Obavijest o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata

Obavijest o su/financiranju troškova prijevoza učenika i studenata

Obavještavamo roditelje učenika srednjih škola i studente, koji imaju prebivalište na području općine Stubičke Toplice, da će Općina Stubičke Toplice i ove školske/akademske godine su/financirati troškove prijevoza.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na su/financiranje troškova prijevoza:

  1.       potvrda škole/fakulteta o redovitom upisu učenika/studenta u školsku/akademsku godinu 2018./2019.
  2.       fotokopija osobne iskaznice ili druga isprava kojom dokazujete da učenik/student ima prijavljeno prebivalište na području općine Stubičke Toplice
  3.       izjava da ne postoje druge okolnosti temeljem koji učenik/student ne bi imao pravo na sufinanciranje (na obrascu u prilogu).

Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, odnosno studenti, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

KLASA:600-05/18-01/03

URBROJ:2113/03-01-18-3

Stubičke Toplice, 13.09.2018.

Na temelju članka 25. t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 14. sjednici održanoj dana 13. rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU O SUFINANCIRANJU AUTOBUSNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

 Članak 1.

                                            Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog linijskog prijevoza autobusom redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2018./2019.

 Članak 2.

                Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu, kao i učenici koji putuju na učeničku praksu, na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom.

 Članak 3.

Učenik koji je u školskoj godini 2018./2019. upisao i redovito pohađa srednju školu ostvaruje pravo na sufinanciranje 12,5% troškova međumjesnog javnog prijevoza autobusom.

Ako je cijena karte za autobus, uključujući i porez na dodanu vrijednost, veća od:

             549 kuna za relaciju manju ili jednaku od 10 km, sufinancira se 12,5% od 549 kuna

             793 kune za relaciju veću od 10 km, a manju ili jednaku od 20 km, sufinancira se 12,5% od 793 kune

             976 kuna za relaciju veću od 20 km, a manju ili jednaku od 30 km, sufinancira se 12,5% od 976 kuna

             1.159 kuna za relaciju veću od 30 km, a manju ili jednaku od 40 km, sufinancira se 12,5% od 1.159 kuna

             1.342 kune za relaciju veću od 40 km, a manju ili jednaku od 50 km, sufinancira se 12,5% od 1.342 kune

             1.586 kuna za relaciju veću od 50 km, sufinancira se 12,5% od 1.586 kuna.

Odredbe ovog članka odnose se na odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2018./2019., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (Narodne novine br. 76/18) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018.

Članak 4.

Za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2018./2019., kad učenici ne ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (Narodne novine br. 76/18), ili prema Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018., sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se na sljedeći način:

             u iznosu 69,00 kn za I. zonu (do 10,00 km)

             u iznosu 99,00 kn za II. zonu (10,01 do 20,00 km)

             u iznosu 122,00 kn za III. zonu (20,01 do 30 km)

             u iznosu 145,00 kn za IV. zonu (30,01 do 40 km)

             u iznosu 168,00 kn za V. zonu (40,01 do 50 km)

             u iznosu 198,00 kn za VI. zonu (50,01 i više km).

Učenicima koji putuju u Srednju školu Oroslavje, a ne ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (Narodne novine br. 76/18), niti prema Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018. sufinanciraju se troškovi mjesečne ili polumjesečne autobusne karte (ovisno o odvijanju nastave) u iznosu 120,00 kuna.

Članak 5.

                Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje obje karte.

                Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, ne može zatražiti sufinanciranje od Općine po članku 4. ove Odluke prije nego što je zatražio sufinanciranje sukladno Odluci Vlade RH i Krapinsko-zagorske županije.

 Članak 6.

                U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Članak 7.

                Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

 Članak 8.

                Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika dužan je podnijeti potvrdu škole o redovnom upisu u školsku godinu 2018/2019., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta i izjavu da ne postoje druge okolnosti iz ove odluke temeljem kojih ne bi ostvarivao pravo na sufinanciranje.

               Pravo na sufinanciranje nemaju učenici ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 9.

                Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom ovom Odlukom.

               Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza odnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po cijeni umanjenoj za visinu subvencije Općine.

Članak 10.

                Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

 Članak 11.

                Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

               Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora sa prijevoznicima.

Članak 12. 

                Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk

KLASA:600-05/18-01/02

URBROJ:2113/03-01-18-2

Stubičke Toplice, 05.09.2018.

 

Na temelju članka 25. t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 14. sjednici održanoj dana 13. rujna 2018. godine donijelo je

 

ODLUKU O SUFINANCIRANJU ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

 

Članak 1.

             Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika srednjih škola koji putuju od mjesta prebivališta do školske ustanove, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (Narodne novine br. 76/18) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018., u visini od 12,5% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2018./2019.

            Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje obje karte.

 Članak 2.

             Općina Stubičke Toplice sufinancirat će prijevoz učenika srednjih škola koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prema Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018. u iznosu 25% cijene željezničke karte.

Općina Stubičke Toplice financirat će prijevoz učenika srednjih škola koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (Narodne novine br. 76/18) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018., u 100%-tnom iznosu cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2018./2019.

 Članak 3.

             Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, ne može zatražiti sufinanciranje sukladno članku 2.ove Odluke.

 Članak 4.

             Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 100% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u akademskoj godini 2018./2019.

  Članak 5.

             O sufinanciranju mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih željezničkih karata za prijevoz učenika srednjih škola i studenata, sklopit će se ugovor sa trgovačkim društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i sufinanciranje će se provoditi uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole, fakulteta ili visoke škole, relaciju te iznos subvencije.

Članak 6.

 

            Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.

            Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

 Članak 7.

             Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik/student je dužan podnijeti potvrdu škole/fakulteta o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 2018./2019., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta i izjavu da ne postoje druge okolnosti iz ove odluke temeljem kojih ne bi ostvarivao pravo na sufinanciranje.

            Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, odnosno studenti, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

 Članak 8.

             U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018/2019. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

 Članak 9.

             Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom ovom Odlukom.

 Članak 10.

             Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

            Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora.

 Članak 11.

             Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk

obrazac IZJAVA ZA UČENIKA
13. rujna 2018. 15,2 KB
obrazac IZJAVA ZA STUDENTA
13. rujna 2018. 15,25 KB

Kako do nas / Kontakt