ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

KLASA:363-05/09-01/1

URBROJ:2113/03-01-09-2

Stubičke Toplice, 10.02.2009.

Na temelju članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06) i članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 38. sjednici održanoj dana 10. veljače 2009. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 3. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/07, 21/07 i 10/08) mijenja se i glasi:

“Ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremeljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, na području Općine Stubičke Toplice utvrđuju se dvije zone:

I zona: naselje Sljeme.

II zona: naselja Stubičke Toplice, Strmec Stubički i Pila . »

Članak 4. Odluke o komunalnom doprinosu mijenja se i glasi:

« Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa prema zonama iz članka 2. ove Odluke, u kunama po m3 građevine iznosi:

u I. zoni:

- javne površine

40,00 kuna

- nerazvrstane ceste

80,00 kuna

- javna rasvjeta

40,00 kuna

UKUPNO:

160,00 kuna

u II. zoni

- javne površine

15,00 kuna

- nerazvrstane ceste

30,00kuna

- javna rasvjeta

15,00 kuna

UKUPNO:

60,00 kuna

Članak 2.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač


Kako do nas / Kontakt