Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

ZAPISNIK

sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održane dana 10. lipnja 2013. godine, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Nazočni:

gđa. Đurđa Barić Dakić, dipl.iur., predstojnica Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji;

Vijećnici:

Nedjeljko Ćuk, Stjepan Sokač, Boris Beljak, Zrinka Košić, Ivanka Bartol, Damir Pavrlišak, Mato Zrinski, Josip Kukas, mr.sc. Alen Ahmetović, dr.med.dent., Ana Gospočić, dipl.polit., Nina Gradiški Zrinski, bacc.phy., Tomislav Franjković;

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice, Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice, Ljubica Božić, dipl.iur.

Odsutni: Darinka Gmaz-Lončar (opravdala, bolesna)

Zapisničar: Melita Martinić

Započeto:14,00 sati

Nakon himne Republike Hrvatske gđa. Đurđa Barić Dakić otvara konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike te načelnika i zamjenika načelnika i čestita im na izboru.

Zamoljava pročelnicu da prozove nazočne vijećnike.

Nakon proziva i evidencije prisutnih vijećnika, konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Potom predlaže Dnevni red, koji su vijećnici primili u pozivu za sjednicu:

D N E V N I    R E D

1. Izbor Mandatnog povjerenstva

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata vijećnika

-utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

-svečana prisega članova Općinskog vijeća

3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja.

4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća.

5. Slobodna riječ.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Točka 1.

Izbor Mandatnog povjerenstva.

 

Gđa. Đurđa Barić Dakić upoznala je prisutne da prema Poslovniku Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, a bira se na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika.

Postavila je upit vijećnicima ima li prijedloga za članove Mandatnog povjerenstva.

Ispred vijećnika Demokratskog centra, prijedlog je dala gđa. Zrinka Košić, koja predlaže, obzirom da vijećnici Demokratskog centra čine više od jedne trećine svih vijećnika, za predsjednika Mandatnog povjerenstva Nedjeljka Ćuka, a za članove Stjepana Sokača i Borisa Beljaka.

Drugih prijedloga nema.

Utvrđuje se da je jednoglasno je izabrano Mandatno povjerenstvo u sastavu:

-za predsjednika: Nedjeljko Ćuk

-za člana: Stjepan Sokač

-za člana: Boris Beljak

Gđa. Đurđa Barić Dakić predlaže pauzu od pet minuta kako bi Mandatno povjerenstvo pripremilo izvješće.

Točka 2.

Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata vijećnika.

Gđa. Đurđa Barić Dakić moli predsjednika Mandatnog povjerenstva, gospodina Nedjeljka Ćuka da podnese izvješće o rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.

Gdin. Nedjeljko Ćuk iznosi da je na izborima provedenim dana 19. svibnja 2013. godine, prema Rezultatima izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, od ukupno 2437 upisanih birača, glasovalo 1310 birača. Nevažećih glasačkih listića bilo je 46.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

DEMOKRATSKI CENTAR – DC – 832 glasova

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP – 189 glasova

ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS – 141 glasova

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS i HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ – 102 glasova.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice:

1.DEMOKRATSKI CENTAR – DC dobila je devet mjesta te su s liste izabrani:

1. VLADIMIR BOSNAR

2. NEDJELJKO ĆUK

3. STJEPAN SOKAČ

4. BORIS BELJAK

5. ZRINKA KOŠIĆ

6. IVANKA BARTOL

7. DAMIR PAVRLIŠAK

8. MATO ZRINSKI

9. DARINKA GMAZ-LONČAR

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP dobila je dva mjesta te su s liste izabrani:

1. mr.sc. ALEN AHMETOVIĆ, dr.med.dent.

2. ANA GOSPOČIĆ, dipl.polit.

3. ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS dobila je jedno mjesto te je s te liste izabrana:

1. NINA GRADIŠKI ZRINSKI, bacc.phy.

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS i HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ dobila je jedno mjesto te je s te liste izabran:

1. TOMISLAV FRANJKOVIĆ.

Obzirom da je nositelj liste Demokratskog centra, Vladimir Bosnar, izabran za načelnika Općine Stubičke Toplice pa mu je nastupilo mirovanje vijećničkog mandata na temelju zakona, sukladno članku 81. Zakona o lokalnim izborima, Demokratski centar je odredio neizabranog kandidata koji ga zamjenjuje, i to gospodina JOSIPA KUKASA.

Gđa. Đurđa Barić Dakić utvrđuje da je gdin. Nedjeljko Ćuk prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Poziva ga da preuzme vođenje sjednice.

Privremeni predsjedatelj, gdin. Nedjeljko Ćuk pozdravlja nazočne i preuzima vođenje sjednice.

Prisutni vijećnici zamoljeni su da pojedinačno potvrde prisegu koju će pročitati riječima „Prisežem“ te pristupe vlastoručnom potpisivanju prisege.

Pročitao je svečanu prisegu koja glasi: „Prisežem da ću dužnost vijećnika Općine Stubičke Toplice obavljati savjesno i odgovorno radi svekolikog probitka Općine, Županije i Republike Hrvatske, da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Općine Stubičke Toplice te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.”

Točka 3.

Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja.

Gdin. Nedjeljko Ćuk izvješćuje da, prema Poslovniku Općinskog vijeća, Povjerenstvo za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda vijećnika, na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika.

Pita ima li prijedloga.

Ispred vijećnika Demokratskog centra, gdin. Nedjeljko Ćuk predlaže za predsjednika gđu. Zrinku Košić, a za članove gđu. Ivanku Bartol, gdin.-a Damira Pavrlišaka, gđu. Darinku Gmaz-Lončar i gdin.-a Matu Zrinskog.

Drugih prijedloga nema.

Utvrđuje se da je jednoglasno je izabrano Povjerenstvo za izbor i imenovanja u sastavu:

- za predsjednika: Zrinka Košić

- za člana: Ivanka Bartol

- za člana: Damir Pavrlišak

- za člana: Darinka Gmaz-Lončar

- za člana: Mato Zrinski.

Daje pauzu od pet minuta da Povjerenstvo za izbor i imenovanja utvrdi prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća i dva potpredsjednika. Predsjednica poziva vijećnike da dostave Povjerenstvu svoje prijedloge.

Točka 4.

Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća.

Gdin. Nedjeljko Ćuk objašnjava da se prema Poslovniku i Statutu predsjednik Općinskog vijeća bira na konstituirajućoj sjednici na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, većinom glasova svih vijećnika.

Moli predsjednicu Povjerenstva da iznese prijedlog za izbor predsjednika, odnosno predsjednice Općinskog vijeća.

Predsjednica iznosi da je Povjerenstvo zaprimilo prijedlog od strane vijećnika Demokratskog centra te sukladno istom daje na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Općinskog vijeća izabere gdin. Stjepan Sokač.

Utvrđuje se da je sa jedanaest glasova za i jednim suzdržanim glasom za predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabran gospodin Stjepan Sokač.

Gospodin Nedjeljko Ćuk čestita gospodinu Stjepanu Sokaču na izboru i moli ga da preuzme vođenje sjednice.

Izabrani predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja nazočne, zahvaljuje na izboru te poziva predsjednicu Povjerenstva za izbor i imenovanja da dade prijedlog za prvog potpredsjednika.

Gđa. Zrinka Košić iznosi da je od strane vijećnika Demokratskog centra, dostavljen prijedlog da se za potpredsjednika iz reda predstavničke većine izabere gospodin Nedjeljko Ćuk.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje.

Utvrđuje se da je sa jedanaest glasova za i jednim suzdržanim glasom za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz reda predstavničke većine izabran gospodin Nedjeljko Ćuk.

Gđa. Zrinka Košić iznosi da je vijećnik Tomislav Franjković dostavio prijedlog da se za potpredsjednika iz reda predstavničke manjine izabere gospodin Tomislav Franjković.

Predsjednik, gdin. Stjepan Sokač, daje prijedlog na glasovanje.

Utvrđuje se da je jednoglasno za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz reda predstavničke manjine izabran gospodin Tomislav Franjković.

Predsjednik Općinskog vijeća, gdin. Stjepan Sokač, predlaže da se Dnevni red dopuni petom točkom, Izbor Povjerenstva za Statut i Poslovnik, jer se prema Poslovniku Općinskog vijeća članovi tog tijela biraju na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja.

Daje na glasovanje dopunu Dnevnog reda.

Utvrđuje da je jednoglasno prihvaćena dopuna dnevnog reda.

Točka 5.

Izbor Povjerenstva za Statut i Poslovnik.

Gdin. Stjepan Sokač poziva predsjednicu Povjerenstva za izbor i imenovanja da dade prijedlog za članove Povjerenstva.

Predsjednica, gđa. Zrinka Košić, predlaže da predsjednik Povjerenstva za Statut i Poslovnik bude gospodin Boris Beljak, a članovi gospodin Nedjeljko Ćuk, gospođa Zrinka Košić, gospodin Stjepan Sokač i gospodin Tomislav Franjković.

Utvrđuje se da je jednoglasno izabrano Povjerenstvo za Statut i Poslovnik u sastavu:

- predsjednik: Boris Beljak

- članovi: Nedjeljko Ćuk

Stjepan Sokač

Zrinka Košić

Tomislav Franjković.

Točka 6.

Slobodna riječ.

Gdin. Stjepan Sokač pita ima li pitanja ili prijedloga.

Obzirom da istih nije bilo, predsjednik Općinskog vijeća obratio se prisutnima te zahvalio gospođi Đurđi Barić Dakić. Zahvaljuje vijećnicima što su ga ponovno izabrali. Podsjeća da vijećnička prisega znači čast i obvezu. Poziva sve vijećnike da se uključe u rasprave i u rad Općinskog vijeća te na međusobnu suradnju i suradnju s načelnikom.

Završeno: 14,30 sati

KLASA:021-05/13-01/8

URBROJ:2113/03-01-13-9

Zapisničar

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Melita Martinić

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt