Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽU PANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/13-01/37
URBROJ:2113/03-01-13-1
Stubičke Toplice, 06.09.2013.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 12. rujna 2013. god. (četvrtak), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o realizaciji programa produženog boravka Osnovne škole Stubičke Toplice.
 3. Donošenje odluke po zahtjevu Dražena Šipek-Glavača.
 4. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj i kolovoz 2013. godine.
 5. Izvješće načelnika o izvršenju Proračuna i izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
 6. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine s pratećim odlukama.
 7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
 8. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
 9. Donošenje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja oizvršenjuProračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2013./2014.
 11. Donošenje Odluke o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2013./2014.
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu Općine Stubičke Toplice.
 13. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole „Stubičke Toplice“.
 14. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova asfaltiranja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom, Juraščak, Općina Stubičke Toplice.
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2012./2013.
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni za korisnike programa Igraonice za pedagošku godinu 2013./2014.
 17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni za korisnike programa Predškole koji nemaju prebivalište u Općini Stubičke Toplice za pedagošku godinu 2013./2014.
 18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odlukuo cijeni troška prehrane za sve polaznike programa Predškole za pedagošku godinu 2013./2014.
 19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni programa engleskog jezika u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2013./2014.20. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

 

Kako do nas / Kontakt