Poziv za 45. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

          REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽU PANIJA
     
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
  
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 KLASA:021-05/13-01/7
URBROJ:2113/03-01-13-1
Stubičke Toplice, 10.04.2013.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 45. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 15. travnja2013. god. (ponedjeljak), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa četrdesetčetrvrte sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec ožujak 2013. godine.
 3. Izvješće načelnika o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
 4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2012. godinu sa pratećim odlukama.
 5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
 6. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
 7. Donošenje Konsolidiranog godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna za 2012. godinu.
 8. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje fekalne kanalizacije Juraščak.
 9. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova rekonstrukcije i obnove pločnika u Strmcu Stubičkom.
 10. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova rekonstrukcije i obnove pločnika prema Donjoj Stubici.
 11. Donošenje Odluke o odabiru u postupku prikupljanja ponuda za nabavu radova izgradnje javne rasvjete u Strmcu Stubičkom.
 12. Donošenje Odluke o provođenju javnog natječaja i prodaji nekretnina upisanih u zk. ul. br. 3046 k.o. Strmec Stubički.
 13. Donošenje Odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.
 14. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.
 15. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i izvješća o radu Društva za 2012. godinu.
 16. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2013. godinu DVD Strmec Stubički.
 17. Informacija o održanoj Izbornoj godišnjoj skupštini DVD Strmec Stubički.
 18. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila i izvješća o radu Društva za 2012. godinu.
 19. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2013. godinu DVD Pila.
 20. Informacija o održanoj Izbornoj godišnjoj skupštini DVD Pila.
 21. Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima poslovanja Dječjeg vrtića « Zvirek » za razdoblje 01.01.2013. do 31.03.2013.
 22. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt