Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

      OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/11-01/3

URBROJ:2113/03-01-11-1

Stubičke Toplice, 05.04.2011.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 12. travnja 2011 god. (utorak), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetdruge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec veljaču 2011. godine.
 3. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu s pratećim odlukama.
 4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.
 5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.
 6. Donošenje Konsolidiranog godišnjeg obračuna proračuna za 2010. godinu.
 7. Informacija o Izvješću ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvirek“ o aktivnostima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 20.12.2010. do 03.03.2011. godine te o Godišnjem izvješću o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2010. godinu.
 8. Donošenje Odluke o izradi detaljnog plana uređenja « Zeleni gaj ».
 9. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za šport.
 10. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice povodom 27. travnja Dana Općine Stubičke Toplice.
 11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje javnih površina u Općini Stubičke Toplice: nabava sadnica cvijeća s uslugom sadnje.
 12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu radova održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice.
 13. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta u Općini Stubičke Toplice.
 14. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluge prijevoza kamenog materijala i drugog rasutog tereta za održavanje nerazvrstanih cesta.
 15. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu geodetskih usluga.
 16. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2010. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i Programa rada i financijskog plana za 2011. godinu.
 17. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila i Financijskog plana za 2011. godinu.
 18. Usvajanje Zapisnika sa prve sjednice Općinskog koordinacijskog odbora Akcije Općina Stubičke Toplice – prijatelj djece.
 19. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt