JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama NC SS – 5 „Strmečka cesta – reciklažno dvorište“

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

NAČELNIK

             KLASA:340-01/22-01/04

            URBROJ:2140-27-1-22-1

            Stubičke Toplice, 14.3.2022.

 

Na temelju članka 46. stavka 1. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21), članaka 123. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članaka 49. stavka 3., 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine br. 59/18) načelnik Općine Stubičke Toplice objavljuje sljedeći

 

J A V N I  P O Z I V

 

          Ovim javnim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

 NC SS – 5 „Strmečka cesta – reciklažno dvorište“

(od kućnog broja 67 prema reciklažnom dvorištu, te južno od reciklažnog dvorišta do kućnog broja 103 približne dužine 680 m) u naselju Strmec Stubički u k.o. STRMEC STUBIČKI

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

            Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

 

          Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka MOJA MEĐA d.o.o. iz Donje Stubice, Obrtnička ulica 1.

 

          Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će dana:

14. studenog 2022. godine (ponedjeljak) u 8:30 sati,

uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 

          Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 05. prosinca 2022. godine (ponedjeljak) u vremenu od 13:30 do 14:30 sati u prostorijama Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl. ing. agr.

Kako do nas / Kontakt