Oglas voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove na određeno vrijeme

Sukladno članku 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11– dalje ZSN), u nastavku su navedeni  opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice – 1 (jedan izvršitelj) na određeno vrijeme, do povratka duže vrijeme odsutnog službenika radi bolovanja:

Opis poslova:

Voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove obavlja sljedeće poslove:

-       obavlja poslove pisarnice, a osobito primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani,

-       obavlja poslove pismohrane, a osobito poslove čuvanja i izlučivanja pismena te drugih dokumenata

-       obavlja poslove organiziranja i nadzora nad obavljanjem uredskog poslovanja,

-       priprema nacrte općih akata u vezi s uredskim poslovanjem

-       obavljanje poslova za potrebe načelnika u svezi s prijemom stranaka i telefonskih poruka,

-       obavlja sve poslove u svezi s radom načelnika, a s tim u vezi naročito brine o dnevnom, mjesečnom i višemjesečnom rasporedu radnih obveza i zadataka načelnika

-       obavlja poslove prijepisa svih dokumenata  za potrebe načelnika, Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća i mjesnih odbora,

-       obavlja poslove fotokopiranja pismena i drugih dokumenata,

-       obavlja poslove zapisničara,

-       obavlja druge uredske poslove,

-       vodi osobne očevidnike službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,

-       priprema nacrte pismena i drugih dokumenata iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga,

-       obavlja poslove vezane za objavljivanje akata te vodi evidenciju o objavi,

-       vrši poslove tehničke korespondencije za načelnika i priprema nacrte dopisa pismena koja šalje načelnik,

-       skrbi o rasporedu korištenja radnih prostorija Općine Stubičke Toplice, te reprezentativnim potrebama načelnika,

-       brine se o ažuriranju sadržaja na web stranici Općine Stubičke Toplice najmanje jednom tjedno i brine o kvaliteti i o točnosti objavljenih informacija,

-       u suradnji s pročelnikom priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća i mjesnih odbora,

-       izrađuje zaključke koje donose mjesni odbori,

-       obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Podaci o plaći:

•             koeficijent složenosti poslova radnog mjesta 1,5, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.373,64 kn kuna bruto.

•             plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori iz kojih će se vršiti prethodna provjera znanja su:

Ustav Republike Hrvatske (Nar. nov. br. 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010 5/2014)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08 i 61/11)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)

Zakon o općem upravnom postupku  (Nar. nov. br. 47/09)

Uredba o uredskom poslovanju (Nar. nov. br. 7/09)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 36/1995, 109/1995, 21/1996, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 56/2013, 94/2013, 153/2013, 147/2014, 36/2015)

Opći porezni zakon (Narodne novine br. 115/2016) – odredbe o dostavi

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe koje nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje 20 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

-       koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

-       koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-       napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,

-       razgovarati s ostalim kandidatima tijekom provjere.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili prekrše neko od prethodno opisanih pravila, biti će zamoljeni da se udalje sa testiranja, a ostvareni rezultat im se neće bodovati.

Pisano testiranje sastoji se od testa koji sadržava 10 pitanja te se za svaki točan odgovor dodjeljuje 1 bod, a maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti je 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Intervju se boduje kao i pisano testiranje, tj. svakom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Kroz intervju Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje interese i motivaciju kandidata.

Nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang- listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Pisano testiranje provesti će se 03. siječnja 2018. godine u 10,00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, te mu mogu pristupiti svi kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj. Dodatni pozivi neće se slati.

Rezultati pismenog dijela testiranja odmah će biti priopćeni kandidatima te će se u nastavku provesti intervju sa kandidatima koji ostvare 50% iz pisanog testiranja.

Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata biti će dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj u roku od 15 dana od dana zatvaranja natječaja.

Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te mogu pristupiti pisanom dijelu testiranja prema redoslijedu zaprimanja:

1. Maja Šipek, Stubičke Toplice

2. Ivana Škrnjug, Petrovsko

Popis kandidata koji su predali nepotpunu prijavu:

1. Tomislav Cukrov, Stubičke Toplice - ne ispunjava formalne uvjete natječaja vezano uz stručnu spremu

oglas
18. prosinca 2017. 734,65 KB

Kako do nas / Kontakt