Natječaj za upis djece u Dječji vrtić "ZVIREK" za pedagošku godinu 2024. - 2025.

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA: 601-04/24-06/02

URBROJ: 2113-27-24-1

Stubičke Toplice, 24.04.2024.

Na temelju članka 18. Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK (KLASA: 601-04/22-14/10, URBROJ: 2113-27-02-22-5 od 27.10.2022. god. ), Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Zvirek (KLASA: 601-04/23-14/01, URBROJ: 2113-27-23-1 od 17.01.2023. god.), i Odluke o upisu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZVIREK (KLASA:601-01/24-11/05, URBROJ:2113-27-24-1 od 23.04.2024. god.), Povjerenstvo za upise donijelo je na svojoj 5. sjednici održanoj 24.04.2024. godine                                                                                              

                NATJEČAJ ZA UPIS DJECE ZA

              PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

 

U cjelovitom, 10-satnom redovitom odgojno-obrazovnom programu, oglašavaju se slobodna mjesta:

  • za djecu od godine dana do 3 godine života – 12 mjesta
  • za djecu od 3 do 6 godina života - 3 mjesta

 

Poziv za upis djece u Dječji vrtić ZVIREK za pedagošku godinu 2024./2025. bit će otvoren u vremenu od

09. svibnja do 17. svibnja 2024. godine do 12,00 sati.

Poziv će se objavit na Oglasnoj ploči vrtića i http://www.dv-zvirek.hr/.

 

       Upis u redoviti program u Dječji vrtić ZVIREK obavlja se putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Zahtjev za upis podnosi se isključivo putem aplikacije e-Upisi u vremenu od 09. svibnja do 17. svibnja 2024. godine do 12,00 sati.

Roditelji koji nemaju pristup sustavu e-Građani mogu se javiti u Dječji vrtić ZVIREK svakim radnim danom od 8,00 sati do 15,00 sati uz prethodnu najavu telefonom na broj 049 283 355.

U redoviti jaslički program upisuju se djeca koja su do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navršila jednu godinu, a u redoviti vrtićki program se u pravilu upisuju djeca koja su do tog datuma navršila tri godine.

Djeca u vrtić kreću od 1. rujna 2024. godine, kada počinje pedagoška 2024./2025. godina.

 

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj prilaže:

  •   rodni list ili izvadak iz matice rođenih
  •   uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
  •   dokaz o prebivalištu oba roditelja (uvjerenje o prebivalištu ili osobne iskaznice)
  •   dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK
  •   suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Vrtiću

 

Prednost pri upisu ostvaruju djeca s prebivalištem ili boravištem na području Dječjeg vrtića ZVIREK, uz slijedeće prioritete:

-        djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života

-        djeca roditelja invalida Domovinskog rata         

-        djeca iz obitelji s troje ili više djece

-        djeca oba zaposlena roditelja

-        djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se određuje metodologija vještačenja

-        djeca samohranih roditelja

-        djeca jednoroditeljskih obitelji

-        djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

-        djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima

-        djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području Dječjeg vrtića ZVIREK

-        djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

 

U slučaju slobodnih kapaciteta u Vrtić se mogu upisivati i djeca s područja drugih jedinica lokalne samouprave, a pod uvjetom da jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište sufinancira program te se na to obveže izdavanjem zaključka-suglasnosti nadležnog tijela, a u protivnom će roditelj snositi punu ekonomsku cijenu programa.

 

U razdoblju od 19. svibnja do 3. lipnja 2024. godine, predviđena je obrada i evaluacija zahtjeva te roditelji u tom razdoblju mogu vidjeti status predanog zahtjeva te su dužni provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa biti će objavljen na web stranici vrtića do 21. lipnja 2024. godine.

Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati u roku od 8 dana od dana javnog objavljivanja Prijedloga liste reda prvenstva.

Roditelj ima pravo pismenog prigovora na odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegovog djeteta.

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću u roku 8 dana od dana javnog objavljivanja Prijedloga liste reda prvenstva upisa.

Lista s konačnim rezultatima upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama vrtića do 26. srpnja 2024.

Potpisivanje ugovora sa roditeljima čija djeca su ostvarila upis bit će do 31. kolovoza 2024. godine

 

Podnošenjem zahtjeva za upis, roditelji su izričito suglasni da Dječji vrtić ZVIREK kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštita osobnih podataka.                          

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA UPISE

                                                                                                                                                                                  Andreja Očko Krušelj

Natječaj za upis djece u ped. god. 2024 2025
09. svibnja 2024. 391,63 KB

Kako do nas / Kontakt