Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

KLASA:900-01/18-01/03

URBROJ:2113/03-01-18-2

Stubičke Toplice, 16.03.2018.

Na temelju članka 9. st. 2. Zakona o savjetima mladih (Nar. nov. br. 41/14), članka 4. st. 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 34A/2014) i članka 25. t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 16.  ožujka 2018. godine donijelo je

ODLUKU O OBJAVI JAVNOG POZIVA ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

OPIS POSTUPKA IZBORA

 I.

               Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice (dalje: Savjet mladih).

II.

               Savjet mladih ima pet članova.

               Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Stubičke Toplice koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine Stubičke Toplice.

               Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

III.

               Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, na razdoblje od tri godine.

               U Savjet mladih biraju se osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Stubičke Toplice, koji u trenutku podnošenja kandidatura imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

IV.

               Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općine Stubičke Toplice obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidata. Izvješće se objavljuje na web stranici www.stubicketoplice.hr  i dostavlja Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice.

UVJETI ZA ISTICANJE KANDIDATURA

V.

               Pravo isticanja kandidatura imaju:

             udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

             učenička vijeća,

             studentski zborovi,

             pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i

             neformalne skupine mladih, koje se sastoje od najmanje deset mladih (dalje: ovlašteni predlagatelji).

               Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

               Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 10 potpisa a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

VI.

               Svi prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni u pisanom obliku i obrazloženi.

               Kandidatura obvezno sadrži:

             naziv, sjedište i OIB ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,

             podatke o kandidatu i zamjeniku kandidata (ime, prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta ili boravišta, status: učenik, student, zaposlenik, dr.)

             očitovanje kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature,

             očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja,

             obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja neformalne skupine mladih, sve na obrascu te

             životopis kandidata,

             preslika osobne iskaznice, odnosno uvjerenje o prebivalištu/boravištu.

               Kandidatura se podnosi na obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Stubičke Toplice, www.stubicketoplice.hr.

               Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

               Prijedlog neformalne skupine mladih potpisuju prva tri potpisnika

               Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

ROKOVI ZA PRIJAVU

VII.

               Rok za prijavu kandidatura je petnaest dana od dana objave ovog javnog poziva za isticanje kandidatura, odnosno do 04. travnja 2018. godine.

               U roku za prijavu predlagateljima će na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine stubičke Toplice biti dostupni obrasci za postupak izbora.

               Prijave se dostavljaju na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, osobno ili poštom, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Javni poziv za izbor Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.“

              

ROKOVI U KOJIMA ĆE BITI PROVEDENA PROVJERA ZADOVOLJAVANJA FORMALNIH UVJETA

VIII.

               Provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta biti će provedena u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, odnosno do 19. travnja 2018. godine.

OPIS IZBORA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA

IX.

               Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

               Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred pet kandidata na listiću, obzirom da se bira pet članova Savjeta mladih.

               U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje za izbor kandidata se ponavlja između onih kandidata koji u prethodnom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova, dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

ZAVRŠNE ODREDBE

X.

               Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Stubičke Toplice, www.stubicketoplice.hr i oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Nedjeljko Ćuk

OBRASCI SAVJET MLADIH
20. ožujka 2018. 94 KB

Kako do nas / Kontakt