Poziv za 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/11-01/10

URBROJ:2113/03-01-11-1

Stubičke Toplice, 13.10.2011.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 19. listopada 2011. god. (srijeda), s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I       R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetosme sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec rujan 2011. godine.
 3. Usvajanje izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2010. godinu.
 4. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zeleni gaj“.
 5. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
 6. Donošenje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi.
 7. Donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone.
 8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.
 9. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga mreže osnovnih škola na području Općine Stubičke Toplice.
 10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za nabavu traktora.
 11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu.
 12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije.
 13. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata u šk. god. 2011./2012.
 14. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za suce porotnike.
 15. Davanje suglasnosti na prijam volontera-pripravnika u Dječji vrtić „Zvirek“.
 16. Pitanja i prijedlozi.Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt