Oglas - stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove

OBAVIJEST 21. TRAVNJA 2017.

Dana 13. travnja 2017. temeljem provedenog postupka, rezultata pisanog i usmenog testiranja prijavljenih kandidata i Izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu postupka oglasa, doneseno je rješenje o prijmu temeljem kojeg je u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice, na određeno vrijeme, do povratka duže vrijeme odsutne službenice, na radno mjesto stručnog suradnika za proračun i računovodstvene poslove, primljena Ivana Klenkar, mag.oec.

KLASA:112-01/17-01/04

URBROJ:2113/03-04/1-17-3

Stubičke Toplice, 21.03.2017.

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

na radno mjesto stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove –

jedan izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme

 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. ožujka 2017. godine.

Rok za podnošenje prijava je (8) osam dana. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 29. ožujka 2017.Prijava mora biti zaprimljena na adresi poslodavca do naznačenog datuma bez obzira na način dostave.

Nepravodobne i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Sukladno članku 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11– dalje ZSN), u nastavku su navedeni  opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto viši stručni suradnik za pravne poslove:

Opis poslova:

 •        obavlja poslove vođenja knjigovodstva,
 •        obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana,
 •        obavlja poslove pripreme za vođenje platnog prometa Općine,
 •        obavlja materijalno poslovanje Općine,
 •        obavlja blagajničke poslove,
 •        obavlja poslove obračuna i isplate plaća i drugih naknada po osnovi radnog odnosa,
 •        obavlja poslove saldo konta,
 •        obavlja poslove likvidature, prijema i upisa dolaznih računa,
 •        priprema podatke za izradu proračuna,
 •        vodi knjigovodstvene evidencije o obveznicima lokalnih poreza i drugih davanja koja su prihod proračuna Općine,
 •        obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka  za financije i proračun po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Podaci o plaći:

•          koeficijent složenosti poslova radnog mjesta 1,7, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.373,64 kn kuna bruto.

•          plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori iz kojih će se vršiti prethodna provjera znanja su:

Ustav Republike Hrvatske (Nar. nov. br. 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010 5/2014)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08 i 61/11)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov. br. 117/1993, 92/1994, 69/1997, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003, 132/2006, 26/2007, 73/2008, 25/2012, 147/2014, 100/2015, 115/2016) – samo dio koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave

Zakon o općem upravnom postupku  (Nar. nov. br. 47/09)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 36/1995, 109/1995, 21/1996, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 56/2013, 94/2013, 153/2013, 147/2014, 36/2015)

Opći porezni zakon (Narodne novine br. 115/2016)

Ovršni zakon (Nar. nov. br. 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016)

Zakon o lokalnim porezima (Nar. nov. br. 115/16)

Zakon o proračunu (Nar. nov. br. 87/08, 109/07, 136/12, 15/15)

Pravilnik o proračunskom nadzoru (Nar. nov. br. 71/13, 57/15)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov. br. 124/14, 115/15, 87/16)

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. nov. br. 24/13)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov. br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov. br. 139/10, 19/14)

Zakon o državnom uredu za reviziju (Nar. nov. br. 80/11)

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov. br. 78/15)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 28/10)

Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov .br. 115/16),

Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov. br.10/17).

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje 20 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

 

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

-       koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

-       koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-       napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,

-       razgovarati s ostalim kandidatima tijekom provjere.

 

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili prekrše neko od prethodno opisanih pravila, biti će zamoljeni da se udalje sa testiranja, a ostvareni rezultat im se neće bodovati.

Pisano testiranje sastoji se od testa koji sadržava 10 pitanja te se za svaki točan odgovor dodjeljuje 1 bod, a maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti je 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Kroz intervju Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje interese i motivaciju kandidata.

Nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang- listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Pisano testiranje provesti će se 31. ožujka 2017. godine u 10,00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, te mu mogu pristupiti svi kandidati koji su podnijeli prijave na oglas. Dodatni pozivi neće se slati.

Rezultati pismenog dijela testiranja odmah će biti priopćeni kandidatima te će se u nastavku provesti intervju sa kandidatima koji ostvare 50% iz pisanog testiranja.

Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata biti će dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj u roku od 15 dana od dana zatvaranja natječaja.

OBAVIJEST 21. TRAVNJA 2017.

Dana 13. travnja 2017. temeljem provedenog postupka, rezultata pisanog i usmenog testiranja prijavljenih kandidata i Izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu postupka oglasa, doneseno je rješenje o prijmu temeljem kojeg je u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice, na određeno vrijeme, do povratka duže vrijeme odsutne službenice, na radno mjesto stručnog suradnika za proračun i računovodstvene poslove, primljena Ivana Klenkar, mag.oec.

OGLAS
21. ožujka 2017. 240,11 KB

Kako do nas / Kontakt