Natječaj za prijam u službu na neodređeno - komunalni radnik (natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 83/2020 od 17. srpnja 2020.)

KLASA: 112-01/20-01/09

URBROJ: 2113/03-04/1-20-1

Stubičke Toplice, 13.07.2020.

           

Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice raspisuje

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

na neodređeno vrijeme

 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto:

 

komunalni radnik – 1 izvršitelj (m/ž).

 

uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, dalje: ZSN), te sljedeće posebne uvjete:

-        niža stručna sprema ili osnovna škola

-        poznavanje rada na strojevima na motorni  benzinski pogon za održavanje hortikulture.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

 

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

-        životopis,

-        dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice),

-        dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),

-        vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN,

-        uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda, ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja,

Trajanje službe: na neodređeno vrijeme.

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice nije osigurana zastupljenost nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

 

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: OPĆINA STUBIČKE TOPLICE, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, VIKTORA ŠIPEKA 16, 49244 STUBIČKE TOPLICE, uz naznaku „PRIJAVA NA NATJEČAJ KOMUNALNI RADNIK“, osobno ili poštom preporučeno, u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će objavljeni na web stranici: www.stubicketoplice.hr.

 

Općina Stubičke Toplice zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog objašnjenja.

 

PROČELNICA

 

Maja Ivačević, dipl.iur.

 

 

 

Upute za kandidate
17. srpnja 2020. 128,84 KB

Kako do nas / Kontakt