Procedura stvaranja ugovornih obveza

REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
NAČELNIK

KLASA:022-05/11-02/58
URBROJ:2113/03-03-11-1
Stubičke Toplice, 31.12.2011.

Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju odredbe članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) donosi sljedeću

PROCEDURU STVARANJA OBVEZA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

RED. BR.

AKTIVNOST

NADLEŽNOST

DOKUMENT

ROK

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBAN POSTUPAK JAVNE NABAVE

1. 

Prijedlog za nabavu robe/usluga/radova

sve unutarnje ustrojstvene jedinice Jedinstvenog upravnog odjela

Prijedlog za nabavu robe/usluga/radova

mjesec dana prije izrade proračuna za sljedeću proračunsku godinu

2. 

Priprema tehničke dokumentacije

ovlašteni projektant

Tehnička dokumentacija

jedan mjesec

Uključivanje stavki iz plana nabave u Proračun

voditelj Odsjeka za financije i proračun

Proračun Općine Stubičke Toplice

mjesec studeni

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave

Načelnik Općine Stubičke Toplice

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave

u planiranom roku početka postupka javne nabave sukladno Planu javne nabave

Provjera je li prijedlog za pokretanje postupka javne nabave u skladu sa Planom nabave i Proračunom

voditelj Odsjeka za financije i proračun

Ako DA – odobrenje

Ako NE – negativno mišljenje

bez odgode po zaprimanju prijedloga

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave s odobrenjem ustrojstvene jedinice nadležne za financije

Načelnik Općine Stubičke Toplice

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave

po dobivanju odobrenja ustrojstvene jedinice nadležne za financije

Provjera je li dokumentacija za nadmetanje u skladu s propisima o javnoj nabavi

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Ako DA – odobrenje

Ako NE – negativno mišljenje

bez odgode po zaprimanju prijedloga

Pokretanje postupka javne nabave

Načelnik Općine Stubičke Toplice

Odluka o početku postupka javne nabave

u planiranom roku početka postupka javne nabave sukladno Planu javne nabave

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBAN POSTUPAK JAVNE NABAVE

Prijedlog za nabavu robe/usluge/radove

Sve unutarnje ustrojstvene jedinice Jedinstvenog upravnog odjela

Nacrt ugovora / narudžbenice

tijekom proračunske godine

Provjera je li prijedlog u skladu sa proračunom

voditelj Odsjeka za financije i proračun

Ako DA – odobrenje

Ako NE – negativno mišljenje

bez odgode po zaprimanju prijedloga

Sklapanje ugovora/narudžba

Načelnik Općine Stubičke Toplice

Ugovor ili narudžbenica

15 dana od zaprimanja odobrenja voditelja Odsjeka za financije i proračun

                                                                                                                                    Načelnik
                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice
                                                                                                                                      Vladimir Bosnar

Kako do nas / Kontakt