OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STUBIČKE TOPLICE NA ODREĐENO VRIJEME-KOMUNALNI RADNIK(M/Ž)

KLASA:112-01/22-01/03

URBROJ:2140-27-3-22-1

Stubičke Toplice, 11.05.2022.

           

Na temelju članka 18. st. 1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice objavljuje

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

na određeno vrijeme od 3 mjeseca

 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto:

 

komunalni radnik – 1 izvršitelj (m/ž).

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, dalje: ZSN), te sljedeće posebne uvjete:

-       niža stručna sprema ili osnovna škola

-       poznavanje rada na strojevima na motorni  benzinski pogon za održavanje hortikulture i radnim strojevima.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

-       životopis,

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice),

-       dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),

-       vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN,

-       uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda, ne starije od 3 mjeseca od objave oglasa,

Trajanje službe: na određeno vrijeme od tri mjeseca

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice nije osigurana zastupljenost nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, telefonskim brojem i e-mail adresom te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se na adresu: OPĆINA STUBIČKE TOPLICE, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, VIKTORA ŠIPEKA 16, 49244 STUBIČKE TOPLICE, uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS KOMUNALNI RADNIK“, osobno ili poštom preporučeno, u roku 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će objavljeni na web stranici: www.stubicketoplice.hr.

Općina Stubičke Toplice zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

                                                                                 PROČELNICA

 

                                                                                  Maja Ivačević, dipl.iur.

Upute za kandidate
12. svibnja 2022. 127,17 KB

Kako do nas / Kontakt