Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽU PANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/14-01/02
URBROJ:2113/03-01-14-1
Stubičke Toplice, 05.03.2014.
 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 11. ožujka 2014. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec siječanj 2014. godine.
 3. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“.
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
 5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.
 6. Informacija o Zapisniku sa 34. sjednice Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“ i Odluci o izboru člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 7. Informacija o Zapisniku sa roditeljskog sastanka roditelja djece polaznika Dječjeg vrtića „Zvirek“ i Odluci o izboru člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 8. Davanje suglasnosti na Godišnji obračun Proračuna Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2013. godinu.
 9. Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine.
 10. Informacija o Izvješću o radu Turističkog ureda TZO Stubičke Toplice za 2013. godinu.
 11. Informacija o Godišnjem financijskom izvješću TZO Stubičke Toplice za 2013. godinu.
 12. Informacija o Izvještaju Nadzornog odbora o financijskom poslovanju TZO Stubičke Toplice za 2013. godinu.
 13. Davanje suglasnosti na Izvještaj o radu i poslovanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2013. godinu.
 14. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt