Natječaj za prodaju nekretnina

KLASA:940-01/18-01/04

URBROJ:2113/03-03-18-1

Stubičke Toplice, 08.05.2018.

 

Na temelju članka 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov. br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 3. Odluke o provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina, KLASA: 940-01/13-01/6, URBROJ: 2113/03-01-13-15 od 15. travnja 2013. i članka 46.st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18), načelnik Općine Stubičke Toplice objavljuje

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I. PREDMET PRODAJE

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, i to nekretnine označene kao

k.č.br.640/1 sa 23 čhv, k.č.br. 640/2 sa 23 čhv, k.č.br. 640/3 sa 24 čhv, k.č.br. 646/1, sa 20 čhv, k.č.br. 646/2 sa 20 čhv, k.č.br. 646/3 sa 20 čhv, k.č.br. 646/4 sa 20 čhv, sve upisane u zk. ul. br. 3046 k.o. Strmec Stubički, koje u naravi predstavljaju uređenu okućnicu sa kućom, a nalaze se u građevinskom području. Prodaju se sve navedene nekretnine „u paketu“.

 

II. CIJENA

Početna cijena za navedene nekretnine iznosi 92.720,00 kn. Ponuda mora obuhvaćati sve navedene nekretnine.

 

III. UVJETI PRODAJE

  1.          Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe koje mogu biti nositelji prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.
  2.          Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja, uz ispunjenje ostalih uvjeta natječaja, sadrži najviši iznos ponuđene cijene.
  3.          Izabrani ponuditelj je dužan u roku od osam dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti se radi sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina.
  4.          Kupoprodajna cijena isplaćuje se u cijelosti po potpisu ugovora o kupoprodaji nekretnina. Prodavatelj će izdati tabularnu ispravu po uplati cjelokupnog iznosa cijene.
  5.          Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u svezi s prijenosom prava vlasništva snosi kupac.
  6.          Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.
  7.          Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene. Uplaćena jamčevina se uračunava u iznos cijene odabranom ponuditelju, dok će ostalim ponuditeljima biti vraćena u roku od osam dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, bez prava na kamatu. Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, nema pravo na povrat jamčevine.
  8.          Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Stubičke Toplice IBAN br. HR442360000184220007, model HR68, poziv na broj 9016 - OIB ponuditelja, svrha uplate „jamčevina za javni natječaj“.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

-        podatke o ponuditelju: ime i prezime/tvrtka ili naziv te adresa prebivališta odnosno sjedišta, OIB, IBAN, adresa elektroničke pošte

-        rješenje o upisu u sudski, obrtni ili drugi registar kojim dokazuje da je fizička ili pravna osoba

-        dokaz o uplati jamčevine

-        iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene,

 

V. DOSTAVA PONUDE

Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati“. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave. (odnosno zaključno do 16. svibnja 2018. godine

 

VI. OSTALE NAPOMENE

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem, u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Prodavatelj pridržava pravo poništiti natječaj, odbiti sve ponude bez obzira na njihovu valjanost, i to bez obrazloženja, i ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima, uz povrat jamčevine ponuditeljima. Natječaj je valjan i ako pristigne samo jedna valjana ponuda.

Razgledavanje nekretnina može se izvršiti radnim danom od 07,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu na tel. br. 049/282-733.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

Kako do nas / Kontakt