Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u školskoj godini 2008./2009.

KLASA:604-01/08-01/1

URBROJ:2113/03-02-08-3

Stubičke Toplice, 06.10.2008.

Na temelju članka 52. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06) i članka 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/08), Općinsko poglavarstvo Općine Stubičke Toplice na svojoj 45. sjednici održanoj dana 06. listopada 2008. godine donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u školskoj godini 2008./2009.

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu

 • 20 učeničkih stipendija, po 250 kn mjesečno
 • 19 studentskih stipendija, po 450,00 kn mjesečno.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti, uz sljedeće opće uvjete:

 • da roditelji odnosno skrbnici imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i da su državljani Republike Hrvatske,
 • da učenici odnosno studenti imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i da su državljani Republike Hrvatske
 • da je učenicima srednjih škola prosjek ocjena za prethodni razred srednje odnosno osmi razred osnovne škole najmanje 3,00, ukoliko se školuje za zanimanje koje je na listi prioritetnih zanimanja za Općinu, odnosno 4,00 za ostala zanimanja.

Članak 3.

Rok za podnošenje zahtjeva

iznosi 15 dana od dana objave natječaja.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu, koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice

Zahtjevi moraju biti dostavljeni na navedenu adresu do navedenog datuma, bez obzira na način dostave.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice na adresu Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, osobno ili poštom preporučeno.

Članak 4.

Zahtjevu se mora priložiti slijedeća dokumentacija:

 1. potvrda škole ili fakulteta o upisu na redovno školovanje u školskoj godini 2008./2009. s obveznim navođenjem godine školovanja i struke
 2. presliku svjedodžbe prethodnog razreda odnosno potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
 3. izjavu o članovima obitelji (na obrascu)
 4. fotokopije osobnih iskaznica
 5. službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
 6. preslik domovnice roditelja/skrbnika i učenika odnosno studenta
 7. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji: samohrani roditelj, dijete bez roditelja, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno redovno školuju u srednjoj školi ili fakultetu, djeca s teškoćama u razvoju
 8. izjavu podnositelja zahtjeva odnosno roditelja/skrbnika da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć za školovanje od drugog tijela, ustanove, zaklade ili slično.

Članak 5.

Stipendija se isplaćuje od mjeseca listopada zaključno sa mjesecom svibanj, s tim da se isplata za mjesec rujan vrši u listopadu zajedno sa isplatom za mjesec listopad.

Članak 6.

Zaprimljene zahtjeve razmatra Radno tijelo za školstvo i socijalnu problematiku Općinskog vijeća, te vrši bodovanje i na temelju izvršenog bodovanja sastavlja Redosljednu listu, i istu upućuje Općinskom poglavarstvu na usvajanje.

Na Redosljednoj listi podnositelj zahtjeva s najvećim brojem bodova nosi broj jedan.

Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva od rednog broja jedan do broja odobrenih stipendija sukladno članku 1. ovog Zaključka.

Članak 7.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice, emitiranjem na „RADIO STUBICI“ te na web stranici Općine Stubičke Toplice sa danom 09. listopada 2008. godine.

Članak 8.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice da izvrši objavu natječaja.

Članak 9.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 09. listopada 2008. godine.

Predsjednik Općinskog poglavarstva

Općine Stubičke Toplice

Vladimir Bosnar

Kako do nas / Kontakt