Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K

sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 01. prosinca  2020.  godine  u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Jurica Knezić, Robert Pilski, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Sabina Frgec, Nikola Kristić – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Odsutni:  Dejan Borovčak , Damir Pavrlišak, Sanja Čajko, Nina Gradiški Zrinski  (svi su opravdali svoj nedolazak)

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo

Tea Penezić, viši stručni suradnik za pravne poslove

Senka Susović – novinarka

Zapisničar:           Tea Penezić

Započeto:             19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara trideset i četvrtu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka,    Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predstavnicu medija Senku Susović i prisutne službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Općinskog vijeća  Tomislav Mlinarić na usvajanje daje dopunjeni

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sa pratećim odlukama.
 3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 4. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 7. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.
 8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste.
 9. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 2019. godinu na području Općine Stubičke Toplice.
 10. Usvajanje Polugodišnjeg financijskog izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.
 11. Usvajanje Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Vladimir Bosnar. Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. i Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.
 12. Davanje suglasnosti na 1. izmjenu Proračuna Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2020. godinu.
 13. Davanje suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2021.-2023. godinu.
 14. Davanje suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za 2021. godinu  i Projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.
 15. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2020./2021.
 16. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK za pokretanje postupka jednostavne nabave namirnica za prehranu djece u 2021. godini.
 17. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dopunjen dnevni red usvojen je sa osam (8) glasova za i jednim (1) glasom protiv.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva. Obzirom da u otvorenoj diskusiji nema primjedbi, na usvajanje daje zapisnik sa 33. sjednice.

Zapisnik je usvojen sa osam (8) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom.

Ad.2.

Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sa pratećim odlukama.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

Vijećnica Sabina Frgec postavlja upit vezano na povećanje prihoda od gotovo milijun kuna na porez i prirez na dohodak. U obrazloženju je navedeno da se očekuje porast poreza  obzirom na stope vezano na gospodarski oporavak. Projekcija se  radi na temelju 2020. godine. Vidi se da smo su dubokoj krizi uzrokovanoj covidom. Na prošloj sjednici odgovoreno joj je da se ne radi o novom zapošljavanju već o zamjeni dok se službenica ne vrati sa porodiljnog dopusta, a gledajući ovaj proračun vidi se povećanje rashoda za sto i dvadeset tisuća kuna. Za rad Turističke zajednice planirano je dvjesto i pedeset tisuća kuna, za turističku promidžbu dvjesto i trideset tisuća kuna, za manifestacije sto tisuća kuna, a istovremeno se planira deset tisuća kuna za pomoć lokalnim OPG-ovcima. Već treću godinu radi se projektna dokumentacija za izgradnju škole i sportske dvorane. Ove godine izglasan je izrađivač projektne dokumentacije, a iduće godine nam ide i izvedbeni projekt. U razgovoru sa građevincima, rečeno je da se izvedbeni projekt mogao raditi u sklopu istog natječaja i na taj način bi se ostvarila ušteda. Tu je navedeno i povećanje rashoda za nespecificirane troškove u JUO za sto tisuća kuna i to na istoj stavci gdje je lani bila nabavka automobila, teretnih vozila – tristo dvadeset tisuća kuna. Moli da se to pojasni. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je oko milijun kuna i to sukladno Proračunu za 2020.godinu. Kada bi se gledalo unatrag 2017. i 2018. godinu bilo je planirano i izvršeno šesto ili sedamsto tisuća kuna i to kada je bilo planirano asfaltiranje. Ove godine nije planirano asfaltiranje. Konstatira da se još uvijek ne zna koliko će biti poravnanje sa 31.12. Ističe da je unatrag dvije godine uloženo dva milijuna kuna u tzv. Šodranje, što odgovara asfaltiranju oko tisuću i petsto metara asfaltiranja. Nadalje gura se i grobljanska cesta u iznosu od dva milijuna i tristo tisuća kuna, cesta koja ne vodi nikuda. Poziva se na krizu izazvanu pandemijom, koja će izazvati duboku recesiju i sve veću socijalnu nejednakost i podijeljenost, a nije izrađen nikakav akcijski plan pomoći mještanima, malim poduzetnicima odnosno lokalnim OPG-ovcima. Najvažnije pitanje je kako se došlo do povećanja od milijun kuna shodno gospodarskom oporavku i rastu potrošnje mještana.

Josip Beljak, općinski načelnik, pojašnjava da se svake godine mijenja postotak koji općine i gradovi dobivaju od poreza na dohodak, pa se tako slijedeće godine planira povećati postotak sa 60% na 74% poreza na dohodak koji pripada općinama i gradovima. Umjesto udjela fiskalnog izravnanja od 17% koje smo do sada uzimali, svima nama koji smo imali prosjek veći od standardnoga, a na temelju kojeg su gradovi i općine dobivali izravnanja, nama su uzimali. Sada je pronađen model kojim će nam povećati udio poreza na dohodak sa 60% na 74%. Tim izračunom mi bismo trebali ostvariti oko milijun kuna više prihoda. Temeljem toga došlo je većeg planiranja na prihodovnoj strani. Povećanje od sto tisuća kuna za zaposlenike, odnosi se na povrat djelatnica koje su sada na teret HZZO-a. To je to povećanje troška, a ne zapošljavanje dodatnog djelatnika.

Vijećnica postavlja pitanje da će znači toj djelatnici dati otkaz, na što načelnik odgovara da joj se neće dati otkaz. Zaposlena je na godinu dana.

Vezano za sredstva, koja su manja, za poduzetnike i lokalne OPG-ovce odgovara da su to dugogodišnje potpore na bazi dvije tisuće kune iz razloga što  se nikada ne utroši. To je dio za OPG-eove koji se odnosi na osjemenjivanje, a odlukom iz ranijih godina postoji i mogućnost financiranja izgradnje plastenika, navodnjavanja. U protekle tri godine nije bilo takvih zahtjeva, što ne znači da se neće sufinancirati ako će biti potrebe. Proračun nije fiksni. On je podložan promjenama, kroz rebalanse tokom godine. Ukoliko će biti potrebe građana da im se sufinancira dio ulaganja u neki dio pokretanja takve proizvodnje izaći će mu se u susret.

Vijećnica Sabina Frgec postavlja upit da ako se povećanje od sto tisuća kuna odnosi na gospođu koja je na porodiljnom, ne bi li u tom slučaju trebalo biti smanjenje, jer ako je na teret države trebalo bi biti manje od onoga što je bilo u startu.

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo, pojašnjava da je na porodiljnom i pročelnica koja nema zamjenu, na što vijećnica odgovara da se ovdje radi o sredstvima za službenicu koja je na porodiljnom.

Tomislav Mlinarić, predsjednik općinskog vijeća predlaže vijećnici da obzirom na mjere koje su na snazi i vremenu, izračun je trebala izraditi kod kuće, a ovdje doći sa konkretnim pitanjem. Moli da se postavljaju konkretna pitanja točku po točku, da se poštuje dnevni red.

Vijećnica odgovara da je postavila pitanje, no da će po tom pitanju još kontaktirati službu. Postavlja pitanje za Turističku promidžbu - dvjesto i trideset tisuća kuna, održavanje nerazvrstanih cesta.

Načelnik odgovara da moramo računati da će epidemija završiti i da ćemo se vratiti normalnom životu. Lani je bilo tristo tisuća za turističku promidžbu, a ove godine je dvjesto trideset tisuća kuna, što je smanjenje za 35%. Situacija može biti i bolja. To je trošak koji pokriva rad ureda, a uključujući i neke manifestacije nije ni astronomska cifra. Vezano za stavku na kojoj je bilo službeno vozilo podsjeća da prošlu godinu nije bila izglasana opcija za kupnju vozila i dalje će se ići na opciju najma automobila. Ove godine potrošeno je dvadeset tisuća kuna za osam mjeseci. Sada je planirano razdoblje od dvanaest mjeseci. Napominje da nam je potrebno vozilo tipa pick upda komunalni odjel može kvalitetno odrađivati posao. Događalo se da se na određene lokacije nije moglo doći radi tipa vozila i radnici su morali ići pješke ili se snalaziti na druge načine. Ponavlja da to nije luksuz već potreba komunalnog odjela da ima auto kakav zaslužuje. Trenutno vozilo zadovoljava potrebe zamjene vožnje  traktorom kada je hladno ili pada kiša. Slaže se da je iznos veći od onog koje smo imali do sada. No vjeruje da se vijećnici slažu da bi komunalni odjel trebao imati vozilo koje primjerenije nego što ima sada. Što se tiče akcijskog plana navodi da nitko ne zna kako će virus reagirati. Normalno je da ukoliko će sve eskalirati rebalansom se osigurati i više sredstava i prilagođavati se situaciji. Vezano za održavanje nerazvrstanih cesta pojašnjava da to nije samo šodranje, da je tu održavanje bankina,  maučiranje i rezanje raslinja. Ove godine planirano je za samo asfaltiranje sto tisuća kuna. Nismo asfaltirali i sredstva su prebačena za iduću godinu iz razloga što određeni dio sredstava će ići na rekonstrukciju ulice Vladimira Nazora, koji projekt se trenutno izvršava i koji bi trebao biti gotov do kraja godine. Sredstva koja nismo osigurali početkom godine jer nismo znali hoće li projekat biti djelomično financiran od strane MUP-a. Sredstva za asfaltiranje prebačena su za slijedeću godinu. Slijedeće godine izvršiti će se asfaltiranje sedam, osam dionica. Da ima više sredstava asfaltiralo bi se i više. Proračun je sastavljen realno na temelju prihoda. Nije friziran ni napuhavan.

Vijećnica Sabina Frgec postavlja pitanje kako će se izravnati  postojeći minus.

Načelnik odgovara da će se vidjeti što donosi kraj godine. Sve ovisi o tome kada će sredstva biti isplaćen, da li u dvanaestom mjesecu ili u siječnju iduće godine. Nezahvalno je procjenjivati. Smatra da to nije nešto na čemu treba „lomiti koplja“. Minus od milijun kuna bio je prije tri godine i minus od milijun kuna je sada. Za sada se tu balansira. No najlakše je pokriti minus. Neće se pola godine raditi ništa i minus će se pokriti.

Vijećnik Nikola Kristić, konstatira da je ovaj Proračun potpuno identičan po sadržaju, obliku i izričaju kao i Proračun 2017. godine kada se donosio u prvoj polovini mandata. Rekao je tada, 2017., da manjak od milijun kuna koji smo imali…nije baš zgodno da se ovako napiše, kao lopatom, pokrit će se dvjesto tisuća ove godine, četiristo iduće godine. Rekao je da je to neozbiljno i da se tako  neće ništa napraviti. Ne piše nikakva stavka iz koje će se pokrivati, gdje će se uštedjeti. Proračun bi to sve trebao imati. To je rekao 2018.godine, to je rekao 2019.godine, to je rekao i sada. Prenosi se milijun kuna na potpuno identičan način. Nije se napravilo ništa. Ulupano je u prazno, da će se pokrivati ovih godina. Lupa se i sada u prazno, da će se dvjesto tisuća pokriti slijedeće godine. Četiristo tisuća 2022. godine, četiristo tisuća 2023. godine. To će već biti novi sastav ovog vijeća. Ostavljamo to nekome drugome u amanet. Ne želi čitati stavke, jer vjeruje da više od četiri vijećnika nije pročitalo materijale, stoga neće ulaziti u detalje  jer nema smisla. Po četvrti puta govori pokazatelj uspješnosti Općinskog vijeća nije broj održanih sjednica. Pokazatelj uspješnosti je kvaliteta rada, novih ideja, vizija, unaprjeđenja. Kvaliteta rada se očituje u raspravama, prijedlozima ili onome što vijećnici govore. Ako vijećnici ništa ne govore onda to uopće nije rad. Konstatira da je uspješnost ovog vijeća porazna. U četiri godine četvrti puta donosi se proračun, a nije napravljeno ništa novo, nije dodana nikakva vrijednost proračunu. I iza sebe neće ostaviti ništa. Smatra da nas sram može biti, više one koji dižu ruke i odlučuju o svemu. Iza sebe nisu ostavili ništa. Projekt koji je bio u ovom mandatu napravljen. Do sada je to bilo krpanje rupa, sve stvari koje su rađene, ali dodane vrijednosti uopće nema. Nema ni pravog obrazloženja za stavke, to je  nešto predviđeno, nabacano, ništa izmijenjeno nije. Proračun je copy paste, komentar proračuna je copy paste. Tu nema ništa novog. Dvjesto trideset tisuća kuna za manifestacije su u redu, ali to nisu manifestacije u kulturi. Manifestacije u kulturi zna se što su. Dobro je da Općina pokriva manifestacije i nema ništa protiv toga. No to su više društvena događanja, to nisu manifestacije u kulturi. Manifestacija nije niti „Gljivarenje“, to je tradicijska manifestacija koju osobno podržava. No to se ne može zvati manifestacijama u kulturi jer to nema veze s time. Konstatira da je teško nešto novo reći, a ne ponoviti se, stoga neće podržati Proračun.

Predsjednik Tomislav Mlinarić, zahvaljuje i komentira da nije primijetio pitanja za načelnika. Upućuje pitanje vijećniku da li je to bilo samo njegovo izlaganje, što vijećnik i potvrđuje.

 

Kako više nema pitanja na usvajanje se daje donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sa pratećim odlukama.

Sa sedam (7) glasova za, jednim (1) glasom protiv i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Proračun Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu:

                                                                               2021.                                     2022.                                     2023.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

- sa prihodima od                                15.023.827,00                     19.893.327,00                     18.225.327,00

- sa rashodima od                               14.582.127,00                     22.011.627,00                     20.343.627,27

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja                         14.821.827,00                     19.691.327,00                     18.023.327,00

- prihode od prodaje

nefinancijske imovine                             202.000,00                         202.000,00                          202.000,00

Rashodi se odnose na :

-rashode poslovanja                            9.778.127,00                       9.809.727,00                       9.543.057,00

-rashode za nabavu

 nefinancijske imovine                        4.804.000,00                     12.201.900,00                     10.800.570,00

RAZLIKA-MANJAK                              441.700,00                     -2.118.300,00                      -2.118.300,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i

zaduživanja                                                         0,00                         2.760.000,00                       2.760.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i

otplate zajmova                                       241.700,00                         241.700,00                           241.700,00

NETO ZADUŽIVANJE/

FINANIRANJE                                      -241.700,00                       2.518.300,00                       2.518.300,00

Ukupan donos manjka iz

Prethodne godine                                   1.000.000,00                        800.000,00                           400.000,00

Dio manjka iz prethodne godine

koji će se pokriti iz u razdoblju

2021.- 2023.                                             200.000,00                        400.000,00                             400.000,00

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Plan razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2021. – 2023. godinu

- Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerma za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

- Odluka o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u sportu za 2021. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

- Odluka o Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2021. godinu 

- Odluka o programu utroška sredstava od turističke pristojbe za 2021. godinu.

- Odluka o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

- Odluka o Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine, a objavljuje se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

 

Ad.3.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.

Sa sedam (7) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

PROGRAM  GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2021. GODINU

 1. UVODNE ODREDBE

 

                1.1. Ovim Programomgrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2021. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

                1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

 • rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
 • uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
 • pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
 • građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3. Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava

potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

                      Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

            Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

 1. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA

 

 1. Komunalna naknada

0,00

 1. Komunalni doprinos

0,00

 1. Sredstva iz Proračuna

1.560.800,00

 1. Naknada za koncesiju

0,00

 1. Vlastiti prihodi

81.700,00

 1. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna

2.482.500,00

 1. Ostali prihodi za posebne namjene

200.000,00

 

 

 1. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju

poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO UKUPNO (kn)

IZVOR FINANCIRANJA

Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ ,  NC SS-2

1.000.000,00

6

 

a)       Izgradnja

970.000,00

 

       b)   Nadzor

30.000,00

Izgradnja kanala oborinske odvodnje

180.000,00

3

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

1.180.000,00

 

 

 

RED.BR.

JAVNA RASVJETA

PLANIRANO UKUPNO (kn)

IZVOR FINANCIRANJA

Proširenje mreže javne rasvjete

25.000,00

3

a)       Zagorska ulica od kbr. 92 do 106

25.000,00

JAVNA RASVJETA UKUPNO

25.000,00

1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno

 

1.205.000,00

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO UKUPNO (kn)

IZVOR FINANCIRANJA

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

900.000,00

3,6,7

a)       Dio NC ST1-7, Ulica zagorskih brigada

104.000,00

3,6,7

-          asfaltiranje

101.000,00

-          nadzor

3.000,00

b)       Dio NC ST1-12, Naselje Podgaj

63.000,00

3,6,7

-          asfaltiranje

60.500,00

-          nadzor

2.500,00

c)       Dio NC ST1-16, Zagorska ulica

43.000,00

3,6,7

-          asfaltiranje

41.500,00

-          nadzor

1.500,00

d)       Dio NC ST1-23, Ulica Brezina

43.000,00

3,6,7

-          asfaltiranje

41.500,00

-          nadzor

1.500,00

e)       Dio k.č.br. 1661 k.o. Donja Stubica, Park Matije Gupca

82.000,00

3,6,7

-          asfaltiranje

79.500,00

-          nadzor

2.500,00

f)        Dio NC SS-2 i NC SS-4, Strmec Stubički

127.500,00

3,6,7

-          asfaltiranje

123.500,00

-          nadzor

4.000,00

g)       Dio NC ST1-23, Sljemenski put

437.500,00

3,6,7

               -      asfaltiranje

424.000,00

-       nadzor

13.500,00

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

900.000,00

 

 

RED.BR.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

PLANIRANO UKUPNO (kn)

IZVOR FINANCIRANJA

2.

Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Podgaj

70.000,00

3

JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO

70.000,00

 

 

RED.BR.

JAVNA RASVJETA

PLANIRANO UKUPNO (kn)

IZVOR FINANCIRANJA

Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar

1.000.000,00

3,5,6

 

a)       Izgradnja

970.000,00

 

 

b)       Nadzor

30.000,00

 

 

JAVNA RASVJETA UKUPNO

1.000.000,00

 

 

2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno

1.970.000,00

 

3.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO UKUPNO (kn)

IZVOR FINANCIRANJA

Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti k.č.br. 859/2 Strmec Stubički

1.150.000,00

3,6

 

a)       Izgradnja

1.120.000,00

 

b)       Nadzor

30.000,00

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

1.150.000,00

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno

1.150.000,00

REKAPITULACIJA

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

1.205.000,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

1.970.000,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

1.150.000,00

 SVEUKUPNO:

4.325.000,00

 

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1.              Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.

Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.

Sa sedam (7) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2021. GODINU

 

 1. UVODNE ODREDBE

 

                1.1. Ovim Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2.  Programom se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-          održavanje nerazvrstanih cesta

-          održavanje javnih zelenih površina

-          održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-          održavanje javne rasvjete

 

1.3.  Predviđena sredstva za financiranje Programa u 2021. godini u ukupnom iznosu od 1.499.000,00kunaraspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.2..Program će sefinancirati sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 1. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA

 

Komunalna naknada

520.000,00

Komunalni doprinos

100.000,00

Sredstva iz Proračuna

338.900,00

Naknada za koncesiju

45.000,00

Vlastiti prihodi

0,00

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

300.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

195.100,00

 

 

 1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Količina

Procijenjena vrijednost troškova

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

1.100.000,00

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

104.200,00

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

500,0

90.000,00           

Rezanje asfalta

m

200,0

5.000,00

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

4,0

1.000,00

 

Iskop kofera

m3

    55,0

             8.200,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

234.000,00

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

100,0

29.000,00

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

160,0

20.000,00

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

8.060,0

105.000,00

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

170,0

20.000,00

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

940,0

60.000,00

1.3

Održavanje bankina

86.300,00

Skidanje bankina ručno

m

50,0

1.500,00

Skidanje bankina strojno

m

1.900,0

60.000,00

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

930,0

24.800,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

13.500,00

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

30,0

13.500,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

15.000,00

Popravak prometnih znakova

kom

4,0

500,00

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

4,0

5.000,00

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

4,0

1.000,00

Nabava i prometnog ogledala

kom

2,0

5.000,00

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

10,0

2.000,00

Popravak cestovnih stupića

kom

5,0

1.500,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

180.000,00

Malčanje trave

h

160,0

45.000,00

Obrezivanje grmalja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

260,0

80.000,00

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

175,0

30.000,00

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

90,0

25.000,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

25.200,00

Popravak betonskih mostova

h

125,0

25.200,00

1.8.

Čišćenje snijega

godišnje

-

300.000,00

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

131.500,00

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

5.700,0

93.000,00

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

40,0

1.000,00

Čišćenje slivnika

kom

50,0

5.000,00

Čišćenje linijske rešetke

m

60,0

3.000,00

Čišćenje cijevi propusta

h

65,0

6.000,00

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

10,0

2.000,00

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm

m

10,0

7.000,00

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

5.000,00

Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t

kom

3,0

2.500,00

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

2,0

4.000,00

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

2,0

3.000,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

10.300,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

154.000,00

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

29.000,00

2.2.

Sadnja cvijeća

paušal

1

95.000,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

4

25.000,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

5.000,00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

25.000,00

3.1.

Održavanje fontane

kom

1

8.000,00

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

1

1.000,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

2

3.000,00

3.4.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

6

7.000,00

3.5.

Održavanje oglasnih panoa

kom

5

3.000,00

3.6.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

1

3.000,00

Javna rasvjeta

 

 

220.000,00

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

-

80.000,00

4.2.

Utrošak el. energije

godišnje

-

140.000,00

 

REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

1.100.000,00

Održavanje javnih zelenih površina

154.000,00

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

25.000,00

Javna rasvjeta

220.000,00

 SVEUKUPNO:

1.499.000,00

 

 

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

2.1.              Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.5.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.

Sa sedam (7) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2021. GODINU

 

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu (dalje: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Stubičke Toplice, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine ovlasti načelnika Općine Stubičke Toplice (dalje: načelnik) i Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) u izvršavanju Proračuna i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

(1)    Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

(2)    Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

(3)    Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.

(4)    Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Stubičke Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

(5)    Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

 1. Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

 1. Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

(6)    U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Članak 3.

(1)    Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

(2)    Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

(3)    Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.

(4)    Proračun, odnosno njegove izmjene i dopune, objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Članak 4.

(1)    Ako Proračun ne bude donesen prije početka proračunske godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

(2)    Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

(3)    Privremeno financiranje obavlja se u skladu sa važećim Zakonom o proračunu.

(4)    Ako ni nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka ne bude donesen proračun, načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori, te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.

Članak 5.

(1)    Tijekom proračunske godine Općina može mijenjati i dopunjavati svoj Proračun.

(2)    Izmjene i dopune Proračuna provode se po postupku koji je propisan za donošenje Proračuna.

(3)    Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim i smanjenim obujmom rashoda Proračuna, te kad u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

Članak 6.

(1)    Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

(2)    Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

(1)    Načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine Stubičke Toplice.

(2)    Načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna kao i ovu Odluku  Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

 

Članak 8.

(1)    Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu isplaćivat će se u skladu s odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 9.

(1)    Proračunski korisnici proračuna Općine Stubičke Toplice izrađuju financijski plan na osnovi uputa za izradu financijskog plana proračunskog korisnika.

(2)    Upute za izradu financijskog plana iz stavka 1. ovog članka izrađuje službenik zadužen za proračun Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice po primitku uputa za izradu proračuna jedinice lokalne samouprave od Ministarstva financija.

(3)    Upute za izradu financijskog plana se dostavljaju proračunskom korisniku do 15. kolovoza tekuće godine.

Članak 10.

(1)    Suglasnost na financijski plan i izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika daje Općinsko vijeće, bez obzira radi li se o promjenama u financijskom planu koje su vezane uz financiranje iz proračuna Općine ili promjena vezanih uz vlastite i namjenske prihode i primitke.

(2)    Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika donose se sukladno odredbama za donošenje izvornog financijskog plana i sukladno uputama za izradu financijskog plana iz članka 9. ove Odluke.

(3)    Financijski plan proračunskog korisnika te izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika izrađuju se paralelno uz proračun, odnosno izmjene proračuna Općine.

Članak 11.

(1)    Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.

(2)    Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

Članak 12.

(1)    Korisnici financiranja iz proračuna Općine dužni su uz zahtjev za dodjelu sredstava dostaviti prijedlog financijskog plana i izvješća o korištenju sredstava sukladno Uredbi kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odnosno sklopljenom ugovoru.

(2)    Odgovorna osoba korisnika financiranja iz proračuna Općine odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

(3)    Korisnicima financiranja iz Proračuna koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.

(4)    Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donosi načelnik.

Članak 13.

(1)    Nositelji i korisnici financiranja iz proračuna obvezni su koristiti sredstva proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 14.

(1)    Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.

(2)    Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donosi načelnik.

Članak 15.

(1)    Odgovorna osoba proračunskog korisnika, Općinsko vijeće i načelnik odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2)    Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 16.

(1)    Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja načelnik može:

-         zaustaviti preuzimanje obveza i/ili

-         predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili

-         zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

(2)    Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.

(3)    Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

(4)    U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 17.

(1)    Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 20.000,00 kuna.

(2)    Proračunska zaliha može se koristiti isključivo za pokriće rashoda i izdataka Proračuna koji su se ostvarili iznad plana uslijed nepredviđenih okolnosti ili za rashode i izdatke koji nisu bili planirani Proračunom.

(3)    O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik.

Članak 18.

(1)    Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o proračunu.

(2)    U okviru proračunskih sredstava pojedinog razdjela iznimno je dopuštena preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka, a uz odobrenje načelnika.

(3)    Preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća koja se umanjuje, ako to odobri načelnik.

(4)    Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(5)    Načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Članak 19.

(1)    Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

(2)    Odluku o povratu donosi načelnik.

Članak 20.

(1)    Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti načelnika.

Članak 21.

(1)    Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

(2)    Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 22.

(1)    Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 23.

(1)    Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, prema načelima štednje i racionalnog korištenja odobrenih sredstava.

(2)    Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

(3)    Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

(4)    Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

(5)    Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(6)    Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

(7)    Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.

(8)    Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

(9)    Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 24.

(1)    Ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Stubičke Toplice imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju i korištenju polugodišnje izvješćuju Općinsko vijeće.

(2)    O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.

(3)    Proračunski korisnici ne dostavljaju zasebno izvješće iz stavka 1. i 2. ovog članka, već je izvješće sadržano u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana.

(4)    Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

(5)    Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 25.

(1)    Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja načelnik.

(2)    Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

(3)    Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi načelnik.

(4)    Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

(5)    Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 26.

(1)    Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Članak 27.

(1)    Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti obročna otplata dugovanja s naslova poreza i drugih javnih davanja, i to u maksimalno dvanaest jednakih mjesečnih obroka, svaki s rokom dospijeća za 30 dana. Za vrijeme obročne otplate duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

(2)    Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti odgoda plaćanja dugovanja s naslova poreza i drugih javnih davanja za najviše dva mjeseca. Za vrijeme odgode plaćanja duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

(3)    Dužniku fizičkoj osobi se može na njegov zahtjev odobriti otpis poreznog duga s osnove kamata ukoliko dužnik uplati glavnicu duga jednokratno.

(4)    Potraživanje na ime poreza i drugih javnih davanja može se otpisati, u cijelosti ili djelomice, na zahtjev dužnika fizičke osobe, ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe odnosno članova njegova kućanstva.

(5)    O zahtjevu dužnika iz prethodnih stavaka ovog članka odlučuje rješenjem načelnik ili Općinsko vijeće, ovisno o iznosu duga, a sukladno odredbama Statuta Općine Stubičke Toplice i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 28.

(1)    Dužniku fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti odgoda ili obročna otplata dospjelog i nedospjelog duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja. Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se godišnja kamata po stopi od 4,5 %.

(2)    Dužniku fizičkoj osobi može se odobriti otpis ili djelomičan otpis duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja.

(3)    Zahtjev iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka dužnik podnosi na obrascima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14), a o zahtjevu dužnika odlučuje načelnik rješenjem u postupku na koji se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(4)    Razdoblje za koje se može odgoditi plaćanje duga te odobriti obročna otplata duga određuje se sukladno čl. 26. ove Odluke.

(5)    Načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 5.000,00 kuna, za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku, i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koje prelazi 1/3 iznosa duga.

(6)    Načelnik može otpisati potraživanje prema dužniku pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravnom osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra.

(7)    Načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 50,00 kuna.

(8)    Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, načelnik može otpisati bez obzira na iznos duga.

(9)    Načelnik može dužniku fizičkoj osobi odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko dužnik glavnicu duga plati u cijelosti.

Članak 29.

(1)    Općina Stubičke Toplice može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

(2)    Općina Stubičke Toplice može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova, i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

(3)    Općina Stubičke Toplice može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

(4)    Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

(5)    Suglasnost iz stavka 3. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

Članak 30.

(1)    Ukupna godišnja obveza iz članka 28. ove Odluke može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.

(2)    Dugoročno zaduženje Općine Stubičke Toplice početkom 2021. godine iznosit će 1.706.194,26 kuna, a procijenjeno stanje duga Općine Stubičke Toplice na kraju 2021. godine po bankovnim kreditima iznosit će 1.438.282,99 kuna. Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine.

(3)    Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

(4)    Otplata glavnice i kamata može se izvršavati iznad planiranih iznosa utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 31.

(1)    Općina Stubičke Toplice, ustanove čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Općine Stubičke Toplice mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 32.

(1)    Općinski načelnik i odgovorna osoba proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice odgovoran je za:

-         planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna,

-         prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,

-         preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,

-         zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

(2)    Načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost načelnika.

Članak 33.

(1)    Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Stubičke Toplice nadzire Općinsko vijeće.

(2)    Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Stubičke Toplice nadzire Ministarstvo financija.

Članak 34.

(1)    Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu objavit će se u  Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

Ad.6.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.

Sa osam (8) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

O D L U K A

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu, a koja su osigurana u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu (dalje: Proračun).

(2)    Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1)    Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) i nezavisni vijećnici.

Članak 3.

(1)    Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osiguravaju se u Proračunu za 2021. godinu u iznosu od 13.400,00 kuna.

(2)    Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

(3)    Podzastupljenost spola u smislu stavka 2. ovoga članka postoji ako je zastupljenost jednog spola u Općinskom vijeću niža od 40%.

Članak 4.

(1)    Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću, prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.

(2)    Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran član Općinskog vijeća koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog člana Općinskog vijeća raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova Općinskog vijeća.

(3)    U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

(4)    Ako nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna za tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju.

Članak 5.

(1)    Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno, u jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 6.

(1)    Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odlukao raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 53A/19).

(2)    Ova Odlukastupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.7.

Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravi upite su postavljali vijećnici Sabina Frgec, Robert Pilski i Nikola Kristić.

Predsjednik vijeća obratio se vijećnicima da će na usvajanje ići prijedlog Odluke koji je dan u privitku poziva, a za slijedeću godinu će se vidjeti kako i na koji način će se dodjeljivati priznanja. Apelira na načelnika da se sve utvrdi i da se budu opravdani razlozi za dodjelu priznanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.

Sa osam (8) glasova za i jednim (1) suzdržana glasa donosi se

O D L U K A

o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Dodjeljuje se POVELJA Općine Stubičke Toplice:

STUBAKI PRIJEVOZU d.o.o.

za dugogodišnje poslovanje i suradnju sa Općinom Stubičke Toplicu te udoban i siguran prijevoz učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice uz profesionalno i dugogodišnje iskustvo vozača.

PAVLU ŠIMEKU

članu Taekwondo kluba „Kapelščak“ Stubičke Toplice, za ostvarene posebno vrijedne rezultate u sportskom stvaralaštvu koji su doprinijeli promociji i ugledu Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

 

Dodjeljuje se PLAKETA Općine Stubičke Toplice:

BERISLAVU ČEGELJU – BUCI,  posthumno

za kvalitetnu promociju Općine Stubičke Toplice kroz dugogodišnju uspješnu organizaciju Međunarodne brdske auto utrke "Nagrada Stubičkih Toplica", entuzijazam u auto-moto sportu i nemjerljiv doprinos u organizaciji sportskih manifestacija.

DJEČJEM VRTIĆU ZVIREK

za doprinos u radu s djecom i za djecu kao mjesto sretnog življenja, druženja, igre i učenja za naše najmlađe, uz prepoznavanje potrebe svakog djeteta ponaosob.

 

 

ŽELJKU JAVORŠĆAKU

trener s licencom Hrvatskog Taekwondo saveza i završenim Sportskim učilištem, nositelj crnog pojasa 1 dan -Taekwondo i crnog pojasa 2 dan-Pondokwan, predsjednik Taekwondo kluba „Kapelščak“ koji od osnutka kluba 2007. godine radi sa ciljem da u klubu organizira kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece, razvijanje općih i specifičnih motoričkih sposobnosti djece sukladno njihovoj dobi i usmjeravanje djece ovisno o njihovim afinitetima i prema olimpijskom sportu.

BRANKU KRAŠEVCU

dugogodišnjem dobrovoljnom darivatelju krvi, koji dugi niz godina daje dio sebe za spas tuđih života. Do sada je darovao preko 130 puta čime je pokazao izraz moralne i građanske odgovornosti.

Članak 3.

Dodjeljuje se ZAHVALNICA Općine Stubičke Toplice:

BOŽIDARU GLASU

donedavnom v.d. ravnatelju Općinske knjižnice Stubičke Toplice koji je istu postavio na noge te dao veliki doprinos razvoju pozitivne društvene i čitalačke klime u našoj općini.

 

MARTINI DREMPETIĆ

učiteljici razredne nastave u OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, koja svojim trudom, angažmanom i nesebičnošću uvelike doprinosi razvoju škole i zajednice radom na nizu projekata te tako ujedno i promovira samu Općinu Stubičke Toplice.

MARIJANI PAVLOVIĆ

profesorici geografije i povijesti u OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice koja svojim učiteljskim radom s djecom i za djecu te entuzijazmom i vedrinom koju posjeduje, kvalitetno promovira Općinu Stubičke Toplice.

ČLANOVIMA TAEKWONDO KLUBA „KAPELŠČAK“- ZOJI KUREN, IVANU MIŠIĆU, EMI ŽEGREC, MATEI LJUBIĆ, VALENTINI PILARIĆ, LOVRU FRGECU, JAKOVU BOSU, DOMAGOJU KOLARIĆU I ELLI JAVORŠĆAK

za posebno vrijedne rezultate u sportskom stvaralaštvu sa Državnih i međunarodnih natjecanja koji su doprinijeli promociji i ugledu Općine Stubičke Toplice.

UDRUZI DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE , OGRANAK DONJA STUBICA

za promicanje vrijednosti i očuvanje dostojanstva Domovinskog rata, razvijanje humanitarnog rada, pružanje skrbi i promociju Općine Stubičke Toplice.

 

UDRUZI KORAK PO KORAK DO SKLADA

za promicanje, razvoj i unapređenje zdravog stila života te podizanje razine znanja i svijesti članova udruge i ostalih zainteresiranih u svrhu očuvanja zdravlja.

CATERINGU RESTORANU KAPELŠČAK

za razvoj i promicanje tradicijskih vrijednosti i gastronomskog turizma Općine Stubičke Toplice, te humanog djelovanja prema lokalnoj zajednici čime se doprinosi promociji i ugledu Općine Stubičke Toplice.

FAST FOODU TACOS

za promicanje raznolike ugostiteljske ponude na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Priznanja će se dodijeliti na završnoj svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice na kraju 2020. godine.

Ad.8.

Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća napominje da je prijedlog odluke upućen danas. Otvara raspravu.

U otvorenoj diskusiji za riječ se javila vijećnica Sabina Frgec.

Kako više nema pitanja na usvajanje se daje Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste

Sa sedam (7) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

ODLUKU

o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste

Članak 1.

Utvrđuje se da je cesta NC ST2 - 5 „Obrtnička ulica“ (od ŽC 2219 „Strmečka cesta“ do dvorišta sa adresama Obrtnička ulica kbr. 15, 20/A i 32, približne dužine 700 m) u naselju Stubičke Toplice u k.o. STRMEC STUBIČKI, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika, te je kao takva sadržana u Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Za nerazvrstanu cestu izradit će se geodetski elaborat izvedenog stanja radi evidentiranja u katastru i upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

Članak 3.

Zadužuje se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za provedbu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

Ad.9.

Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 2019. godinu na području Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj diskusiji pitanja su postavili vijećnici Sabina Frgec i Nikola Kristić.

Kako više nema pitanja na usvajanje se daje Izvješće o radu davatelja javne usluge tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 2019. godinu na području Općine Stubičke Toplice.

Sa sedam (7) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se Odluka o usvajanju Izvješća. Vijećnik Nikola Kristić nije se izjasnio.

 

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu davatelja javne usluge tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 2019. godinu na području Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.10.

Usvajanje Polugodišnjeg financijskog izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

Konstatira da nema pitanja te na usvajanje daje  Polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.

Sa osam (8) glasova za i jednim (1) suzdržanim  glasom donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.g.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11.

Usvajanje Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. i Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Sa osam (8) glasova za i jednim (1) suzdržanim  glasom donosi se

O D L U K U

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01 do 30.06.2020. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O D L U K U

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01 do 30.06.2020. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12.

Davanje suglasnosti na 1. izmjenu Proračuna Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2020. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Sa osam ( 8) glasova za i jednim (1) suzdržanim  glasom donosi se

O D L U K A

 

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice na I. izmjenu Proračuna za 2020. godinu.

Ad.13.

Davanje suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2021.-2023. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Jednoglasno sa 9 (devet) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2021. – 2023. godinu.

Ad.14.

Davanje suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za 2021. godinu  i Projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Jednoglasno sa 9 (devet) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Zvirek za 2021. godinu i Projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.

Ad.15.

Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2020./2021.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Jednoglasno sa 9 (devet) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Zvirek za pedagošku godinu 2020./2021.

Ad.16.

Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK za pokretanje postupka jednostavne nabave namirnica za prehranu djece u 2021. godini.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Jednoglasno sa 9 (devet) glasova donosi se

O D L U K A

 

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću Zvirek za pokretanje postupka jednostavne nabave namirnica za prehranu djece u 2021. godini.

Ad.17.

Pitanja i prijedlozi.

 

Pod točkom pitanja i prijedlozi Vijećnica Sabina Frgec postavila je upite:

 1. Za načelnika: aglomeracija Zabok – Zlatar.
 2. Osnovna škola za načelnika i predsjednika Općinskog vijeća.
 3. Vezano za aneks tri i aneks četiri Ugovora o koncesiji .

Na iste je odgovarao Josip Beljak, općinski načelnik, Tomislav Mlinarić, predsjednik općinskog vijeća i Tea Penezić, Viši stručni suradnik za pravne poslove.

U diskusiji za riječ se javio vijećnik Nikola Kristić.

Sjednica je sa radom završila u 20,20 sati.

KLASA:021-05/20-01/40

URBROJ:2113/03-01-20-9

Stubičke Toplice, 01.12.2020.

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Tea Penezić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt