Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/11-01/2

URBROJ:2113/03-01-11-1

Stubičke Toplice, 08.03.2011.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 15. ožujka 2011 god. (utorak), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetprve Svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2010. godine, mjesec siječanj 2011. godine.
 3. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice i donošenje Odluke o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja u 2011. godini.
 4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete.
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju kataloga informacija Općine Stubičke Toplice.
 6. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice.
 7. Donošenje Plana zaštite i spašavnja Općine Stubičke Toplice.
 8. Donošenje Plana civilne zaštite Općine Stubičke Toplice.
 9. Donošenje Odluke o održavanju proslave Dana Općine.
 10. Informacija o realizaciji Programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.
 11. Predstavljanje projekta « Ženske narodne nošnje stubičkoga kraja » u sklopu projekta Odgoj za demokratsko građanstvo Osnovne škole Stubičke Toplice.
 12. Pitanja i prijedlozi.


Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt