Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

          REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽU PANIJA
    
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

KLASA:021-05/13-01/36
URBROJ:2113/03-01-13-1
Stubičke Toplice, 24.07.2013.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 29. srpnja 2013. god. (ponedjeljak), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec lipanj 2013. godine.
 3. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu sa pratećim odlukama.
 4. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.
 5. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.
 6. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.
 7. Donošenje Odluke o organiziranju i načinu financiranja programa produženog boravka.
 8. Donošenje Odluke o prijedlogu Osnovne škole Stubičke Toplice o organiziranju programa produženog boravka.
 9. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“.
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na predloženi tekst Odluke o odvodnji otpadnih voda.
 11. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Strmec Stubički.
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu.
 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na upis djece u Dječji vrtić „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2013./2014.
 15. Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
 16. Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
 17. Pitanja i prijedlozi.


Predsjednik Općinskog vijeća
   Općine Stubičke Toplice

        Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt