u roku 10 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja je prva zaprimljena.

Vozilo se prodaje „u viđenom stanju“.

Ponuditelji mogu izvršiti pregled vozila svakog dana tijekom trajanja natječaja uz prethodni dogovor s općinskim načelnikom.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete natječaja.  

Ponuda ponuditelja koji ponudi kupoprodajnu cijene manju od početne će se odbiti.

Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti kupoprodajni ugovor u roku najduže 7 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

Odabrani ponuditelj će kupoprodajnu cijenu platiti jednokratno odmah po sklapanju ugovora, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U ugovoru o kupoprodaji obvezno će se navesti da nema predaje posjeda niti prijenosa prava vlasništva na kupca dok on u potpunosti ne izvrši obvezu uplate kupoprodajne cijene na račun Općine.  

Sve troškove oko i u vezi prijenosa prava vlasništva na vozilu snosi kupac.

Nepravodobne, nepotpune, nejasne, kao i ponude s ponuđenom cijenom nižom od utvrđene početne cijene, neće se razmatrati.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno u Općinu Stubičke Toplice na adresu: Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, s naznakom „Natječaj za prodaju vozila  – ne otvarati“.

Pisana ponuda mora sadržavati:

-        Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB

-        Visinu ponuđene cijene u kunama

-        Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

-        Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe

-        Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

-        Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objave natječaja, odnosno do 30. siječnja 2020. godine, do 14:00 sati.

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju biti zaprimljene u Općini Stubičke Toplice do navedenog dana i sata.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda održat će se odmah po isteku roka za dostavu ponuda, dana 30. siječnja 2020. godine u 14:00 sati u prostorijama Općine Stubičke Toplice.

Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku najduže 7 dana od dana donošenja.

Općina Stubičke Toplice će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku najduže 7 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je odmah po sklapanju ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Stubičke Toplice jednokratno – cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Općina Stubičke Toplice će predati vozilo u posjed kupcu u roku najduže 7 dana od isplate utvrđene kupoprodajne cijene.

Javni natječaj objavit će se na internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice, www.stubicketoplice.hr. 

Sve informacije mogu se dobiti radnim danom tijekom trajanja natječaja i to: ponedjeljak do petak od 7:00 do 15:00 sati, na tel. 049/282-733, kao i na e-mail: pravnik@stubicketoplice.hr. 

Javni natječaj za prodaju službenog vozila
24. siječnja 2020. 146,17 KB
PONUDBENI LIST
24. siječnja 2020. 23,17 KB

Kako do nas / Kontakt