Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽU PANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/14-01/01
URBROJ:2113/03-01-14-1
Stubičke Toplice, 07.02.2014.


Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 14. veljače 2014. godine (petak), s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                       D N E V N I     R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa pete, svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2013. godine.
 3. Donošenje Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna.
 4. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi.
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice.
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2013./2014.
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju mjesečnih željezničkih karata za učenike srednjih škola i studente u školskoj/akademskoj godini 2013./2014.
 9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju Prijedloga Godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Stubičke Toplice u 2014. godini.
 10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja javne rasvjete tijekom 2014. godine u Općini Stubičke Toplice.
 11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova sanacije klizišta na lokaciji „Strmec Stubički“, Općina Stubičke Toplice.
 12. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Krapinsko-zagorske županije.
 13. Preporuka Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova o Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini.
 14. Informacija o Odluci Vijeća Mjesnog odbora naselja Strmec Stubički i Odluku Vijeća Mjesnog odbora naselja Sljeme i Pila o cijeni vode po m3 isporuke.
 15. Pitanja i prijedlozi.

                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                          Općine Stubičke Toplice

                                                                                          Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt