Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

ZAPISNIK

sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održane dana 26. srpnja 2017. godine, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

 

Nazočni:

Ivanka Stanković, voditeljica Službe za opću upravu Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji,

Mirjana Valjavec, voditeljica Službe za zajedničke poslove Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji

Prisutni vijećnici:

Nedjeljko Ćuk, Stjepan Sokač, Damir Pavrlišak, Zrinka Košić Bosnar, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec, Nina Gradiški Zrinski

 

Ostali prisutni:

Josip Beljak dipl.ing.agr., načelnik Općine Stubičke Toplice, Ljubica Božić, dipl.iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, predstavnici medija: Radio „Stubica“ i „Zagorski list“

Zapisničar:          Melita Šarić

Započeto:           14,00 sati

Nakon himne Republike Hrvatske gđa. Ivanka Stanković, voditeljica Službe za opću upravu Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, pozdravlja nazočne vijećnike te načelnika i čestita im na izboru.

Moli pročelnicu da prozove nazočne vijećnike.

Nakon proziva i evidencije prisutnih vijećnika, konstatira da je na sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Potom predlaže Dnevni red, koji su vijećnici primili u pozivu za sjednicu:

DNEVNI RED

 1Izbor Mandatnog povjerenstva

 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata vijećnika

        -     utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

        -   svečana prisega članova Općinskog vijeća

3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća

5. Slobodna riječ

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Točka 1.

Izbor Mandatnog povjerenstva.

 

Gđa. Ivanka Stanković, voditeljica Službe za opću upravu Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, obavijestila je nazočne da se članovi Mandatnog povjerenstva biraju na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika.

Postavila je upit vijećnicima ima li prijedloga za članove Mandatnog povjerenstva.

Ispred vijećnika Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Josipa Beljaka, Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Nikole Kristića i Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, prijedlog je dala gđa. Sanja Čajko koja predlaže za predsjednika Stjepana Sokača, a za članove gđu. Sabinu Frgec i gdina. Dejana Hrastinskog.

Ispred vijećnika Kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića, prijedlog je dao gdin. Nedjeljko Ćuk koji predlaže, za predsjednika Mandatnog povjerenstva gospodina Tomislava Mlinarića, a za članove gdina. Filipa Pošteka i gđu. Zrinku Košić Bosnar.

Na glasanje se daje prvi prijedlog, Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Josipa Beljaka, Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Nikole Kristića i Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP.

Za prijedlog je glasalo 5 vijećnika, 8 vijećnika glasalo je protiv prijedloga.

Na glasanje se daje drugi prijedlog, Kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića.

Za prijedlog je glasalo 8 vijećnika, 4 vijećnika glasalo je protiv prijedloga, dok je jedan vijećnik bio suzdržan.

Utvrđuje se da je sa 8 glasova ZA, 4 glasa protiv i jednim suzdržanim glasom izabrano Mandatno povjerenstvo u sastavu:

za predsjednika: Tomislav Mlinarić

za člana: Filip Poštek

za člana: Zrinka Košić Bosnar

Obzirom da je Izvješće Mandatnog povjerenstva pripremljeno prelazi se na slijedeću točku bez stanke.

Točka 2.

Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata vijećnika.

Gđa. Ivanka Stanković moli predsjednika Mandatnog povjerenstva, gdina. Tomislava Mlinarića da podnese izvješće o rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.

Gdin. Tomislav Mlinarić iznosi da je na izborima provedenim dana 21. svibnja 2017. godine, prema Konačnim rezultatima izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, od ukupno 2.504 upisanih birača, glasovalo 1.458 birača. Nevažećih glasačkih listića bilo je 21.

                Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.            KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                  

Nositelj liste: KRISTIJAN OREMUŠ, ing. prometa                                399         glasova

2.            KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                  

Nositelj liste: JOSIP BELJAK, dipl. ing. agr.                                         296         glasova

3.            HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ     

Nositelj liste: TOMISLAV MLINARIĆ, mag. phil.                                   263          glasova

4.            KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                  

Nositelj liste: NIKOLA KRISTIĆ, dipl. iur.                                            164          glasova

5.            SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP            

Nositeljica liste: SABINA FRGEC, prof.                                                156         glasova

6.            ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS                        

Nositeljica liste: NINA GRADIŠKI ZRINSKI                                          105         glasova

7.            HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS                    

Nositelj liste: prof. dr. sc. MARIJAN KOVAČIĆ, dipl.ing.geol.                     54        glasova

                Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice:

1.            KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

dobila je 4  mjesta te su s te liste izabrani:

1.            KRISTIJAN OREMUŠ, ing. prometa

2.            NEDJELJKO ĆUK

3.            STJEPAN SOKAČ, ing.zop.

4.            DAMIR PAVRLIŠAK

2.            KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

dobila je 3  mjesta te su s te liste izabrani:

1.            JOSIP BELJAK, dipl. ing. agr.

2.            ANICA BENGER, dipl.ing.poljop.

3.            JURICA KNEZIĆ, dr. med.

3.            HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 3  mjesta te su s te liste izabrani:

1.            TOMISLAV MLINARIĆ, mag. phil.

2.            FILIP POŠTEK

3.            DEJAN HRASTINSKI

 4.           KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

dobila je 1  mjesto te je s te liste izabran:

1.            NIKOLA KRISTIĆ, dipl. iur.

5.            SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

dobila je 1  mjesto te je s te liste izabrana:

1.            SABINA FRGEC, prof.

6.            ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS

dobila je 1  mjesto te je s te liste izabrana:

1.            NINA GRADIŠKI ZRINSKI

Utvrđuje se da HRVATSKA SELJAČKA STRANKA nije dobila najmanje 5% važećih glasova birača te ne sudjeluje u diobi mjesta u Općinskom vijeću.

Obzirom da je nositelj liste Kandidacijske liste grupe birača Kristijan Oremuš, Kristijan Oremuš, obavijestio Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice da mu zbog obnašanja nespojive dužnosti nastupa mirovanje mandata vijećnika, sukladno čl. 81. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, zamjenjuje ga Zrinka Košić Bosnar kao prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Obzirom da je nositelj liste Kandidacijske liste grupa birača Josip Beljak, Josip Beljak, izabran za općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice pa mu je nastupilo mirovanje vijećničkog mandata na temelju zakona, sukladno članku 81. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, zamjenjuje ga Sanja Čajko, kao prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Obzirom da je Anica Benger, kandidatkinja s Kandidacijske liste grupa birača Josip Beljak, izabrana za zamjenicu općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice zamjenjuje ju Dejan Borovčak, kao prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Gđa. Ivanka Stanković utvrđuje da je gdin. Nedjeljko Ćuk prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Poziva ga da preuzme vođenje sjednice.

Privremeni predsjedatelj, gdin. Nedjeljko Ćuk pozdravlja nazočne i preuzima vođenje sjednice.

Prisutni vijećnici zamoljeni su da pojedinačno potvrde prisegu koju će pročitati riječima „Prisežem“ te pristupe vlastoručnom potpisivanju prisege.

Pročitao je svečanu prisegu koja glasi: „Prisežem da ću dužnost vijećnika Općine Stubičke Toplice obavljati savjesno i odgovorno radi svekolikog probitka Općine, Županije i Republike Hrvatske, da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Općine Stubičke Toplice te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.”

Svi vijećnici pristupili su potpisivanju prisege.

Točka 3.

Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja.

Gdin. Nedjeljko Ćuk izvješćuje da, prema Poslovniku Općinskog vijeća, Povjerenstvo za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda vijećnika, na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika.

Pita ima li prijedloga.

Ispred vijećnika Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Josipa Beljaka, Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Nikole Kristića i Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, prijedlog je dala gđa. Sanja Čajko koja predlaže za predsjednika gdina. Tomislava Mlinarića, a za članove: gdina. Juricu Knezića, gdina. Damira Pavrlišaka, gđu. Sanju Čajko, i gđu. Ninu Gradiški Zrinski.

Ispred vijećnika Kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića, prijedlog je dao gdin. Nedjeljko Ćuk koji predlaže, za predsjednika gdina. Nedjeljka Ćuka, a za članove: gđu. Zrinku Košić Bosnar, gdina. Damira Pavrlišaka, gdina. Tomislava Mlinarića i gdina. Filipa Pošteka.

Gdin. Nedjeljko Ćuk na glasanje daje prvi prijedlog, Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Josipa Beljaka , Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Nikole Kristića i Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP.

Za prijedlog je glasalo 5 vijećnika, 7 vijećnika glasalo je protiv prijedloga, dok je 1 vijećnik bio suzdržan.

Gdin. Nedjeljko Ćuk na glasanje daje drugi prijedlog, Kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića.

Za prijedlog je glasalo 7 vijećnika, 4 vijećnika glasalo je protiv prijedloga, dok su dva vijećnika bila suzdržana.

Utvrđuje se da je sa 7 glasova ZA, 4 glasa protiv i 2 suzdržana glasa izabrano Povjerenstvo za izbor i imenovanja u sastavu:

za predsjednika: Nedjeljko Ćuk

za člana: Zrinka Košić Bosnar

za člana: Damir Pavrlišak

za člana: Filip Poštek

za člana: Dejan Hrastinski.

Članovi povjerenstva povlače se na pet minutnu stanku za utvrđivanje prijedloga.

Točka 4.

Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća.

Po dolasku članova Povjerenstva za izbor i imenovanja, gdin. Nedjeljko Ćuk objašnjava da se prema Poslovniku i Statutu predsjednik Općinskog vijeća bira na konstituirajućoj sjednici na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, većinom glasova svih vijećnika.

Predsjednik iznosi da je Povjerenstvo zaprimilo dva prijedloga za izbor predsjednika Općinskog vijeća. Jedan zajednički prijedlog dali su vijećnici Kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Kristijan Oremuš i  Hrvatske demokratske zajednice - HDZ nositelja liste Tomislava Mlinarića, koji za predsjednika Općinskog vijeća predlažu gospodina Nedjeljka Ćuka, a drugi prijedlog dali su zajednički vijećnici Kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Josipa Beljaka, vijećnik Kandidacijske liste grupe birača nositelj liste Nikola Kristić i vijećnica Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP, Sabina Frgec, koji za predsjednika predlažu gospođu Sanju Čajko.

Daje na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Općinskog vijeća izabere gospodin Nedjeljko Ćuk. Utvrđuje se da je za prijedlog glasalo 7 vijećnika, protiv 4 vijećnika te da su 2 vijećnika suzdržana.

Daje na glasanje prijedlog da se za predsjednika Općinskog vijeća izabere gospođa Sanja Čajko. Utvrđuje se da je za prijedlog glasalo 5 vijećnika, protiv 7 vijećnika te da je 1 vijećnik suzdržan.

Utvrđuje se da je sa 7 glasova ZA, 4 glasa protiv i 2 suzdržana glasa za predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabran gdin. Nedjeljko Ćuk.

Predsjednik Nedjeljko Ćuk iznosi da je ispred vijećnika Kandidacijske liste Grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice – HDZ nositelja liste Tomislava Mlinarića, predložen za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice gdin. Tomislav Mlinarić.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje.

Utvrđuje se da je sa 7 glasova ZA, 4 glasa protiv i 2 suzdržana glasa za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabran gdin. Tomislav Mlinarić.

Predsjednik Nedjeljko Ćuk iznosi da je ispred Zagorske demokratske stranke – ZDS nositeljice liste Nine Gradiški Zrinski, predložena za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice gđa. Nina Gradiški Zrinski.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje.

Utvrđuje se da je sa 9 glasova ZA, 1 glas protiv i 3 suzdržana glasa za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabrana gđa. Nina Gradiški Zrinski.

Gdin. Nedjeljko Ćuk čestita izabranim potpredsjednicima Općinskog vijeća.        

Predlaže da se dnevni red dopuni točkama:

5. Izbor Povjerenstva za Statut i Poslovnik.

6. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

7. Slobodna riječ.

Daje na glasovanje dopunu dnevnog reda.

Utvrđuje da je jednoglasno prihvaćena dopuna dnevnog reda.

Predstavnice Ureda državne uprave Krapinsko-zagorske županije gđe. Ivanka Stanković i Mirjana Valjavec čestitaju novoizabranom predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice. Sjednicu napuštaju u 14, 50 sati.

 

Točka 5.

Izbor Povjerenstva za Statut i Poslovnik.

Gdin. Nedjeljko Ćuk obavještava nazočne da prema Poslovniku Općinskog vijeća članovi Povjerenstva za Statut i Poslovnik biraju se na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja.

Gdin. Nedjeljko Ćuk ispred Povjerenstva za izbor i imenovanja predlaže za Predsjednika povjerenstva za Statut i Poslovnik gđu. Zrinku Košić Bosnar, a za članove: gdina. Stjepana Sokača, gdina. Damira Pavrlišaka, gdina. Tomislava Mlinarića i gdina. Dejana Hrastinskog.

 

Utvrđuje se da je jednoglasno izabrano Povjerenstvo za Statut i Poslovnik u sastavu:

-          predsjednik:    

                                 Zrinka Košić Bosnar

-          članovi:  

                                 Stjepan Sokač

                                Damir Pavrlišak

                                Tomislav Mlinarić

                                Dejan Hrastinski

 

Točka 6.

Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

 Svim vijećnicima podijeljen je pripremljen materijal sa prijedlogom teksta Odluke.

Općinski načelnik, gdin. Josip Beljak, kao predlagatelj ove točke dnevnog reda, obavijestio je prisutne da je sa 01. siječnja 2014. godine stupio na snagu novi Zakon o prostornom uređenju. Posljednja izmjena Prostornog plana Općine, koja je bila sveobuhvatna, donesena je 2014. godine, ali je postupak započeo po „starom“ Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Zbog toga je jedan od razloga za donošenje novog PPUO usklađivanje sa odredbama novog zakona. Postojeći PPUO izrađen je na starim katastarskim podlogama, zbog čega nije usklađeno građevinsko područje po staroj i novoj 1:1000 izmjeri. Nove prostorne planove dužna je Općina dostaviti u novom formatu GeoTIFF radi objave u Informacijskom sustavu prostornog uređenja. Od 2014. godine zaprimljeno je 30-ak zahtjeva građana za izmjenu Prostornog plana. Također, kako je u postupku izrade izmjena prostornog plana od državnog značaja na Sljemenu (UPU državnog značaja), eventualno će biti će potrebno usklađivanje sa tim planom. Financiranje izrade Izmjena i dopuna PPUO 2017. predviđeno je iz Programa ruralnog razvoja RH, odnosno po Natječaju za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« za koji je izrada PPUO prihvatljiv trošak, u 100%-tnom iznosu. Međutim, troškovi izrade PPUO  obuhvaćaju i izradu strateške procjene utjecaja plana na okoliš i strateške studije, koji nisu prihvatljiv opći trošak, tako da se ne može očekivati povrat tih sredstava u cijelosti, odnosno prihvatljivo je do max. 30% iznosa prihvatljivih troškova izrade izmjena i dopuna Prostornog plana). Kako je rok za prijavu na natječaj već započeo i završava sa 28. srpnja 2017. Zahtjevi se rangiraju i prema vremenu zaprimanja Zahtjeva za potporu, potrebno je po hitno donijeti ovu Odluku radi izrade prijave na natječaj, odnosno njezina dovršetka.

Od strane vijećnika upućena je primjedba da nisu upoznati sa materijom te da je potrebno vrijeme za proučiti dani materijal. Predloženo je da se ova točka dnevnog reda da na prvu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Obzirom na hitnost donošenja i mogućnost propuštanja određenog roka, a u svrhu davanja potrebnog objašnjenja pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice gđa. Ljubica Božić pristupila je pojašnjenju prijedloga Odluke po točkama iste.

Gdin. Nedjeljko Ćuk predlaže donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Kako nema upita ni primjedbi, jednoglasno se donosi

 

ODLUKA O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

I.             OPĆE ODREDBE

Članak 1.

                Donosi se Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09, 15/10, 17/13, 19/14 i 20/16) (u daljnjem tekstu: IDPPUO).

II.            PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

                Ova Odluka donosi se sukladno članku 89. i 113. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov. br. 153/13).

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Nar. nov. br. 106/98, 39/04, 45/04- ispravak, 163/04 i 153/13).

III.          RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA

Članak 3.

                Razlog za donošenje IDPPUO 2017. je rješavanje zahtjeva fizičkih i pravnih osoba za prenamjenu, usklađenje grafičkog i tekstualnog dijela plana sa važećim Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornim uređenju i podzakonskim propisima, i stavljanje plana na novu digitalnu katastarsku podlogu.

IV.          OBUHVAT IDPPUO

Članak 4.

                Područje obuhvata IDPPUO je cijelo područje općine Stubičke Toplice, odnosno 27 km2.

                Granica obuhvata određena je granicom općine Stubičke Toplice sa susjednim općinama i gradovima.

V.           OCJENA STANJA U PROSTORU

Članak 5.

                Razvoj, uređenje i oblikovanje prostora unutar područja obuhvata Plana u proteklom se razdoblju odvijalo sukladno Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09, 15/10, 17/13, 19/14 i 20/16).

VI.          CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

                Temeljem zahtjeva građana i zahtjeva i interesa Općine Stubičke Toplice koji su značajni za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora, proizašla je potreba za izradom Izmjena i dopuna Plana.

                Izmjene i dopune Plana također obuhvaćaju usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i podzakonskim propisima.

VII.         POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U  SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 7.

                Za izradu IDPPUO nije planirana posebna izrada stručnih podloga, već će se koristiti raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana planirani su digitalni katastarski plan, digitalne ortofoto karte (DOF), hrvatska osnovna karta i topografska karta za cijelo područje Općine Stubičke Toplice.

                Ukoliko se tijekom izrade IDPPUO pokaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VIII.       NAČIN PRIBAVLJNJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

                Stručne podloge koje za potrebe izrade IDPPUO iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju.

IX.          POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA  KOJA TREBAJU SUDJELOVATI U POSTUPKU IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 9.

                Javnopravna tijela i pravne osobe određene posebnim propisima kojima će se dostaviti odluka o izradi IDPPUO radi dostavljanja stručnog mišljenja o su:

 1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina
 4. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina
 5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini
 6. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
 7. Hrvatske željeznice Infrastruktura d.o.o., A. Mihanovića 12, 10000 Zagreb
 8. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
 9. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, Pregrada
 10. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
 11. Hrvatski telekom d.d., Regija 1, Kupska 2, Zagreb
 12. Metronet telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb
 13. OT-Optima telekom d.d., Regija sjever, Bani 75a, Zagreb
 14. VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb
 15. Odašiljači i veze d.o.o., Ul. grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb
 16. Zagorski metalac d.o.o. Celine 2, Zabok
 17. Zagorski vodovod, Ksavera Šandora Đalskog 3, Zabok
 18. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, VGI Krapina-Sutla, Veliko Trgovišće
 19. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Zagreb, V. Nazora 7, Zagreb
 20. HEP, Distribucijsko područje Elektra Zabok
 21. MUP, Policijska uprava Krapinsko zagorske županije, Odjel zajedničkih i upravnih poslova
 22. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Krapina
 23. Javna ustanova „Park prirode Medvednica“; Bliznec bb, Zagreb
 24. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica
 25. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Urbanistička inspekcija, Vinogradska 25, Zagreb.

                Ako se tijekom izrade Plana za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.

X.            PLANIRANI ROK ZA POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 10.

                Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku javnopravnim tijelima i pravnim osobama iz čl. 9. Odluke u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

                Rok za dostavu stručnih mišljenja o IDPPUO je 30 dana od dana zaprimanja odluke. Ukoliko javnopravna tijela i druge pravne osobe ne dostave stručno mišljenje u tom roku, smatrat će se da nemaju posebnih zahtjeva.

                Nositelj izrade obavještava javnost i susjedne gradove i općine postupku izrade IDPPUO  u roku od osam dana od dana objave ove Odluke.

                Rok trajanja javnog uvida i javne rasprave određuje se u trajanju od 15 dana.

XI.          IZVORI FINANCIRANJA POSTUPKA IZRADE IDPPUO

Članak 11.

                Općina Stubičke Toplice izvršiti će prijavu na 2. Natječaj za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« za koji je izrada PPUO prihvatljiv trošak.

XII.         ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

                Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Točka 7.

Slobodna riječ

Općinski načelnik, gdin. Josip Beljak čestitao je na izboru gdinu. Nedjeljku Ćuku izbor za predsjednika Općinskog vijeća. Uputio je čestitke i potpredsjednicima gdinu. Tomislavu Mlinariću i gđi. Nini Gradiški Zrinski.

Gdin. Nedjeljko Ćuk zahvaljuje na upućenim čestitkama u svoje osobno ime i u ime oba potpredsjednika  Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Gđa. Sabina Frgec, upućuje čestitke novoizabranom predsjedniku i njegovim potpredsjednicima, te ukratko konstatira da se nada da će buduća suradnja članova Općinskog vijeća biti konstruktivna i na dobrobit stanovnika i cijele Općine Stubičke Toplice.

               

Završeno:  15,10 sati

 

KLASA:021-05/17-01/36

URBROJ:2113/03-01-17-13

                                    Predsjednik Općinskog vijeća

                                   Općine Stubičke Toplice

                                     Nedjeljko Ćuk 

 

 

Kako do nas / Kontakt