Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća

S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 7. travnja 2022.  godine  u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Željko Benger, Marija Vrban, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Roman Rogović, Biserka Bosnar, Robert Pilski

 

Ostali prisutni:

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, savjetnica za proračun

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića ZVIREK

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

 

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             18,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara šestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, Kristinu Ljubić, ravnateljicu dječjeg vrtića ZVIREK, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predstavnicu medija novinarku Senku Susović, kao i prisutne službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić na usvajanje daje

 

D N E V N I    R E D

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 3.       Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021. godine.
 4.       Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021. godine.
 5.       Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. – 31.12.2021. godine.

6.      Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ i s tim u vezi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

 1.       Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
 3.       Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru.
 4.   Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ZVIREK.
 5.   Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZVIREK.
 6.   Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave sadnica cvijeća tijekom 2022. godine.
 7.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine i Odluku Dječjeg vrtića ZVIREK o raspodjeli rezultata.
 8.   Informacija o Izvještaju Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine.
 9.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.-31.12.2021. godine.
 10.   Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 11.   Informacija o Izvješću Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih prihoda i primitaka i njihovog trošenja prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine.
 12.   Informacija o Izvješću Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine i Izjavi o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti.
 13.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2021. godinu.
 14.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2022. godinu
 15.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2022. godinu.
 16.   Davanje mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine.
 17.   Informacija o podnesenom Izvještaju o radu davatelja javne usluge EKO FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje za 2021. godinu.
 18.   Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2021. godine.
 19.   Pitanja i prijedlozi.

Predloženi izmijenjeni dnevni red jednoglasno je usvojen sa trinaest (13) glasova.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravni nije bilo primjedbi.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa trinaest (13) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu s pratećim odlukama. Otvara raspravu.

 

Kako nema pitanja i prijedloga na usvajanje se daje donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu s pratećim odlukama.

 

Sa osam (8) glasova za i pet  (5) glasova protiv donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu kako slijedi:

 

                                                                                                                                              Plan                      

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                    11.318.739,92

- prihodima od nefinancijske imovine                                                                     990,00

 

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                          9.649.294,84

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                                 2.630.243,44

 

Razlika- višak/manjak                                                                                          440.191,64

 

Račun zaduživanja/financiranja                                                                        -241.664,64

Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti         -1.50.454,11

 

Rezultat godine                                                                                                  -1.304.927,11

 

 

Članak 2.

 

Donose se prateće odluke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. g.

-          Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu,

-          Odluka  o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2021. godinu,

-          Odluka o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2021. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu.

-          Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu

 

 

Članak 3.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. g. stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021. godine.

 

Sa sedam (7) glasova za, jednim (1) glasom protiv i pet (5) suzdržanih glasova donosi se

 

O D L U K A

 

                U s v a j a  s e  Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine

 

                Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.-31.12.2021.godine objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021. godine.

 

Sa sedam (7) glasova za, jednim (1) glasom protiv i pet (5) suzdržanih glasova donosi se

 

O D L U K A

 

                U s v a j a  s e  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine.

 

                Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. – 31.12.2021. godine.

 

Josip Beljak, načelnik općine Stubičke Toplice podnio je u pisanom obliku izvješće o radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2021. godine. Isto je dano u privitku poziva kao materijal.

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

ZA RAZDOBLJE OD 01.07. – 31.12.2021. GODINE

 

                Sukladno članku 46. Statuta Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), općinski načelnik zastupa Općinu Stubičke Toplice i nositelj je izvršne vlasti u Općini Stubičke Toplice.

                Sukladno članku 47. st. 1. Statuta Općine Stubičke Toplice i članku 35.b st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću, i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

           U izvještajnom razdoblju od 01. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine općinski načelnik je sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi i Statuta Općine Stubičke Toplice obavljao poslove u okviru svoje nadležnosti, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Stubičke Toplice koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornog plana te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Općinskog vijeća.

Općinski načelnik je i u ovom izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini, te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Stubičke Toplice.

O donesenim aktima, kao i o svojim drugim aktivnostima, redovito je obavještavao javnost putem lokalnih medija, radio emisija, zatim internetske stranice Općine: www.stubicketoplice.hr.  Također, predstavnici medija redovito prate rad općinskog načelnika te Jedinstvenog upravnog odjela, o čemu izvještavaju javnost.

U razdoblju od 01. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine Općina Stubičke Toplice ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 5.681.192,21 kn. Ukupni rashodi u istom razdoblju iznose 5.238.413,34 kn.

Detaljni podaci o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice sadržani su u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.

U izvještajnom razdoblju nastavilo se sa projektom rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u ulici Vladimira Nazora, koji projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u iznosu od 500.000,00 kn,dok je ugovorena vrijednost radova 1.043.638,00 kn plus PDV.

Na poziv Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2021. godinu, Općina je prijavila projekt sanacije „MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NASELJA STUBIČKE TOPLICE“ - Ulica Viktora Šipeka od br. 5 do br. 46 i Ulica Ljube Babića Đalskog od br. 1 do br. 18. Predmet projekta je zamjena postojećih 34 svjetiljke na 34 stupna mjesta gdje su prije bile svjetiljke, te dodavanje 2 nove svjetiljke na 2 nova stupna mjesta, a vrijednost projekta je ukupno 1.146.280,00 kuna (s PDV-om).

Završen je projekt modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice: na 3 različite lokacija unutar naselja ukupne dužine 810 metara, u naravi makadamski putevi, asfaltiran je kolnik širine 3 metra te je uređena bankina obostrano u širini od 50 cm, te odvodnja oborinskih voda na jednoj lokaciji. Projektom je poboljšana cestovna infrastruktura i povećana sigurnost u prometu, te je podignuta razina kvalitete života u Općini Stubičke Toplice. Vrijednost radova je 507.430,15 kn (sa PDV-om), a radove je sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije iz Programa podrške brdsko-planinskim područjima sa iznosom od 100.000,00 kn.

Nadalje, završeni su radovi sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti k.č.br. 859/2 Strmec Stubički (Jarki), uzduž ruba jezera Jarki u dužini od oko 70 m'.Vrijednost ove velike investicije je 929.221,04 kn, od čega su 50%, odnosno 464.610,52 kn, sufinancirale Hrvatske vode.

U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Krapinsko-zagorske županije u ulici Strmečka cesta, na kritičnom dijelu dionice županijske ceste, postavljen je mikroasfalt, čime je povećana sigurnost odvijanja prometa na toj cesti. Također, označena su dva pješačka prijelaza, od kojih je jedan izveden kao uzdignuta ploha kako bi se dodatno usporio promet. U ulici Strmec Stubički je kod autobusne stanice obilježen još jedan pješački prijelaz, u cilju povećanja sigurnosti u prometu, osobito kako bi se učenicima - putnicima osigurao sigurniji prelazak ceste.

Uspješno su dovršeni projekti izgradnje dječjeg igrališta u naselju Podgaj, kao i projekti uređenja i održavanja ostalih dječjih igrališta na području Općine Stubičke Toplice, koji se prvenstveno odnose na obnovu i uređenje te zamjenu i popravak dotrajalih i oštećenih sprava, na što je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 137.349,36 kn.

Započete su aktivnosti za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Centar, koji projekt će se prijaviti na javni poziv LAG-a Zeleni bregi: „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“. Ukupna vrijednost ovog projekta je 610.408,25 kn. Cilj projekta je poboljšanje uvjeta i dostupnosti novih sadržaja za sve stanovnike, a posebice za najmlađe koji će dobiti sigurno, zabavno i funkcionalno igralište i razvijanje motoričkih sposobnosti. Time će se osigurati bolji uvjeti za rast i razvoj djece te će ih se potaknuti na aktivnije provođenje vremena, a roditeljima i ostalim stanovnicima omogućit će se međusobno druženje i sigurno mjesto za djecu.

              Proveden je postupak nabave te je sklopljen ugovor za izradu projektno - tehničke dokumentacije izvedbenog projekta za izgradnju sportske dvorane.

                Nastavljeno je s aktivnostima za rekonstrukciju prometnog terminala Pila, s kojima se započelo u prethodnom izvještajnom razdoblju. Zahvat se sastoji od izgradnje parkirališta i uređenja kolnih ulaza, izgradnje pratećih sadržaja (odnosno 4 objekta) za cjelokupno funkcioniranje terminala, zatim izgradnje pješačke staze te infrastrukturnog opremanja terminala. Prostor terminala će služiti za razna društveno-javna događanja.

                Općina se prijavila na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ostvarila pravo na neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme i to u 60%-om iznosu. Tako je nabavila 250 kompostera za kompostiranje iz kućanstva i vrta, koji će se besplatno podijeliti na korištenje svim zainteresiranim građanima, te 21 posudu za otpad u obliku životinjica za odvajanje otpada za dječja igrališta, vrtiće i škole. Ukupna vrijednost komunalne opreme je 205.042,50 kuna, od čega Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa iznosom od 123.025,50 kuna. Cilj projekta je podići svijest građana o važnosti odvajanja i recikliranja za očuvanje okoline u kojoj žive, kako bi njima, ali i budućim generacijama bilo bolje.

                U izvještajnom razdoblju ulagalo se i u redovno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za izgradnju kanala oborinskih voda utrošeno je 20.862,50 kn, proširena je mreža javne rasvjete i ugrađena su dodatna rasvjetna tijela na mjestima gdje još ne postoje te je za tu namjenu u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.208,75 kn.U tekuće i investicijsko održavanja cesta uloženo je 484.069,65 kn, od čega je za čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta u zimskim mjesecima utrošeno 179.010,63 kn.

                Započelo se sa projektom izgradnje nogostupa u ulici Brezina, ukupne dužine 60 m. Tako su u izvještajnom razdoblju dovršeni pripremni radovi, za što je utrošeno 20.067,50 kn. Nastavak radova planira se u 2022. godini.

                Na uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošeno je 135.190,23 kn.

                Nastavljeno je sa isplatom poticaja u poljoprivredi, provođenjem mjera deratizacije i dezinsekcije te poslova higijeničarske službe, subvencijama obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

                Kao i prethodnih godina, nastavilo se sa ulaganjem u održavanje vatrogasnih i mjesnih domova Strmec Stubički i Pila, u cilju osiguravanja njihove funkcionalnosti, uređenosti i opremljenosti. Isplaćene su tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički i Pila, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zabok, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Turističkoj zajednici Općine Stubičke Toplice, Župi Sv. Josipa, te Crvenom križu.

                Provedeni su postupci nabave za kosilicu i službeno vozilo. Kosilicu je trebalo zamijeniti zbog starosti i dotrajalosti te neisplativosti ulaganja u popravke i održavanja. Posljednje službeno vozilo je, također zbog starosti i neisplativosti ulaganja u skupe popravke, prodano u veljači 2020. godine, te nakon toga Općina nema svoje službeno vozilo i sklapa ugovor o najmu vozila, što se pokazalo dugoročno neisplativim i neodrživim. Stoga se krenulo u investiciju nabave vlastitog vozila koje će služiti potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Stubičke Toplice.

                Kako je općinski načelnik ujedno i ujedno i predsjednik Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, neposredno je i aktivno sudjelovao u radu tijela Turističke zajednice te se i dalje kontinuirano radi na obogaćivanju turističke ponude Općine Stubičke Toplice.

                Uspješno je realiziran još jedan Mali ulični festival – MUF od 9. do 11. srpnja 2021. godine. Iako prethodne 2020. godine ova ljetna manifestacija nije održana zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, ovogodišnji program MUF-a bio je bogat i raznovrstan, a posjetiteljima je donio razna ulična događanja, performere, bogatu gastro ponudu i ponudu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrta i zanata, zatim kazališne predstave i razne radionice te glazbeni koncerti zvučnih imena hrvatske estrade.

                Od ostalih značajnijih općinskih manifestacija koje doprinose razvoju kulturnog i društvenog života na području Općine Stubičke Toplice, ističe se Gljivarenje v Stubakima i Božićni sajam.

                U području socijalne skrbi, Općina nastoji temeljem socijalnog programa osigurati barem minimalna sredstva za podmirenje troškova života onim sugrađanima čija je egzistencija ugrožena. Povodom blagdana Božića podijeljeno je 20 poklon paketa korisnicima naknade za podmirenje troškova stanovanja i umirovljenicima s područja Općine Stubičke Toplice. Isplaćene su jednokratne novčane pomoći za 11 novorođenčadi.

                Raspisan je natječaj i dodijeljene su učeničke i studentske stipendije: 29 učeničkih koje iznose 300,00 kuna mjesečno te 17 studentskih koje iznose 500,00 kuna mjesečno.

                Nabavljena je i novi računalni program naziva SOM Natječaj, vrijedan 24.500,00 kuna (S PDV-om), koji u naravi predstavlja digitalnu platformu sustava obavještavanja koja digitalizira, ubrzava i pojednostavljuje proces kreiranja i provedbe natječaja kojima se dodjeljuju javna sredstva. Tako je u izvještajnom razdoblju omogućeno podnošenje e-prijava na natječaj za dodjelu općinskih stipendija. Osim toga, putem iste platforme učenici i studenti mogli su ishoditi potvrdu o sufinanciranju troškova javnog prijevoza. Time je učinjen korak naprijed u digitalizaciji općinske uprave, pojednostavljen je postupak prijavljivanja na natječaje koje raspisuje Općina, a ponosni smo i na činjenicu da smo prvi u Krapinsko-zagorskoj županiji s takvom platformom.

                Nastavilo se sa sufinanciranjem autobusnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola te studentima, kao i sufinanciranjem smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove. Općina je u izvještajnom razdoblju sufinancirala logopedsku službe i programe hipoterapije djeci s teškoćama u razvoju.

                U Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice sa učenicima prvog razreda uspješno je proveden još jedan školski medni dan. Svakom prvašiću su podijeljene staklenke meda domaćeg proizvođača, što je financirala Agencija za plaćanja o poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2021. godinu. Svrha programa je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i oblikovanje prehrambenih navika djece i uključivanja meda u njihovu prehranu, s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani, a slijedom čega će se osigurati stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

                Općinski načelnik je svakodnevno primao građane radi rješavanja problematike iz djelokruga poslova općinske uprave i javnih ustanova u vlasništvu Općine, ali i radi saslušanja njihovih prijedloga i sugestija za unapređenje rada i kvalitete života u Općini Stubičke Toplice.

Sa sedam (7) glasova za, jednim (1) glasom protiv i pet (5) suzdržanih glasova donosi se

 

O D L U K A

o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika

za razdoblje od 01.07. – 31.12.2021. godine

 

 

U s v a j a  s e  Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.07. – 31.12.2021. godine.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ i s tim u vezi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ i s tim u vezi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Otvara raspravu.

 

Vijećnica Sabina Frgec obratila se načelniku riječima da smo imali V. izmjenu prostornog plana i pita kada smo imali VI. Izmjenu i moli da se vijećnicima pojasni tko je investitor i tko traži izmjenu i dopunu prostornog plana i o čemu se točno radi.

 

Josip Beljak, općinski načelnik, odgovara da  je dobro primijećeno da se radi o  VII. izmjenama i dopunama, no VI. I VII. Izmjena idu paralelno i to je zakonski moguće. VI. izmjena je također pokrenuta. Prije nekoliko dana smo od strane Upravnog odjel za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, iz Krapine dobili mišljenje da nije potrebno raditi Studiju procjene zahvata na okoliš. Na narednoj sjednici će vjerojatno kao točka dnevnog reda biti pokretanje VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana. Trenutno se radi o izdvojenom Detaljnom planu uređenja a s tim u vezi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice, radi se o području zone STUBAKI investitor je STUBAKI d.d.. Jedan upit imali smo i od strane vijećnika Romana Rogovića i njemu je dan odgovor. Obzirom da je i županija partner u projektu sa informacijama se ne ide van sve dok Županijska skupština ne prihvati projekat, nakon toga će se izaći van sa pojedinostima. Župan je zatražio da se sa informacijama ne ide van dok se ne potpiše ugovor. Upućuje vijećnicu da se možda obrati županu, na što vijećnica odgovara da on načelnik i da je pitanje upućeno njemu. Načelnik potvrđuje da poštuje stav župana i moli još malo za strpljenje. Projekt je interesantan i na dobrobit Stubičkih Toplica. Izražava nadu da će se pokrenuti i ostvariti.

Vijećnica Sabina Frgec konstatira da je prilikom intervjua Radio Stubice prenio informaciju javno, na što je od strane načelnika odgovoreno da je dana informacija o mogućnosti projekta no nisu dani drugi podaci i detalji.

 

Kako više  nema pitanja i prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ i s tim u vezi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

 

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

ODLUKA O IZRADI

II. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA STUBIČKE TOPLICE „ZONA ZDRAVSTVENOG TURIZMA“ I

S TIM U VEZI VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 18/11, 15/12, 3/13 – ispravak, 4/14 i  20/14 – ispravak) i s tim u vezi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09, 15/10, 17/13, 19/14, 20/16 i 22/20 - pročišćeni tekst), u daljnjem tekstu: Planovi.

 

I       PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANOVA

Članak 2.

Planovi se izrađuju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11), Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15 – u daljnjem tekstu: Uredba), te ostalim propisima od utjecaja na izradu Planova.

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, KLASA:351-01/22-01/39, URBROJ:2140-08-22-2 od 9. ožujka 2022. g., kojim je utvrđeno da je za izradu Planova potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu Krapinsko-zagorske županije, izdao je mišljenje KLASA:351-01/22-01/39, URBROJ:2140-08-22-6 od 25. ožujka 2022. godine, da je postupak ocjene proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

 

II      RAZLOZI ZA DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Detaljni plan uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ usvojen je 2011. godine, a do sada su izrađene jedne Izmjene i dopune. S obzirom da su Izmjene i dopune plana izrađene 2014. godine iste nisu usklađene sa Zakonom i Uredbom, koje su usvojene nakon njih.

U međuvremenu, a temeljem traženja vlasnika zemljišta pojavila se potreba i za redefiniranjem namjena unutar obuhvata koje ne bi bile samo u funkciji zdravstvenog turizma te se pojavila potreba za formiranja dodatnih turističkih sadržaja u vidu tematskog parka te dodatnih smještajnih sadržaja, a radi podizanja kvalitete i diverzifikacije usluga.

Planovi će se izraditi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim nakon njihovog donošenja.

Sukladno čl. 89. st. 3. Zakona izrada II. Izmjena i dopuna DPU-a i izrada VII. Izmjena i dopuna PPUO-a provodi se u jedinstvenom postupku.

 

III    OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Granica obuhvata II. Izmjena i dopuna DPU-a istovjetna je Detaljnom plan uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ u ukupnoj površini DPU-a od cca 12,5 ha.

Obuhvat PPUO-a je cijelo područje obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice, a predmet izmjena i dopuna je zona Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ te prometna i infrastrukturna mreža šireg područja obuhvata navedene zone, odnosno njihovo povezivanje na javnu prometnu i infrastrukturnu mrežu Općine Stubičke Toplice.

 

IV    SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

PPUO-om na području DPU-a planirana je zona zdravstveno-rekreativnog turizma unutar naselja te dijelom građevinsko područje naselja  - pretežito stanovanje.

Područje obuhvata DPU-a nalazi u neposrednoj blizini centra naselja Stubičke Toplice. Tangira ga potok Vidak koje se u tom dijelu ulijeva u potok Topličinu, a koji dijele područje obuhvata od postojećeg hotelsko – zdravstvenog kompleksa s južne strane.

Cijeli se prostor proteže dolinom spomenutih potoka do samog ruba katastarske granice Općine Stubičke Toplice prema sjevernom dijelu, koja graniči sa Gradom Oroslavje, a pretežito je neizgrađen.

 

V      CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Utvrđuju se sljedeći ciljevi i programska polazišta i to:

-          U okviru VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: PPUO):

-            Stvoriti preduvjete za ostvarenje prostornih mogućnosti za realizaciju planiranih zahvata, posebice tematskog parka,

-            Redefiniranje i preoblikovanje zone zdravstveno rekreativnog turizma unutar naselja (TZ2 – Stubičke Toplice) i građevinskog područja naselja, a sve unutar obuhvata DPU-a,

-            Redefiniranje uvjeta za izgradnju svih građevina i zahvata zone "Stubičke Toplice – zona zdravstveno rekreativnog turizma" te kontaktnog građevinskog područja naselja s istočne strane,

-            Redefiniranje prometne i infrastrukturne mreže,

-          U okviru izrade II. Izmjena i dopuna DPU-a (u daljnjem tekstu: DPU):

-            Izmjena naziva DPU-a iz "zona zdravstvenog turizma" u "zona Stubaki"

-            Preoblikovanje i redispozicija ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene kao i planiranje zone za izgradnju i uređenje tematskog parka u dijelu površine do 5 ha,

-            Preispitivanje i preoblikovanje zona javne i društvene, mješovite i komunalno-servisne namjene te zelenih, vodnih i infrastrukturnih površina,

-            Utvrđivanje uvjeta uređenje i gradnje svih građevina i zahvata,

-            Utvrđivanje osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture te uvjeta za izgradnju iste uz zadržavanje trase planirane kružne prometnice, ali uz definiranje mogućnosti njene fazne izgradnje,

-            Provedba ciljeva prostornog uređenja šireg područja.

Postupak izrade Planova provodit će se istovremeno.

 

VI    POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI  ZA IZRADU PLANOVA

Članak 7.

Za potrebe izrade Planova nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživi podaci, dokumenti prostornog uređenja Općine Stubičke Toplice te druga dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela te stručne službe Općine Stubičke Toplice.

 

VII   NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANOVA

Članak 8.

Stručno rješenje Planova izradit će odabrani stručni izrađivač.

 

VIII       POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE  ZA IZRADU PLANOVA TE DRUGIH SUDIONIKA  KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANOVA

Članak 9.

Podatke i dokumentaciju javnopravnih tijela iz svog djelokruga za potrebe izrade Planova zatražit će se od:

 1.        MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Krapina za područje Krapinsko zagorske županije, Magistratska 12 , Krapina;
 2.        MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb;
 3.        MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Krapinsko-zagorska, Služba zajedničkih i upravnih poslova, Ulica Dr. Franje Tuđmana 10, Krapina
 4.        MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb

5.       MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Ul. Ivana Rendića 7, Krapina

 1.        HRVATSKE CESTE, Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, Zagreb
 2.        HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb
 3.        HRVATSKE VODE, VGI "Krapina - Sutla", Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
 4.        HRVATSKA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
 5.     HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Vladimira Nazora 7, Zagreb
 6.     JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Radoboj 8, Radoboj
 7.                    JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE MEDVEDNICA“, Bliznec bb, Zagreb
 8.     KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I  ZAŠTITU OKOLIŠA, Ispostava Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, Donja Stubica
 9.     ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Magistratska 1, Krapina
 10.     ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE, Janka Leskovara 40, Pregrada
 11.     MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Frane Galovića bb, Krapina
 12.     HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, Matije Gupca 57, Zabok
 13.     ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok
 14.     HRVATSKI TELEKOM, Regija 1 – sjever, Matije Gupca 24a, Zabok
 15.     EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavje
 16.     ZAGORSKI METALAC d.o.o., Celine 2, Zabok

Javnopravna tijela dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) dostaviti Nositelju izrade u roku najviše 15 dana od zaprimanja zahtjeva za dostavu podataka. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

 

IX    PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANOVA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 10.

Za izradu Planova utvrđuju se sljedeći rokovi:

1.      Dostava podataka i dokumentacije javnopravnih tijela iz prethodnog članka za izradu Planova - u roku od 15 dana,

 1.       Izrada Nacrta prijedloga Planova - u roku od najviše 30 dana od dostave Izrađivaču podloga i zahtjeva javnopravnih tijela iz prethodne točke;
 2.       Prijedlog plana za javnu raspravu – utvrdit će načelnik Općine Stubičke Toplice u roku 8 kalendarskih dana od dana dostave nacrta prijedloga Planova
 3.       Javni uvid u Prijedlog Planova - u trajanju od 8 dana,
 4.       Izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,
 5.       Nacrt konačnog prijedloga Planova – dostavit će stručni Izrađivač načelniku Općine Stubičke Toplice u roku 8 kalendarskih dana od dana završetka izrade Izvješća o javnoj raspravi,
 6.       Konačni prijedlog Planova – utvrdit će načelnik Općine Stubičke Toplice u roku 8 kalendarskih dana od dana dostave nacrta konačnog prijedloga Planova od strane stručnog Izrađivača,
 7.       Ishođenje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje na konačni prijedlog PPUO – u roku od najviše 15 dana,
 8.       Konačni prijedlog Planova načelnik Općine Stubičke Toplice uputit će Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice na donošenje.
 9.     potreban broj izvornika Planova – izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanih i ovjerenih elaborata sukladno propisima te ih poslati Nositelju, u roku 15 kalendarskih dana od dana dostave objavljene Odluke o donošenju Plana usvojene na Općinskom vijeću.

 

X      IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 11.

Sredstva za izradu Planova osigurat će investitor, odnosno podnositelj zahtjeva za izradu Planova.

XI    ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Nositelj izrade dostavit će primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim u članku 9. ove Odluke s pozivom za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Planova u propisanom roku. Ukoliko javnopravna tijela ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi Planova poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Nositelj izrade dostavit će primjerak ove Odluke i:

-          Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

-          Susjednim Gradovima i Općinama

Nositelj izrade će po objavi ove Odluke obavijestiti javnost o izradi Planova na mrežnoj stranici Općine Stubičke Toplice i kroz informacijski sustav prostornog uređenja.

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Dodjeljuje se PLAKETA Općine Stubičke Toplice:

 

-          Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući MIRELA

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „MIRELA“ osnovana je prije 25 godina u Stubičkim Toplicama, a osnovala ju je gđa. Marija Mirt, nakon čijeg umirovljenja ustanovu preuzima gđa. Anamarija Kovačević, magistra sestrinstva. Ustanova zapošljava ukupno šest osoba, medicinske struke, četiri medicinske sestre te dva fizioterapeuta te pruža skrb na području bivše Općine Donja Stubica. Kako je većina pacijenata starije životne dobi osobita pažnja usmjerena je i na psihološka stanja bolesnika. Svoj doprinos svi zaposleni dali su u vrijeme pandemije kada se njihov rad odvija u iznimno teškim uvjetima, kada brinu o oboljelima ali i o vlastitom zdravstvenom stanju pružajući i dajući maksimalno sve od sebe u cilju zadovoljenja potreba svih pacijenata.

Plaketa se dodjeljuje: za izniman trud, požrtvovnost, skrb i njegu pacijenta na području Općine Stubičke Toplice

 

-          Božidaru Brezaku

Dugogodišnjem dobrovoljnom darivatelju krvi s više od 100 darivanja, humanistu kojem je od strane kojem je od strane Hrvatskog Crvenog križa dodijeljeno priznanje „Zlatni znak“ 2022.g, te je predložen za priznanje  Predsjednika HR – Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske.

Plaketa se dodjeljuje: za osobnu požrtvovnost i iskazanu humanost u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi

 

 

-          Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pila

Za iznimne zasluge u sudjelovanju i provođenju mjera protiv COVIDA -19 u protekle dvije godine na području Općine Stubičke Toplice, zalaganje članova u svim nepredviđenim elementarnim nepogodama na korist stanovnika Općine Stubičke Toplice.

 

Plaketa se dodjeljuje: za iznimne zasluge u provođenju zdravstvenih mjera i suradnju sa Općinom stubičke Toplice na dobrobit  i korist stanovnika Općine Stubičke Toplice.

 

-          Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički

Za iznimne zasluge u sudjelovanju i provođenju mjera protiv COVIDA -19 u protekle dvije godine na području Općine Stubičke Toplice, zalaganje članova u svim nepredviđenim elementarnim nepogodama na korist stanovnika Općine Stubičke Toplice.

 

Plaketa se dodjeljuje: za iznimne zasluge u provođenju zdravstvenih mjera i suradnju sa Općinom stubičke Toplice na dobrobit  i korist stanovnika Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 2.

 

Dodjeljuje se POVELJA Općine Stubičke Toplice:

 

-          Anamariji Kovačević

Ravnateljici ustanove za zdravstvenu njegu u kući MIRELA koja radeći ono što najviše voli svojim pacijentima pruža medicinsku skrb. Brinući se o svojim pacijentima u trenucima kada je medicinsko zvanje bilo pod pritiskom  COVID mjera uspješno je organizirala rad Ustanove brinući o zaštiti zaposlenih, svih potrebitih pacijenata i oboljelih osoba.

 

Povelja se dodjeljuje: za izniman trud, požrtvovanost, skrb i njegu pacijenata na području Općine Stubičke Toplice

 

Članak 3.

 

Dodjeljuje se ZAHVALNICA Općine Stubičke Toplice:

 

-          Robertu Sedlaru

Kao dobitniku nacionalne nagrade Simply the Best u kategoriji Novi projekt u turizmu za svoj projekt pod nazivom Party avion, a koju dodjeljuje Udruga hrvatskih putničkih agencija i turistički časopis Way to Croatia. Nagrada se dodjeljuje za kreativnost, inovativnost, raznovrsnost, razvoj i unapređenje turističke ponude. Robert Sedlar ujedno je i donator sredstava za izradu kipa Isusa koji krasi Crkvu sv. Josipa u Stubičkim Toplicama.

 

Zahvalnica se dodjeljuje: za izniman osobni doprinos u razvoju turizma Općine Stubičke Toplice i donacije Općini Stubičke Toplice

 

-          Marku Lovrenčiću

Kao donatoru aparata za dezinficiranje Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice i Dječjem vrtiću ZVIREK za potrebe provođenja mjera protiv COVIDA 19, a u cilju smanjenja zaraze i širenja bolesti u populaciji djece školske i predškolske dobi. Marko Lovrenčić ujedno je i donator sredstava za izradu kipa Isusa koji krasi Crkvu sv. Josipa u Stubičkim Toplicama. 

 

Zahvalnica se dodjeljuje: za izniman osobni doprinos u provođenju mjera protiv COVIDA - 19 i donacije Općini Stubičke Toplice

 

-          Saši Petroševski Novaku

Kao inicijatoru i pokretaču organizacije kiparske kolonije koja se po prvi puta održala 2021. g. u Parku Maksimilijana Vrhovca u Stubičkim Toplicama. Odaziva se brojnim kulturnim humanitarnim aukcijama diljem Lijepe Naše, te svojim umjetničkim donacijama dao doprinos za pomoć stradalnicima Domovinskog rata.

 

Zahvalnica se dodjeljuje: za aktivno promicanje kulture i sudjelovanje u kulturnim događanjima Općine Stubičke Toplice te donacije kao doprinos za pomoć stradalnicima Domovinskog rata.

Članak 4.

Priznanja će se dodijeliti na svečanosti Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja.

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

 

 

O D L U K A

O OBJAVI JAVNOG POZIVA ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

 

OPIS POSTUPKA IZBORA

                Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice (dalje: Savjet mladih).

 

                Savjet mladih ima pet članova.

                Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Stubičke Toplice koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine Stubičke Toplice.

                Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

                Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, na razdoblje od tri godine.

                U Savjet mladih biraju se osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Stubičke Toplice, koji u trenutku podnošenja kandidatura imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

 

                Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općine Stubičke Toplice obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidata. Izvješće se objavljuje na web stranici www.stubicketoplice.hr  i dostavlja Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice.

UVJETI ZA ISTICANJE KANDIDATURA

                Pravo isticanja kandidatura imaju:

-         udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

-         učenička vijeća,

-         studentski zborovi,

-         pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i

-         neformalne skupine mladih, koje se sastoje od najmanje deset mladih (dalje: ovlašteni predlagatelji).

                Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

                Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 10 potpisa a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

 

                Svi prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni u pisanom obliku i obrazloženi.

                Kandidatura obvezno sadrži:

-         naziv, sjedište i OIB ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,

-         podatke o kandidatu i zamjeniku kandidata (ime, prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta ili boravišta, status: učenik, student, zaposlenik, dr.)

-         očitovanje kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature,

-         očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja,

-         obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja neformalne skupine mladih, sve na obrascu te

-         životopis kandidata,

-         preslika osobne iskaznice, odnosno uvjerenje o prebivalištu/boravištu.

                Kandidatura se podnosi na obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Stubičke Toplice, www.stubicketoplice.hr.

                Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

                Prijedlog neformalne skupine mladih potpisuju prva tri potpisnika

                Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

 

ROKOVI ZA PRIJAVU

                Rok za prijavu kandidatura je petnaest dana od dana objave ovog javnog poziva za isticanje kandidatura, odnosno do 26. travnja 2022. godine.

                U roku za prijavu predlagateljima će na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine stubičke Toplice biti dostupni obrasci za postupak izbora.

                Prijave se dostavljaju na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, osobno ili poštom, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Javni poziv za izbor Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.“

               

ROKOVI U KOJIMA ĆE BITI PROVEDENA PROVJERA ZADOVOLJAVANJA FORMALNIH UVJETA

                Provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta biti će provedena u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, odnosno do 11. svibnja 2022. godine.

 

OPIS IZBORA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

                Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred pet kandidata na listiću, obzirom da se bira pet članova Savjeta mladih.

                U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje za izbor kandidata se ponavlja između onih kandidata koji u prethodnom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova, dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Stubičke Toplice: www.stubicketoplice.hr i oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Mlinarić konstatira da kako nema prijedloga smatra se da odluka nije donesena.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ZVIREK.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ZVIREK

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Zvirek (dalje: Odluka) utvrđuje se način na koji se ostvaruje prednost djece pri upisu u Dječji vrtić ZVIREK.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Pravo upisa u Dječji vrtić ZVIREK, čiji osnivač je Općina Stubičke Toplice, imaju djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Članak 3.

Prednost pri upisu u redovite programe Dječjeg vrtića ZVIREK ostvaruje se prema slijedećim kriterijima, odnosno ostvarenim bodovima:

OPIS KRITERIJA

BROJ BODOVA

Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata  

10

Dijete iz obitelji gdje su oba roditelja/skrbnika  zaposlena

10

Dijete čiji je jedan roditelj/skrbnik redoviti student ili učenik, a drugi je zaposlen

10

Dijete čija su oba roditelja/skrbnika redoviti studenti ili učenici

10

Dijete samohranog zaposlenog roditelja

10

Dijete iz jednoroditeljske obitelji zaposlenog roditelja

10

Dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi  

10

Dijete iz obitelji u kojoj je jedan roditelj zaposlen, a drugi nezaposlen

5

Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu            

5

Dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece       

4

Dijete koje je na listi čekanja Upisnog povjerenstva iz prethodne pedagoške godine

4

Dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu

2

Dijete koje ima preporuku CZSS za uključivanje u vrtić

2

Dijete čiji je brat ili sestra već upisan u Dječji vrtić ZVIREK

1

Dijete s teškoćama u razvoju

Ne podliježu sustavu

bodovanja

 

Članak 4.

Na osnovu navedenih kriterija za svako dijete se utvrđuje broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na ljestvici reda prvenstva ako se za upis za određeni program prijavi više djece od planiranog broja za upis.

Bodovi po određenom kriteriju ostvaruju se samo ako ih roditelj djeteta može dokazati odgovarajućim dokumentom ili na drugi prikladan način.

Članak 5.

Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, ostvaruje pravo na 10 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti Rješenje o utvrđivanju statusa invalida Domovinskog rata.

 

Dijete iz obitelji gdje su oba roditelja/skrbnika zaposlena, ostvaruje 10 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji.

 

Dijete čiji je jedan roditelj/skrbnik redoviti student ili učenik, a drugi je zaposlen, ostvaruje 10 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti dostavlja se potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, odnosno potvrda o redovnom upisu u srednju školu/fakultet.

 

Dijete čija su oba roditelja/skrbnika redoviti studenti ili učenici, ostvaruje 10 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti dostavlja se potvrda o redovnom upisu u srednju školu/fakultet.

 

Dijete samohranog zaposlenog roditelja ostvaruje 10 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti dokaz o statusu samohranog roditelja. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i dokaze o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje CZSS-a o privremenom uzdržavanju djeteta.

 

Dijete iz jednoroditeljske obitelji zaposlenog roditelja ostvaruje 10 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti dokaz o statusu jednoroditeljske obitelji: presudu o raskidu braka ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje status jednoroditeljske obitelji.

 

Dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi ostvaruje 10 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti rješenje CZSS-a o privremenom uzdržavanju djeteta ili rodni list i presliku rješenja o udomiteljstvu.

 

Dijete iz obitelji u kojoj je jedan roditelj zaposlen, a drugi nezaposlen ostvaruje 5 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji.

 

Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu ostvaruje 5 bodova.       

 

Dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece ostvaruje 4 boda. Broj djece u obitelji upisuje se u aplikaciju i dokazuje se rodnim listom djeteta.

 

Dijete koje je na listi čekanja Upisnog povjerenstva iz prethodne pedagoške godine ostvaruje pravo na 4 boda.

 

Dijete roditelja/skrbnika  koji primaju doplatak za djecu ostvaruje 2 boda. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti rješenje o dječjem doplatku.           

Dijete koje ima preporuku CZSS za uključivanje u vrtić ostvaruje 2 boda. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti preporuku CZSS.

 

Dijete čiji je brat ili sestra već upisan u Dječji vrtić ZVIREK ostvaruje 1 bod.

 

Dijete s teškoćama u razvoju ne podliježe sustavu bodovanja.

U odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom uključuju se djeca s teškoćama u razvoju, na temelju mišljenja stručnog povjerenstva (osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi), mišljenja stručnih suradnika (pedagoga, psihologa, stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila), više medicinske sestre i ravnatelja dječjeg vrtića kao i odgovarajućih medicinskih i drugih nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka, i to:
– djeca s lakšim teškoćama koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće, uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u skupini, a uz osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće, osim lakših poremećaja glasovno-govorne komunikacije;
– djeca s težim teškoćama uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta.

Za ostvarivanje prednosti prema stavku 1. ovog članka potrebno je dostaviti presliku dokumentacije o utvrđenim zdravstvenim smetnjama sukladno propisima iz područja socijalne skrbi (npr. nalaz i mišljenje tijela vještačenja za djecu).

Ako stručni tim Dječjeg vrtića na temelju dokumentacije o specifičnim razvojnim/ili zdravstvenim potrebama djeteta i inicijalnog razgovora sa roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, ocijeni da se te potrebe ne mogu zadovoljiti u sklopu redovitog programa, povjerenstvo za upis djece odbit će zahtjev za upis djeteta u redoviti program i predložiti drugi odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi.

Članak 6.

Postupak upisa djece u Dječji vrtić ZVIREK i druga pitanja vezana uz upise podrobnije se uređuju Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zvirek kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK,  uz suglasnost Osnivača.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o postupku upisa djece u Dječji vrtić Zvirek i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/2010).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZVIREK.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA ZVIREK

                U Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Mlinarska cesta 34, ispred osnivača Općine Stubičke Toplice imenuju se:

 1.        mr. Stanislava Erdelja, dipl.soc.radnica, iz Stubičkih Toplica, Vladimira Nazora 1b
 2.        Dubravka Orešić Dreven, dipl.uč., iz Oroslavja, Andrije Gredičaka 3i
 3.        Maja Rešetar Pavrlišak, bacc. javne uprave, iz Stubičkih Toplica, Pila 37.

                Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a mandat im započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZVIREK.

                Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon donošenja.

 

Ad.12.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave sadnica cvijeća tijekom 2022. godine.

 

Sa deset (10) glasova za i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 23/2022)

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave sadnica cvijeća tijekom 2022. godine, evidencijski broj nabave 23/2022, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 31. ožujka 2022. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

VRTLARIJA ČUČEK, vl. Verica Čuček, Bregovita 24, Zabok, OIB:41744637171

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

71.560,00 kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

75.138,00 kn

 

Kriterij odabira je najniža cijena.

 

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

 

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine i Odluku Dječjeg vrtića ZVIREK o raspodjeli rezultata.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine i Odluku Dječjeg vrtića ZVIREK o raspodjeli rezultata, koji je Dječji vrtić ZVIREK dostavio dopisom KLASA:601-04/22-01/02, URBROJ:2113-27-01-22-1 od 28. veljače 2022. g.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

 

 

Ad.14.

Informacija o Izvještaju Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine.

 

U otvorenoj raspravi nije bilo diskusije.

 

Ad.15.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.-31.12.2021. godine.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

                U s v a j a  s e  Izvješće o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.-31.12.2021. godine.

 

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Ad.16.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2021. godinu.

 

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom glasova donosi se

 

O D L U K A

 

                U s v a j a  s e  Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2021. godinu.

 

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ad.17.

Informacija o Izvješću Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih prihoda i primitaka i njihovog trošenja prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine.

 

U otvorenoj raspravi nije bilo diskusije.

 

 

Ad.18.

Informacija o Izvješću Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine i Izjavi o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti.

 

U otvorenoj raspravi nije bilo diskusije.

 

 

Ad.19.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2021. godinu.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na I. izmjenu financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

 

 

Ad.20.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2022. godinu

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Program rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

 

 

Ad.21.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2022. godinu.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Financijski plan Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

 

Ad.22.

Davanje mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se pozitivno mišljenje na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Općine Stubičke Toplice.

 

Ad.23.

Informacija o podnesenom Izvještaju o radu davatelja javne usluge EKO FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje za 2021. godinu.

 

U otvorenoj raspravi nije bilo diskusije.

 

Ad.24.

Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2021. godine.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da je u prilogu poziva danaInformacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2021. godine.

 

Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo diskusije.

 

Ad.25.

Pitanja i prijedlozi.

 

Pod točkom 25. Pitanja i prijedlozi, u diskusiji su sudjelovali: vijećnica Sabina Frgec, vijećnik Željko Benger, vijećnik Željko Frgec, vijećnik Roman Rogović i vijećnik Jurica Knezić. Na postavljene upite odgovore su dali Općinski načelnik, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i predsjednik Općinskog vijeća.

 

Predsjednik zahvaljuje na prisustvovanju sjednici bez povišenih tenzija, vijećnicima njihovim obiteljima i ostalim mještanima zaželio je sretan i blagoslovljen Uskrs, te obavijestio vijećnike da će se Svečana sjednica povodom obilježavanja Dana Općine održati 27. travnja.

 

Sjednica je sa radom završila u 20,45 sati.

 

KLASA:024-03/22-01/06

URBROJ:2140-27-2-22-2

Stubičke Toplice, 07.04.2022.

 

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt