Poziv za 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

          REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽU PANIJA
     
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/13-01/29
URBROJ:2113/03-01-13-2
Stubičke Toplice, 19.06.2013.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 26. lipnja2013. god. (srijeda), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec travanj i svibanj 2013. godine.
 3. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.
 4. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.
 5. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.
 6. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za sport.
 7. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju.
 8. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
 9. Donošenje Odluke o Uputi za naplatu općinskih prihoda Općine Stubičke Toplice.
 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.
 11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova asfaltiranja Vinogradske ulice i dijela ulice Zagorskih brigada u Općini Stubičke Toplice.
 12. Donošenje Odluke o upisu nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.
 13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka ustrojavanja baze nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.
 14. Donošenje Odluke o kupoprodaji nekretnine (k.č.br. 778 k.o. Strmec Stubički).
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu.
 16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice.
 17. Donošenje Odluke o izmjeni o priključenju na komunalne vodne građevine.
 18. Donošenje odluke po zahtjevu Josipa Kolarića.
 19. Donošenje Odluke o izmjeni Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (ciljana izmjena).
 20. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanju člana Nadzornog odbora Zagorskog vodovoda d.o.o.
 21. Donošenje Odluke o obustavi od primjene Odluke o ispravku Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona zdravstvenog turizma“.
 22. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća
   Općine Stubičke Toplice

       Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt