Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽU PANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/13-01/38
URBROJ:2113/03-01-13-1
Stubičke Toplice, 08.11.2013.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 14. studenog 2013. god. (četvrtak), s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                                                      D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec kolovoz i rujan 2013. godine.
 3. Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu sa pratećim odlukama.
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.
 5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
 6. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
 7. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu. 
 8. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014.-2016. godinu.
 9. Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2014. godinu i projekcije za 2015.-2016. godinu.
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice.
 11. Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.
 12. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.
 13. Odluka o odabiru u postupku nabave električne energije za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice.
 14. Donošenje Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
 16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.
 17. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
 18. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvuRepublike Hrvatske.
 19. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Povjerenstvu koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta i vrijednost drvne mase.
 20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2013/2014.
 21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Zvirek“ na zapošljavanje zdravstvenog voditelja.
 22. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 23. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu Dječjeg vrtića „Zvirek“.24. Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01.01. 2013. do 30.09.2013. godine.
 24. Informacija o Izvješću Dječjeg vrtića „Zvirek“ o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje od 01.01.2013. od 30.09.2013. godine.
 25. Pitanja i prijedlozi.                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                                         Općine Stubičke Toplice

                                                                                                               Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt